Vei;rise, 8 Maart 1882. 38° jaar ft" 1951. ZAAK BERNAYS-PELTZER. bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk lekeur die al de besluiten, doof den Beschaving en Licht. Ziedaar de twee woorden, waarmede onze liberalen hedendaags een dweep- zuchtigen strijd voeren tegen alles wat godsdienstig en katholiek is, om juist datgene uil te roeten, dal alleen bescha ven en verlichten kan. En inderdaad, wat is datbeschaving? Beschaving, dat is de beteugeling van 's menschen overdrevene driften. En wat is verlichting? ’t Is de bekwaamhek om zijne ongeregeldheden te begrijpen en tegen te werken. Beschaving en verlichting zijn dus fi>c Kamer. Geheel de verlcdene week heeft de Kamer zich bezig gehóuden met de be raadslaging over het budget van binnen- landsche zaken. M. Thonissen heelt het vuur geopend tegen de bestuurlijke han delwijze van minister Bolin. Vcrschillige katholieke redenaars hebben met kracht dadigheid geprotesteerd tegen den wil- heidswerken, voortkomende van de vruchtbaarheid uwer godsdienstige ge voelens; Wij hebben de gelegenheid gehad zelve die vruchtbaarheid vastlestelien en uwe werken in den grond te bestudeeren toen Wij den 11. Stoel in uw koninkrijk vertegenwoordigden. En dit zicht heeft van toen af, in Ons die banden van ge negenheid doen ontstaan, welke niets ooit zal verbreken. De Belgische katho lieken gaven ons, op dat tijdstip, zoo talrijke en onbetwistbare bewijzen van hunne verkleefdheid, dal de jaren die sedert verloopen zijn de herinnering eraan niet, uit Ons geheugen hebben kunnen wisschen. Noglans, die innige betrekkingen, welk Ons aan uw geliefd vaderland hechten, verdubbelen de droefheid die Ons getroffen heeft over de laatste gebeurtenissen welke in Bel gië hebben plaats gehad; en doen ons nog levendiger gevoelen, hoe pijnlijk uw tegenwoordige toestand is, onder godsdienstig opzicht. W'at u betreft, lieve zonen, gij weet welke uwe plichten zijn in deze droevige dagen, waarop de. belangen van den godsdienst op hel spel staan. Gij zult, Wij zijn er zeker van, die plichten vervullen met voorzichtigheid, maar ook met moed en edelmoedigheid. Gij zult u nogmaals op de hoogte der omstandigheden welen te toonen. Gij zult meer én meer bewijzen hoezeer gij bezield zijt met den geest van de ware kinderen der Kerk, den geest van ge hoorzaamheid, zelfsverloochening en opoffering. In uwe worstelingen voor de vrijwaring der belangen van den godsdienst zult gij gaarne uwe oogen gericht houden naar dezen apostolischen stoel, en naar uwe waardige bisschop pen, aangesteld als bewaarders van hel geloof; en zij zullen u, door hunnen lever en hunne wijsheid weten te ge leiden en de gevaren afweeren of ten minste er de gevolgen van verzachten. Het is in die goede overeenkomst en eenheid dat, lieve zonen, vooral in on rustige en beroerde lijden, de hoop berust van het welgelukken en van ern stige en duurzame zegepralen. Moge de God van liefde voor altijd deze zoo vruchtbare eenheid nauwer toe halen en versterkenMoge de God van bermhertigheid, die over alle natiën waakt, zijne almachtige hand over uw land uitstrekken, zeer lieve zonen, hel beschermen en hem voorspoedige en roemrijke dagen terug schenken! In afwachting, als voorbode dezer hemclsche gaven, ten einde u een nieuw bewijs te geven van Onze bijzondere genegenheid en welwillendheid, zege nen Wij u uit ganscher harte, gij hier tegenwoordig, uwe bloedverwanten en huisgezinnen, en al de katholieken van uw düod, van welke gij op dit, oogen- blik londom Ons, de vertegenwoor digers en de woordvoerders zijt. Aanspraak van den Paus. Ziehier den tekst der aanspraak door Z. 11. den Paus in 't fransch uitgespro ken, den 26 Februari, in antwoord op het adres der Belgische bedevaarders te Borne Zeer lieve zonen, Het is met de zoete vertroosting dat wij vandaag voor Ons die Belgische katholieken terugzien, voor welke Ons hart cenc bijzondere samenneiging en genegenheid koestert. Ja, het Belgisch volk heeft talrijke rechten op onze hoogc welwillendheid. Op elk tijdstip heeft het veel geleden voor hel behoud van het geloof; liet heeft