CEufs couver de belles et excellentes Poule* tic Hou dini race pure ii 5 fr. les 12 et 10 fr. les 23. Petit» Poule** a 14 fr. les 12 et 27 fr. les 23. Emballage spécial compris. Bonne arrivee garantie. Boursiera lloudan (Seine el Oise). France. 13 médailles. - s 1 .=M tj-^ Sp V XË^'2 V c BERICHT. REK PERCEELZAAILAND in Avecappelle. sectie A. nummer 143, sjroot II. 1-23-80 cent., van oosten de Krommegracht, gebruikt door verscheide, lot 1 October 1882. O ziekte 2 cn z S CC UJ WIDENING VAN KAPITALEN. P 1 w B B EU K E N. DROOG EN DARING verkrijgbaar op het Daringsluk van BAt .LDKN, bij het half Maantje, Panne- kalsijde, te Veurne. Bekeiidmu kin;;. T EK 00 P EN B E R a CIIT. Besmet lelijke ziekten. Vi IRE CtMMIiliJIISPILIt’i gereid rn. Te koopen UJ Huis Karei. Spilliaert .s DRIE mWliOlWDE PERCEELEN KAABILAIW, B E HI C II T. F i h' r-i S -1 g I lé‘ ‘4J morgen, het brood V X 1 FRANC PAA AN Zacht werkend en voor lijders van iederen ouderdom aanwendbaar VOLSTREKT «3NSCHAEELIJK FRANC PAR AN Beestenmai kt; 23 Apri. 1883 Te bevragen bij den drukker dezes. 0 j n cr ai CQ n 24 Mei. 26 a 31 23 -a 22 a 24 -a- -a - 19- a 21 SO -a 20- a 23 a- 22 a 25 - Ten alle tijde zijn te bekomen kapita len van 5000, 10,000, 20,000 fr. m daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan geringe» intrest. Zich te vervoegen met Eigendomstitelen bij den deurwaarder Claeys, Noord- straat, n° 40, te Dixmude. Q LU d LI LU O z 0 LU K A N T OOI! van den VAWOENBEEIGISIE TE PEHVYSE. W CD W iJ M P P w* LU Borst st.ijgsndo »jj Bereid ingevolge geneeskundig voor tij schrift Hoofdbest'tnddi elen: <-] FRANC &PAR AN Te pachten voor aan te nemen van beesten: Eene pari ie goed Veltegras, groot ruim 8 hectaren, genaamd de Hel- lenweide, gelegen te Moëres, Bulscamp. Men kan aanbesieden per dag, per imaid of lot October r aast. Zich aan te bieden bij Joseph Pollentier, landbouwer te Becrst. Uit der hand te froopen of te pachten Een schoon en gerieflijk Renleniershuis. staande te Veurne, hij de kaai en thans on bewoond. Seffens aanslag. Inlichtingen bij den Notaris CORNTLLE. te Wnlveringhem. Uit der hand te pachten: Eene goede partij Zaailand, groot 90 aren 20 centiaren, gelegen te Steen kei ke, laatst gebruikt geweest door Petrus Iluyvaert. Voor de voorwaarden en kondilien zich te b( vragen ten bureele van den Sekretaris van het Weldaadsbureel, Groote Markt, te Veurne. CIIAKI.EM I’OUPEÏF, Stoelmaker en draaier in hout, maakt zijne talrijke ka- lant n kenbaar dat hij sedert 23 April zijnen werkwinkel heef* verplaatst van uil de Vleeschouwerstraat naar de Oude Beesten markt. N° 13. Door zijn keurig werk en li ouwe bediening verhoopt hij de gunst van een leder meer en meer te verdienen. Eene VIAXKOE gansch in ijzer, met Cylinders en loebehnorten, alles zoo goed als nieuw. Voor prijs en kondilien zich te adresseeren bij S. .Tlorllon, Brouwer te Alveringhem. Weduwe VANHAECKE, koopvrouw in visch en wild, maakt hare talrijke kalanten kenbaar, dat zij sedert den 23 April, haren winkel heeft verplaatst van uit de Bolerweeg- scbaalstraal naar de Klaverstraat, N” 21. Boor hare trouwe bediening verhoopt zij de gunst van een ieder meer en meer te ge nieten. KABUL UVFORET, schilder, Nieuportstraat te Veurne. maakt het publiek bekend dat ihij voortaan zijn bedrijf voor eigene rekening zal uitoe fenen. Hij recommandeert zich in de gunst zijner medeburgers. eurne. Dlusdag 34> Hiel om 3 ure na iniudag, ter herberg de IMIe ■’.ne, ter dorpplaats van Avecappelle, open bare verkooping van 1 Uit der hand te koopen: Een gerieflijk Huis, met Grond en Ert dienstig voor alle stielen, gestaan te Veurne, langs de zuidzijde der Oude Bcestenmai kt; om in gebruik te gaan IJzcremve^.