u V EDMUND VAN HEE RAPHAEL DESPOT aftredende leden. 3Sc jaar. "IB -IF M.4 1882. i LIIRIÏE, BEWAREND KIESVERBOHD VAN VEURNE. van in liberale ministeriel) allen le gelijk cenige KAKUWATKN PROVINCIALE KIEZING VAN 22 MEI De Senaat, zooals zij thans is samen gesteld, bestaat uil 66 leden, waaron der 35 liberalen en 31 katholieke. De 1 Het rechtzinnig Advertentie-blad, van Zaterdag laatst, heeft aan een ander geu- zcublad een artikel ontleend, handelende over den aanstaanden kiesstrijd van Juni, en waarin hel zegt dal de katholieken wederom met zorg hun pro gram.zullen verborgen houden om ge maskerd te strijde te trekken. En dal rechtzinnig bladje, dat zijn bloed (uil zijnen inktpot) zou geven voor de waarheid, moet niettemin gelezen hebben in de katholieke, gelijk in de liberale gazetten, dat de katholieken in de algemeene vergadering van den Bond der katholieke kringen den 21) en 30 April te Geul gehouden, hun program vastgesteld en naderhand openbaar ge maakt hebben, voor al wie hel lezen wilde, en dal dit program, beslaande in de drie volgende punten, nevens bei liberaal program, in duidelijke letters, aan hel hoofd van meest al de katholieke dagbladen gedrukt slaat 1" Vrijheid voor de gemeente en vrijheid voor de provincie. Behoud en uitbreiding van hel gemeen telijk en provinciaal zelfbestluu. Vrij heid in den waren zin des woords 2° Uitbreiding van het stem recht Engeland bel wets- in voege, geenc pastoors mochten benoemen noch afstellen zonder de toestemming der bur gerlijke overheid. Volgens de nu gcslo- tene overeenkomst, wordt de katholieke geestelijkheid thans weêr gesteld onder de uitsluilelijke juridictie barer bis schoppen. Dit is nogccns een groole slap door het schismatieke Busland gedaan om tot de bevrediging te komen met zijne ka tholieke onderdanen en met de Room- sche Rei k. de Publicité, Magdalenastraat46, le Brussel. éJü Kaincr. Dinsdag werden de alleenspraken op die kap van de priesters en den gods dienst, in de Kamer voortgezel, on na vijf zittingen van papenvreterii, was het woensdag ermee gebeld. In deze zitting ten op'13 juni, hunne vertegenwoordig ing in deti Sena at vernieuwen (tost-Vlaandev en Gent, 2 liberalen en 2 katholieken Eecloo, 1 katholiek St. Nicolaus 2 kath.; Dendcrmonde, 1 id.; Aalst, 2 id.Audenaarde, 1 td. llenegouw Bergen, 3 liberalen; Door nik, 2 id.Alli, I id. Soignies, 2 id. Timin, 1 id.; Charleroi, 3 id. Limburg Hasselt, 1 katholiek Ton- geren-Maeseyck, 1 id. Luik; Luik, 4 liberalen; Borgworm (Waremme), 1 id.; [loei 1 id.; Verviers, 2 id. Het is van nu af zeker dat twee katho- lieken zullen bestreden worden, name lijk le Gent. Hel is niel waarschijnlijk, dat de liberalen in andere arrondissemen' ten den strijd aangaan. Daarentegen zullen zeven aftredende liberalen sterk bestreden worden te Gent, le Ath, te Soignies en le Verviers. Wanneer men nu in aanmerking noemt dal eene verplaatsing van iwee stemmen genoeg zou zijn om de meer derheid in den Senaat te vernietigen, ziel men dal de liberale partij den 13 Juni eenen moeilijken dag zal beleven. De Kamer van Volksvertegewoordigets is samengesteld uit 132 leden, waaron der 74 liberalen en 58 katholieken. De liberale meerderheid is dus 16 stem men. (I) Van deze 132 leden zijn er 66 aan herkiezing onderworpen S4 liberalen en 18 katholieken. Bij dit getal moeten gevoegd worden 6 nieuwe plaatsen, in gericht door de nieuwe wel, waar door liet getal der volksvertegenwoordigers den 13 juni le kiezen tot 72 beloopt. Van die 6 nieuwe plaatsen zuilen de liberalen er vier winnen 1 te Luik. 1 te Bergen en 2 te Brussel. Die van Aalst zal aan do katholieken te beurt vallen en voor die van Antwerpen zal er misschien strijd zijn. De aftredende volkvertegenwoordi gers zijn verdeeld als volgt (tost-Vlaanderen Gent, 8 liberalen Eecloo, 1 katholieke; St. Nikolaas, 3 id.; Dendermonde, 3 id.; Aalst, 3 id.; Audcnaerde, 3 id. llcneganw Bergen, 5 liberalen; Door nik, 4 id.; Ath, 2 id.Soignies, 3 id.; Timin, 3 id.; Charleroi 7 id. Limburg Hasselt, 2 kath.; Tongeren, 2 id.; Maaseyck, 1 id. Luik, Luik, 8 liberalen; Borgworm, 2 id.; Roei, 2 id.; Verviers..4 id. Niel een der aftredende katholieken is