1 15 MahH’WS.' .V1 1952. 3@e jaar Éi inr. slagen ten. Het van Dal is de eenige liberale politick reeds bel nieuw koninkrijk erkend. Algerio. Liberale politiek. blU" _voi?!',): De liberale politiek bestaat in alles in ling zoeken en I Spanje. Hel gerucht loopt te Madrid, dat don Carlos zou alzien van zijne rechten op den spaanschen troon, ten voordeelc van zijnen zoon, die nu tien jaar oud is. De reden van dien afstand wordt niet opgegcveii. flïe SiKaaier. G.rbéel de week eert dé kamc: zich Do Pauzen en de Koningsmoor- ders. Ter gelegenheid van den moordaan slag dezer dagen op de koningin van En geland gepleegd, deelt de Unila Cattoli- ca, Onder bevenstaanden titel, cenarti- i kei mede, waarvan wij de vertaling hier van al de banden die liet van Kiézihg van Oostende. Gister heelt te Üostertde de kiezing plaats gehad van eenen volksvertegen woordiger in vervanging van M. Jan Van Iseghem. Er waren 1019 kiez.irs tegenwoordig. Nigtige briefjes, 30. Meerderheid 510. M.' Ch. Jtpissens, kandidaat der libe ralen, is gekozen met 578 stemmen. i Gli. Van b\'gbém, katholieke kan- i didaat, bekwam 441 stemmen. scoren of wBelgcn, om luier wellicht 1 ragnay. en nooit tegen liet leven van zelve de tengels van bel staatsbewind in 1 banden te nomen; zij helpen om land bouw. handel en nijverheid te doen ver vallen; zij spannen samen en verbroe deren met socialisten, internationalen, röode republikeinen en andere oproer makers, gelijk wij liet reeds meermalen hebben gezien uil de verslagen der Brusselsclie kiesvergaderingen, on ge lijk het immers tegenwoordig blijkt uit elke we'gevende kiezing in de hoofd stad, waar telkens een radikaal of atili- koningsgezinde, gelijk Janson, Seail- qtiin, Feron, Robert en andere, naar de Kamer gezonden wordt, iets wat natuur lijk moet uitkö.ucn op den ondergang onzer nationale instellingen. De liberalen vernietigen de vrijheid der gemeenten, de vrijheid dor perso nen; door verschillige partij wetten heb ben zij een geheel leger burgers het kiesrecht ontnomen, omdat deze verdacht waren de politiek der liberalen niet in hun hart te dragen (alhoewel nogfans die burgers dit recht met de grootste reden bezaten) en zij laten het stemrecht aan do valscbc gepatenteerde!), omdat deze de geuzenpoliliek in de band wer ken; zij vallen den godsdienst en de ze delijkheid aan, vervolgen de priesters die niets dan hunnen pliclit kwijten, ver volgen de oudeis die hunne kinderen naar de vrije scholen zendén, en onlnc- om gebied, is een hevig gevecht geleverd tusschen Fransclicn en Arabieren. De Marokaausche overheid heeft legen die schending van grenzen geprotesteerd en voldoening is baar gegeven door de be straffing van den veldoverste die de achtervolging had voortgezet. koning Milaan Serbia is voorlaan ont- I men aan den arme de bete broods, om dat deze de zielen hunner kinderen door omliggende volkeren afhankelijk maak- de verderfelijke leeringen van het offi- ten. Het nieuw koninkrijk zal dus in ciele onderwijs aan de Ketk niet willen eigen boezem krachten lot ontwikke- laten ontrukken; zij verslaven hunne atnb- zonder twijfel ook vin- lenaars, door ze te doen gehoorzamen dt.ii. i aan hunne bevelen die meest altijd Schier al de mogendheden hebben de vrijmetselaarslogien uitgaan, en door 1 1j hun te beletten over de wellen anders 1 te denken dan hel ministerie; zij verla- De beroerde toestand in Algeria duurt Ken voort. Dagelijks komen bewijzen dal de binncnlandsclic bevolking op verre na Serbie. De Kamer van volksverlegenwoordi- 1 gers van Serbie heeft de vcrandci ing van het ptinsdom in koninkrijk uiige- i ioepen. Prins Milaan heelt zich bereid verklaard, zich te onderwei pen aan den I wil van zijn volk. In eene proklamatic aan zijn volk, zegt Pius IX. Men poogt moorden op den keizer van Duitschland, op den czar van Raskind en de koningin van Engeland én men eerbiedigt het leven van Leö XIII. I Helaas! helis maar al te waar; bet zijr. de koningen en de keizers die op staan legen de rechten van den Paus, die zijne ziel met bitterheid vervullen, hem bestrijden, hem beroven en vervol gen, en de koningsmooiders schijnen met eenen geheimen eerbied doordron gen voor den Stadhouder