ietec?" “'‘k dCiFl^'ï8 uiume."!»7, f": 8 katho- 0,425,000 Men zegt dikwijls dat cijfers welsprc- I den Woensdag 5 April, ï’wf.iiöo 5,088.475 I Reiiinghé. Bixschote en Zuidscholc. Te Proven, ten 10 ure en half‘s morgens, den Woensdag 3 Mei, voor de gemeenten Stavclè, Bevcren, Rousbrupge llaringhe, Proven, Waton, Poneringhe, Crombcke, Weslvlelcren en Ooslvleteren. van den katholiek die er minst had, maar toch regelmatig gekozen was. - Vcrschillige tijdingen. Hel kieskollcgie van hel arrondissement Gent is bijeengeroepen op maandag 20 de zer, om penen volksverlegewoordiger te kie zen in vervanging van M. den graaf de Ker- chove de Dcnterghcm, overleden. De Bewarende Kiesvereeniging van Oostende was donderdag avond bijeenge roepen om over te gaan lol den keus van eenen kandidaat voor dc kiezing van oenen volksvertegenwoordigerop Dinsdag 14 dezer, in vervanging van M. Jan Van Iseghem. Die kandidaat is M. Karei Van Iseghem. oudschepen van Ooi-lende. Deze kandida- gouveriieur Van a,,es irrondisscmcnts- In het scboolenkwesf, tc Brussel, in hun gevraagd heeft M. Germain, opperbestuurder bij Isleden te schik- het ministerie van openbaar onderwijs, oikdienstigc en eene langeen zoo dwaas als lange drie klassen - 1 ,r'~'n F,°' on derwijs onder de wet van Mgr. dc Bisschop van Brugge heeft be noemd Pastooor te Helehin, in vervanging van M. Ludovicus Vrambont, den 24 februari schielijk overleden, M. Socnens, onder pastoor tc Thonroul; Onderpastoor van Sl. Jacobs te Vpcr, M. Parmenlier, onderpastoor te Houthulst Onderpastoor te Houthulst (Glercken). M. bebadls, onderpastoor tc Waermaerde; Onderpastoor te Waermaerde, M. Blom- me, coadjutor van M. den onderpastoor van Bavichove. Onderpastoor te Thonroul, M. Devos, onderpastoor te Marcke Onderpastoor Ic Marcke, M. Tyberghein, priester in T seminarie. Surveillant in 't collcgie van Poneringhe. i M. Lae.vcns. professor in ’(collegia van I Kortrijk. briefjes vernietigd té hebben, die door liet kiesburee! waren geldig verklaard. Daar het de katholieken waren die ze gepraalden, kon onze welbeminde gou verneur dat over zijn hart niet krijgen de «cl 1842 ontvangen hebben, zijn die ook al bijgcloovigen en kerkmachie- nen Katholieken. i b.088.475 Openbare schuld 79 233.920 87,775.819 Jus'icie 12.380.000 15 830.709 2,313,935 9,820,068 de twee derden en sells al de leetlingen verloren heeft. Indien nu vroeger 10 milliocn franken toereikend waren om België, onder op zicht van onderwijs, aan hel hoofd der verlichte Staten te stellen, hoeveel zou men nu moeten besteden om denzellden t.- volking van 2/3 of 3'4 verminderd is? i Ge moogl zoo’n slechte rekenaar zijn UUU UUMV.I» III...., -• I. J hel land 1130 katholieke gemeen- ‘-"i >"IHj 7*1’ 77 1 ,1 inbeelden dat er daartoe twintig mdlioen als M. Rolin voor liberaal meê- telt, al de gemeenten waar hij liberale burgemeesters in de minderheid van kend zijn; onze lezers zullen hel ge- bij ging i noegzaam bemerken aan de vergelijking ;i die wij hier onder maken van dc bud- Wij wisten het sedert lang; na kéntenissen van minister Rolin niemand meer aan twijfelen. j nemen siaai over: 217.000 466.000 711,000 874,000 1,230,000 1,545,000 1.689,000 u-r 3,707.000 1867 (Alt.Vandenpecreboom) 5.094,000 1870 (Pirmez) 6,425,000 1882 (P. Van llumbeeck, minister van openbaar onderwijs 20,400,000 Om deze verhooging van hel budget van onderwijs, welk onder een liberaal gouvernement, in min dan vier jaai, van IQ tol 20miilioen en half geklommen is, wel te verstaan, moet men zich herin neren dal in 1878, met een budget van 10 millioen, Belgic op den eersten rang stond van al de natiën, onder opzicht van onderwijs, en dat er in belgic min ongelcllerdcn waren dan in geheel u-iiu puin.. -p- Duitschlaud, waar hel onderwijs ver- Nooit, zegde bij, is Belgie pliclilend is. Dit bewijst dus dat het .