KOOPDAG. RIJKSSTIJFSEL E. REMÏ. KOORNWINDMOLEN genaamd den Oliepliantmolen, i staande le NlEUCAPPELLE, met 3 hectaren 37 aren 25 cent. Grond, Boomgaard, Gras- en Zaailand. 3 72 A. 36 C. MAAIGRAS in MERCKEM, bij de Knokke. MAAIGRAS, PEEN HUIS Openbare Verknoping met Toeslag m: GEZÜABIIEID EN KRACHTDADIGHEID aan allen teruggegeven DEFINITIEVE TOEWIJZING van een HOUTWAREN. F COIIïUJilE. - ZOKRSAIZOM mus mvitiii.de i.öyssen, groote Ooststraat, te Veurne, Groote keus van nieuwigheden voor de l,,e Communie cn zomersaizoen, zoo als gemaakte hoeden cn mutsen, kragen, man chetten, roks, brocks, corsets. zakdoeken, mousseline en cachemiro voor kleederen, voilen, kroonen, ceinturen, ruches enz. LICITATIE-VERKOOPING van Studie van den Notaris SIMPELAERE, te Alveringhem. KANTOOR Notaris, TE LOO. Woensdag 15 Maart 1883, om 3 ure na middag, ler nabeschreven herberg, OPENBARE VER LOOPING van ten dienste van winkel en herberg gennamd den Meiboom, met de hoeveelheid volgens nieuwe maat, van 5 aren 14 centiaren Grond van gebouwen, Achterplaats en Tuin, slaande en gelegen te Veurne-Bewesterpoort, zuid aan de kalsijde der dorpplaats van Adinkerke. M,er 1." Een Uit der hand te pachten: 53° Oost voorgaanden koop, eanen Omam, hebbende ten zuid- cn noordcinden 11 meters GO centimetis breedte, groot, bij maat, 3 aren 85 centiaren. Beide koopen zijn bewoond en ge bruikt door vrouw Sofia Mooie, tot den 1 Mei 1882. Maandag 30" Maart 1883, om 9 ure 's morgens, ten huize van Modeste Cousein, te Alveringhem, koopdag van Uit der hand te koopen. Een gerieflijk Huis, met Grond en Erf dienstig voor alle stielen, gestaan te Veurne, langs de zuidzijde der Oude Beestenmaikt; om in gebruik te gaan 23 April 1882. Te bevragen bij den drukker dezes. Hinsdag 14 Maart 1883, REVALENTA ARA ICA en verdere gerieflijkheden, met 5 areti 50 centiaren inedegaande erve, gestaan en gelegen te Vinchem, ter nooidzijdo van het kerkhof, bekend bij kadaster seklie B, nummers 6 en 7. Bewoond en gebruikt door Jan-Bap tiste Hoornaert, tol eene maand na de toewijzing. Zaterdag 25 Maart 1382, om 3 ure na middag, op den koer der her berg van Henri Valleegroq, le Houthein, koopdag van gezaagde en’ongezaagde KANTOOR van den Notaris COiniLLE. te Wulveringhem. Vrijdag 1O Maart 1883, om 3 ure na middag, te Wulverin ghem, ler herberg-bierbrouwerij den Keizer, bewoond door den heer Lode- Wij verzoeken degene welke onzen Stijfsel verbruiken, er geenen anderen te koopen dan dengenen in pakken of in doozen ons mark dragende. Vele kleine winkeliers doen den stijf sel van andere fabrikanten in kassen waarop zich onze naam bevindt, om hem alzoo, als komende van ons huis, in ’t klein gemakkelijker te kunnen ver- koopen. E. REMY EN C’, LEUVEN. Donderdag 33 Maart 1 883, om 3 ure na middag, in St. Sebasti- aanshof, te Loo, bewoond door Hen drik Verweirder, 2’ 1 hectare 75 aren 16 cent, gelegen in WOUMEN, bij den Olie- phant. 77 cent ZAAILAND i gen in ST. JACOBSCAPPELLE. 5° 1 hectare 56 M A fl IP D A C aren70cent. IVIARIU nflö in NOORDSCHOOTE. aren 85 cent. ZAAILAND, gelegen in B0ES1NG11E, bij Lu zerne. Bij afiiehen breedvoerig beschreven. Voorde koopen 10, 11, 12 en 13 kan men ook alle inlichtingen bekomen bij den Notaris LAMBIN, te Yper. XI 9 van den Notaris I>E CAE. te Veurne. Boter weegschaalstraatN° 10. ▼an 4’ Eene goede partij Zaailand, groot 90 aren 20 centiaren, gelegen te Steenkei ke, laatst gebruikt geweest door Petrus Huyvaert. Voor de voorwaarden en konditien zich te bevragen ten bureele van den Sekrelari» van bet Weldaadsbureel, Groote Markt, te Vcurne. keiler, geb. te Crombeke, wed. van Ludovica Torrelle.Zuidslraal. Huyghe Karei, 37 j. 6 ni,, werkman, geb. te Bulscamp. Be- westerpoort. De Deurwaarder p|ERRET, 10 Vcurne, zal