526 1 488 527 486 14 25 39 3 4 I 8 I 9 houdenen woidi nog belicht I 'TL1.'""!1 ILUI 8 nieuwe s’mor. cll>. - onderzoek ge- Zondag avond 14 dezer was er in wordende, heeft hij liét grootste lecd- I K. - ander geuzenblad, vindt dat moeilijkheden, waarmede zijne kandi datuur te kampen had. In een pak oude gezellen vinden wij eeuen brief, die geschreven is geweest (in. Poupeye I'eh e ze v ivreu A Mertz Ch. Thiry Ch. Vanhoulte: Th Zoele' Ch. Thiry P. Hanson Ch. Thiry 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 457 veineur van I Bolin afgezet. Zijne kiezing is dus geinig i eerbeid was jegens i ministerie aldus handelen doet, T is al- kaïholieken Liberalen. M. Docq, Févrièr, Hambursin, 483 Pepin De Jaiffe, Brugge, beeft 17 21 i,e 22 22 4/2 25 i 29 30 i 2 Van den Bossche, een geuzenkopstuk van Middelhui g, is door ’t beroepshof van Gent veroordeeld 1" tot 8 dagen gevang, voor slagen toegebracht aan de zusters De Sutter; 2* tot 15 dagen ge vang voor T breken van meubelen; 3° tot boelen en de kosten. Zoo varen de bru- i, tale geuzen van de beteekenis aan den persoon van Eduard, schipper fe Varsenaere, tot 8 dagen gevang, voor slagen en wonden. Bommel Autoon, herbergier ie Adin- kerkc, tQt 1ÜO Ir. boet, VOOl'jiiclll. llennaert Pieter, werkman te Adin- kerke, lol 100 boet, voor jacht. Janssoone Albeit, visscbcr, te Adin- kerke, lol 100 Ir. boel, voor jacht. ijzeren staaf bijna doodgeslagen 1 i in de dakgoot gelegd, waruit zij gnnsch bebloed werd opge- nomen door policie welke verwittigd port. was door den z.oon van hel slachiolïei Een koninklijk besluit van den De moordenaar is aangehouden. Nuch- Mei, genomen op beroep van den g<>u- ter i verneur dezer provincie, vernietigt de wezen betuigd. _w. - I |.e|1 va(i Deze bi jel kmm nog" al’dikwijls" m"tëgenspHak I ™g ecus, met.welken diepen gene woorden. i de? k=>‘holieken. godsdienst. Dal is nu weèi bet geval. Het Adver- tent-e blad, wier schrijvers voor ’t oogen- i.:„ ,r eenen confrater, die zeer gevoelig moei ,ln hier dezen brief mee Brussel, den 30 October 1864. Mijnheer de deken, De koning, die toejuicht aan al de l aan- is waatdiglijk antwoorden aan deze uitzinige mannen, die, onder voorwendsel van beschaving en voor uitgang, zouden willen de samenleving buiten den weg der kristeniheid Blijven, ten grooten gevate van ze welhaast te zien in de barbaarsebbeid vervallen. Zijne Majesteit, willende eene recht- streeksche aanmoediging geven aan dal werk, belast mij. Mijnheer de de ken, van aan uwe beschikking te stellen eene somme van duizend franks 1,000 fr.k welke ik de eer heb u mei dezen briefte bestellen. Aanveerd, mijnbeer de deken, de nieuwe verzekering mijner verkleefdste gevoelens. Het rechtzinnig Advertentie-blad be weert, in eenige regels welke het let terlijk uit een ander blad heeft overge- druki, dal u dank aan eene ottgehoor- de drukking, aan liet omkoopen van I stemmen, de katholieken er in gelukt zijn, prins de Caraman-Chimay, gowezentgouverneur van Hencgauwen ie Pbillippeville te kiezen. Maar wie zou er nu gelijk hebben? het Veurnsch rechtzinnig liberaal orgaan of de Indépendaiice Beige, het Brusselse!) jo denblad, dat zegt Indien de kiezers van Philippeville gestemd bobben voor den prins de Caraman-Chimay, het is omdat hij prins n is, juist gelijk 2e stemden voor M. den den graaf de Baillet-La touromdat deze <jraa[ was. Andere liberale bladen verwenschen do kiezers van Philippeville, en meest allen zien in de klopping welke zij al daar bekomen hebben eene verwittiging voor hei toekomende. L'Echo du Parie- de beslissing van de I <-.