-Vertrekuren. 1 Maait 1882. Schoon Renteniers- of Burgershuis van 2 stagien, stallingen en beplanten hof. ook dienstig voor boerderij, gestaan nevens de VoonsTAP, te Venrne. laatst bewoond door M. den kapitein Hans. Seffens aanslag. -- Tc bevragen oij M. Ch» Declehck, te Veurne. BRUXELLES, 5, RUE DE LOXUJI, 5 £c illonitcnr Öclge Tarwe, ld. nieuwe Rogge Sucriocn ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten I*rljH aan welken het meerderen deel der bakkers, te rekenen van i v zullen verkoopen Bruin per 11/2 kilo, 53 c. halfwit, 65 centim. tJU Koopman-klecrmaker te Veurne, groote Ooststraat, 41, Karei. SPILLIAERT heeft de eer aan zijne talrijke kalanten te laten welen dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken cn Modestoffen voor het saisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der sloffen, de genadigheid der prijzen, als mede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van ’t publiek meer en meer aan te winnen. Klecrmaking op maat met bepaalden prijs op voorhand en levering in 24 uren. niligentiedieiiKten. Bi ter te verdragen r en goedkooper als alle p Bitterwatercn F’ bi VBurktprijw vnn Veurne, per 100 kilos. 17 Mei. 23 r>0 a 30 75 a- 20 - a 23 -a- -a- 19 - a 22 50 20 a 22 26 a 28 - OPENBARE VERKOOPING van I" IVutou-Abeele, Ier plaats. WOONHUIS, idwaii de weduwe Rouseré onlangs overled. n is. 2" Dicht west den Abeele, sstnen groot 1 hectare 76 aren 80 centi- a en. Gebruiki door d’hcer Haelen. Om alle inlicbtigen, gelieve moo zich te begeven ten kanioore van den Notaris G AP ELLE, voornoemd, alwaar idle tijtels, plans en andere be scheiden zijn berustende. Ruchtbaarheid jncoli»M i;y.y, metser te Veurne. Vestcnslraat (Zuidkazern), n° 56, recom mandeert zich aan het publiek voor het gilven cn witten van huizen buiten en bin nen, en voor alle andere herstellingen, dit aan den piijs van 25 cenlimen per uur. Aftreksels Ri uit ijc.iersrracL Kruiden Depot in de apothekerij dèr weduwe DOBBELAERE, te V ■s l ga 2 .2 rï t ec - :=*-S 7. T-1 2 5 fcS-I -i Opzwellingen J ly.aagsuur nemor hcklsn y V u'stcppiiic I ovejr- en Gahii' kt ;n Cr.-Z‘tiver E’.-.16. /%-. Overtollig b-c^d I Naar l>ooi<i-en tso Z UJ iS lunzend- SuoinrtM enz, till; Drogisten tot den prijs van francs 5 d> flacon. Gent, Dixmude, Veurne 1 11 7 UJ UJ £0 C 56 7 06 7 7.0 5 22 5 7,o (j) 5 49 6 1'9 7 32 4 11 3 08 3 47 --A N C/Q E-« aan het gesticht je- 3 02 s r,o 6 07 ’7 35 7 45 7 56 25 8 52 1 17 I 50 3 23 7 10 T o I LU Verzekerde en volkomene genezing op drie nnan- d?n tijd, bewezen door 12,000 certificaten. De moei- lijkste breuken worden teruggehouden niet het grootste gemak. Ziekte der vrouwen, dcorzakking der baarmoeder, enz genezen ponder ring (pessaire). Onmiddclijk verliching Eone gediplomeerde dame is hecht. J, WAEKSEGERS, breukbandmaker der hospi- talen en van het leger, commandeur en ridder van ▼erschcideneordrn, voor verdiensten aan het mensch- dom bewezen. Groenplaats, 35, Antwerp»». De ii.jiu