««timed reweest. Hel iron- onderwijs dan goed was, er. dal men zeer wijzelijk zou gehandeld hebben mei geenc veranderingen in le voeren. Ten n - andere iels wal die gedurige nieuwe Er bestaal geen vcrzwaringen en lasten nog mui wettigt, is dal. sedert de wet van 1879 uilge- voerd wordt, hel officieel onderwijs lijks 22 jaar overal meer dan dc helft, in vele plaatsen, jaar opsluitir~ - --- --j vij/tiff aanslagen op de eerbaar heid gepleegd te hebben. Er waren vier en zestig getuigen, meest allen kin deren. Ilcclitcrlijke lironijk. Zijn door de korreitionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 2 M tart. T Jaeckx bodewijk, werkman te Nictiporl, tol 8 dagen gevang, voor slagen. Braein Gregorius, wciktnan Ie N'enport, lol eene maand gevang, voor slagen. Wnllepil Karei, werkman te Wonmcn, lol 30 fr. boet, voor jacht. Zitting van dc. 3 Maart Vantcghem i Hendrik, werkman tc Wulpen, tol 20 Ir. boet, voor vernieling van mobilaire voor- j werpen. I den raad heeft benoemd.) Hoe kan ik een dwingeland zijn, bijzonderlijk aangezien de Uien public een program heeft voorgeslcld, dat dooi den Cuurrier c «M. Maloti heetl cene kieshervorming voorgeslcld; gij ziet dus wel (dat ik rechlveerdig Gen in hel verbreken van kiezingen en dal ik mijne reputatie van deerlijk num in de politiek niet wil ver- j liezen vpor liet plezier van de geuzen aan T hoold tc zien te Mechelen, te Has sell cn te Nijvél Is zulke redeneering niet onwederleg- baar en te gelijkertijd al wat geestig is! Zijne slotrede, waarin hij de oflicicle schoolmeesters heelt voorgesteld als dc voorlplanters der geuzerij op den bui- werd door de linkerzij fel tpege- Stlermkeuringen. De jaarlijksche sticrenkcnring. voor 1882. zal plaats hebb. n ter dagen, men, en plaatsen hierna vremeld Tc Gouckclaerc, ten 10 ure ‘s morgens, k.n 3 .3. voor de gemeenten Moere. Zaude, Leke, Kevem. (’.onckelaere, Ichteghem, Bovekcrke, Vladsloo en Wer- ckciï. Te Dixmude, ten lü lire’s morgens, den Donderdag. 20 April, voor de gemeenten Heerst, Dixmude, Caeskerkc, Sluvvckens- Oostkerkc, Woumcn, Eessen, Clercken, en Hel liberaal blad CKurope deelt de tabel meêder sommen welke sedert 1831 aan hel openbare onderwijs zijn besteed, cn welke jaarlijks zwaarder en zwaarder zijn geworden, bij zoo ver dal ze thans lol 20 miljoen zijn geklomnen. Wij de volgende cijfers uil dien f— IS31 fr. 1818 (ministerie Nolhomb) 1845 (Vandeweyer) 1846 (deTheux) 1852 (Rogier) 1854 (Piercol) 1837 (De Decker) 1864 (Rogier) Kiezing van Ghistel. Den 23 ja- uitslag te bekomen, nu dal de schoolbe- I aehad^'viif kml ol'ickon k*e' -tor :^,1a..,i I z,n» Phaats gehad. ijl katholieken wer den gekozen; de bestendige deputatie keurde de kiezing goed, na drie stem- Zarren. Te Nirnpoort, ten 10 ure en hlaf 's mor gens, den Woensdag, 26 April, voor de gemeenten Weslende, Ixrmbarazyde, Nicti- poort, Sl-Jooris. Mannekcnsvere. Schoore, Ramscappclle. Boitshomkc. Wulpen en Oostduy n kerke. Te Veurne, ten 10 ure cn half’s mor gens, den Donderdag, 4 Mei, voor de ge meenten Coxydt-. Adinkci ke. Veurne, Buis- camp, Moëres. Houlbi-m, Slei nkeikc, Eg- gewaarlscappelle, Zoeleuaye, en Avccap- pellc. Te Alvcringhem, ten 10 ure 's morgens, den Dinsdag. 