groote moeilijkheden overwonnen; hel heeft dikwijls wreedc beproevingen onderslaan om getrouw te blijven aan den godsdienst en aan de Kerk. Deze zelfde onwankelbare ge trouwheid is de uwe, zeer lieve zonen, en gij geefi er dagelijks schitterende getuigenissen van. welke alle welden kende lieden verheugen. Gij hebt begrepen dat de godsdienst de maatschappelijke band bij uitmun tendheid is, niet alleen tusschen de menschen en God, maar tusschen de menschen zelvcn. Gij zijt overtuigd, en met reden, dat getrouw blijven aan de Kerk en werken om haar haren wettigen invloed te bewaren, het vaderland zelve dienen is, zijne krachten verdubbelen cn hem zijn geluk verschaffen. Vandaar uwe vreedzame strijden en worstelingen in de kwestie der scholen van de opvoeding der jeugd. Van daar Gisteren avond ontvingen wij eene de pêche uil Brussel, meldende dat Leo Pellzer te Keulen was aangehouden. Hij heeft bekend de zoogezegde Vaughan te zijn cn M. Bernays gedood te hebben, doch beweert dat die dood aan een on geluk toe te schrijven is. Zondag nacht reeds was zijn broeder Armand Peltzcr, woonachtig te Antwer pen, is insgelijks aangehouden na eene onderhooring van den instructierechter welke van Gure ’savondstot middernacht had geduurd. Zijn andere broeder James was al in hechtenis sedert ten 5 ure. Deze laatste is maar achter ’t slot gezet om alle gemeenschap tusschen hem cn zijnen broeder te beletten. Men spreekt ook van de aanhouding cener vrouw. POLITIEK OVERZICHT. Engeland. Een hatelijke moordaanslag is donder- dag gepleegd op de koningin van Enge- land. Op bel oogenblik dal zij van Lon- den komende, in de statie van Windsor, ging in haar rijtuig stappen, om zich naar haar kasteel te begeven, sprong een man, armoedig gekleed en zich’baar opgewonden, vooruit van tusschen de toeschouwers, die in de statie vereenigd waren om de koningin te onthalen, cn losie een revolverschot op het rijtuig. Niemand werd getroffen. De moorde- naai had den tijd niet eene tweede maal te schieten. Hij werd terstond aange houden. De policie heeft moeite gehad om de menigte te beletten den moorde naar ter plaats te dooden. De misdadiger is een aimc klerk, met name Maick Lean, wiens verstandelijke vermogens veel te wenschee laten. De uiooidenaar beweeil dal de armoe de hem aanspoorde om die misdaad te begaan, maar dal hij overigens de be geerte niet had de koningin te hinderen, en ook op haar niet heelt aangelegd. De Engelschen zijn toch zomlerlin- ge menschen. Te Noithampton hebben ze nu voor de derde maal den god loochenaar Biodlaugh als lid van hel Lagerhuis gekozen, nadat hij tweemaal reeds uit hel Parlement was gesloten. De meerderheid die hij ditmaal bekwam was echter maar klein, 3798 tegen 3687 stemmen. Frankrijk. De kamer van afgevaardigden hoeft de wel goedgekeurd betrckkelijk de benoe ming tier mairs of burgemeesters door hunne medeleden van den raad. Is wellicht de eenige vrijzinnige wet welke sedert lang door de kamer is gestemd geworden. Italië. In de Italiaansche Senaat is de be spreking begonnen van de departemetis- ge,wijze verkiezing (scrulin de lisle); men voorziet nog niet, of de wet. dyor de Kamer aangenomen, in den Senaat ccnu meerderheid zal bekomen. Na de stemming zal de wetgeven de zittijd gesloten worden, om na Pa- sclien heropend te worden door eene troonrede. Onder de nieuwe wetten die het ministerie noodig acht, om de deticieten in de schatkist te dekken, zijn die over de inpalming der goederen van de parochiën cn de geestelijke konlicricn. Voor later; als de nood nogmaals nijpt, behoudt men de goe deren der liefdadige gestichten. En daarna Het italiaansch gouvernement heeft een zonderling wetsontwerp voorgcdia- gen, dal wel aanloont op welken poli- tiek'en doolweg dit land vooitholt. Het stelt voor aan al de vrouwen stemrecht te verlecncn voor de bestuurlijke kie- zih"en. De kommissie gelast met dit ont werp te onderzoeken, heeft er eene lich te wijziging aan toegebracht Alleen de weduwen, de vrouwen die van haien man gescheiden leven en de huwbare meisjes zullen stemrecht hebben. Duitschland. De