!»5S. Bij koninklijk besluit van den 27 Maart wordt M. A. Carpentier, instruclie-rechter te Veurne, tot rechter benoemd bij de recht bank yan Brugge. - - - E>c rrlcster en zijne vijanden. Niemand ter wereld, wat ambt hij ook "bekleede of wat stiel hij uiioefcne, heeft zooveel vijanden ais de pricsteV.' Als de soldaat der II. Kerk, dienaar dér ónver- anderlijkc wet Gods, bewaker der baar heid, uiideeler der goddelijke'genaden, wordt bij veracht door al degenen die Tot de vertegenwoordigers van het middenkomiteit der bewarende associa tie, hield hij eene aanspraak, die als zeer belangt ijk mag beschouwd worden. De Almachtige, zegde hij, heeft zich op zekere tijdstippen van werktuigen bediend, en alzoo heeft Hij mij uitver koren om eene bepaalde mij aangewe zene taak te vervullen. De tegenwoordi ge tijd is van zeer ernstige» aard. Wie kan zich nu veilig achten, wan neer een keizer van Rusland, een voor zitter der Vereenigde Staten van Noord- Amerika als slachtoffers gevallen zijn, van ben die moord prediken en omver werping van alle maatschappelijke or de? Ik heb mot genoegen vernomen, dat mijne boodschap in het land algemeene goedkeuring genoten heeft. Ik achtte het noodig te herinneren. wat de Kioon in Pruisen is. Maar het voornaamste blijft onlegenzeggelijk een levendig godsdienstig gevoel, en daartoe heb ik dikwijls opgewekt. Del Duitsch Staatsblad kondigt een schrijven af van den keizer aan den kanselier; Z. M. duikt zijne bedankingen uit aan ieder zijner onderdanen in bet bijzonder, en in 'l algemeen aan de gnnsclie bevolking voor de hartelijke bewijzen van genegenheid en getrouw heid die hem ter gelegenheid yan zijnen verjaardag gebracht zijn. Daar de geluksster van prins Bis- mark aan 'i tanen is, hebben zijne aan hangers besloten ter gelegenheid van zijnen verjaardag groote feestelijkheden interichten, die door gansch Duitschland zullen gevierd worden met eenen echt ongemeenen luister, liet middel om de kiezers gunstig te stemmen is wel wat versleten, maar toch nog machliger dan gezonde rede en overtuigende dagblada rtikelen. Oostenrijk. In Oostenrijk is door 162 tegen 124 stemmen de wet goedgekeurd waarbij de katholieken stemrecht verkenen aan al de burgers die 5 florijnen belasting betalen. De laatste opocrige benden in Dal matic worden de eene na de andere door de keizerlijke troepen uiteenge- dreven'. Oflicëele tijdingen melden drie nieuwe gevechten waarin de régelma- ligc troepen de opstandelingen op de vlucht gedreven en gevangen genomen hebben. •n9aalb|>. Rusland. De joodsebe apothekers in Rusland hebben allen bevel ontvangen hunnen winkel tg yerkoopen en eene andere be zigheid aan ie nemen. De reden van dien maatregel is, dat de joden allerlei ver gift vei koopen, al moest het dienen om den keizer te vermoorden, als zij er maar geld voor krijgen. Er zijn weinig nihilistenprocessen, waar geen joodsche apotheker in ver schijnt. POLITIEK OVEhZICHT. Frankrijk. Dc geloofsvervolgingen zijn met ver nieuwde woede hernomen. Minister de lïtycinel, vernomen heb bende dal in de abdij van Sulesmes ver-1 seheide Benedictijners nog aanwezig waren, die de groote bibliotheek be- nutiigden om geschiedkundige werken te voltrekken, heeft aan de gewapende macht bevel gegeven naar Solesmes óp te trekken, om de kloosterlingen uit de abdij, die nogtans hun eigendom is, met geweld te verdrijven. Woemlag morgend, o.n 5 ure, zijn de prelckt en de ondeipretekl van La Eleche en een politiekommissaris te So- lesines aangekomen, vergezeld van ee nen slotmaker en een batailjon van hel 117' linie, alsook van 50 gendarmen. De abdij is door die troepen omsin geld geworden. De kommissaris heeft den abt bevel gegeven alsook aan de kloosterlingen hel huis te verlaten. De abi heefl gewei gerd, waarop de poon is ingeloopeu en de funkliotiuai isseti alsook de gendar- men in hei klooster gedrongen zijn. De monniken waren in de kerk daar zij weigerden de plaats to ruimen, heelt de prelckt aan de gendarmen bevolen ze er uit te sleuren. Elkeen der kloósser- lingeii weid door vier gendaimeu.vast gegrepen en jii.de snaaigeworpen. Onophoudelijk werden intusscbeutijd gces'elijke gezangen uiigtvmrd. Zelfs de eigenaars zijn uil het klooster gedreven. Na afloop van den heilig* schi’ndendcii aanslag heeft de kloostei- .liiig-cercmpnicmèeStër