i j Vevrne, 5 April 1882, 1955. 38e ja ar vervangen. Om daartoe te geraken heeft het li- beralismus het famililcvcn bespollelijk gemaakt en in minachting gebracht. De voorstanders van het zuiver en verorder- familielcvcn worden door de politiekers voor al wat achteruitkruipend is liitge- 305.078 fr. 35,175 956,500 302,788 uus alweer eene goede greep van meer dan anderhalf millioen. Dit is le voegen j j on A - millioen van de provinciën en de 37 mil- i bare volksmenigte bevond zich op de plaats der misdaad. Generaal Strelnikofl had bevel ont vangen Odessa le verlaten, om bel oe- stuur te nemen van een cnkwesl over een uiterst belangrijk politiek proces. Terzelfderlijd als die moord gepleegd werd, voltrokken de troepen le Cron- stadl het doodvonnis op luitenant Suc- hanofT, den bijzonderslen beschuldigde in bet proces Trigoni. Zooals hij er den wensch van uiigedrukl had, is hij voor den kop geschoten in plaats van gehan gen le worden. De aardigste zaken geschieden voor waar in het zoogezegd onzijdig onder wijs dat door de vrijmetselarij aan België werd opgedrongen, en dat schrikkelijk lastig op den rug van ons dierbaar va derland weegt. Heden willen wij eens een paar puntjes die erop betrekking hebben,aanbalen. Gedurende de vakantien, zoo heeft de minister beslist, zullen er in de grootc steden lessen van toekenkunst, natuur lijke historie, enz., gegeven worden aan manzeis en mevrouwen de schoolmeeste ressen en mijnheeren de schoolmeesters van ’t gouvernement. In plaats van daarvoor te moeten be- Kieshervorming. De Gazelle verzekert, dal M. Fiëie- Orban thans de noodige grondslagen bijeenbrengt, om, binnen de palen van wat grondwetlelijk mogelijk is, in zake van kiezingen, voldoening te geven aan 1 eene hervorming onzör kieswetten vragen. POLITIEK OVERZICHT. Duitschland. Dc katholieke zaak heeft eene schoonc zegcpiaal behaald. Vrijdag heeft de Prui sische Landdag hel kerkelijk-politiek 1 ontwerp in derde lezing aangenomen. Bij de tweede lezing vroeg dc minis ter van eeredienslen de goedkeuring van J|'t. 1, zooals dit door het gouvernement \vas voorgesleld: hij verwierp eene wij ziging van M. Rauchhaupl, strekkende om de willekeurige machten die aan het gouvernement loegeslaan werden, den 1 April 1883 te doen ophouden. De minis ter verklaarde dat zulke voorwaarde onaannemelijk was. Nogtans werd het mtikel met die wijziging goedgekeurd. Art. 2 van dit ontwerp bepaalt dat de afgestelde bisschoppen, die van den kei zer genade zullen bekomen, beschouwd zullen worden, als op nieuw door den Slaat erkend. Art. 3, goedgekeurd met 228 stem men tegen 142, bevat de afschaffing van het Staatsexamen der geestelijken. De minister had zich ook tegen dit artikel der kommissie verzet. Daarna zijn de artikels 4 en 5 verwor pen, liet recht van oppositie voor het gouvernement en de verplichting het gouvernement le verwittigen, bevattend. Het gelieole wetsontwerp is aangeno men met 228 stemmen legen 130. Daar na is de Kamer in vakantie gegaan tot den 18 April. Al de liberale, joodsche en vrijmctsc- faarsbladen van geheel Duitschland, die van Weenen inbegrepen, zijn in versla- gendheid en in woede ontsteken omdat, door hel stemmen dier wet, de gods dienstvervolging weldra een einde zal nemen. Overal schreeuwen de logiebla- 'len dat vort Bismarck naar Canossa ge gaan is. Én dal al omdat verscheidene millioeneu duitsche katholieken nu zon den kunnen weder in cenigc van hunne echten hersteld woidcn. In dezelfde kamer is ook hel kruip- dieionlonds besproken geweest. Dit fonds begrijpt de intresten der kroon- goederen van Hanover en wordt gebruikt om de dagbladen te ondersteunen die zijne zienwijze deelen. Daar de liberale dagbladen zonder znlken steun niet le ven kunnen, heeft zich de liberale partij legen de afschaffing van dit fonds ver klaard. Dc konservalieven die er insge lijks van mcdepcuzelen, hebben de liberalen de hand gegeven en zoo is het fonds gebleven. Rusland. De nihilisten in Rusland hebben vrij dag opnieuw eene ijselijke misdaad be gaan. Generaal Sirelnikoif, prokureur van den krijgsraad te Kicfl, is le Odessa vermoord terwijl hij rustig gezeten was op eene bank van den boulevard van het Strand. Ecu revolver is hem in den