bedreigd. Van den anderen kant zal er een he vige i trij I plaats hebben tegen de af tredende' liberalen 19 leden der meer derheid zuilen bestreden worden, te Gent, Ath, Soignies, Borgworm en Verviers. Mei) spreekt nog var: le strij den in de atiduie arrondissementen, doch wij duiden den toestand aan, zoo- al> hij zich, op dit öogenblik, bepaald voordoel. Om de meerderheid te doen vallen moeten de katholieken negen plaatsen bijwinnen.!Men ziet dat wij in dezen kiesstrijd niets te verliezen maar alles te winti;;!) hebben. POLITIEK OVERZICHT. Ierland. Het Engelsch gouvernement heelt reeds een opvolger benoemd in de plaats van lord Cavendish. De nieuwe Staais- sekretaris voor Ierland is M. George Trevelcyan, gewezen minister van het zeewezen onder het vroeger kabinet Gladstone, en die thans bet ambt waar neemt van parlomcntskommissaris van zeewezen, gelast in het Lagerhuis hel woord te voeren in den imam van den minister, die slechts in de Lordskamer zetelt. M. Trevelcyan beeft den pust, die hem door M. Gladstone is aangeboden, aauveerd. ware T niel van dre nieuwe lasten, in vijf jaren tijds'cen bagalellekcn van acht en tachénlig inlllioenen schuld zou ge maakt hebben. Het Advertentie-blad weet dat zoo wel Van do; drie als wij; maar waarom spreekt het anders? de katholieken Niet om de schandelijke werken zijner goddelooze partijgangers te duiken, niet om de eenvoudige sukkelaars te be driegen; maar alleenlijk en zaiveruil om de liefde lot de.;... waarheid. verneur van llenegouw, en katholieke senateurs moeten er 33 i I en 11 katholieken. Daarenboven zullen ér, krachtens de ver- nieuwe senateurs te kiezen J l te Brugge, en I te I r 1 ei’ op -3f hel geheet 30 senateurs geko- nieuwe plaatsen zullen er hoogst waarschijnlijk- 2 winnen, le welen te Brugge en te Maaseyck; die van Brussel zal, in tegendeel aan de liberalen te beurt val- len. I De volgende arrón'dïssemèiiitén moe- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs.^ 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groole lclt -rs volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De \nnoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door hel Office Men schrijllin bij BONHOMME-RYGKASEYS, dnikker-uitgeyer, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. O bladje van waarheid en licht! bladje 1 van vooruitgang en beschaving! Pijnlijk moet hel zijn voor u, dat Veurnambachi zoo bitter weinig naar u luistert; lastig moei het zijn jaar uit jaar in le schrijven en te wrijven, den fakkel der waarheid in de hand, en zulken kleinen vooruit gang le zien. Weinigen, och arme! kunnen ver staan hoe uw hart op nieuw zal krimpen van somberen spijt, omdat gij noch durft, noch kunt den strijd wagen in de aan staande provinciale kiezing. Pijnlijke smert, gehaaid door een nutteloos sla ven en zwoegen van zoovele jaren! Maar troost u; hoeveel groole mannen die dit leven moeten verlaten, eer men hunne verdiensten naar waarde schat? Troost u; want eens telt gij onder die mannen. Dan zal men eindelijk maar toen voor altijd uwe 'menigvuldige diensten uitbazuinen, uwen ijzeren moed in hel werk voor de waarheid, uw taai geduld in dat werk voor de waarheid, en het nakroost, verwonderd en met recht zal uitroepen: Zulk ecu rechtzinnig man van waarheid en licht, hoe wierd i hij iDaas! toch niet eerder aanhoord! Troost u dan, manneken! Engeland. M. d'Harcourl heelt Donderdag in de gemeentekamer van 1' ontwerp voor de beteugeling der mis daden in Ierland nedergelcgd. De wet bemachtigt in de in opstand zijnde dis tricten deoprichting vuil bijzondere recht banken, samengesteld uil drie rechters, zonder jury. Zij bemachtigt de policie huiszoekingen te doen naar de moord werktuigen, de personen aan le houden, welkers houding verdacht voorkomen, de vreemdelingen aan te houden en uit te drijven wiens tegenwoordigheid hin derlijk aan den vrede van Ierland zou kunnen zijn. De wet bemachtigt den onderkoning kort teclil te doen, de geheime genoot schappen te ontbinden, de onwettige vergaderingen en de dagbladen af te schaffen of op te schorsen, wier laai hom onttangimaam luidt. De duur der wel is bepaald op drie jaar. MM. i’auiell en