II es b o» sur 520 hectares de propriétés ap- partent.nl h l’institulion royale de Mes sines, et situées dans les communes de Ccmines, Drancutre, Mes- sines, Neuve-Eglise. Warneten, Wytschaete (Arrondissement d’Y- mes.) Houthem, Lampernisso, proordschoote, Oostkèrke, West- Neteren, Zuidsclioote (ariundisse- vïent de Furues). «WOW i TjOïÉ «a Gai Ejy «a» Èi'“ TWEE HOFSTEDBÊBHS, EN ZAAILAND, a DEl’IMTIÉVEN OVERSLAG >1 J 2 9 >T Gawoone jaarlijksche Venditie ÏE WULVEHiSMIElE-ZWlMTJE, Wanmlng S HSS3, on: 4 ure na middag, te Leyselfi, ter herberg van I’ietcr Boonefaes, definitieve Toewijzing van a CtoinSnes ESeïgSqwe, LOCATION PUÖLJQUE du IR. ïïïlnstJas G «Fuiti in pacht gehouden door Louis Haute- keur, teWatou, Neirinck, te Haringhe, en ’t zaailand oost het dorp, door d’heer Dekinotc. j Dixmude. Openbare V ia r k o o p i s i van schoons ZAA3LAWDEF« I SLM WOONHUIS met grond, in 't geheele 4 aren 71 centi aren. YPERSCHE HAWDELSVEREEmGLMG, i if le Alveringhem. Veurne. Marmer en Arduiiiwcrk, Grafzerken en Schouwen in allen stiel. E T U D E de xr^t .^.rwr^reï» 'ssr«. NOTAIHii ft Gommes. K A N T O 0 R vun den Rotaria ssc. Ü21 -1° van ÉSÖfSB ÈOTT Op E)«>n<ier<las m Juni iS«3, (klein II. Sacramenldaj’). otn 3 ure na middag, ter herberg van sleur DurieU, op hel Zwaan tje, door het anibt van den Deurwaarder BRIL, te Veurne. I Woensdag 31 Mei 1882, om 3 ure na middag.;in het Hotel de Pa pegaai, h Veurne, ten verzoeke van den Raad der Kerkfabriek van Sl. Nicolaas, te Veurne, openbare verpachting, voor negen jaren. van de onroerende goederen aan deze Kerk loebehoorende. Fabriek van Cimenttegels. Magazijnen van Bouwstoffen, Marmer, Arduin steen, IJzer, Metalen, Kolen, Kokers en Landvellen. Koop 1. I hectare 7 aren 78 centiaren Boomgaard, sectie. B, nummer 369.1 en deel van 363. Handslag met 11 November 1882. Koop 2. 61 aren 27 cent. Zaailand, sectie B. nummer 363. Handslag met 1 Oc tober 1882. In masse.getracht op 7300 fr. -- gelegen bij de Statie, langs den ijzerenweg Saihdi S© ï?Ial a «h®. it 3 hein es de relevée au Café de la Gaic, vis-h-vis de ia station. On comiiitmcera a 3 heures précises de relevée, a l’arrivée des trains, pour flair a leur départ de 6 heures. om 3 ure namiddag te Watou-Abeele, ter afspanning van d’hcer DeseuiePor- tj 1 reye, i thans bijzonderen le Leyselé, en krach ten! bemachtiging verleend door het Schepencollegie van Vinchem, den 4 Mei laatst, oveigaan lol de Openbare Veiling van nieuwe A. Op £?o_Mde2,c3ag ©5 Mei 1882, om 3 ure na middag, te Watou, ter heiberg Roosendaal, bewoond door Leopold lienauwdt, OPENBARE VERK00P1NG van een goed ets wet bijéén vergaderd HOFSTEDEKEN, waaraf het Woonhuis geheel nieuw ge bouwen, inhoudende onder Grond van Gebouwen. Plaats, Hovenicrhof, Boom gaard, Weide en Zaailand, 3 hectaren 53 aren 86 centiaren. Gebruikt door den verköoper Charles Vercruysse, en aanslag mei het afgaan van ieder vrucht van dezen jare. Wéér een schouwburgen d it weder le Algiers, na ii ii.j't die van Sidi-Bel- Abbes is geheel door hel vuur vei uield. Er zijn geene persoonlijke ongelukken le betreuren; de brand ontstond vooi dat het gebouw vooi het publiek ge opend was. Vrijdag beeft eene vrouw in