3 4 A De DE® ÜBW, fca SEBBOET «11 o '*4|& ra M 1 LU CO CD Kff ïóet kt w SBBOEDEBS VALSER SMSSSEN GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL BB WINKELIERS lUliiHHi tfj| |t S g litiis Karel Spilliaert, w. z^2 i i I a w Q P O O o I er iS X -3 VELZIEKTEN i iïi-’g “•'hi •i - -43 S S ^5 s dlsM’ï' U5 wi z z 5 w U) w s ca i- X^LEENINGVANKAPinLEN. i« ♦J KEKS EN PüMïiAbE B. DEPEY, het kruehlk’Sie blo- d- en vochlini\eieii(l pl whsiiii<I«I«*1 d<il bekend k. N-ft z 5-2 a -J as BORSTZIEKTEN lp, VAMEK <f 1>. bllPGÏ HUIS BKtS-W! IIIUÏUE, BtMHOWilB. iÜSEB VAX HET IUIODE KlllIS met de teer tot basis. O -4 G ^asssH gl i i 3 a ès y lUllK GimillIHBSI'ILl tUi fiVtMil MnndiwertN-|iillrn« i ilhi ^=5- Sticblingskapitaal 350.000 franken, kunnende gcbracl.l worden op VI.ÏF NIILLIOE^ i.'HA.VKFX' (ART. 8 DER STATIJTEN). CAFE MOKA *W| ïij?sh;«?5 os l u 8 j 4 i-l cr» o egg fr faJ «3 LU I H I O LU (D z 5 o O C9 LU 5 «V1 rukv v 0. Q LU m iu ÜJ z LU ©3 RlarktprljH vnn Veurn®» per 145 liters. Z Z o f g=3> i 2-11- g A haÉ. zs s - g Beh.isehe naamloozc Verzekei ingsn.aatscbappij legen schade I door WJLN1> veroorzaakt. a 8 <y 3 z J uq X S 2 u 5 12 Si’-- s £j H CQ a “o g f.5 M a So 1 -h o Sr- 5 cd -ï g. g 1 r - ml r 8 J g 4 fel S rxi 8 7,.j II. •o j Zoo k11 ecu man van zaken vf weiKnian zijl door uwe <!ai,'elljksc!ic bezigheden afgemat O 3 Zu-11 te vervoegen bij M. Alexander COLLET, stadsontvanger, bijzonderen kerke, en "bij llenri Ruilleül, Ihb.irM, zoon, te Adinkerke. PrijM aan welken het meerderen df’1 I I .1. i I.ri' 1 •,4 LU ■g cc Lil co v- 7 1J i~< Q W CS cc o C2 <3 u O E - Tarwe, ld. nieuwe -0 a 24 11 a 20 50 a- 10 - a 11 23 it 2G -a -4 a 28 8 Maart. ’24 - a 31 ”5 a- C3 S5 S5 «3 r, *0 -è -6 Kogge Sucrioen ld. nieuw Haver Id. nieuwe Boonen Nieuwe Erw ten Ten alle tijde zijn ie. bekomen kapita len van 5000, 10,000, 20,000 t'r. cn daarboven, mils bezel op onroerend goed en aan getittgen intrest. Zich le vei voegen met Eigendoinstitelen bij den deurwaarder Claoys, Noord- straal, n° 40, te Dixmude. m S 2 8 S m 1 S w Mits eene zeer geringe jaarlijkselie premie verzekert de maatschappij l'Ourntinn te gen deselunie van den MV1.VI», de gebouwen en hunnen itihoud, eVen als alle voor werpen door den wind kunnende vernietigd of beschadigd worden. agent te Nimipoi t. PHAKtn 1),‘ WW1UWC BEHEERST, lïUHxvü. landbouwster te Adiukerke, maakt bekend dal er bij haar te bekomen is xMïikaanschc Guano van Schaboé. zonder steenen of keien, én beter dal de Guano van Itlocd^i lirek, Kclttirft, zwerdpuiHten, UKAMi IN ’T AVNGE tr.tlT. KLIEREN. ZWEEREN, SPI I N. K SNKF.ll hl.OVEN UI?.S! AXa>l B.B M4 X G!.XFK1X<3 IMMtlt F.ngelsche apoth kerij Cu. Del.m.iie, Brussel. Ti: Vriinw, hij G UU'^LOS, dro»i»t. Hen vrrietxll lagen reiiibiiiirsaiHuïfl Leest a inJ..<:l>li'j liet vlujó-hiifl bij elke si li ROoerd. i asrxtessj-UMWWwu^r"- u 5: i I S É4 W Bi .2 s t r,ïr.’ï5K:? Botst, Vrrk'iid’u i«l, l.ii<lr|';j|unisliLin’ OSUIOIIKIUXE VÉllZACUTtXC, St <>M>IÜK CESt /ISC d<H»r 'trn ct'libm Sirup van 11 Ecnc een voii 11ix<» v<rlc<»u <1 h«»i« 1 wordt in oenen uitcrtn korMntijd goi.