1 Veurne, 8 Februari 1882. 19-47. SIEUWJAARCinESAANZ.ll.DEAl'Al'S de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annonce» 20 cenliriien per regel. De mooie letters il-a ../udintH JnlliTirmn -I 11> TTzir» nnnl A Ainn ,1 A..ICI- i 1 i r. 20 00 De heeren geestelijken van do De- 56 50 5 00 5 00 60 00 5 00 15 00 100 00 1 00 1 00 10 00 5 00 50 00 Soldaterij. Welke zijn de plannen van het gou vernement in zake van milicie Deze vraag is tegenwoordig aan hel dagorde, ten gevolge der verschijning van een boek, uitgegeven door g'eneraal Brial- mont, boek dal door het gouvernement niet verloochend is geworden. Dal boek zegt onder andere 1“ dal het ministerie van ooilog73 millioen 650 duizend frank noodig heeft, om de be staande forten te voliedigen; 2“ dal het jaailijksch konliogenl van het leger moet vermeerderd worden tot 15,000 man per lichting; 3° dat het stelsel van plaats vervanging moet afgeschaft worden; 4° dat eene nationale reserve met verplich tenden dienst moet ingeticht worden en 5° dal het ooi logsbudget jaarlijksch, in lijd van viede, 100 millioen moet be dragen. Jamaar zal de lezer zeggen, dat zijn de gedachten van generaal Brialmont en die man preekt voor zijne kapel, ’t is te zeggen voor hel leger. Hel gouverne ment zal immers die ongehoorde ver zwaring der krijgslasten niet goed keuren. Goedkeuren, ja wel, vrienden, maar onmiddelijk uitvoeren dat is wat anders, 't Is immers kiezing in Juni aanstaande en lot dan toe zal men, uil voorzichtig heid, zwijgen. Maar wacht eens lot na de kiezing, iudien zij hel gouvernement gunstig is, en gij zult er wal van zien 1 Immers indien het gouvernement de gedachten van generaal Brialmont niet genegen ware, het zou hem beletten die in licht te brengen. De militairen mogen geene boeken schrijven of uitge ven, ten zij met de loslemming van het gouvernement. Meer dar. eens reeds hcefi bel gouvernement boeken doen inbonden of aanslaan, die door militai ren geschreven waren die hem niet aan stonden. Dus het boek van generaal Brialmont staat het gouvernement aan. Wij zouden er dui ven bijvoegen het boek van generaal Brialmont is geschre ven op last van het ministerie. En welke reden hebben wij om dal te denken? Eenvoudig deze onder hel ministerie Frère-.Chazal, eenigen tijd voor de op richting der versterkingen van Antwer pen, schreef diezelfde generaal Brial mont. toen nog kolonel, een boek, waar in de noodzakelijkheid werd aangelond van Antwerpen te versterken. Geheel het land verzette zich legen die overgroote kosten en Antwerpen vooral was er tegen, omdat de forten een gedurig gevaar waren voor die bloeiende handelsstad. Evenals nu zeg de het gouvernement noch ja noch neen; doch het duurde niet lang of de voor stellen van generaal Brialmont werden verwezenlijkt en de forten van Ant werpen, die met honderden milliocnen hebben verslonden, stonden er. Wat toen gebeurd is, zal nu weer Dan nog hebben wij de herinrichting der burgerwacht. Volgens men verzekert zou de burgerwacht verdeeld worden in twee hans; de eerste zou gevormd wor den uit de jongens die aan 'de konscrip- lie hebben kunnen ontsnappen, en zou een der elementen zijn van de reserve. De garde zou in baiailjons verdeeld zijn, die niet meer in regimenten zouden worden gebracht. De koning zou de officiers van den eersten ban benoemen en deze kiezen tusschen de gewezen officiers van bei le ger. De officiers zouden de verbintenis teekenen.dat zij zichaande militaire wet ten onderwerpen en ter beschikking zijn van hel gouvernement. Alle jaren zou er voor dien ban een tijd lang exercitie zijn voor het eerste jaar 60 dagen achtereen, de andere jaren 40 dagen, maar die exercities zouden de wachten niet verplichten builen de stad te gaan. Er zou dan geen koncentralie te Bo- verloo of elders plaats hebben. De tweede ban zou beslaan uit bur gers, die aan de milicie voldaan hadden, of die den dienst van den eersten ban hadden volbracht. In dezen ban zouden de officiers ge kozen worden gelijk nu, maar zij zouden een ernstig exaam moeten ondergaan voor eene