de döemenis te gen den pieiekt uitgesproken. Het Allerhedigsic is uit de kerk van bel klooster naar het noviciaat oveige- bracht, van waar hel ’s avonds met alle plechtigheid naar de parochiale kerk is gébracht gewórden. Dè ganache bevolking was diep ver ontwaardigd. Na de llenediciijner-monikken is het 'Ie beurt geweest van de Trappisten van Dómbcs om uit hun klooster gejaagd te worden. De openbare denkwijze, laakt hevig die aanvallen leg -n.de viijlieid van ge weten en-liet redlit van eigendom, maar de l'ranschen zijn te zeer benauwd van veranderingen en omwentelingen om mannen aan het hoofd te brengen die de ware vrijheid en gelijkheid voor de wet in voege zouden stellen. De'senaat heeft donderdag met 179 stemmen tegen 108 stemmen dé wet goedgekeurd waai bij hel lager on derwijs goddeloos en vei pliclitend ge maakt wordt. De Kamer van afgeveeidigden heeft het krediet gestemd, aangevrdagd om de puinen der Tuilerien weg tc rui men. Aldus zal teeheman! een der oudste gebouwen van Parijs verdwijnen.’ De baat tegen het kóninkdom is niet geheel vreemd aan die, beslissing; want in het verslag der kommissie wordt gezegd Als wij hel gebouw niet weder op- t ichien, zijn wij zeker dal hel nooit aan eenen toekomstigen overheerscher lot woonplaats zal dienen. Duitschland. Hel was woensdag laatst de 85* verjaar dag van keizer Wilhelm van Duitschland. Ter dier gelegenheid bobben in al dö kerken plechtige diensten plaats gehad en om een uré heefl de vorst de geluk- wer.schingeri ontvangen van het diplo matisch korps, de ministers; der. Land dag en?. J den bal misslaan. Immers waarom gaan de misdaden der geuzen bijna ongemci kt voorbij Wel juist omdat zij geen nieuws zijn, en wat niet nieuw is baart geen opschud ding dat weet iedereen. Men is er zelfs niel over verwonderd want geuzen leer, stelsels moeten natuurlijk geuzenwer- ken vóórtbrengen. Eene misdaad bij een geus is een noodzakelijk gevolg zij ner leeiing. Vrijdoenerij is hel kind van vrijdenkerij. Zoo is het niet gelegen met de katholieken. *De misdaad bij den ka tholieke, hij zij dan ook priester, broe der of wereldlijke, 'spruit niel vóórt uit de leering die hij belijdt, maar in de aj- wijking van die leering. Een priester die een schelmstuk bedrijft is geen goe de priester meer ten minste voor tiet oogenblik. Hij wordt dan ook dadulijk, van zijn ambt afgezet door de Kerke lijke Overheid en vervangen door ee nen waardigen opvolger, en zoo blijft het priesterschap altijd vrij van bederf, terwijl een geus, een vrijdenker een vrijmetselaar, hoe slecht hij ook leve en hoe diep hij ook valle, altijd geus, vrijdenker of vrijmetselaar blijft. Dit verschil begrijpt het volk heel wel, en daarom verrichten de geuzen-gazelten vergeefsch werk, wanneer zij de misdaad van één priester op het gansebe pries terschap wilton overbrengen, ten einde zoo hel katholiek onderwijs of den gods dienst ten onderen te brengen. Wat liberaal zijn Is! In een voorgaande nummer hebben wij onzen lezers uiteengedaan wat de liberale politiek is, nu willen wij ecus zeggen wat liberaal zijn is. Vooïëetsl om liberaal te zijn, mag men op geene wijze toonen dat men eenigzins den katholieken godsdienst genegen schijnt; men moet integendeel zich teenemaal onverschillig of liever vijandig toonen aan den godsdienst; want liberaal zijn is immers vrijdenker zijn, gelijk hel een Gentsch geuzenblad vroeger ie recht zegde. Gok zijn alle ware liberalen vrijdenkers. Maar zal men zeggen, ik ken hier in ons Veurne eene soort van menschen, die nog al christelijk leven, en d e le gen de religie niet zijn: Zij zijn gedoopi, hebben hunne eerste communie gedaan, gaan ’s zondags naar de Mis, houden hunnen Paschen, en zouden niet willen de eeuwigheid ingaan, zonder den troost en den bijstand eens priesters in te roe pen’ en nogtans geven die menschen zich uit voor iibéfalen en stemmen er voor. Zijn die menscheri, omdat zij alzoo handelen, ware liberalen of vrijdenkers, hoor ik vragen? Neen. Zij i hel ware ka tholieken? Ook niet. Maar het zijn van -->- - - - de ware en oprechte liberalen laten wijs maken dat men goed katholiek en goed i liberaal te zamën kan zijn, en dat men daarover maar zekere kristëlijke plichten moet kwijten, eerlijk man zijn, en voor de liberalen stemmen. ’t Is bijzonderlijk bij zulke eenvoudi ge lieden dal de liberale kojp.n meest aandringen om hunne-stemmen te Win nen; want zij zeggen bij hun zeken: de stem van een bedrogen sukkelaar doet zooveel in de kieziug, als die van-een onzer kopstukkeir. 