-tendige deputa tie, welke de beraadslaging van den gemeenteraad van Adinkerke, niet heeft goedgekeurd waarbij hel kosteloos lager onderwijs aldaar wordt inge- i ichl. l'i.-lng van den prijskamp voordui- vati der maalsclmppij de llcisdui]' Loslatiug ie Cieruxnii op 21 Mei, ten 6 uie s’morgens. - Afstand 184 kilome ters. ,1 0 i 10 Wan alle» wat. Jos. Coddé, een geuzen-schreouwer die de stad Antwerpen voor 116,000 frank bestolen heelt, is aldaar aangeko men en in ’t hótel der Beggijnenstraat sd- gesiapt... De ondeizoeks-rechter heek hem reeds onder handen genomen. aan liet katholiek blad La Voix du Lu xembourg de volgende wedding voorge steld Dat de kiezing van 22 mei eene liberale meerderheid zou brengen in den provincieraad van Luxemburg. De Inix heeft deze wedding aange- bberalen en 6 katholieken, zeteis. De katholieken waren bestreden te A>esnes, Eerrières. Landen, Stavelol en te Dalhem; te Scraing was er strijd tusschen de liberalen en een progressist. Awchc*. De graat de l.ooz, ka- tlolie.k lid, is vervangen door ten libe raal. Ferrières. De uilnedende katholiek is herkozen. Landen. De twee katholieken zijn gekozen met 120 stemmen meerderheid. Slavelot. De twee uitlredende ka tholieken heikozen met 63 stemmen meerderheid. Dalhem. M. de Ponlhiere, katho liek, zegepraalt. Seramg. De liberalen zijn gekozen. Er is balloteering tusschen M. Marqaet, progressist, en M. Lambert, liberaal. Namen. De raad lelt 26 liberalen en 31 katho lieken 12 liberalen en 17 katholieken moe«len herkozen worden 3 nieuwe zetels, -1 te Fosses, I te Eghezée en 1 te Gembloux. Er was strijd in al de kantons, behal ve te Walcourt, waar de 4 liberalen herkozen zijn; doch deze kiezing zal beiwisl worden. Zie hier den uitslag der andere kan tons Beauraing. Een liberaal en een ka tholiek (uiitredend lid) zijn gekozen. Er is balloteering tusschen M. Thonée, kath., en M. Futneaux, liberale kandi daat. Ciney. Zegepraal der katholieken M. d’Aspremont bekomt 439 stemmen; M. Victor de Gaicia421; M. Dinon 489 en M. Thibaul 489; dit is eene meerder heid van 13" stemmen. Cvuvin. De uilliedende leden, 1 katholiek en 2 liberalen, zijn herkozen. Eghezée. (nieuw lid). M. de Bard de Comogne, katholiek, bekomt 394 stemmen; zijn tegenstrever 348. Florennes. De twee uitlredende le den, 1 katholiek en 1 liberaal, zijn her kozen elk met 260 stemmen. MM. Al- tout, kath., bekwam 239 stemmen en M. Fleuru, liberaal, 248. Fosses. lievige strijd. De zeven katholieke kandidaten zegepralen met 180 stommen meerderheid. Gembloux. Vier liberalen te her kiezen, en 1 nieuwe plaats. Bij de eerste stemming winnen de katholieken met 3 hunner kandidaten. Er is balloteering tusschen twee katholieken, MM. De- kerchove en Descampe. Slechts een der uitlredende liberalen, M. Fevrier, is herkozen. Zie hier don uitslag Katholieken. M. Cassart, 527 de Kerchove, 503 Descampe, 514 deTrazegnies, 547 Everarts, l'~~ Er waren 1034 geldige stemmen en 43 nietige bi iefjes. Volstrekte meerder heid 518. liochefurl. De drie katholieken overwinnen met 53 stemmen meerder heid. eene som j een no taris van Arion, die ze zou pvcrhahdi- gen aan Jen winner. Maai de Echo heelt zich teruggenokkeii. Dij heeft gelijk I gehad; want hij zou verloren hebben. Vcrscliiingc tijdingen. Sedert zaterdag zijn er lelegraafbu- schillende kleine dielstallen, reelen geopend voor en voor de bijzondere bi iefwissoling ”21- -1 Te Veurno, aan de sluis der vaart van Veurne naar Duinkerke; I Te Fyntele, sluis der Loovaarl Te Nieupoi t, aan hel Gvavensas ver wan ing word zekere Serafin Dewilde i en gekwetst en was met zijne i