2 Mei, gemeenten Oeren. Vinchem, Wulvi-ringhem, Sl. Ricquicrs, Alvcringhem, Isenb-ighe n L ysele. Te Loo. ton 10 nro 's morgens, ib n Woensdag 10 Mei. voor de gemeenten H< og- staede, Pollinchove. Gliyverinchove, Loo, Kieneappelle, Ondecappclle en Lainpernisse. Te Merckem. ten 10 tire's mm gens, ten ge hechte de Kippe. den Donderdag, 27 April, voor dc gemeenten Merckem. Aoordschole, Zij hadden zich in de uvrntie Louise in minister genomen, kenschetsen. Men Leeft zijne partijdigheid in hel beoor- deelen der kieszakeu I in die van Nijvel, Hasselt en Mechelën, I heeft voorgestciu, uur uuui waarin de minister bet meest geknoeid de liruxelles is aangenomen, heelt ten voordeelt* zijner partij doen u M'*,z',> hooft «ene kier iiilschijnen. M. Jacobs heeft zijn gedacht gezegd over dc knoeiet ion van M. Rolin in de budgetten der gemeenten en pro vinciën, ten voordecle van hel oflicieel onderwijs, en hem klaar getoond, dal hij, die zich den man der wel durft noe men, in die zaken niets anders doet dan gedurig de gemeente- cn provinciale wetten overlredcn. M. Woeste beslatigde dat het juist op ’t oogmblik is, wanneer de landbouw nijverheid eene doodclijk krisis onder gaat, dat h11 gouvernement dc toelagen ten, werd door ue iiu*ui/.>j voor dc beuitwegeti bestemd, van het juicht. Eén nieuw bewijs dal de zooge- budget schrabt, om dat geld aan de ofli- naamde onzijdigheid der geuzesclioleu cielc scholen te verkwisten. Wij weten niets anders is dan louter bedrog. hét, voor den landbouw,-voor dc nijver- Wij wislen hei sedert lang; na de he boid en koophandel niets, voor de ofli- 1 >i<cr*n van minister Rolin zal er cicle scholen alles M. Woeste heefl ook aan den minister uitleg gevraagd over eenen geheimen omzendbrief van den gouverneur van Luxemburg aan de arrondissements commissarissen en waarin ken, volgens hunne godsdienstige cn ccuv ij,.e, tri drie klassen beschuldiging uitgebracht tegen het on- of onverschillig aan de derwijs onder de wet van 1812. lol- bricf moest beantwoord gensM. Germain moeten al de nienschen, tlenijelieimliouding. t die hunne opvoeding en hun onderwijs ii dc linkerzij tc tieren tijdens die wet hebben opgedaan, cre- mu p,.A,.n Van Hum- I tins, dommeiikketi, bijgcloovigen, sla ven of pi jesters en kerkmachienen zijn En dc ollicicele onderwijzers dan?.., L-i.'over dc schoolwel anders le denken En al de hoeren liberalen dan?... _„n hel ministerie. j En onze liberale volksvertegenwoordb M. Woeste zegde terecht dal de bur- gers dan En M. Germain zelve gemeeslers de wei moeten uitvoeren, dan die allen hun onderwijs onder maar dal zij ze daarom in hun bai l niel de wel van v' moeten goedkeuren. Overigens de hhe- tale burgemeesters geneerdén zich niet, vóór 1879, om niet alleen de wet van 1842 openlijk slecht le vinden, maar zelfs om er de uitvoering van tegen te wérken en le beletten. En die burge meesters zijn nu in eens dc getrouwigstc verdedigers der wel geworden. Was de wet van 1842 dan geene wet, of zijn er geenc wetten voor de liberalen? En nu zouden de burgemeesters niet alleen de wel moeten tiitvoeien, zij zouden er zelfs.geen kwaad mogen van peinzeul In do zitting van donderdag beeft mi nister Rolin zijne verdediging voorge dragen. Hij begon mol zijn beklag tc maken, dal men sedert vier jaar altijd hetzelfde kwaad van lie.n zegt. Indien bij de voorgaande jaren altijd op dezelf de manier op di(* zelfde klachten heefl gi*antwoord, ditmaal heefl hij hel veran derd. Werd immers le eentonig cn tc iriestig: Daar de minister voor de veran dering en voor de klucht is, heeft hij ge poogd eens geestig tc zijn, cn die gees tigheid bestaal in riietk te antwoorden op hetgeen hom ten laste werd gelegd, en zijne verdediging, die toch ónmoge lijk was, te vervangen door het lezen van artikels uit de katholieke gazetten le j'tirricr de lh u.relles en le Uien publfc'. M. flólin hééft vervolgens een won derwel gelijkend portret van zijn eigen gemaakt. f' 1 slechter bestuurd geweest. Hel gou- verncmcnl is een toonbeeld van wille- keur en dwinglandij. In feite bestaal «er in Belgic geenc provinciale of ge- ineénlo vrij heid meer. I" - hatelijker, geen bespotlelijker, geen willekeuriger bcstiim dan dat waar- van de tegenwoordige minister van binnenlandscbc zaken a*m hel hoofd I slaat. De rechterzij heeft dit portret met ceji krachtig zeerwel! goedgekeurd. Om nu tc antwoorden op al de be schuldigingen heeft-de minister nage noeg het volgende gezegd Gij zegt dal ik willekeurig ben, en de geuzen hebben in de genicentekie- zingen der groote steden gezegepraald. Ik ben onbekwaam, zcgtgii, en er 1 - zijn in 1..tds gij wilt, maar nood zult gij u kunnen ten en maar 83Ó liberale. Die opgaaf J is juist ->.