op Vrijdag 10 Maart ISH'J, om 2 ure na middag, te Hoogslaede, ter herberg het Kasteelhof, vendilie houden van Tafels, stoelen, beddens en menagiegoed, al hel herberggetuig; windmolen, kern en ander boerallaam;slakielreg-ds, sta ken, bullen, diltpersen cn verdere hout waren, brandhout; zagen, schaven, des- sels, happen en ander wagenmakersallaam. Op lijd van betaling voor de koopen boven de 25 fr., mits borgstelling. Vrijdag 31 Maart 1882, om 4 ure na middag, te Houthem, ter her berg van Pieter Facon-Parrein, Woonhui*, samengesteld uit verschel de plaatsen, gebouwd in steen cn pannen dake, met 1 are 43 een’. 92 mill. Erve, ge staan en gelegen te Houthem, tegen den steenweg van Houthem naar de Doode Man nen, bekend bij kadaster«sclie B, deel van nummer 527. Bewoond ddor de ochtge„ nooten Verhelsl-Circlays, tot 1 Mei 1883. Menagie-ioedertn en Kuip- en Kernnllaain. Zekere Eduard Pinte. oud 56 jaar, ajus- teerder. belg van oorsprong, kwam volgens gewoonte bedronken te huis, en begon twist te zoeken tegen zijne vrouw. Vier zijner zonen en een bewoner L. van het huis trok ken vooi* de vrouw aan. Pinle zeer opge wonden. nam een hamer en wilde zijne kin deren enneê slaan; gelukkig werd de dron kaard ontwapend. De kinderen gingen om 11 ure slapen; de inwoner, bleef lol midder nacht bij (le vrouw en ging dan ook naar zijne kamer. Een half uur nadien hoorde hij dat de echlgenooten Pinle weer twist had den, en korts daarna een gerucht als van oenen stool die omvalt. De vrouw slaakte oenen scherpen kreet; de straatdeur werd geopend en vervolgens gesloten en alles werd stil. L. viel in slaap. Toen de oudste zoon om 1t/4 van een kotteer! te huis kwam; vond hij zijne moeder gansch bebloed op oenen stoel zitten. Men telde op hel hoofd der vrouw negen erge wonden. Het (dichtoffer leefde nog toen de policie ter plaats kwam cn wees haar echt genoot als den dader aan. Men denkt dat de wonden toegebracht zijn met eene vijl. De moordenaar wordt overal opgezocht- doch men hoeft hem niet kunnen ontdek ken. Men gelooft dat hij naar Belgic is ge vlucht. Het slachtoffer is heden aan zijne wonden bezweken. 3 ure na middag, in het Gemeenle-huis te Lampernisse, ten verzoeke van den gemeen teraad aldaar, openbare verkooping van perceelen BOUWGROND, het eene groot 2 aren 60 cent, cn het andere 4 aren 90 cent., in Lampernisse, bij hel Mo lenhuis, van noorden cn westen de Zaad- gracht, gebruikt zonder pachtrecht. door Seraphin Dewiltc en Amand Moreel. Woensdag 15 Maart 1882, om 2 ure na middag, ten sterfhuize der echtgenoolen Lcpeire-Vanleke, Appelmarkt, le Vcurne, koopdag van: Al de Menaqiegoederen en deel Goud en Zilverwerk. EETLUST, SPIJSVEKTEER1NG, SLAAP, tonder MKorcrNKN, tonder Puucitikn en tonder Kostkn. aan de volwassene en aan de hinderen door de smakelijke Ge^ondheidsbloem, gelegd Du BARRY van Londen. Millioenen genezingfn. Sedert 1846 geneest zij <1« slechte spijsverteringen» longziekten, maagontsteking, maag- en buikpijn, ver’ stoptheid, speen, slijm, winden opgczwollenheid; hartklopping, afgang, koliek, gezwel verbijsleiing, ruisching in de ooren, zuur, wiarigheid, slijm-i igheid, houfdpijn, migraine, doofheid, walging, braking na liet eten of in zwangerschap, pijnen, opdrang. ont steking der longwandcn en der blaas, krampen en zluipen. slapeloosheid, tering, huiduitslag, abcessen, vweren, droefgeestigheid, zenuwkwalen, uitputting, kervaHing, rhumatisnie, jicht, koorts, greep, keel- zoudheden, xenuwprikkeling. hysletie, vallende* oickte, lamheid, de kwalen van den keei lijd des budcidoms. schunrbuik, bleekzucht, btoedgebrelc cn bloedarmoede, alsook ontsteking en koortsachtigheid, bij het opslaan, of na zekere spijzen: ajuin, look, enz of sterke dranken, zelfs na gebruik van