aanranders al vechtende buiten geraakt. I Guslaaf Letebrè ging ook builen om te zien wat er met zijnen gezel gebeurde, op zijne beurt aangevallen werd en ver- schilligc messteken ontving, die hem ten gronde deden storten, met het on gelukkig gevolg, dat hij weinige minu ten daarna overleed, zonder nog een - lil i ui in - Ulechterlljkc Z£ronijk. Zijn door de korfectionnele Kechtbank van Veurne veroordeeld ten daarna overleed, zonder nog een Zitting van den 19 Mei. Dejonghe- woord te kunnen uiten om zijne aanval- te doen kennen. Den 15 dezer, rondG ure ’s avonds, werd de gemmimltj Gli. Troost, oud 58 I jatlf, bllITeellVÜC.lit'ef langs den Ijzeren- weg teWeivick, door de locomotief ge- I tioliën en op den slag gedood met de baan over te loopen om den irein komende I van Koririjk aan te kondigen. I Zondag avond 14 dezer was er in j eene herberg ie Ciiènée, bij Luik, twist i ontslaan luSseben eenige mijnwet kers 1 un italiaaiischen oorsprong. Eenskh.ps ontving een hunner de genaamde Corolo Bernard, oud 35 jaar, een dolksteek in de richting van hel hart. Corolo viel om niet meer op te staan. -Wij melden vroeger den diclstal van BO.ÓQQ Ir., ten nadeCle van hel postbureel van Lyon gepleegd, De Fian- s.che dagbladen zeggen, dat reeds twee I personen in hechtenis genomen zijn, als verdacht aan den diefstal te hebben deel genomen. De laatste van beide aange houdenen woi dt nog belicht van ver- vroeger Zekere Essembl<ies. wonende ruo ’Scuse des Houlels te Parijs, heelt zater dag nacht, dronken zijnde, zijne vrouw met een en-haar daarna ie iNieupoi t, aan het Gvavensas van de vaart van Plasschendaele naar Nieu- 1 ment, een ander gctizcnblad, vindt dal j nomen en er was besloten de zegepraal der katholieken te Philip- van 2009 Ie. te beleggen bij pcville de oogen zal openen van dezen u- - die meenet! dat er geene katholieke par- lij iu Belgie meer bestaat. De Etoile Beige ziet ook in den uitslag eene verwittiging voor hare partijge noten. nu bijzonderlijk dat <le kiesstrijd voor de vernieuwing van de helft der Ka mer zal beginnen. geweest zijn aan de nederlaag van Phi- lippeviile, eenige regels over, waarbij deze beweert dat die klopping het gevolg i is, vat; omkooping en drukking, terwijl zijne confraters van Brussel en van elders i noch van drukking noch van omkooping edele Ondernemingen der liefdadigheid" spreken. i heelt met groot genoegen de nieuwe in- Om de ware beteekënis der overwin- richting gezien van het Sinte-Barbara’s ning onzer vrienden te Philippeville te genootschap, dat voor doel heeft, de ie- beseffen, moet men zich rekening geven vorige pogingen der geestelijkheid te on- - - deisteunen, om aan de noodlijdende prins de Caraman gehecht en van de klassen hulpe te verschaften in moeilijkheden, waarmede zijne kandi- van ziekte, en om, na de dood, aan daluur te kampen had. hunnen lijkdienst en begraving een ka* Prins Caraman is de gewezen gou- mkter te geven, dat van de christelijke lienegouw, door minister broederlijkheid waardig is. In deze rich- 1 ineer lit'g. de evangelische liefdadigheid dan die van elk andere kandidaat het zou wakkeren, eene nederlaag wezen, voor het minis- lerie, dewijl zij, den prins aanstelt als rechter over zijne vervolgers, indien wel te verstaan die vervolgers op hunne kussens kunnen blijven zetelen. Prins de Caraman is gekozen ondanks den baal welken het ministerie hem toe draagt, ondanks drie wetten die aan talrijke katholieken hun stemrecht heb ben ontnomen, en dat in een arrondis sement waar de katholieken nog niet ingericht zijn voorde kieswerking. Deze kiezing bewijst dat de