I I 1^ lï WÖ2. 24 Mei 1S82 117 stem- C>55 591 3 roosebeke. Oostende. Vtim, i^mwirn^ntaMaamu Aanwezige stemmers, Nietige briefjes, Geldige stemmen, Meerderheid, Uitsla? <Icr provinciale kiezing te Veurne. n<‘ en van eenige kiezers, die sedert ruimen tijd reeds de stad verlaten hebben en nu van de nieuwe kiezerslijst zijn geschrabt, eene kleine zegepraal behalen, maar in gansch het kanton en het arrondisse ment is die partij zoodanig vervallen en bij de bevolking in onmin gekomen, dat ze, zoo niet voor altijd, dan toch ten minste voor zeer lange jaren, den lust zal benomen zijn nog met liberale kan didaten op te komen. koten is. Balloteering tusschen MM. en Erick. POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. In dit land gaat men voort met oorlog voeren tegen de Kerk. Wéér zijn in de Kamer van afgevaardigden in aanmer king genomen een wetsontwerp van M. Paul Bert, waarbij de sluiting der ka tholieke universileit wordt voorgesteld, en een ander van zekeren Volembois, waardoor al de goederen der geestelijk heid aangeslagen en de Kerk van den Staat zou gescheiden worden. Bij een ander voorstel van den ka tholieken godsdienst gericht isookne- dergelegd door M. Paul Bert. Het stelt voor de wet van 20 April 1825 af te schaden, waardoor de' heiligschenderij en vooral de onleering der II. Hostien gestraft wordt. Een ander voorstel tot afschaffing van liet konkordaat, werd tot onderzoek naar eene commissie der kamer gezon den; maar deze heeft het meer geraad zaam gevonden aan het konkordaat niet te roeren, en de uitwerksels van die overeenkomst met den paus te bevech ten door wetten te maken van dwang en willekeur. par. St. Jot»s-ten-Noode. 2 nieuwe ze- Getal stemmers. Geldige stemmen, Meerderheid, M. Vandersmissen; advokaat onafhankelijke kandidaat, M. Francois, onafhankelijke, M. Frick, advokaat, liberaal, M. Huart, liberaal. 8 Iran <jor M. Edm. Van Hoe, aui Onze lezers weien dat do liberalen, voor de derde maal, den strijd ontvlucht hebben, overtuigd zijnde dat ze duchtig zouden geklopt zijn geweest. Het libera- lismus, kan wel, in Veurne, door dwang op kleine pachters, beloften en bedrei gingen, door verplichtingen van allen aard, door de medehulp van een leger schippers, bijna bjer allen ongekend, Braband. Uittredende leden 36 waarvan 24 li beralen en 13 katholieken. 6 nieuwe ze tels 2 te Elsene, 1 te Molenbeek, 2 te St. Joos-ten-Noode en 1 te Leuven. Zijn zonder tegenkanting gekozen te Aerschot, Assche, Haecht en Wolvert- hem de katholieken;teBrussel en Elsese, de liberalen., Er was strijd te Diest, Gemappe, Zout leeuw, Leuven, Perwez, Si. Joos-ten- Noode (2 onafhankelijken tegen 2 libe ralen) en Thienen. Diest. Schitterende zegepraal der katholieken. MM. Cantillon en Vercruys- se, katholieken. 467 en 466 stemmen; MM. Vanasscbc cn Peelers bekomen er maar 396 cn 391 Genappc. De liberalen winnen met 80 stemmen meerderheid. Zoutleeuw. Be liberale notaris Van Goidsenhoven is overwonnen door M. Lowel, katholiek, die zegepraalt met 22 stemmen meerderheid, Leuven. .De aktien van het libera- lismus zijn daar merkelijk gedaald. M. Janssens, katholiek, overwint met 400 stemmen meerderheid. Perwez. 2 leden te kiezen. M. Tom- l beur, liberaal, is gekozen met 423 stem men; ballcteering tusschen M. Dugniol- Ie, katholiek (398 stem en M. Gomand, I Henegouw. j Uittredendé leden 41, waarvan 40 liberalen en 1 katholiek. 3 nieuwe zetels. In al de kantons, behalve te Frasnes, Soignies cn Charleroi, zegepralen de li beralen zonder tegenkanting. In de twee eerste plaatsen was er hevige strijd; terwijl tc Charleroi 2 onafhanke lijken op rang stonden. Frasnes. De katholieken winnen hier eene stem. De twee katholieken bekomen 394 en 324 stemmen en de twee liberale tegenstrevers 277 en 242. Soignies. De liberalen overwinnen met eene kleine meerderheid. MM. Blon- deau, 733 stemmen; Jacquet, 695; Pre vost, 699. Katholieken MM. De- meuldre 688; Demanet 670, en Engle- bin 651. Volstrekte meerderheid 694. Charleroi. De negen kandidaten der liberale associatie zijn gekozei), met 2027, 1938, 1914, 1960/2127. 