West- End, te Hammersmith (Engeland) hare drie kinderen om hals gebracht, waarna zij zichzelve zoo erg verwondde, dat zij weinige uren nadien aan de gevolgen daarvan overleed in West Londen Hos pital. De vader, een hovenier, vond de vermoordde kinderen, oud 4 jaar, 3 jaar en een van 3 maanden, toen hij koits na een uur te buis kwam om hei mid- “rH.'ijS, dalmaat te nemen. bet eten of in xwangerschap, pijnen, opdrang. mn- Do advokaal Castrone, bandelbn- j “S.fïJSSt de in naam van Frans 11. onttioonde koning van Napels, daagt hel Haliarnsch gouverneiiii voor de rèqhtbanK, ten eii>- de betaling le eischen eener som van 12 '7 Agent van Belgische en vreemde Handelhuizen van 1" rang. Voor alle inlichtingen men is verzocht zich te vervoegen bij 51. A. Vonek- Clement, Bankier, Sterrestraat, N°4, Yper. - I --- - B3. Vrijdag Sö McS om 3 ure na middag, te Watou plaats, ter herberg en brouwerij der weduwe Debruyne, van te Watou, (Kappellehoek,).en te Rous- bi ugge-Haringtie, (Moeiiaardeboek on oost het dorp). Al breedvoerig beschreven bij uithan gende plakbrieven. Deze met tusschenkomst van den Notaris Rubbrecht, te Proven. ■ac..CT.., üvraison dn 8 pages, orné do gr;ivur<*s. Rutnans, couits. légend :S, rècils divers, variélcs elc. O>» s’.ibonne hu bureau de l’llliislration Etiropé- ènne. Boulevard du Nuid, 107, a Bruxelles el aux j u e ui des Posles UuricrrliJUr Mtnrtd vim Geboorten. 17. Vorslraeta Hieronymus, z. van Au gust rn Vannieuwèhhüyse Hortensia, a- V.cslerpobrt. Dertïylfer Piosper. z. van Pieter en Hartcel Amelia. Beoöstcrpoqrt. 19. Fosseprez Bertha, d. van llubcrl en Zoele Leonia. Pavilloenslraat. Joye Mau- rieius, z. van Hilaire en Olievicr Augusta. Nuordstraat. Sterfgevallen. 13. Dcbreus (mannelijk). Binnen P3^11- 22. Samplers Laurentms, 14 j. 2 m. 10 (1. bijzondere, gob. te Wulveringhem. Hos pitaal. n,’llluNti-i‘tion Eiiropéenné» 12« Année Existence. Public.tion licfedama- d.ire, paraUxaut en 8 paDe« de texte avec 4 ou 5 gra- vures sur boiï. L II.UJSTR ATION EUROPÊENNE est le journal du Binuncliv de toute les fanulle» se tenant en dehors des qnr’stiuiis poliliqucs, elle pulilie des romans illus- trés du plus grand intcrèt est raugée puur les gra vures, a eótó des publications les plus artistiques ‘l“i paraiscent. La collection des nnméros parus en 18BO-1»»! constitute un magnifique volume qui. relie, est le plus Lean cadeau rCêlrenéeS qne l’oil puisse donnet p >ur ‘13 francs. Le Musée du Jeune Age fr. 4-30 par an). Le meilleiit* m.ueltó ties publications iLustrees, pst aissanl i futs par ntois, par üvraisttn de 8 pages, avt>e 4 i 5 gravnres. Bai- I’wj r nntinnsal illuwtré. 5 fr Irancu en Belgiqii". deurnat pop'ilsii e, p trail tous lts Dimiiichcs, ptr 1 Draineei buizen, enz. EETLUST, SPIISVEKTEEllING, SLAAP, GiWDllEID EN KRACHTDADIGHEID aan allen teruggegeven zonder Mkdkcynkn, zonder Puugatikn en zonder Kosten, aan de volwassene en aan de hinderen door de smakelijke Ge^ondheidsbloeni, gelegd REVALENTA ARABICA Do BARRY van Londen. Milliornen genkzingfn. Sedert 1846 geneest zij do slechte spijsverteringen, hongzieklcn,niaagontsteking, maag- en buikpijn, ver stoptheid, speen, slijm, winden opgrzwollenheid, hartklopping, afgang, koliek, gezwel