politiek van bet ministerie door het land veroor deeld is; dat de kiezers vast besloten zijn die politiek omver te werpen en ze te vervangen door eene politiek van rechtveerdigbeid en hei stelling, en dat het niet alleen de vlaamsche provinciën zijn, maar ook de waalsche, welke niet langer hel juk der zeven dwingelanden willen dragen. Voor ons is de zegepraal van Philip peville de voorbode van de ahjemeene verlossing, welke den 13 Juni moeten zal plaats hebben. - nin«x woainii T vertrek alleenlijk gepleegd. leen de haat tegen den geschondenc asch uwer vaderen! betrekkelijk de scheepvaart De liberale Echo du Luxembourg heeft Men zeil hier heel klaar, dal Leopold van het kristendom verlaat, groot ge vaar loopt van welhaast in c_ baarschheid en inde onbeschaafdheid n te vervallen. i toen bij op weinige stappen van de deur I ---- I*rlcHterli|ke lii'iioc mingen. Mgr. de Bisschop van I voor t m uncu V.u. >»uuuv.v.., o benoemd tot opzieners van het Tuhoiiek 200 frank schadevergoeding, lot fager onderwijs r >47. .1-1 M. Van Sicleghem, bestuurder der ZttMers van Liefde, te Bousselaere. in vervanging van M. Stroom, ontslaggever; M. Moulaerl, principaal van het Bisschop- - van M. Feriant, die tot pastoor van St. Franciscus. te Meenen benoemd is. Alzoo gaat hel als men wil de lielee- ^P bevel tan Leopold 1, .1:10 M. den dr- kenis eerier kiezing verminderen, men hetzij met de feilen, hetzij met zijne ei- I o|lze wijze koning bezield Leopold I was protestantmaar hij was onzen godsdienst zeer genegen, 1 bïiFee^ on“,al h‘i al le wel wisl’ d:n deie de waarop ons land, met vastf heid kan blijven draaien. Wij deelen j Het parket, vergezeld van gendar men, beeft onlangs een ondeizoek ge daan le St Denijs, ten gevolge van eene aanklacht door de liberalen dier plaats gedaan. De pastoor, de dienstdoende burgmeester en du grafmaker werden omierviaagd aangaande twee begrafe nissen op het oud kerkhof, na dal het koninklijk besluit waardoor hel kerkhof gesloten werd, in den illontteur ver- geval schenen was. Zij aulwoordden dat zij den Moniteur niet ontvangen hadden, noch goen oflicieel bericht van dit be sluit,' toen de twee begrafenissen ge schiedden. Het parket is terstond daarop zonder verder onderzoek vertrokken. - De dieven geneeren zich van nu voorts in niets meer, en zoo hebben zij over eenige dagen den koning zelf, in zijn paleis, van eenige schilderijen ontlast, welke zij uil de lijsten hebben gesneden en medegenomen Ook heb ben zij eenige juwii'len der koningen gestolen. Alle opzoekingen hebben tol nu toe lot geenen uitslag gebracht. Donderdag, rond 9 uur des avonds, is te Mulle, wijk Quatiecht, eene moord gepleegd op den persoon van Guslaaf Lefebre, oud 23 jaar, aardewerker hij den staatsspoorweg In eene herberg langs den st<'énweg van Melle naar Wcl- I teren was tusschen eenige jongelingen I een hevigfe twist bntstaan, voortsprui- M. Stroom, ontslaggever; Op bevel van T ministerie, is men in 1 pelijk kdllrgie van Moskroen, in v.-nangiiïg verscheidene gemeenten waar zoogezegd maar een geloof beleden wordt, begon- 1 nen mei hel ondcrscheidingsteeken van gewijden en ongewijden grond op de kerkhoven le doen verdwijnen, ’tls bier j geene herkenning van rechten die het vzx/14 mi.’v mrirnKintvvHv*|niir De beheerder der burgerlijke lijst, lendu uit eene reeds lang bestaande ja- Burggraaf de Conwav. 1 loersebheid over vrouwvolk, in de ver- - 1 1 ...r 1 zelve hel zegt, dat deze diu den weg geslagen van hel kristendom verlaat, groot ge- 1 vaar loopt van welhaast in de bar-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 2