van Christus, en men zon zeggen dat zij niets tegen zijn leven durven wagen. liet knthólfcimus is de krachtigste heelmiddel tegen den koningsmoord. Ten lijde van hel heidendom, gedu rende twee duizend jaren, speelde men met hel leven der vorsten, liet christen dom kwam op, en vlocht eene godde lijke straalkroon om hel hoofd derko- ningen en der vertegenwoordigers van het gezag, en de koningsmoord, die tot dan toe als eene ingeborene ziekte bij hel menschdom scheen le wezen, nam al met pens een einde. Tijdens de middeleeuwen, een zoo katholiek tijdstip, was de koningsmoord onbekend. De kwaal kwam wéér te voorschijn met de Hervorming der XVF eeuw, cn sedert de revolutie heeft zij steeds loegenomen. De snoode ondernemingen legen de rechten van bel pausdom, zijn de oor sprong van nieuwe en nog schrikkelij ke!1 aanslagen legen de gekroonde hoof den. hel werk te leggen om het bestuur van het land in de banden te krijgen; alles doeii wat mogelijk is om ei' aan te blij ven. Dit is de leus van het liberalismus. Om aan het bewind te komen hebben de liberalen bij zakken gelogen, gelas terd, allerhande bedreigingen cn belof ten gedaan, en wal ruim den huiche laar gespeeld. land ton onderen; zij miskennen en jschenden Öe grondwet; zij eerbiedigen noch wel noch recht; zij kennen noch eer noch schande; zij brengen den vree li dding. en vooral de Pruisen, in de eer ste, en de cemgslc sterkte van het land, Krachtens eene partijw» t die aan de (al - jn (875 (egeiï den voorzitter der rijke Pruisen tegenwoordig in ons land’ t jiltek van getest ié 3', töclaat zich te doen natural:- dm'vidrziiter Ver’fppóYdfe.’fA^tld1!. P.- De Ongelukswet. Eenige geuzegazetten vragen de ver andering van hel art. 4 der onderwijs wet van 1879. Dooi' dit artikel wordt liet godsdien stig onderwijs ovcrgelaten aan de zor gen der huisvaders cn der bedienaars van de eeredienslen, Dt ie jaren lang, zoggen de liberale papieren, hebben de ouders kunnen be- statigen, dat zoo wel onder do wet van 1879 als onder die van 1842, het godsdienstig onderwijs in de scholen gegeven wordt. En daarom zouden zij willen dat art. 4 veranderd worde als volgt liet godsdienstig onderwijs wordt ovci'gelaten aan de zorgen der liuis- vadei s. Begrijpt men wat daar onder zit? Wanneer de wet zal toelaten dal hel godsdienstig onderwijs aan de huisva ders alleen overgelatcn wordt, zonder meer, dan verbant zij dat onderwijs uit de school, en de huichelaars, nu het huichelen moede, stellen maar openlijk voor regelrecht, door de wet zelve, don godsdienst totaal uil de officiële school te sluiten. Abets is veranderd! Eene zaak die opmerking verdient, is dat, terwijl.zoo vele moordpogingen gebaren tegen koningen en koningin nen. legen keizers en voorzitteis van rc- publikeuien, nog geen enkele, maal is aangelegd op hu leven der Pauzen. De liberalen zeggen dal de Pausen dwingelandij gebruikten legen Rome. Welnu, in 1804 werd een aanslag op het leven.van Napoleon I gepleegd, en nooit i gt-b'etii do zulks legen het leven van Ping Om meester te blijven brengen zij het VI; in 1833, in 1830, in 1838 bedreef tncu y.uls|:,gen Op Lodewijk-Philips, cn nooit pleegde men er tegen Gregorius XVI; in 1832 aanslag op hel leven der koningin van Spanje; in 1833 legen den i keizer van Oostenrijk, in 1833, lii 1837, in 1838 ch in 1870 tegen Napoleon lil; repti- k van den Eipialeur; in 1877 teeen D.t blad verschijnt den WWns<Jag. .oumid Elijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjiiars; met de post 6 fr. Annoncen 20 contimen »er rc«d De mooie letters volg, tis plaatsruimte.^— Rcehleilijke eerherstelhngcn 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100^ De Annoncen vm.r Helmie, Ier nit^iidci iit.j der Vlaanderen en ’t buitenland worden onlvamjen door het Oj-uce de Pcblicitè, Ma(/dalenastraat46, te Brussel. Mcn.M'lirijniti bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitg.'ver. Zwarte Nonneuslraal, 4, te Vcurne. Bij de diskussie over deze kredieten liml M. W indhorst, de leider del’duit- sche katholieke partij, eene welspreken de redevoering gehouden. Antwoorden de aan zekere, redenaars die overdo vraag Wat is de Paus? «redetwistten, rirp M. Windhorst met krachtdadigheid uil De Paus is de souverêin van 200 mil- nlioen li’itholieben. Alhoewel men hem zijne Staten iiitióo/d hee/t, is hij de meest fieèerbiedi(ide verft dier wereld. 