I f 11 ll I 19153. 38e j«ar. 1 w ViuipiE, 31 E882 dn graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annohccn 20 ccnlimen per regel. De groole letters bet liberaal ministerie aan Belgie heeft Uitgaven, 273,000,000 I 13,000,000 jaren uitslag Fr. Te zamen, 188 2 136 i Te kort, In 1883. Ontvangsten, Uitgaven, 6,000,000 296.000,000 311,000,000 3,000,000 291,000,000 292,000,000 45,000,000 300,000,000 313,000,000' Te kort, In 1882. Ontvangsten, Uitgaven, Braband, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Ilenegauw, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen, 33 43 30 46 2 8 20 44 22 2 26 4 44 38 44 9 -1880. ■1881. 1882. 1883. Te kort, In 1880. Ontvangsten, Uitgaven, Te kort, In 1881. Ontvangsten, Uitgaven, 1,000,000 295,000,000 301,000.000 is f?ekozen met grootcr hulpmiddelen beschikte dan M. Malou, zou het te kort veel aanzienlijker geweest zijn. Wij betalen elk jaar 10 millioen belastingen meer dan vroeger. Die som maakt het te kort kleiner, doch tot slot van rekening zijn wij het die ze betalen, het land verliest de som en wij moeten ze rekenen onder de geldelijko opoffe ringen, die het liberaal kabinet ons opiegt. Tien millioen betaald gedurende vijf jaren maakt 50 millioen, te voegen bij liet te kort van 33 millioen. Hel vrij- mctselaars-gouvernomenl heeft ons dus reeds 88 millioen doen verliezen. En welke is de oorzaak van dat ver lies? De redenaars der rechterzij in de Kamers, de katholieke dagbladen dat de eenige onbetwistbare, -L is, de politiek van het gouvernement in zake van on derwijs’. Van dan af is die politiek beoordeeld en veroordeeld. Totaal fr. 38,000,000 Ziedaar een eerste verlies voor het land. Indien nu het liberaal gouverne ment, bij zijne komst aan bet bewind, niet voor 10 millioen nieuwe be lastingen had gestemd, zoodat het over fSenige Cijfers. Ziehier de opgave der verliezen, die bet liberaal ministerie aan Belgie heeft doen ondergaan Te kort in de Staatskas. In 1879. Ontvangsten, Fr. 270,000.000 Te Kort, Elk iaat* dus sluit het budget met een te kort. Het gesamentlijk te kort voor de vijf jaren van 1879 tol 1883 beloopt Vóór 1879. 3,000.000 1,000,000 Prov. Antwerpen, 6,000.000 -J 15,000,000 13,000,000 Provinciale Kiezingen. Balloteering van Maandag, Perwez (Braband). M. Dugniollc, oen katholieke, die talrijke diensten aan het kanton bewezen heeft, is vervangen door M. Gomand, een onbekende, die zich verbonden heeft nog blauwer te zijn dan blauw. St. Joos-ten-noode De liberalen zijn in verslagenheid: De onafhanke lijke kandidaat zegepraalt met 200 stem men meerderheid. Den 22 mei bekwam M. Francois, geneesheer en onafhanke lijke kandidaat, 1790 stemmen op 3596 kiezers, en M. Frick, advokaat en libe rale kandidaat, 1766. Maandag kreegM. Francois 2064 stemmen op 3993 kiezers, en M. Frick 1864. Dus is M. Framjois, tot provinciaal raadslid uitgeroepen. Het kiezerskorps van St. Joos-lcn- Noode heeft de eindeklok geluid der kolerie Jottrand en C“°. Bonsc (Oost-Vl.) M. Gambier, katholiek, is gekozen met 15 stemmen meerderheid. Paturages (Ilenegauw). Er was balloteering tusschen twee liberalen. M. Tellier is gekozen. M. Derbaix had af gezien. Gembloux (Namen). Balloteering tusschen twee katholieken. M. Descampc t 165 stemmen. M. de Kerkhoye had zijne kandidatuur inge trokken. Gembloux was altijd een bolwerk van het liberalismus geweest, en al op ecus worden daar vier liberale provinciale raadsheeren door vier ka tholieke vervangen. Beauraing (Namen). Katholieke zegepraal, M. Thomce wordt gekozen met 20 stemmen meerderheid. De aktien der geuzerij zijn aan dalen in de provincie Namen. De kiezingen van 22 en de ballotee- ringen van 26 Mei geven den volgenden im m.iu j Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De [nnoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’lbuitenland worden ontvangen door het Office de