onderhandelingen tusschen het Valikaan en Duitschland gaan immer goed vooruit en hebben reeds de beste uitslagen opgclevcrd. De bisschopze- tels van Trier. Fulda cn Breslau zijn reeds bezetthans is het de beurt aan en van üe opvoeaing uer jeugu. ?uu Osnabruck. Wij vernemen dat de kanu- ook deze mcntgvuldiging van liefdadig- nik Dr Holing, die reeds verleden jaar, ter gelegenheid van zijne benoeming als vikaris-generaal, van den staatseed werd ontslagen, is tot bïsschop van Osnabruck benoemd. In den loop van verledene week heelt Mgr Holing de brieven van zijne benoeming ontvangen. Men verwacht nog slechts de erken ning van ’l gouverment, die binnen eenige dagen zal afgekondigd worden. Beieren. De Koning van Beieren heeft oenen niet van gelukwenschingen aan zijn iberaal ministerie gestuurd, over den moed waarmée het den strijd volhoudt tegen de katholieke meerderheid der iamer. De Koning belooft de ministers van niet eene der wetten te doen uitroe ren die door de meerderheid van de vniner en dusvolgens den wil van and zullen gestemd zijn. Al de liberale gazetten van Belgic teuren die houding goed wal wil dal zeggen twee zaken, die een enkel geheel uitma ken en van elkander niet kunnen ge scheiden worden. Welnu, welke middelen gebruiken de liberalen om beschaving cn verlichting te bewerken Juist alles wat niet beschavend noch verlichtend is, alles wal de overdrevene driften aanvuurt en de ongeregeldheden doet aangroeien. Zij werken onverpoosd en met drift om het volk van den weg der deugd af te brengen en de alleen ware verlichting schelden zij uit voor kwezelarij en ach teruitgang. Zij willen dat het mcnschdom terug keert naar zijnen heidenschen slaat van vroeger en verlichting zoekt in zijne driften en ongeregeldheden. Daarin bestaal geheel de liberale po litiek en hare wijsheid. Die strijd tot goddeloosheid voor spelt ook niets goeds voor de toekomst. Gelijk onder welk oogpunt men den po- lilieken toesland van ons land beschou wd men ontwaart overal dal de gezon de rede en behartiging van 't algemeen welzijn voor de volksdriften wijken moeten, en dat haat en wraak, onrecht cn verdrukking tot burgerdeugden vci- icven worden. Het liberalismus, als vijand van Al taar en Troon, doet alleen zijne parlij- jelangen gelden en hitst het volk op te gen al wal eerbiedweerdig en heilig is. Die strijd is regelrecht tegen den Gods dienst en wij zien dagelijks aan welke buitensporigheden de liberale regeering zich plichtig maakt. Als broeders in een zelfde Vaderland zouden onze regeerders alle verdeeld heden tusschen de burgers moeten trach ten te bemiddelen voor de rust en de welvaart van het land; maar juist het tegenovergestelde heeft plaats en zij zijn het die zelve de verdeeldheden aan vuren door de miskenning cn de ver drukking van de groote meerderheid der Belgen. De rechtveerdigheid schijnt in de oo gen onzer regeerders een misbruik, en daarom werpt men al wat godsdienstig cn katholiek is aan de deur. De openbare onzendelijkheid wordt door hen in de hand gewerkt, omdat zij daarin een middel vinden om den Godsdienst des te beter in de herten der menigte uit te dooven. Benevens de scholen, de maatschap pijen en de drukpers, beschikken zij nog vrijelijk over ’s lands middelen en ge bruiken alles om de waarlijk beschaafde menschen in hunne dierbaarste gevoe lens te krenken en te honen. Op de losbandigheid en onzedelijk heid vestigen zij thans hunnen troon en slichten een rijk van verwildering en duisternissen, die niets dan onheil over hel land moet neêrhalen en wellicht vroegtijdiger dan zij liet denken, hun nen ondergang, zal zijn. En die losbandigheid en aie onzede lijkheid worden in onze eeuw van licht en vooruitgang beschaving en verlich ting genaamd 1 ”7 na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Bechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 16 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel Ï00. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Pudlicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. X VËÜRNAAR

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1