tabak, zwakte, nachtzweclen, waterzucht, al de ziekten der borst, keel, van den adem, de slem, de liichlpijpen. Insgelijks a’s voedsel voor kinderen van hunne ge boorte af, is zij verkiesbaar boven alle andere spijs. Vermijdt de namaaksels en eischt het fabriekmerk, u Revalenta Arabica du Barry. Onder de genezingen komen diegene voor van me vrouw de hertogin Calcstuai t. den hertog van Plns- kow. mevrouw de markiezin de B ré halt, lord Sluart de Decies, pair van Engeland, den heer doctor pro fessor Wurzer, enz.. Ziehier cenige genezingen 48,816; Getuigschrift van den vermaarden doc tor Rudolph Wuitzra. Deze lichte en aangename bloem vervangt uitmuntend alle mcdecijnen in vele ziekten, zoo als Siiikervloed, hardnekkige en ge woonlijke verstoptheid, buikloop, lendenpijn en blaas ontsteking. graveel, brandige nploopen en krampen in du darmen, speen, longziekten, vallingen, hoest cn tcering- Doctor Rud. Wurzkr. lid van verscheidene wetenschappelijke genootschappen. Beun. Num mer 75.052 25, Bakkerstraat, Mulhouse. 2 februari 1870. Na 5 maanden de Revalenla gebruikt te hebben, ben ik gansch genezen van eene slurpende level ziekte die mij sedert vijftien jaar deed lijden. N.-J. Cbamlikr. 4 4 maal voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maalden prijs der medecijncnIn donzen van f/4kil., fr 2,25; 1/2fiL 4fr. 1 kil 7fr.; 0 kil. 50 fr 12 kil 70 fr. De beschuiten van Rcvalenta in doozen van 4, 7 cn 70 r. Be Chocolade-Rovalcnta in doozen van 12 lassen, fr. 2 25; de 24 lassen 4 fr de 48 tas sen, 7 fr de 120 tassen, !6 fr de 576 tassen, 70fr., of ongeveer 12 centiemen de tas. Verzending tegen goed postmanda.il. De doozen van 36 en 70 fr. francoDepot bij de goede apothekers cn ki uide- nicis. DU BARRY EN Cie. LIMITED. Algemeene Agent voor Belgie EMILE TIMMERMANS 6 en 8, ruellouppe. te Brussel Depot te Vcurne, in de Apolhekerij der Wed* Dorrdlsf.rk, en hij G. Duclhs. diogist, —te Dizmude bij Quatannrs-Claus. kruidenier. Ook een groot assortiment kleergocd. mérinos, zijde, satijn, en witte goederen, basins, piqués, reps, salinelten, percalie niadapolants enz., alles naar den laalsten smaak en aan genadige prijzen. OPENBARE Inir werd door de vergadering geestdrif tig tocgnjuicht. M. K. Vau Leghorn is im mers de man welkende toestand aldaar ver- eix.ht eu aan wien alle vrije weldenkende kiezers gerust hunne belat gen mogen loe- verlrouwcn hij is een man van karakter, Van onbetwistbare bekwaanihe:d, heeft zich Vroeger icrds opgeofferd aan de belangen zijner geboortestad en zich onderscheiden door zijne belangloosheid, zijne schran derheid en zijn wijs beleid in het bestuur der stadsfinantien, die nu ongelukkig, door het liberalismus aldaar in oenen erbarme- lijken toestand zijn gebracht. De Mmiiteur van vrijdag kondigt de nieuwe wet op de jacht af. De straffen te gen de wildstioopcis zijn thans zeer streng. De verledenc week heeft te Waerdam- me eene ontmoeting plaats gehad van wild- slroopers en jachtwachters. Een pensejagcr is doodelijk getroffen door een geweesehot, gelost dooi' eenen jaehlbewaker, cn reeds uvexjeden. Te St.-Pieters-Leeuw. bij Brussel, heeft men uit de vaart hel lijk getrokken van Regina De Vos, eene vrouw van rond de 40 jear oud. Dal is nn zoo wat drie weken geleden cn iedereen meende dat er een ongeluk ge hemd was, le meer omdat hel lijk niet ge wond was. Maar men is nu te wele ge komen dal het geld dier ongelukkige ver dwenen is. Men moet hier al wederom te doen hebben niet eene moord en 't parket van Brussel is volop met de zaak bezig. Een kef, wordt opgezocht die in de omstreken Van Cliarleroi in de koolmijn werkt, of liever gewerkt Imeft. - Hel ministerie van openbare werken Verleend premien aan het personneel van de ijzeren wegen, om de