kommissie, saamgesleld uit officiers van de burgerwacht en van liet leger; hun mandaat zou vijftien jaren duren. sinr POLITIEK OVE1VZ1CI1T. Frankrijk. Arm Frankrijk Gij meent bestierd te worden, en gij wordt alleen aan stuk ken getrokken. Men aast op een posije van minister of zoo wal, om eens meê te brokkelen, en. ais men verzadigd is, gelijk het zijn moet, laat men de plaats aan andeien over. Zoo volgt de eene brokkelaar den ande ren op. Van dag tot dag ziet men al meer en meer de naakte beenderen van het ge- I raamte dat eens Frankrijk zal geneden hebben. Gij hebt er weer oenen in uw vleesch gehad, een brokkelaar in T groot, - of hij verzadigd was gelooven wij niet, maar zeker is hij vervaard geweest van zijn eigen werk,hij heeft tol het zieltogend hart doorgezien, en hij is van u wcggevliicht, uit eigen wil, uit ei gen keuze, Andeicn zijn gekomen, om n weer aaneen te plaasteren. Och arme Mot plaasterwerk ja, zullen zij de scheurin gen vullen; maar, nevens die gevulde scheuringen zullen zij nieuwe scheurin gen maken, waar ook weer hun plaas ter werk zal in albiokkelen. Wilt gij genezen? Wilt gij het Frank rijk van vroeger worden? Bet Frankrijk waarvoor Europa met eet bied hel hoofd boog? Het machtigste land der wereld? Keer dan lot God weder, die zal u be ter dan plaasteren; Hij zal u genezen. De nieuwe voorzitter van den minis terraad, M. de Freycinel heeft in de Kamer van Afgevccrdigden eene ver klaring afgelezen in naam van hel kabi net. Die verklaring is zeer belangrijk. Het kabinet, wordt er in gezegd, wil een ministerie van zaken en niet van politiek zijn. Zij kondigt levens eene wol aan op de drukpers, bet recht van bijeenkomst en vereetiiging, de herinrichting der ma gistratuur, de vermindering van den soldatendienst op drie jaar en de ver daging van de herziening der grondwet Het is verkieslijk, lezen wij in de verklaring, zich bezig te houden met de wetten die een onmiddelijk nut zullen vóórtbrengen. Hel kabinet verbindt zich nogtans liet ontwerp van herziening op gepasten lijd wéér voor lestellen. Voor hel oogen- blik kan ergeene kwestie zijn, noch van .de konversic, noch van den aankoop der spoorwegen, noch van uitgifte. Hel ka- 1 inet wil een ministerie van zaken zijn en niet van politiek, het vraagt het ver- vei tiouwen der Kamer, dat vertrouwen dal noodig is voor hel welzijn van Frank rijk en der Republiek. Deze verklaring werd in de Kamer van A(geveerd igden eenigszins koel ont haald; in den Senaat daarentegen werd zij geestdriftig toegejuicht. Duitscliland. De onderhandclingen tusschen het keizerrijk en hel Vatikaan blijven nog immer voortduren. M. von Schlozer is na vooreerst een verhoor gehad te heb ben met den keizer en den kroonprins, als officieuse gezant naar Rome vertrok ken om de onderhandclingen over het modus vivendi voort te zetten. Egypte. Alle OOgen in de politieke wereld zijn op Egypte gevestigd, dat eene krisis doorstaat waarvan zijn lot. kan afhangen. De partij van de vreemde inmenging heelt in de Kamer van Afgevaardigden de minderheid bekomen en bet mi nisterie is algelredcn. De zoogezegde nationale partij wil aan 't hoofd komen, doch dit is verre van door de Engelsche en Fratische kabinetten te worden goed gekeurd deze hebben reeds met krijgs- bezelling bedreigd, ingeval op hunnen invloed inbreuk werd gemaakt. De overige mogendheden die van Turkije de nota van protcslatie hebben ontvangen tegen de inmenging van de twee mogendheden in de Egyptische zaken, hebben nu antwoord aan den on derkoning laten geworden; zij zullen zich de zaak niet aantrekken zoolang er geene verandering komt. De onderkoning slaat dus tusschen hangen en verwurgen van den eenen kant hel land en zijn opperheer de Sul tan, die onafhankelijkheid eischen; van don anderen de Europeesche mogend heden die met bezellirg bedreigen. Men zegt dat hij Mahmoud pacha, hoofd der militaire partij, gelast heeft met de samenstelling van een nieuw ministerie. Hel Fransch ministerie zal geene lange dagen slijten immers de uiterste linkerzij heeft zich reeds