lien vnn bet Ronden Kruis A. Bouvie r apotheker te Pmijs. gilleest in (•enige dagen, zonder verdere behandeling: Drijprrs. willen bloei, Nunwkcni iglijk de onderrichting na te leven. In de voornaomslc npothekri-ijcn en in ’t groot in do Erigelirhe Apothekerij van Ch. Delocre, Berghof- stiaat te Bruxelles. Nieuport, ten 5-00 n« nu lloogstaedc, 11 ure ’s m. naar Alverin- 1 iniu van Brussel en Brussel (vertrek) Cent Lichtervelde Cortcmarc<i Dixmude VvUrne Ghyvelde Deze pillt n. tdorn gekend, zijn «Ie zachtste en ze kerste purgeermiddel onder ut de niedtrijuen; i') veroorzaken niet bel niinst- ongemak en mogen op alle tijden en met eei.r goede maaltijd genomen wnrd«-n, 7.ij voorkorurn nl de ziekten, omdut zij uit hel lichaam drijven u! de slechte vm hlrn, oor* zaak van ulle kwuien. Een gematig. «Inch rcgelmnlig gebruik d< zrr is dr VHnrb<Hi< rener kloeke gezondheid. De ju irjijkschc vei koi v.iii tien duizend doezen dezer pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den zeekant, waar «Ie mensch zooveel voorzorger mort gebruiken om de gezondheid te bewaren, toont ge- nnegzaam de populariteit en de goede uitval Vun deze remedie Voor verdere nillrggin"(?n, raadpleeg det brief bij elke doos gevoegd. Prijs fr 1 50 de doos Rij den t igm-.i: r H. STANDAEHT, SteenilranU •"’I. te Brugge. DEPOTS Te Veurur. bij G DUCLOS. diojst. te Dixmude. bij MM. GIIYSSAERT en VERWEERDE Ook te bekomen bij iUcTuR RUYSSEN, apotheker Zuidstraat, te Veurne, Abunnomout pour toute la B«m <|uo A ENVOICR tl TIUUIUS IOSTK, 4 DU ttaleuts o Cots Journal financier paraissant tons les dinianchcs arre 16 pagw de texte. II_j TDOTTTTK Toe rcv«® «les Donrir* Jê Bnixrllfi et 4c Parts nne revue qrn»r»lt 4ci valeurs <lf* >rbltrsges araslsgesv la rol» ofTicIclle des Inforinatlan* Oninrieret de» dornraenl* Ineditn la llste ■a FRANC olUrlelle <lc« 1 trage* de toulea Vakari Brlgea at tlrangeres. I Sjj **WU PROPM-TÉ OE l a BftMQUE OES VLEURS I LOTS. PAR AH G by velde Veurne Dixmude Cof temnreq Llchlervelde Gent Aunk. Brussel 8 50 11 05 (Dr treinen met een geterkend, staan niet 1° II«ndzRn’ne.Znrreu, Ecssim.Ooslkerkeyrn Avrcnni ellc* is* —te a 6^3 toiaa 4 tafL-J «arn-rryl Klsennnkersgailen nio.rn litli ten nllen lij Ie aan- ieden vone werk bij't «tuk. naar I Ouink' rka C 20 9 00 5 85 7 44 ’10251150 0 01 11 36 9 15 0 41 12 02 8 06 10 11 |2 2.3 8 28 10 32 12 45 Duinkerk'.uk.9 02 10 58 Duinkerks (verhek) 5 54 11 00 ’4 28 6 32 II 39 5 06 7 12 12 23 5 30 7 42 12 50 8 II 8 23 9 38 Uit VEliRNF. (poitburee!) na ir Alveringhem, 1 Elverdinghe en IJper. ten 4 15 morgen»; n"’r Alv.'iinghem (F. Lomméejeten 3 40 na mul. Po«lma.il naar Nieupour en Oostende, fen 5-1-' morgens WornMilngHclie tliliscntirslienMte*1 Uit de ttheto: iku, naar IMesstg. Deber;;l>, naar ïd F. Lommi'e, uit den Papegaai, gbetn. ten 11 ute *s morg. Naar l.oo (Caura) ten 3 ure na middag Messag Theiy, int de Noble Rose, noar Poperi»’ ghe, ten 2-30 na m. Messng. Aei. ten 2 uie Naar Ronsbri>gg0 (Itebeer), ten 2 uie na middag en ten 2-7,0 van I november tol 21 fel ruari. Near Staiele (Bernaard v inl.ee). ten 3 ure na «4 et V ilen der wereld zijn en uitstekende geneeskrachlige ei; enschanpen bezitU i hetgeen mot andere r Bilter niet hot geval i*. Hel iy <lö besle reiniger van het bloed en regelt do functie* M eg S SS B L we 5 v. WTC1TW© .