< zm. Iiardiu'kki/sti- HOEST, nli*|>en«V* LUCHTPIJP- H ONTSTEKING wordcu t|H>edt< duur <ht I M ge*t ml.' llvt i* het beste gcni’etnihldel voor de klmlrnn mrt d® H EfBELSCHF ZIEKTE ».-i,-i,i. KLIERER. Jf -I SLECHTE VUCHTEH HU I Oil I ISl.lt. MIN I I Zl. A V.NlilClll li. h.>i |.fu’j ,t i|(t (.IcTtil -nrrer< DEPOT ikj ENG’ll.Si nr. AI’OTCEKIIRIJ Cll. l.’El ACRE. IE RRUSSEL Not i M« n m.i ikt nn cn vciV.ilsehl de Siionp van Dr X i xnii-r en B Duviiy. «»ew«icii apolhckrif, dvr hospitalen van l’niijs Men cis he nllipl dr hnndlrukrniiifj np hrl etiket iu dl ir klem vu, blamv. rorlzwaïl rn xwuit. Groet Magazijn van HEUBELS ES STOELEN, VRIJE INGANG. - Weststrual, 21, (g-zeid Veurnambaehl- schestraat. recht over do afspanning den Gouden Leeuw). B>nLTBUE>E. AÏIe Mach vin» Meubelen in note- aar. acajou, olm, kerselaar en wil hout, zooals kleci kassen, komtuoden, secretai re!), coulisse- en andere lateis, lavabos, n ssorlbeddens. enz... enz. Dnilselie en fratt- sclie spil gels, op alle .grootten, mei en zon der ornementen, lijsten voor kaders op alle breedten. Moeien van allo prijzen,’ te beginnen van fr. 2-tjO 'l stuk lot 18 fr. stuk en daar boven; tafel en vloei tapijten in looi, laken en reps, frontons voor jalousies enz... enz. Daarbij nog een groot assortiment van hmgendeen staande <piin<[uels, Chrislus- en andere beelden in biscuit enz... eene groote massa galeiers, glas, porcetein, cris- tal. enz enz. 11ei in allervoordeeligste prijzen en be nei én alle concurettlie. Genezing grwani bur^d iu weinige dagen, van won den en kwelsuieu van alten aaid Brandwonden, r.deispall'g vcriweeniijjen borslklovcn, vijl, huid en k.tnkei’iicklt'ii. Bij de voornaamste apoth? kers, cn in ’t "toot in de EiificLcho Apothekcrij van Cii. where, Berghui- stiaal le Brussel. Verwen, öntwleUken. in droax wn^Hclten. LEONARD VERMEULEN, BakkerNoordstraat. 41 (hoek der Smiiscstvaat te Veurne, clast xipb met den nul vangst der euinniisi.-n voo» het verwen van alle slaeh van woEcu, zijden of ka- t oenen sloileii. zoowel mans- nis vrouwkldwlercn, i ut, enz door hel Luis Ctto Koemgis. SI Jucob- stiuat, 15. te Hiuyge. Er zullen gcduri;; stalen bij hem bt-iuslet de zijn. Al de ;;rve> ld stollen woidcii Linnen de 15 dagoi| lei ut^ezonden. l ij deze verwerij is een bijzonder werkhuis voor de Wasscherjj in t droeg "cvoegd. Alle v«onw- klecdercn in zijde, wolle. pane, pels, also »k alle mausklucdeieii zu len gcwasschen wmdeii zondei het r linsle los te doen, hel (eedeis c kleur le vei anderen of de stollen te doen krimpen. Al de ai tikelcu zullen met img bchaddcld woideil en le/.en allci(;eindli{*<lsle prijzen. Zich aan te bieden bij L Vk.rmi,üli:n. VcnnljiU opwekkcibic dranken '_j'J'Ujj2lTFiTrr,,T* L-t Z,.o cll teltermrn.VKO xtA -hl cn zoo R.j uw en ccli.x-l uw icnuwslet-G "hl «U-p-BI'X'TKK hebt ld wel U aan overdaad tictit schuldig <>P hel ziekbed zijl ultgcstrekt. Zoo dl gylrpuwd Zijl ot ni< t „„ej-nrr'rEK die 11 nicer p<K-l M> d^J a h'-1';1’* 'vn^hMZin: -?a'?\n'''n."Ün h' <te'inaaK, du doL-Jce- of ontmoedigd geioetd, im»of-BI’x’TL’EIi. D,l miur kan 11 helleven re-hl.