4’omc cmParijs, -zeg gen zij. zijn op geenen dag.gebouwd, en op.tijden stond zal.die mensch wel ge heel en gansch een der onzen zijnvan daag stemt hij vuur ons zonder te weten noch van Kerk,, noch van wet, noch van waarheid, noch van God willen weien. De tallooze schismatieke» die het gezag van Christus Stadhouder miskennen, zijn vijanden van den priester. De duizende sekten van ketters ontvlucht aan den schaapstal van den Goeden Hei der, vijan den van den priester, Al de ongelooxi- gen wier geweten door de gtloofspun en ontrust en tegengekant wordt, vijanden des priesters. De overgroote kudde der aanoidders van het vleesch, bang van al wat hunne schandige begeerlijkheid en den godsdienst der zinnen stoort, vijan den des priesters. De kwaaddoeners die zonder ophouden uit den mond van Gods dienaren de. vercordeeling hunner mis drijven hooren, vijanden des priesters. De goddelooze schrijvers, de zangers d?r ontucht, de aanbidders der ongere gelde driften, vijanden des priesters. De dwingelanden, die geesels van men- schendom, die alles onder hunnen hiel willen verdrukken, vijanden des pries ters. De samenzweerders van alle slach die in 't duister de regeeringsloosheid voorbereiden, om alzoo aan het bewind te komen, vijanden des priesters. De onlvreemders van een anders goed, op welke wijze of onder wal naam zij hun doel trachten te ,bei eiken, vijanden des priesters. Bijna alle weken, ja sinds eenigen tijd bijna. alle dagen, vernemen wij misdrij ven en schelmstukken, bedreven door personen van min of meer aanzien inde samenleving. Men vindt bankiers die stelen; men heeft notarissen naar't ge vang zien leiden en geneesheeren naar T schavot. Zulk droevig schouwspel ver wekt bij het volk meer verachting dan verontweerdiging. Het schreeuwt die el lendelingen eens deugniet of schelm toe, en daarmee, amen. Maar wordt er eene misdaad bedreven door een kloosterling, een priester' of een broeder, hetgeen slechts ééns op duizend voorvalt, dan schiet dal zeilde volk in gramschap, en wordt het door verontwaardiging over meesterd. Hetgeen men in gewone misdadigers veracht, waar men eens op schimpt of mee spot, aanziet men bij den priester voor eene ijselijkheid, omdat-deze geen enkele mensch, maar een geleider is, en door zijnen val een Verrader wordt. Uil dit zelfde gevoelen ontstaat bij het volk de onverschilligheid die het aan den dag legt op hel hooren en zien van honderden en honderden verergei nissen, dagelijks door officie!? of wereldlijke onderwijzers gegeven. Wal kómt er dat op aan! zegt men. het zijn menschen ge lijk iedereen. Gedragen zij zich goed, zoovcelde beter. Gedragen zij zich slecht, o de.’.®ensch is zwak. Wat kan men daar van zeggen? Integendeel, laat een of ander* dagblad voor T licht kómen met .eene- misdaad, bedreven door een moneKenï ook niet. Maar het zijn van onderwijzer, die het geestelijk kleed d'é eenvoudige menschen die zich door draagt; tevergeefs rs diemisdaad, om zoo te zeggen eenig'in hare soort, tc vergeefs gebeurt zij eens op 25 jaar, on verschilligheid en medelijden maken op een, twee, drij. plaats voor gramschap en verontwaardiging. Weken en maan den lang komen de geuzen-gazelten er meê voor den dag. en wist men niel hoe schaamteloos zij in die gevallen kunnen liegen, zou men licht geloovcn dat dé katholieke Kérk een nest van schelmen voedt.* ■Denken die -geuzen-gazetten dat zij op' die wij ze hél kailx>lick onderwijs in den grond zulfen boren en de geestelijke on derwijzers bevlekken Wij geloven van ja maar wij voegen erbij dat. zij Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 fr. Annonce» 20 cenlimen per regèl. Dé -rooie letters volgens plaatsruimte. Rcchtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. 3 l)e Annanren voor Uchjie (ter uitZfnuleriiig der Vlaanderen) en 't buitenland worden untvangen door het Office de Plbi.iuité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Mr» schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonuenslraat, 4, te Veurne. 3 yer. f A r- 1 - i-i^£<»-s>e-~r- -iiiimy in -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1