-Bk-vjv Trrr» mi*/e 1 J a- Dixmude-Nirup., 7 48, 0 51, 12 04 2 40 I 5S 6 25. 8 22. 9 38 N>eiiport(stad)-Disniinb--Goiit Itrussel, 7 06 8 45. II 18. 2 00 4 13, 5 52. 7 11, 9 07 Coilemercij-Oostende, >«,8 25. 1 18, 4 40 5‘20, 7 18 Oostende-Corlrni., C 02, 8 07, 12 3 43. 6 09. 8 05 Corti-inarcq IJper, 7 10, 9 11, 1 55, 8 00, lJ|,er-Corteninr<-<|, 723. 12 22, 3 52. 6 28. I.ichlrrvelde naar Kortrjk, 5 25, 8 21, 1 27 5 40, 7 27 Kortrijk n.iar Lichtervelc, 8 05, 1100. 12 35 4 40, 6 419 00. Mei» ci<eh«‘ vooral ZwitserBche Pillen van ^*»**.-»*-» u.c yiv» ,ns te v ...ij: ~i; /.pi in bl&kvu do"S|<-» iiihoiKitink- 40 P'Jlcn i 1 25 «in kleine vuomcj» \an I.» Pillen aG.5O hu echlv d“<«- Zwitseischc Pillen - 1 sertidhv. Kl uiis <>P veti i 6LÜ vuut h llelfic: T'£Ln’ 7 V:g.i Ia het zuiverste cn meest goedkoopo van allo bekende soorten van Bitter. Hal is ramen- gesteld uil Hop, Buobu Alruin en Leeuwentand, wvlke dr beste, de oudste on kracht fa JigzU geneesmiddelen der wereld zijn en uitstekende geneeskrachtige ei. cnsclmnpen bezitten helgecu met andere zoorlen van Bilter niet het geval is, liet is de besle reiniger van het bloed en regelt do functies van de lever het geeft een nieuw leven cn her^trlt de gezondheid. Gecnn ziekte of slechte gezondheid die niet door dit Bitter overwonnen worden; zijne werking is even verschillend ais heilzaam. Het geeft krachten cn con nieuw leven aan oude of zwakke l eden. Voor hen .Ke l;jd?n aan storing in do werking der vortcrings of waterlozing oreanen en bj gevolg <an krachtig en versterkend middel noodig hebben om den eetlust op Ce wi kkenis d t Bitter uiterst hedzaam daar deszelfs eigenschap pen bij uitstek tonisch, opwekkend en geneeskrachtig zijn zonder to bodwolmen. tzQ Wat gij ook moogl gevoelen of aan welke ziekte gij uok moogt lijdengebruik HOP-BITTER. Wacht 6401 niet tot dat gij bedlegerig zijl; bj de minste toring die gij g<’voelt mm tgij HOP-E1TTER g/hrntkeii. Het «m* kan ii hel leven redden zooals hol dal duizenden anderen redaan heelt Het s n<'w z n dal dit Bitter alle bn^ ziekten geneest of verlichting* aaubrengt. Hel h coue aangename cn verf.isscheude drank voor Je ziekenen kan met water, of andere dranken \crmengd, gebruikt worden. Lijdt niet en belet uwo vrienden to lijden gebruik on raadt anderen aan hot HOP- BITTER to gebruiken. Verlies vooral .niet nil hol oog dal hel HOP-BITTER geen knoeimidde! of geheime geestrijke drank is; het is integendeel het beste geneesmiddel wal ooit bestaan heelt het is do viiend en hoop van den Zieke. Hel moest in geen een huishouden oatnrekon. Nojna er van at hoden do proof van. Te verkrijgen bij alle Apothekers en 3? - u; H U =3 S E rt JZ - 1 44 7 45 8 58 2 00 7 56 9 08 2 32 8 25 9 29 2 59 8 52 9 51 s 43 9 03 10 11 10 45 5 12 ’6 17 5 42 6 39 4 24 G 19 7 15 4 32 6 49 7 7>7 7 15 8 05 7 50 8 16 9 15 9 2» 5 35 9 31 1o 22 10 44 Prospectussen, met de KJ I», ooi ue. lm;: ii sloor mau- E j hen van Lel »k.<»vei <le wer- r/l l.itg cn «•iHc'iadehjklieiii L J zijn hi de mrJerst.iande ftv apotheken le verkrijgen. APOTHEKER RICH. DRAHDTjie slechts hi V) .11 OK I I k’-J inijcl bovun I;..«nd etiket hebben, met hst Zwit- j\m I it ‘.ii oi.d brvenvji' dr handtctfkvui!l;., vnn deli I* abi ivkunt. lluuidépot T - |’;t;n hr.o irn. P2.ru«‘ de I’l-.» nvrr. B’-ussel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 4