veibijslermg, ooren, zuur, wrangheid, slijm- iigheid, hoof Ipijti, migraine, doofheid, walging, braking na i en der blaas, krampenen stuipen, slapeloosheid, tering, huiduitslag, abcessen, vweren, droefgeestigheid, zenuwkwalen, uitputting, kerval’ing, rhumatisme, jicht, koorts, groep, keel- zoudheden, zenuwprikkelmg. hysterie, yallende- orekte. lamheid, de kwalen van den Leertijd des budcidoms, schunrbuik, bleekzucht, bloedgebrek cn ilsook ontsteking en koortsachtigheid, of na zekere spijzen ajuin, look, of sterke dranken, zelfs na gebruik van tabak, zwakte, nachtzweeten, waterzucht, al de ziekten der van den adem, de slem, de luchtpijpen. I voor kinderen van hunne ge boorte af, is zij verkiesbaar boven alle andere spijs. Vermij It de namaaksels en eischt het fabriekmerk. Ri.-valenta Arabica dn Barry. Onder de genezingen komen diegene voor van me vrouw de hertogin Calestuart. den hertog van Plus- kow. mevrouw de markiezin de Bréhan, lord Stuart de Drries, pair van 1 ezsor Wurzer, enz.. Ziehier eenige genezingen I Nr 9 180 M. Gauthier, te Luzarches van eene I aanhoudende verstoptheid, vei ties van eetlust, zware r.'V treld om verkoudheid en eetlust. Nauwelijks J Mijnheer. God zij gedankt uwe Revalenta Ara- bica heeft mij het leven gered. Mijn natuurlijk zwa Igastel was ten onder gebracht door eeoe schrikke- ijte slechte spijsvcrteeriiig die 8 jaren heeft gcdunid, -e-- en di« zonder gorden uitslag door de geneesheeren is Hier herbegint gij net- behandeld werd, wi lko verklaarden, dat ik maar eenige maanden meer te leven bad, als bet urtsttfkend vermogen van uwe Revalenta mij de gezondheid heelt terug gegeven. A. BrunelièrK, pastoor. Genezingen nr 45,270 Tb»r|sg. Roberts van e-ne longteering met hoest braking, verstopthe.d en doofheid gedurende 25 aren. 3 4 maal voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 jnrn. In donzen van 1/4 kil., 70 fr. De beschuiten van Revalenta in doozen v«n 4, 7 en 70 r. - öe Chocblade-Revalonta in doozen au 12 tussen, fr. 2 25| de 24 tassen 4 fr de 48 tas- sen, 7 fr de 120 tussen, 6 fr <!e 576 tussen, 70 fr., I of ongeveer 12 centiem n de tas. Verz-nd ng tegen goed postmandaat De doozen van 56 en 70 fr. franco Depol bi) de goede apothekers en kruide- 1 uiers. DU BARRY EN Gw. LIVITED Algemeene Agent voor B<dgie EtflLE TIMMERMANS 6 en 8, rueRouppe. te Brussel Depol to Veurne, in de Apolhekerij der NVede i Dobbbi.aerk, on bij G Dcclos, drogist, te Dixmude i bij QoATANNfis-CLAUS. kruidenier. Studie van den Nolans SIMPELAERE, s te Alveringhem. a OVERSLAG, id. 19 Juni )1882, telkens O’.n3urena middag, inde Bur- gondisulie schild, Woutnensliaat, te 1 Alle inlichtingen te bekomen bij de notarissen CLAEYS. te Gent, en WAUTERS, te Dixmude. De Notarissen CLAEYS. te Gent, en WAUTERS, te Dixmude, zullen openbaarlijk verkpopen Koopen 1, 2, 3, 4 en 6. HOF STEDE en H. 24-76-52 C. GRONDEN, te Wulpen, en Heet. 3-43-40 G. WEIDE, te Lampcr- nisse; gebruikt door Petrus Rom- melaere, te fr. 4550 bij jaie lot 1“ October 1886. 2'* Koop 5. H. 4-60;90 C. ZAAI LAND, te Wufpen, gebruikt door Viereu-Dedrie, te fr. 842-12 c. bij jare, lot 1 October 1888. 