't Is ten gevolge dezer redevoering, dat gemelde kredieten gestemd werden. Zal onze hoogmoedige minister Fièie de dwaasheid van zijnen bclachölijlcen veldiöclit legen T Vatikaan beginnen begrijpen g" cn bederven de magistratuur die thans vol zit van liberale creaturen cn lógiebroeders,in een woord, zij uiët'bëiëü-ïd'is of dai’zj weder ïolTop- dot-‘" Wl1 ziJ kunnen, ten minste al stand overslaat, zoohaast de Eransche 'vni zij (hn'ven -cn ziplurven veel, dal wapenen verwijderd zijn. i bl,Jkt ma1ai’ nl ,c dagelijks - om Te Galsa een dorp op den weg-van hel beduur le blijven van hel land, Tunis naar Kerounn, zijn weder negen daJ ouder de klauwen van die valschc Europeanen vermoord, die koopwaïen politiek haastig en zeere naar zijnen on- nan de Fransche soldaten gingen aflevc- oorgang loopt. Dal ts de eenige liberale politick 1 Nabij Figuiz, op Marokaansch grond- I -- POLITIEK OVFHZICI1T. Fi’unkrijk. De Kamer der afgevaardigden heeft le i \oo stel win M. Buyssct i.i acht genomfn. strekkende m het Goncor- daat lusschen den Paus Pius II en Napo- loeu I in ’l begin dezer eeuw gésloten, af te schaffen. In Frankrijk zijn <ïe be- tri'kkingou lussclieu Kerk en Staat door dat Gnncordaat geregehl. Door liet voorstel Boysset willen de fransche Jacobijuen aan dekatholicke rechten cn instellingen ecu nieuwen slag toebieogeu. In eeii.ë kiaclilige 'i'édevoei ing hóeft Mgr. Ficjipcl, bisscüop van Angers, in de Kamer l.el Goncerdaat veidi-digd: Als wedeizijdtciip naktaal, is hel con- coidaat aan liet inleumiicmial recht on derhevig het kan maar bij weder-ij I- sebe loesteinn.ing' afgebroken of veran dei d wotden. Daarbij, vol"cns\le grondwet, heefl het hoofd van den Staal allet n het reeul de irukiatcn te eramlvren-: dn Kamer luaj wer.-cn uilen dat bot gouver- i ei..., al zu’k's vc-icht,''mniir oen voor- I Memmen welk ecu traktaat alscliail, dut ki.u zij niet. Eindelijk scbelso. de sprei;m af wat al li'Ocbris, (uurusl, vérdbeldheden hol voorstel Boysset, zoo tegemstrijdig met godsdienst en ojttmlinre msj, zou te weeg brengen. Da', de ITanjcljeil al ver- «■euigd blijven tot hel ojdieldcren van (I i o i >poed van bel vadcilnnd. I W as de laatste wensen van den redenaar. Die réilcvocring heeft nog al indruk gemaakt; inaar wat wilt gij van eene ha.ner die groolendcels uil ongorls- dieustige radicalen samengesteld is? Miiiisiej Freycinet op den grond van bel voorstel, heelt noch ja nóch neen gezoid; maar hij is van gedacht dat men de zaak ondei zoi ke, en daarom is hij voor de inachtneming. En alzoo wicrii ddzt! gestemd. T Is de eerste Slap voor eene nieuwe vei volgiug van Kerk en godsdienst in l'raiiki jk. De fransche Se’miat is bezig met een 'v is-jiiiwcrp te bespreken over bel la-’ -•!'. ouderwijs, waaiint. de godsdienst leenemaal verbanijeii is. De protestant Jules Simon had eene wijziging voorge- stcid. luidende als volgt De onderwijzers zullen aan de kin deren den eerbied inplanten voor God cu \’ader!ai)d. De vergadering beeft die wijziging verworpen door 167 tegeii 123 stem men. als strijdig met de vrijheid van geweten Minister dn Freycinet heeft be weerd dat, tds de onderwijzer \nn God sprak, hij de viijheid van geweien zou kunnen schenden van kinderen die in gcimen (lod gelooVcnüi! Al de staten van noordelijk en oostc- lijk Europa beginnen hel goilsdieiis'ig gevoel te huldigen als de grondslag van recht cn orde, en Frankrijk.gaa.l voorl met den godsdienst.eenen zoo rampzali gen als bespolicbjkcn ooi log aan te doen. Pruisen. Terwijl 'de frahsche Kamer van afge vaardigden de icatbtnemih"'stemde van het voorstel lol .afschaffing vaij Imj. con cordaat met dén Paus, hééft de Pruisi sche l.anjhiag, bij.gimolc moerderheid van stemmen, flc kredieiQU toegijstaan Ecnoodig'l tut bet herstel van Let gpzant- !mji bij den Paus. Die sieinming'tootil eeiien gaiischen ommekeer aali in de tm'.iiick wiii piiii- Ri^tnatW.’ ec JbüJ trxxr - J-n- »J lju OVUUIÜII 4CUUCU, en uuuw j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1