-n zo,..,Bhet dllreeds aan velen gedaw heeft. Verkiijbaar bij allo Apothekor» en Broaistffi tot d«n ptfp Wn Bacon. IIAWEÏj OrFOKKT, cchilder, Quile Bccstimimirkt. le Veurne, en met 23 April in <ln Nieuportstrmit maakt hel publiek bekend dal hij vnorlaaii zijn bedrijf voor eigene rekeniuq zal uitoe fenen. Hij recommandoerl zich in de gunst zijner medeburgers. 3 E N» *- ca 5 - <k x t; S H 1 Maart- 27 a Bi» 20 a 21 18_a20’’'’ -- a - 10 —al* -a - 25 a 28 a 27 a 30 u =Ï5^ c; t °z- t-dt 101 J w’ .2 rS tc 3 CJ 5 J-o Ct; ki Dczr pillen, alom ^ckrml. tijn dc xntólitdé cn krist»* purgeri liiiildcl onder al du incderijm’iii L i H'l om Zukrn lórt Hiinst» otiju-iII L ril OP alle lijibm en met rrnu goede tnaallijd word, tl. -- 7jj vooikumrir at de zicLtcn. on'.dit lj uit liet liclniaiii diijkrn al de itccbtc >o« hlcii, oi»i Mak van alle kwulru. Een r,rm.itig. <lo<h rrgclinalif gebruik dezer pill' is de waai'lairg renrr kloeke geionillirid. Br ja ii'lijk s< he \«*i knop an lirii duumid doezen d-irr pillen iu do Vlaanderen, luiken il langs dril Zeekant, waar de inriisch zoovri I vom im eer nwir gebruiken nin de grzomlhrid te laburen, tm»'l ,°,r' tinegz.iani de populariteit en de goede üilv.d <*eie remedie Voor verdere nillrggingrn, raudplrrg den oinzrn‘l brief Lij elke doos Rrvergil. Prijs fr 1 50 <le do<»\. Bij den rigruanr STANDAERT, Sleewkliaut. 51. te Bmggr. DEPOTS Te \eurtie. bi| G Dlh.l.OS. drogist Diumudc. Lij MM. GHTSSAEKT rn VEKWAEKUE. Ook te bekomen bij llkCTOa l’.GAbSEN, Hputhrker Zuidslraat, te Veurne, te rekenen’van morgen/ket zullen vnkooben Bruin per 1(3 kilo, 03 l’ halt wit, 65 ccnliut. .1 Ti ■z -i5 1 T Bern. Magazijn op de hofstede laatst ge bruikt door Vaiihoulle-beclercq.' ld Adin- kerke, en 1>ij llenri Builleul, groote OosUitraat, Vcurnr; inlichliugen bij Htlm. bh F. 1 v =- Koopman-ldeennnker te Veurne, groote Ooststraat, 41 KAriF.i.”‘SPILLlAi'BT heeft de eer aan zijne talrijke kalanten le laten welen dal zijn Magazijn vair heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken en Moilcstoflcn voor hel winlersaisoim. Hij dmfl verhopen door de goede keus der slóften, de genadigheid der prijzep, als mede do volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van T publiek meer en meer aan le winnen. Kleermaking op maat met bepaalden prijs op voorhand en level ing in 21 uren. Kleci makeisgnsleu inogrn zich ten allen tijde aan bieden voor werk, bij ’l stuk. Sli*nl*clm|»l»erijUe zetel SI, C'olleuientrantCharleroi. ALGEMEEN BESTEl'RDER M. J. KAICH. I es annitèiirs du vrat café inoka. exquis, de tn maison Eddni Ousabb, a Moka-Agcn I (Arabic). s,>nt piiés d'adresscr leur.x Ordrct ii 1 l agent gcnérul, it Anvers. II s. i.i envoyé échantillons ii ralsonïle fr, 2-50 lelillo' era ou fr 3-00 1c kilo torrelié, cn timbres ou mandat, t.e café mokw (petite fèyc ronde, surpnssc cn l’mcsse ct arom, les mcillcurs cafés cöimus; pdr kil. fr" h domicils. AGENl’ GENÉRAf., A ANVF.RS, STRUYF-VAN RÏÏETH. ruo Sterling. J "s Je B j O Êb -2 o •-M Al G-U i I B P- p_ 52 - S. x 6 Q 5 N 3 I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 4