3° koopen 7 a 12. HOFSTEDE en II. 15-91-90 G. ERF, te Manne- kensvere en Slype, gebruikt door Verhelsl, le fr. 235Ó bij jare, tot 1 October 1888, Engeland, den heer doctor pro- INSTEL, Maandag 5 Juni Ziehier ceni^e rênezin^en 1 ait'mch i o i ~~~ITxT Y7\Y I-7} T T~) ~S 1ST tc IWwIpen, ILain"ernlsseiVïangieRcins- vere ces Mype. C. flinsdag 30 Mei om 4 ure na middag, te Watou, St. Jans- Kappelle, ter herberg bewoond door de medeverkooper Charles Lievois OPENBARE VERK00P1NG van Binnen Watou 2° Drie pcrceelen Zaailand en Weide bij hel voorgaande, le zamen 1 hectare 12 aren 50 centiaren. Belast met vruchtgebinik ten voor- - deele van de gebiuikster Ju-iLia Weinineeuw, weduwe van Josel Lie- vois. 5 Als laken, katoenen, flaneel, liuwaad en andere wollen stoffen, boven- en zak doeken, satgien, handdoeken, baais, slaapmutsen en saaiette. Op lijd van betaling voor de koopen ov en de 20 frank, mits borgsiellitig. l van fper naar Belle, gepasseerd de rails van den ijzerenweg. K A N T O O R van den Wotnris CO R K, te Wulveringhem. Bij uitscheiding van bedrijf. I Op Maandag 30 Mei 11803, (zijnde Sinxen-Misdag), om 2t/a ure na middag, te VINCHÈM, gehuchi hel Gouden Hoofd, ter herberg a de Sierre, thans bewoond door Engel Vereecke, Zal genoemde Notaris CORNILLE, op verzoek van Bernard Gerdubbel, voorheen winkelier te zelfde Vinchem, 11C ICtU111iH l*' ülöl/iiuii vciivi ow. Duueraoïns. slum troonde familie en welke in 1860 dooi ÏWakte, nachtxw Garibaldi in beslag genomen werd Bericht aan wie geerne goedkoop reist Wordt jood en begeeti u naar Rusland, Men zal u uit het land drijven. Gij zult naar Oostenrijk gevoerd wor den waar eene menschlievende maat- schappij u de middelen zal verschat en om maar Amerika over te steken, tliei geeft gij u uit voor Ghinees, en eene andere vereeniging geeft uw geld c_ naar China terug te keeren. iwu,.v..j..v zijt gij daar aangekomen of gij zegt aat gij Rus zijt, cn de chineesche overhe den brengen u kosteloos over de ins- sische grenzen. -- - zelfde spelen gij kunt uw leven lang rei zen zonder eenen centiin te verteeren. In de ziiiderprovincien van Spanje heerscht groot gebrek aan levensmidde- len, ten gevolge van de hevige droog te. Het kabinet heeft zich met de kwes- 4 maal voediaiucr dan tin zrehouden de minster van maaiden prijs tier inetieeiji financiën zal inde Cortés voorstellen ?,25; i^u 4,fr; t ul.7? o rit. ?6fr.; den vrijen invoer van graan cn meel gedurende eenige maanden te verleenen. De gendarmerie is in Jaen en Sevilla versterkt, waar de ellende zeer groot is. Het ministerie is van zin eene leening aan te gaan van 200 millioen, uitsluitend bestemd |voor de openbare werken, vooral met doel om arbeid te bczoigen aan de werklieden. - Te Parijs is tegenwoordig eene prachtige verzameling vleeschetende plan ten ten loon gesteld. Die zonderlinge sarraceni, zegt figaro, komen van G.ertt en wekken de aandacht op van alle tiet- hebbers van bloemen. Men zou zeggen, als men ze ziet, zooveel hongerige mui len, gereed om de nipuwsgicrtgen le verscheuren, en dal is inderdaad het geval met al de vliegen en andere keil- diertjens, die het ongeluk hebben ei ziel; op tc wagen. zï/UHinnv.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 3