Plblicite, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Mt.n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. de nieuwe belcugelings-wel veel zal gewijzigd worden. Rusland. Men beeft weer een komplot ontdekt tegen 't leven van den ezaar; T is daar door dat de plechtigheid zijner kroning tot in 1883 is uitgesteld. Ziehier eenige bijzonderheden daarover door hel Tage- blalt van Berlyn meegedeeld. Een per soon, met een onderscheiden uiterlijk, zou zich dezer dagen aangeboden heb ben in de duitsche ambassade te St. Petersburg en er eenen brief overhan digd hebben. ‘in den brief, welke de gevaren aan wees, waaraan degenen welke de feesten der kroning zouden bijwonen, zouden blootgesteld worden, was ook een brief aan hel adres van M. Bismarck gesloten, en geteekend Een Duitscher te Mos kou wonende. De schrijver verklaarde te weten dal er eene groote samen- zweering, waaraan eenigen der hoogste i burgerlijke en militaire ambtenaren deel namen, gesmeed werd tegen het leven van den ezaar en van zijne omge ving. Hij gat zelf belartgerijke aandui dingen en verontschuldigde zich dat hij zich niet noemde, omdat, zijn leven zou gevaar loopen. Bulgarie. Dit vorsli n lom zit in de krot de prins Alexander wandelt in den vreemde om zijne zinnen te verzetten. Hel budget van I kort van drie millioen. In zulk een klein gerucht verschieten de ministers van België niet, en daarvoor gaal er niemand van verdriet op reis gelijk prins Alex ander. Maar de burgers geven in Bul garie een slecht voorbeeldzij willen hunne belastingen niet meer betalen en in vijftien dorpen blijven zij koppig, liet ministerie gaat nu de gewapende macht gebruiken om de wedeispannigen reden te doen verstaan. Als’t maar lukt. De Bulgaren plooien niet lichte. -- alles en voor allen, maar vooral oorlog aan den Godsdienst De eei bied dien de liberalen aan de vrijheid betuigden bij de viering onzer vijftigjarige onafhankelijkheid, was dus door de huichelarij ingeboezemd. Allen geuzen, allen huichelaars! Als men ze toen hoorde praten, de grondwet was eene heilige ark, het schuisbeeld der vrijheid, de waarborg van alle rechten; zij had aan de Belgi sche natie eene halve eeuw geluk, voor spoed en vrede geschonken; zij was eene onschendbare Grondwet, waaraan men niet mocht raken zonder als verra der van het vaderland te worden aan zien En wat willen die heeren liberalen nu? De verplichting, de dwangheer- hebben metde eiifers in'de hmtdT be- schappijDe gedeeltelijke, zoo niet de I wezen drt d: algeheele afschaffing der Grondwet’. De ei kende oorzaak er van i afschaffing der vrijheid van onderwijs Verplichting voor al de burgers van sol daat te worden en naar de ka tern te trek ken !En als natuurlijk gevolg verbooging der grondbelastingen die reeds maar al te loodzwaar op het volk drukken. Men ziet het, de liberale partij heeft alles gedaan om overhoop te geraken met de goede meeningook loopt deze partij haastig den berg af en zal eerlang den haat van hel volk op zich trekken. Iedereen is thans daarvan overtuigd; de liberale partij is geheel en al het hel loopende jaar geeft daar een te tegenovergestelde van de vrijheid. :,l: Il":“ I Indien Belgie nog Belgisch is, zullen I de kiezingen van Juni eene welspre kende protesfatie wezen tegen die anti nationale strekking. 45 54 35 47 46 46 20 25 31 - 326 - POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. De gouvernementen spelen tegen woordig met de inillioein gelijk de jon gens met de kaatseballen, terwijl land bouw, handel en nijverheid kwijnen en het volk gebrek lijdt. Dezer dagen heeft de fransche Kamer zonder discussie de dclimteve regeling gestemd van het budget van 1870. Hel was immers het jaar van den oorlog tusschen 1’iankrijk en Pruisen, en het ziet er afschuwelijk uit met dal budget. 