nek afgeschoten. Dc kogel heelt het hoofd doorboord. Twee minuten na den aanslag was dc generaal een lijk. De moordenaars zijn gevlucht langs den boulevard van het Strand waar zich huurrijtuigen bevon den. Een dezer rijtuigen is aangehouden. Er is een strijd gevolgd tusschen de moordenaars en de personen die hel rij tuig aanhielden; drij dezer hebben won den ontvangen van revolverschoten en ponjaardsteken. De moordenaars zijn jonge lieden; zij weigeren hunne namen te doen kennen. Een enkwest is begonnen. Eene ontel- Italie. Te Palermo worden thans groole lees ten gevierd ter gelegenheid van den 600*l,‘“ verjaardag det Siciliaansche Ves- peren. Die naam wordt gegeven aan tde moorderij door de Siciliers gepleegd op al dc Franschen die in hel land Verble ven, en welke voor gevolg had de ver lossing van hel eiland van het Franschc juk onder Karel van Anjou. Hel Italiaansch gouvernement vreesde dat er betoogingen legen Oostenrijk zouden gedaan worden men verhoopt echter dal de feesten rustig zullen afloo- pcn. -I W(M,n<li.1„ onmiddeliik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. Vjüars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De grootc letters D.t blad v< rselnjid eerherstellingen 1 fr. - Een .V 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. \nnoncenvoor Helfjie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door hel Office be PtmuciTfi, Magdalenttslraal, 46, te Brussel. -- jilen schrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne. Hoen van de gemeenten gesponnen. En boeren en burgers zitten te zwee- ten en moeten maar vooruit komen, ’t Is droevig Doch ziehier wat kluebligers, ofschoon hel alweer op hetzelfde liedje uitkom! Hel gouvernement heeft bestolen van 75.000 fr. uil te geven om gedurende 240 dagen twee liberale sterrekijkers naar Amerika te zenden. Er zal daar dit jaar eene groole zon-eklips plaats heb ben en minister Rolin is er liefhebber van hij speelt soms zelf eklips met dc kiezingen. 75,000 frank! Dal is 160 fr. per dag voor ieder, om van tijd tot tijd ’nen keer omhoog le kijken of de eklips nog niet af komt! ‘t Zal hier in juni al een grooter eklips zijn dal ons zoo duur niet zal kosten. I>e Ilaifiier. Dc redetwist over T budget van open baar onderwijs is donderdag geëindigd. Twee sprekers, MM. Goblet en Vand'er- kindcre, liberale professors der liberale universileit van Brussel, hebben zoowel hei hoogere als het middelbaar onderwijs van den Slaat beknibbeld. Zoowel de programmes als de examen vonden zij slecht. Zij vroegen de herinvoering van graduéen lettres, ten einde ccnen beleren uitslag te bekomen in de vrije liberale universileit van Brussel en in die van den Staat. Te Brussel, op 92 leerlingen die zich voor zeker examen aanboden, zijn er maar 45 kunnen aangenomen worden. MM. Woeste en Thonissen vroegen waarom die universitciten niet deden gelijk die van Leuven, welke van dc leer lingen, eer zij aangenomen worden, een cerliiikaat van middelbare studiën ei- schen ofwel hun een examen doen onder gaan. Het antwoord was dat zij, zoo doende, le veel leerlingen zouden ver liezen. M. Vanderkindere erkende dat vele li beralen hunne dochters naar klooster scholen zenden cn beschouwde dit als eene zwakheid, welke tot nu toe kon ver schoond worden door het gebrek aan wereldlijke scholen. Nu, zegde hij, be-’ staat die verschooning niet meer! Im mers wij maken nieuwe scholen die aan al de verlangens der libéralen voldoen. Hij heelt ook klaar en duidelijk doen zien hoe zwierig ’t ministerie met ’l geld der lastcnbctalers omspringt, om aan dc liberale vriendekens toe te laten overal dc lasten af te schudden, die Tstichten cn onderhouden van liberale scholen hen op den hals' leggen. Donderdag is hel budget van liberaal onderwijs aangenomen door 60 stemmen legen 36. Deze stemming machtigt eene uitgave van 21 millioen voor hel aandeel van den Staal in liet onderwijs. Het aan deel van gemeenten cn provinciën be draagt te zamen ongeveer het dubbel. De beraadslaging over liet budget van finantien heeft tot geene hevige rede twisten aanleiding gegeven. Hel werd met eenparigheid aangenomen, waarna onze vertegenwoordigers hunne werk zaamheden hebben opgeschorst lot den 18 