regelniatigen gang der treinen te verzekeren. Deze premien verschillen ingevolge de regelmatigheid van d«'n dienst. Nu heeft hel ministerie beslist, ‘lat de premien, verdiend gedurende den l.iatslcn trimester van verleden jaar met 60 h'tt honderd zullen vermiiiderd worden. Die maatregel treft bijzonder dc lagere be dienden der ijzerenwcgctit. welke den zwaarsten dienst verrichten. Wegens de moord verledenc week te Gruyshautem gepleegd, wordt gemeld dat het skiehtoff r de goiaanidc I). Veyns is, landbouwer in die gemeente. Hij was ‘s a- vonds uil eene herberg gekomen met Adolf Greteur. ook landbouwer aldaar. Beide wat bedronken zijnde, kregen zij onderwege ru zie, en werden haiidgeniecn. Hendrik De- groote is op hel geroep builen gekomen en schijnt dan insgelijks aan het vechten gegaan te zijn met Veyns. Degroote beweert dat het gevecht ontstaan is mn dat zijne vrouw door Veyns was aangevallen. Hel slachtoffer had twee wonden aan het hoofd, waarvan de eene de dood veroorzaakt heeft 65 man der bezetting van de citadel te Luik zijn woensdag bijna vergiftigd ge worden. Nadat zij rond 4 ure na middag geelen hadden verklaarden zich leekens van vergiftiging; <je buik van meest al de man nin zwol buitengewoon op en bijna allen Werd<-n overv.dhn door brakingen. Allen zijn buiten gevaar. Men schrijft de vergif- 'igiiig toe aan het vet dat gediend had om de spijzen te beteiden. Sedert 14 dagen, ismen zonder tij dingen van M. Albtnus Verschelden, fabrie- kant teChoorisse. Die man is den 22 februari naar Geeraardshei gen vertrokken en men weet niet wal er van Item maggeworden zijn. De verdwijningen zijn aan hel orde V;m den dag. Sedert 8 Februari, dus sedert vier weken, is een onderwijzer uit Antwer pen uit zijn: woning verdwenen. Eene moordpoging uit jaloezie is don derdag nacht gepleegd in een huis der f't-Ghislainstraat te Brussel, bewoond door de echlgenooten Elsermans. De man heeft een zeer jaloersch karakter en was verwit tigd geworden dat zijne vrouw bij oenen gebuur was. jegens wien Elsermans zekere Vermoedens had opgevat. Vrouw Elsermans was om 9 l/i ure binnen gekomen cn was er blijven zitten tot tl t/iure. Haar man die intusschcn was t huisgekomen, zag haar afkomen. Een twist ontstond tusscheh heide en El sermans bracht zijne vrouw op haar hoofd veischeidene slagen toe met eenen ijzeren sleutel. Vrouw Elsermans nam haar kind 'au 7 maanden oud in hare armen en de 'lucht; zij wordt door haren man vervolgd die met een schoenmakersmes was ge wapend. Elsermans was razend van woede. Op het oogenblik dal hij zijne vrouw ging bereiken, wierp de agent De Roccker zich op hem en redde aldus de vrouw. Elsermans is ter beschikking van den Prokureur des konings gesteld; hij is ge boren te Wynegem in 1837. Men schrijft uit Rijsel, 27 Februari Eene schrikkelijke misdaad is zondag nacht ■tl hot voorgeborgle la Madeleine, bij Rijsel, Sqqeegd. Burgerlijke Stand van Veurne* Geboorten. 27. Maelslaf Maria, d. van Hippoliet en Schollier Leonia. Markt. 28. Hauweele Philibert, z. van Alois en Debliek Maria. Beoosterpoort. Goopman Augusta, d. van Augusta, cn Pylyser Sofia, s Ilecrwillcms- cappelle. Huwelijksafkondigingen. 5. Ninove Lsidoor. .steenhouwer, geb. te Basècles, wed. van Gelestina Quartier, niet Boninghe Elodia, bijz. Huwelijken. 1. Culets Jan, schoenmaker, geb. te Veurne den 19 October 1811, wed. van Cecilia Questrooy. met Vramboudt Sofia, huishoudster, geb. te Vcurne den 24 Sep tember 1824. Sterfgevallen. 1. Grimmelprez Cecilia, 73 j. 9 m. 24 d., rcnlenicrsler, geb. te Isenberghe, wed' van Patricius Bossant. Panneslraat. 2. Ber tha Joanna Dccroo, 1 tn. 1 d. Markt. 5. Dclbacre Lodewijk, 77 j. 11 m. 4 d., win-wijk Dcndecker,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 3