40 millioen ontbreken op de leentng- Morgan, die gedaan was om de kosten vanden oorlog te dekken 210 andere millioenen zijn naarde mane of in de koffers van de helden van dien tijd, die fijne sigaren smoorden, terwijl de kin der» van liet volk hun bloed vergote.n voor hel vaderland. Van al dal geld zijn er geene rekeningen, noch de minste pa pieren te vinden. En op voorstel der j commissie heeft de Kamer die ongelioor- de geldverkwisling blindelings goed gekeurd. Wal de petrolmanr.cn der commune in 1871 den lijd niet hadden om om- verre te smijten, de wetgevers gaan liet nu doen. Hel is het geval met de boetkapel, te Parijs, welke opgericht is geweest ter nagedachtenis van ko- ning Lodewijk XVI, dien de tijgers der trausche revolutie op hel schavot ont hoofden. Afgeschafi ook is de aanroeping van God als de Franschen eenen eed doen. Zooverre is hel gekomen in Frank rijk, en zooverre komt het ook in Bel gie, ingeval de partij van frankiijk langer hier meester blijft. Engeland. Men verneemt niets meer over de mogelijkheid om de moordenaars ge vangen te nemen van lord Gavendicsh en M. Burke. Het is of de policte zelfs het zoeken had opgegeven. Hel Freeman’s Journal bevat een lang verhaal, dal geschreven en uil Londen scheen gezonden te zijn door een dei moordenaars. Volgens dit verbaal zou er een lersch moordenaarsgenootscliap bestaan, met vertakkingen over Ierland, Engeland, Schotland en Wallis. Dit genootschap besliste dal lord Ca- vendisch moest uit den weg geruimd worden, door ontvoering of anders door moord. Vier personen, met vier en twin tig vermomde helpers, die op afstand stonden, moesten het stuk volbrengen. Daar Cavendisch weigerde zich te laten wedvoeren, werd hij gedood. Burke werd enkel vermoord, omdat hij den Staatssekrciaris vergezelde. Beiden ver weerden zich woedend, doch zonder de aandacht op te wekken. Na den moord <Tjnr,cii de daders hunne otcisten in de stad verwittigen en ontsnapten veivol- volgcns uil Engeland, vermomd als een priester, een doktor, een officier en een welgekleed burger. Hel Freeman's Journal ziel in dit stuk sporen van echtheid. Doch ieder ander aanschouwt het als een bedrog. In het cngelsch Lagerhuis heeft M. Parnell eene belangrijke redevoering uitgesproken. Hij verklaarde dal hij en zijne kollegas hel eens zijn, om met het gouvernement naar middelen te zoeken voor de bevrediging van Ierland.'t Is van nu af zeker dat M. Gladstone toege vingen zal doen aan M. Parnell, en dat fJc voorstanders der verplichting. Volgens het oordeel van vele men- schen is oen liberaal een vrijgevig man die voor hel maatschappelijk leven en de uitgesli ektste vrijheid gezind is. Maar indien men de liberale partij beoordeelt naar de handelwijze harer leiders en dit moet inmers zoo wezen dan be vindt men dal die partij heel wat an ders is. Daarvan hebben wij thans tal rijke bewijzen in de verslagen der voorlopige kiesvergaderingen, welke te Brussel worden gehouden, en waarin verscheidene sprekers hel woord voe ren om hunne kandidatuur voor de aan staande kiezing van 13 Juni te doen aannemen door de liberale associatie. M. Arnould verklaart daar dat de oor log aan godsdienst en kerk de hoofd zaak is der liberale politiek. Dit is echter maar de herhaling van de ver maard gebleven spreuk van Gambelta Het kïerikalismus,ziedaar de vijand’ M. Picard en met hem geheel de Brusselsche afveerdiging zegt tot de kiezers Wij willen den verplichtenden soldatendienst! wij willen het verplich tend onderwijs wij willen de herzie ning onzer Grondwet In vroegere lijden was geheel hel liberaal program saamgevat in de vol gende woorden vrijheid in alles en voor allen Heden zou men mogen zeggen dat het-is verplichting in M -w»liyiitt;;!*.wi.-.--- Katb. Onafh. Liber. Total. 2 Hit kbi/1 vnrQ/’hiint dpn \V()(‘Bsdu£I. OlHlliddclijk 113 l o- i - - ™-,-, n—nwmrr..,. ,m., uiim t wi marurmvimT. I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1