Dillon hebben de wet bestreden met de kracht der wan hoop. Zij toonden aan hoe Ierland, die aan de moord op lord Cavendish en M. Burke onschuldig is, voor de onbeken de moordenaars moet boeten, hoe wreed die wel de leren treffen zal, hoe zij de gemoederen, die reeds begonnen tol bedai ing ie komen, zal aanvuren en tot cindelooze onheilen zal leiden. De wet word in eerste lezing aange nomen met 327 stemmen tegen 22. Rusland. De Germania heeft uit St. Petersburg de volgende tncdedeeling ontvangen no pens den gelukkigen uitslag der ondcr- handelingen tusschen den 11. Stoel en Rusland Verder ze^i het bladje, dal de kalho- lieken, «op hel land tot over den kop i hebben gedompeld, nig Advertenlie-bladje moei nogtans hebben, die bewijzen dal er, sedert I Deze zegepraal zal ongetwijfeld dc 1830, geen enkel katholiek ministerie verslagenheid gebracht hebben in de hel bewind verlaten beeft met schulden ministeriele hotels der Wetstraat, en zij c..JL- - voor ons eene nieuwealge- tneene ■ontlasting op 13 Juni aanstaan de, en voor hei iiberalismus eene alge meene verplettering. Kieskronijk. Nu dal de kiezers voor de wotgeven- derlegde, terwijl de liberalen, van 1879 de kamers bijeengeroepen zijn en dal lol 1881 inbegrepen, reeds lien millioen de kie»irijd gaat beginnen denken wij frank schuld gemaakt hebben en dat dc i hel nuttig, den wederzijdschen toestand uitgaven voor 1882 en 1883, volgens der partijen in de beide kamers le doen hunne budgetten, de inkomsten des kennen, lands het prullekcn van acht en twin- en dat zij bijgevolg van 1879 tot 1883 een cadeautje zullen bereid hebben van millioen schuld. Dat rechtzinnig Adverlentie-blad moet lllucluii er oo ook nog gelezen hebben in den Moniteur h rkozen worden, e weten 22 liberalen I dat het tegenwoordig liberaal ministerie j Een keizerlijk dekreet vas in Polen I in 1879 voorliet) millioen nieuwe jaar- u.uuctiuoveu zonen er, Krachten volgens welk de bisschoppen I lijksche belastingen door de Kamers nieuwe wet zondag in den Moniteur oors mochten benoemen noch hcèft doen stemmen, en dal hel dus, i schenen, 3 nieuwe senateurs ie ki j.j. .-.r;..: zijn1 le Rrussel, 1 t Macseyck. Bijgevolg zullen juni, in I zen worden. I tig millioen zullen le boven gaan, 38 liberale meerderheid is dus maar van 4 1 stemmen. Van die 66 vertegenwoordiger te Philippcville heeft antwoord, Aandeel van het vrije onderwijs in het oordeéld. Maandag is M. de prins de Caraman- Toekenning van het kiesrecht volgens BECiiTvEiainiGUEtD; Uitbreiding binnen l de palen der Gi ondu etHel kiesrecht j toegekend aan 390 duizend Belgen meer i dan tegenwoordig. 3° Hervorming der kostelijke i aan en goddelooze schoolwet van 1879. geuzenpoliliek van het ministerie Aandeel van het vrije onderwijs in het oordeeld. schoolbudget. Vermindering der uitga- vuidmau- ven door de afschal/intj der ledige scholen, i Chimay, gereleveerde of afgestelde gou- Vni-dor zegt het bladje, dal de kalho- verneur van llenegouw, en katholieke bel einde hunner regeering, kandidaat, tot lid" der Kamer gekozen toverden kop in schulden i met 52 stemmen meerderheid, in vervan- lompeld, en hel rechtzit)- vanging van wijlen M. de Baillet-Latour, ilic-bladje moet nogtans de l welke sedert 21 Januari 1841 het arron- oliiciele cijfers ouder het oog gehad disseroent vertegenwoordigde, hnhhon <lto hn<vij-,An dn» n.._ -jé'”', i z.ai geen enkel katholiek ministerie verslagenheid gebracht -1-I J de Staatskas, terwijl de verschillige j voorspelt millioenen schuld voor het land achter lieten. liet rechtzinnig Advertentie-bladje moet nogtans ook bemerkt hebben dat M. Malou, in 1878, met een overschot van 2 millioen 204,584 fr. zijn mandaat ne- EiiczUng van IPhfiHSppeville. ZEGEPRAAL DEB KATHOLIEKE». De uitslag der kiezing van eenen volks- de verwachting der katholieken be- en bet kiezerskorps heeft de ver- .rraan .14» oertaal t h tmzarrfr VOOK DE DE 11EEJIEN i •1 i 1 Nn vmnind'ïnl op 14. ten gevolde (Lr klop ping welke hel liberalismtis Maandag tc PhilippeviÜo gekregen Leert. -jrjWir*r ü^iu<x''glcriww«r- i -vTiwmMiBrw i—ui» ■nTn—r”Ttwrrrr r 1 ii k-t*--- -I ’rF'Tfw-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1