dezer, om hunnen 1‘aschen te houden! Liberale Politiek. Is dc politiek wel nuttigen noodzakc- lijk voor dc bestiering van ’s land zaken en lol het opwekken van goede gevoe lens voor 't algemeen welzijn, dan ouk is zij een waar ongeluk voor huisgezin cn maatschappij. Vooral de politiek gedaald op den laatstcn trap der samenleving, is niets anders dan eene bron van twist en tweedracht cn een vijand onzer eigen aardige zeden cngebiuikcn. Wij hebben bijzonder hel familiele ven, die nauwe verceniging van al wat goed, edel en deftig is, dat geheel en gansch te niet gaat. Het famililcvcn ver dwijnt met rasse sein eden; in de grootc sleden begrijpt men er niets meer van, en zelfs reeds in vele dorpen is het fa milieleven eene zeldzaamheid geworden. De vader verlaat vrouwen kinderen, de zoon vader en moeder, de kinderen ver laten den liuiskring om op vreemden bo dem zich te gaan vermaken cn verlusti gen. ’t Is hel libcralismus bijzonder welk het aangename van den liuiskring, het zoete genot van het familieleven te niet helpt. Hel libcralismus moet immers werken cn zwoegen om al wal leeft en streeft, lol zich te trekken, om al waf (alen* zullen die nieuwe leerlingen die' macht en kracht heelt in bezit te krij- de stad niet bewonnén, vijf frank per gen. En daarom zien wij dal de politieke dag trekken, en de meesters die hun kring den liuiskring of familieleven heeft les moeten geven, krijgen vijftien frank per dag. Zegt nog dat dc liberalen den zot niet houden met de centjes, die zij de wer kende burgersklas afpersen Om dit cn duizende andere zaken, zooals de verzamelingen bolcrscliuilen van 8000 en van 1200 fr., de talrijke scholden, cn met zelden gebeurt hei dat nieuwe scholen zoo zeer noodig als het eerlijkheid en talent worden tekort ge- vijfde wel aan eenen wagen, tebelalen, is er nog al geld noodig. Ook vraagt minister \an Humbecck maar op voor zijnen schoolwinkel. Verleden jaar is hij daan, of wel nadeel toegebracht om de belangen der politiek te dienen. Wat men voorheen vond in den huis- kring vrede, geluk, welzijn, broeder lijkheid, liefdadigheid, ouderlingen bij stand, troost cn opbeuring, dit wil het libcralismus thans zoeken in de herber gen, in de schouwburgen in de dans- zalen, en zelfs in plaatsen die men niet noemt. En wal vindt men daar? Niels dan bedrog, bederf, oneenigheid, rust- stoornis, haat, nijd, ondergang, schan de, oneer, enz. Dit is de vergelding van T familieleven door het libcralismus aangeboden. liet zoete en vredelievend familiele ven moet plaats maken voor de driftige wellusten en de ongedwongene wulpsch- heid; het rein genoegen moet vervangen worden door schandelijke vermakelijk heden; de eerlijke en voorvaderlijke gewoonten, onze eigenaardige zeden en gebruiken, zijn van geenen tel meer en moeten hunne plaats afslaan aan uit- heemsche menschenverbcesting, aan on eerlijkheid cn ondeugd Ziedaar de algemeene werking der liberale politiek, die vroeg of laat en onvermijdelijk noodlottig moet zijn aan dc bestaande maatschappelijke orde; des te meer, daar die werking in ’t algemeen berust op dronkenschap, op dc driften der menigte en geen paal en perk stelt of kan stellen aan de buitensporigheden van dit politiek leven. Die werking is ongelukkig algemeen. Maar daarom ook, is het gevaar des tc grooter en te drei gender, omdat hel niet wordt tegenge houden, maar langs alle kanten wordt opgejaagd. De val van hel familieleven is de ont zenuwing van de maatschappij; met het familieleven verdwijnt al wat goed en eigenaardig is, en opent men den weg lot laagheid cn eerloosheid. De ken spreuk van de afbiokers van het familie- leven is: met den tijd meegaan, dit isle zoggen al wat goed en edel is opofteren, om de belangen te dienen van eenige politiekers of van het slechte volk. Die met den tijd méégaan, zullen ook eens moeten méégaan met bet laag on gebas- terd gepeupel, en zoo de hand leenen aan de ontaarding en verbastering, aan den ondergang van hun eigen vaderland, van hun eigen volk te kort gekomen. Voor pennelekkerij liooger onderwijs middelbaar lager Dus alweer eene goede greep bij de 20 millioen van den Staat, de 6 degenen die V - ■■MwaMaww»'- T.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1