tegen hem ver klaard en ook Gambetta zal zijn tegen stander zijn. De Repttblique Fran^aise, hel blad van den oud-ministcr, heelt mol wantrouwen hel program begroet, waarvan de heer Frcycinet lezing gegeven heeft. Van eenen anderen kant verneemt men, dal de beer Gambetta en zijne oud-kollega’s al de wetsontwerpen zullen voorstellen, die zij binst hun kort verblijf aan be wind gemaakt hadden. Er is geen twijfel dat ineenigeen aan den heer Frcycinet niet bevallen zal; en de eerste maal dat hij het bestrijdt, zal de meerderheid tegen hem zijn en hem tol aftreden dwingen. De vrees ontmoedigt reeds van nu hel ministerie en de dagbladen die hem genegen zijn. AlgeriC, De oproer in Algcrie legen het Fransch bestuur is nog verre van algeloopen. Hel ministerie Gambetta was er in gelukt om de telegraaf bel stilzwijgen op te leg gen, maar zoohaast is hel van het be stuur verwijderd of onrustbarende tij dingen komen toe. Er wordt gesproken over eene nieuwe samenspanning der volksstammen in Oran en een algemce- nen opstand tegen de vreemde o verheet- selling. kenij zullen wei willen de inschrijvingen aanveerden. Alle andere personen van goeden wil zijn insgelijks als bekwaam aanzien om Ie offeranden in te zamelen, te ontvan gen en te behandigen aan den zeer eer w. Heer Dókèji van Veurne. Landbouwfonds. De liberalen hebben alweer iets uit gevonden om de landbouwers eenen loer te spelen en ze tol zich te trekken. Er is een wetsontwerp gemaakt voor hel instellen zoo van eene kredietbank voor de landbouwers als om de landbou wers het leenen van geld voer aankoop van vette en andere verbeteringen aan hun gedoe te vergemakkelijken. Bij dal wetsontwerp wordt de spaar kas gemachtigd geld aan de landbouwers te Iconen. Te dien einde ’zullen er in cenige plaatsen leeningsl amoren wor den ingericht. De intresllaks en de voor waarden van de leeningen zullen eerst later worden vastgestcld. En waarin bestaat nu die uitvir d ng, waaraan men den naam geeft van land bouwfonds, en dat nietanders is dan eene nieuwe belasting, door de liberalen ver zonnen om de boerkens te helpen met de boerkens hun eigen geld? Zie hier: Iedere landbouwer zal alle jaren iets betalen: dat geld zal in eene algemeene kas of spaarkas gaan, en als er dan eene koe, een paard of een ver ken stci.fi, of als er overslrooming zal komen, zal de landbouwer iets trekken uil die algemeene kas als schadeloosstel ling- Dal is nog al wel, zullen er velen zeg gen; ja dal is nog al wel; maar wie een beetje de zaak heeft overwogen; zal zeg gen deliberate» zijnbezig melonseeneii loer te spelen; zij zullen, als ze ons in 't net krijgen, ons smeren met ons eigen vet, En ten andere, wie zal ons waarbor gen dat de uitdeeling van bet geld recht- veerdig zal gedaan worden? Zal het niet genoeg zijn kalholiek te zijn om nietmet- alle te krijgen? wie zal er moet< n de ge tuigenis geven van de geledene verlie zen? wie zal hel geld uitdeden? Neeni dat is zoo goed niet als het er gebeuren, indien M. Frère aan T hoofd op ’t eerste zicht uit ziet het is Fberaal blijft, want dezelfde oorzaken hebben', en liet riekt aangebraud, en de boerkens gewoonlijk dezelfde gevolgen. zuilen, als ze willen voorzichtig hande- 1 Vierrdo Lijst. De E. 11. Glaeys, rustend pastoor, stond woensdag bij misslag aangcleekend voor 10 fr. Men leze 15 fr. E. 11. pastoor van Sle Walbnrgis te Veui nc, E. 11. Vandemaele, pastor te Ooslduyukerke, E. H. Loolcns, onderpastor, ïd. Een onbekende, id. Een onbekende, id. Verscheidei e kleine giften, id. De geestelijkheid en de Congre gatie van Isenbergbe, A. B. Veurne, Voor den H. Vader, Om zegen van den 11. Vader te bekomen, ï’arochiai.en van Hoogstaede, E. II. pastoor van Ghyverinc- hove en zijne parochianen, Onbekende van l’ervyse, Dit blad verschijnt dén Woensdag, onmiddelijk na - ----w- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers Voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Püblicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. la

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1