®aa en half noodtg is. ihï5 iMMi find bekomen, nu de plaats inneemt van Burgerlijke lijst Jus'icie 12.380.000 Buitenland, zaken 2,121,635 Binnenland, zaken 7,979.180 Oftidieel onderwijs 16,284,000 31.470.973 I Financiën 13,320.100 15,567.310 1 Openbare werken 66,292.940 90.903.391 Oorlog 38,923.000 44.426,000 I Gendarmerie 3,125.600 3.491,660 Onwaarden 1,229,150 1. 245.978,000 308,171,780 Hel liberaal ministerie koste ons dus in 1881 62,193,780 fr. meer dan hel katholiek in lbti>! kerke, Pervyse, Wij zeggen twee en-zestig millioenen. St-Jacobscappèilc’, cn half voor dc wordt de gemeenteraadsleden te schik- politieke denkwijze, in gunstig, vijandig ~l schoolwet. Die I wotden met spoed en geheimhoiiding. Daarop begon dc linkerzij te tieren D, en drie ministers, MM. Frère, Van Hum- béeck en Rol.n, verklaarden dat de be dienden van deu slaat het rcclilniel heb bel.' over dc schoolwel anders te denken dan het ministerie. beschuldiging uiigebrachl tegen Brussel heeft nu vijflien representan ten, cn men gaal dit getal nog vergroo- ten en de inwoners kiezen niets anders dan bloedroode republikeinen cn god loochenaars. Waar gaal dal henen? Die talrijke deputatie van Brussel leidt hel ministerie en hel gouvernement gelijk zij wil; zonder baar heeft het gouverne ment geenc meet dorheid in dc Kamer cn wilde M. Frère zelfs eenige gematig- heid loonei) in zijnen oorlog legen de Kerk, zijn roode aanbang sloot hem vooruit. M. Frère cn hel gansebe minis terie zijn de speelbal der deputatie van Brussel. Dat zal uitkomen op den onder gang onzer nationale instellingen. De oogen van menige domme kiezers zullen open gaan als het le laai zal zijn. Acht dagen geleden werden twee be gijntjes door de politie van Brussel aan gehouden. Welke was hunne misdaad eenige huizen aangeboden om eene aal moes le vragen voor een werk van kris» lelijke liefdadigheid. En dan zingen de liberale bladen vic torie over de waakzaamheid der brus- selscbc politie 1 Zij beschuldigen met verontwaardiging die religicuscn die zich inbeelden dal de wel op de bede larij niet voor haar gemaakt is. Hel schoonste van al, dat is dal dc religicuscn geen hel minste misdrijf ie- I gen de wel begaan hebben; zij zijn ge- hecht aan een landbouwweczenhuis, dat is le zeggen aan een geslicht dal begre pen is onder diegene voor dewelke hel geoorloofd is collecten le doen. Bewonder mei mij, lieve lezer, den ij ver der politie, die zelfs misdadigers aan houdt welke geen misdrijf begaan heb ben, maar die in hel midden eener giooie siad eenen afgrijssclijken moord laai begaan en den moordenaar laai vluchten zonder de gcringsie hoop van hem nog ooil onder dc handen le krij gen. Een ondermeester van hel vycrcldlijk kollegie van Saumur (Frankrijk) heeft dezer dagen de vlucht genomen. Dc re den dezer vlucht is zoo schandalig, dal geen een frausch dagblad ze durft op nemen. Het assisenhof van het departement Var (Frankrijk) heeft over eenige dagen eenen jongen wereldlijken onderwijzer, den genaamden Pieter Grisolle, nauwc- j oud, veroordeeld tol lien psluiting. Hij was beschuldigd van zes en Wer- Liberalen. - I z1 rlijUr l>< n*riiiingen. -----^aI.a.I.hi /x»r» nnno nnl- Wv.v..-- CUllilHlOOiu - t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 2