2057, 2157, 1917 en 2067 stemmen. De twee onafhankelijke kandidaten hadden 1551 en 1490 stemmen. Sedert 12 jaar hadden de katholieken hier niet gestreden; veel katholieken hebben zich onthouden. Limburg. De 21 uittredende katholieke leden zijn allen zonder tegenkanting herkozen. Te Macseyck, heeft het hooldburcel, sa mengesteld uit liberalen, brieven nietig verklaard. Luxemburg. Uittredende leden 22, waarvan 5 li beralen en 17 katholieken; I nieuwe ze tel te Arlon, en 2 katholieken overleden; dus 25 leden te kiezen. De raad bestaat in T geheel uil 14 liberalen en 29 ka tholieken. In al de kantons was er op- positie. Zijn gekozen Bastogne. Zegepraal der katho- j lieken met 75 stemmen meerderheid. I Durbuy. De katholieken winnen met 50 stemmen meerderheid. Etalle. Zegepraal der katholieken met een 50tal stemmen meerderheid. Fauvillers. M. Heyen, kath., lid van de bestendige deputatie wordt herkozen met 76 stemmen, tegen 53 gegeven aan zijnen tegenstrever M. Berger, bankier te Arlon. Laroche. 66 stemmen meerderheid voor de uittredende katholieken. Marche. De liberalen zegepralen. Er waren twee leden te herkiezen, een katholiek cn een liberaal. M. Bourgui- gnon, kath., is vervangen door den doktor Henroz. Neufchateau. Drie katholieken zijn door drie liberalen vervangen. Sibret. De katholieken zijn gekozen met 35 stemmen meerderheid. Virton. De vier uittredendc libe ralen zijn herkozen. IVel/in. M. Louche, uittredend lid, is herkozen met 138 stemmen op 239 kiezers. Zijn liberale tegenstrever be kwam 83 stemmen. Messancy. M. Sellier, liberaal, is gekozen met 261 stemmen, tegen 221 gegeven aan M. De Mathclin, katholiek, die kandidaat was in vervanging van wijlen zijnen oom. St. Hubert. M. Dubois, katholiek, is gekozen met 161 stemmen. M. Zoude, liberaal, 123. Arlon. (Nieuw lid). M. Tesch, libe raal overwint met 401 stemmen, tegen Luik. L’ittredende leden 36, waarvan 30 Oostvlaanderen. Uittredendc leden 42, waarvan 41 katholieken en 1 liberaal. Nieuwe ze tels, 5. In de kantons Aelst, Audenaerde, Hntn- me, Herzele., Ste. Maria-Hoorebèke, Lokeren, Nederbrakel, Ninove, St. Ni- colaas, Solleghem, Temsche, Dender- monde, Wetteren en Zcle zijn de ka tholieken zonder tegenkanting herkozen. Te Gent is een liberaal gekozen. Geerardsberyen. De liberalen zijn verpletterd. De drie katholieke kandi daten bekomen eene meerderheid van 300 stemmen. Bonse. M. Magherman, katholiek, is herkozen met 414 stemmen; er is bal - loteering tusschen MM. Gambier, katho liek, en Planchon, liberaal, die elk 409 stemmen hadden. Antwerpen. Er was alleen strijd te Mechelen, Contich, en te Heyst-op-den-Berg. In dit laatste kanton was de nieuwe zetel betwist; doch de katholieke kandidaat is gekozen. Op 510 kiezers bekwam de liberale kandidaat maar 138 stemmen. Te Antwerpen zijn twee liberalen gekozen zonder oppositie; terwijl te Brecht, Boom, Eeckeren, Hoogstraeten, Lier, Moll, Santhoven en Westerloo, de katholieken insgelijks zonder tegenkan ting gekozen zijn. Contich. De liberalen zijn over wonnen, en zullen den strijd niet meer durven wagen. Hunne kandidaten be kwamen maar 335 stemmen tegen 671 gegeven aan de katholieken. Mechelen. De zeven katholieken zegepralen met 146 stemmen meerder heid. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. de PcBLiciiÉ, Magdalenasfraal, 46, te Brussel. Zwarte Nonnenslradt. 4, te Veurne Amaneen w Belgie (Ier nilemdeun der n,aUderm) a ’tutuand lm-den e„ka„sm dm 0,F|CE Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Uitslag der Provinciale kiezingen. Maandag hebben in geheel Belgie de kiezingen plaats gehad voor de vernieu wing van de helft der provinciale raden, en tevens voor de nieuwe plaatsen, in gericht door de wel op de nieuwe ver- deeling der raadsleden. Zie hier den uit slag dezer stemming. Wes t- Vlaan d eren Uilredende leden, 35, waarvan 30 katholieken en 5 liberalen (M. Vansiele- ghem, zonder strijd gekozen te Ghislel; MM. Jtan en Maryssael, te Oostende; MM. Dcmeester en Clone, te Meessen.) Alleen te Moskroen zijn de liberalen in hel strijdperk getreden. Hunne kan didaten waren MM. Delbecque en Du- jardin-Pollel. Te Moorseele stonden twee katho lieken tegenover elkander M. Vansteeu- brugghe, notaris, en M. C. Buysens, notaris, te GuÜeghem. Zijn gekozen Kanton Ardoye. MM. Thibault de Boesinghe, van Brugge, en V. Van den Bussche, burgemeester te Ardoye. Kortrijk. MM. A. Coucke, De Mulié- de Bien, J. Liebaert, C. Soudan cn P. Vandenpeereboom, allen te Kortrijk. Dixmude. MM. Baron de Crom- Engeland. Het gouvernement schijnt zinnens te genover Ierland met meer gematigdheid te handelen dan men vreezen mocht na de gruwbare misdaden die aldaar ge pleegd werden. Dezer dagen heeft M. Gladstone in hel Lagerhuis hel wetsontwerp neder- gelcgd, belrekkelijk de achterstallige pachtsommen die de boeren in Ierland aan hunne eigenaars r.og verschuldigd zijn. Drie slechte oogsten hebben de on- gelukkigen in de onmogelijkheid gesteld de hooge sommen te betalen, die hun door de landlords afgeperst worden: daarvoor zijn honderden duizende man nen, vrouwen cn kinderen uit de hoe ven gedreven en aan de bitterste ellende overgelcvcrd. Degenen die in hunne huizen gebleven zijn, bevinden zich in brugghe, eigenaar te Vladsloo"; IL Be de onmogelijkheid hunne se-huldcn te n -1. betalen en loopen alle dagen gevaar van uitgedreven te worden. Het gouvernement wil eenige ver- znchling aan dien toestand brengen. Het wetsontwerp, thans nedergelegd, be- finghe. paalt dat de Ieren slechts hel derde der verschuldigde som zullen moeten beta- lede, en J. Van Calóen, te Brugge, len; een ander derde zal door het gou- i Meessen. MM. F. Dcmeester, te vernement ingestaan worden en de land- Meessen, en J. Glorie, te Nieuwkerke. hoeren zullen een derde verliezen. Het ontwerp is in eerste lezing door het Huis goedgekeurd. 3659 3596 1799 en 1881 1790 1766 313. 1717 Zoo dat M. Vandersmissen alleen ge- groote en H. Verineersch, te Dixmude. Veurne. MM. Edm. Van Hee en Raphael Despot, tc Veurne.J Ghislel. MM. Vansieleghem, te Eerneghcm, en Boutons, notaiis te Lef- llooglede. MM. D. Delaey, te Hoog- Meessen. MM. F. Dcmeester, Moorseele. MM. Buysens, met 273 stemmen, cn M. Devos, te Heule, met 301. M. Vansteenbrugge, bekomt 168 stemmen. Moskroen. MM. Baron Delfossc, te Espicrres, met 527 stemmen en M. F. Mulliez, te Kortrijk met 532 stemmen. De liberalen kregen M. Delebccque, te Helchin, 334 stemmen, en M. Dtijar- din 430. (J2 Oostroosebeke. MM. B. Vcrbaeghe, 595 te Oyghcm, en baron Bethune, te Oost- j <0ü7 i’oosebeke. I »icm en iu. iiomand, j Oostende. MM. E. Jean, advokaat, I liberaal (396). M. Bryon, 21'* katho- M. Raphael Despot, 590 stern, j en Maryssael, apotheker, te Oostende, lieke kandidaat, bekwam 369 stemmen. «r Deze laatste in vervanging van M. Jans- S’ sens, thans volksvertegenwoordiger. iels. Uitslag Thielt MM. Loonijcns en De Mue- lenaerc, tc Thielt. Thourout. MM. de Crombrugghe-de T Serclaes, te Brugge; A. Kervyn, te Brugge; Em. Van Outryve d’Ydewallc, te Óostroosebeke, en A. Claeys, te Thourout. IVervicq. MM. A. Van Elslandc, te Comen, en J. Verhaeghe, te Wervicq. Aanbesteding van den steenweg van het Nieupoortje naar de Moëres. Hebben aangeboden MM. F. Leper, te Steen kerke, fr. 53,35o; L. Bataiile, te Poperinghe, fr. 57,640; Tacquenicr te Lessen, 54.708; Des. Vcr- straete, te Ramseappclle, fr. 69,000. near firuhuw W UMiwm if J I r - z» - -©«7 VU UlUllUj LU 1X1UU VV Kd KC ■L

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1