k iV* HMH. 38° ja ar. Veurme, 7 .Juni 1882 iï nopcl Redevoering van M. Malou, te St. Nicolaas. Donderdag heeft te Si. Nicolaas de Program der katholieken. ihinisler geen enkel woord gerept. Hij Sedert dien tie-blad thans geworden is. M. Baia r, en groot er, bij zoo ver dat voor de jaïen Redevoering van M. Bara te Doornijk. M. Bara, die onlangs, na de gekende koninklijke redevoering, te Doomijk uitl iep, wij zullen lol hel einde gaan heelt zaterdag laatst, in de algemeenc vergadering van de liberale associatie dier stad, zijnen mond opengedaan en eene lange redevoering uitgesproken, liet eerste gedeelte is eene voor de hon derdste maal hei haalde grove uitval tegen de geestelijkheid, welke hij beschul digt de verdeeldheid in het land ge bracht te hebben, juisl alsof het de priesters waren die de ongelukswet hebben gestemd. In het tweede gedeelte heeft hij ge tracht te antwoorden op de redevoering van M. Malou, bijzonderlijk voor wat betreft de kwestie van het onderwijs, de kieshetvormüig en de financiële kwes tie. 11 ij verstootte het verzoeningspro- graui.der rechterzij, aan welke hij ver wijl liet art. 17 der Grondwet op eene bedekte wijze te willen doen verdwijnen, omdat zij aan bet vrij onderwijs de eerste plaats geeft, die aan hetzelve door de Grondwet zelve wordt aangewezen. In zijne slotrede liep de oude kwee- keling der Doornijksche kanunniken uil: Indien de liberalen in de kiezingen de overhand behalen de vrije scholen zullen bij honderden vallen, en de tegenkanting der geestelijkheid zal een eiiide nemen. Daar is in het kort geheel de groote aanspraak, welke wij reeds honderd malen in de Annalen der Kamers hebben te lezen gekregen. Van de beweging der Brusselsche radikalen om tol eene herziening der grondwet te komen, noch van de .schan dalen in de laatste kiesklubs der libe rale associatie der hoofdstad, keelt de liiinister geen enkel woord gerept. Hij was daarover zoo stom als het Adverten- i..- - J j durfde zijne B.-. en vrienden van Brus sel niet afkeuren, en eindigde met te zeggen, aangaande het art. 47 der Grondwet en de kieshervorming, dat 1 aan de verklaringen van rl Is kort en hel schaadt in niets. In eene ondervraging over de Ëgijp- tische kwestie, in de Fransche Kamer der Afgevaardigden, was de minister uitgenoodigd zijne juiste inzichten te doen kennen. Het antwoord van M. Freycinct is bondig en voldoende ge weest en zal bijzonderlijk de dragers van Egijplische schuldbrieven gerust Stellen. Wat Frankrijk en Engeland wil len, is dat Egijpte voort blijve onder het vassaalschap van den Sultan, doch mits behoudiug van de firmans welke aan dit land eene bijzondere wetge ving verzekeren en den onderkoning onafhankelijk maken van zijnen Turk- schen leenheer. Geen haarbreed mag Egijpte nader Turkije komen, veel min er opnieuw eene provincie van worden. 't Is om de rechten van den Sultan te erkennen dal de voorgenomen kon- lerencie te Gonstanlinopel zal plaats hebben maar de mogendheden zullen de intrekking van niet een der vroeger toegestane rechten van Egijpte gedoo- gen. Wat die konferencie betreft, welke door Engeland is voorgesteld en door Frankrijk ondersteund wordt, reeds heelt Dnitschland zich erbij aangeslo ten Oostenrijk heeft zijn voornemen te kennen gegeven eraan deel te nemen, maar wil vooraf het inzicht der an dere mogendheden kennen; Rusland zal zich erbij aansluiten, ingeval de overige mogendheden het wenschelijk achten. Spanje. In een telegram uil Madrid wordt gemeld, dat eene bende opstandelin gen op 23 Mei, niet ver van Barcelona, verschenen is. Zij werd door de troe pen achterna gezeteenige der oproer lingen werden gevangen genomen en de overige op de vlucht gejaagd. Spoedig daarop werden drie andere benden gezien, die op de nadering der troepen naar de provincie Gerona vluchtten. Het telegram voegt er bij, dat de Carlisten in die provinciën we der aan het woelen zijn. Na M. Bara. te Doornijk, beeft M. en M. llulin te Gent. In de liberale gazenen 1 beslaan die redevoeringen eene oiimeie- I lijke plaats. Verba et voces! Woorden bij zakken. Maar wat hebben die ministers al gezegd. Om zoo te zeggen niets, ion minste niets nieuws. M. Frère heeft wat gezaagd over het geen bij noemt de priesterlijke aanma tiging, de wedefspannigheid der bis schoppen zoowel legen den Paus als tegen de volksheerschappij. Dat is het stokpaardeken van M. Frère, zijn onver- drijtbaar gedacht, welk men dagelijks op verschillende wijze in den Echo du Parlement kan lezen. In een woord de redevoering van M. M. Frère is heel eenvoudig. Zij kan saamgeval worden in de volgende pun ten 1° Scheiding van Kerk en Staat; 2“ Kritiek der beloften van M. Malou, eri eene herhaling der artikels van den Echo over de burgerlijke personnificatie der kloosters of der tienden en doode- band; 3" de bekentenis dal indien het algemeen stemrecht in Beigie ooit aan genomen werd, de klerikaleii voer altijd aan het bewind zouden terugkomen; 4’ eenige woorden over het art. 47 der grondwet, voor welker verandering of afschaffing hij thans genegen is, alhoe wel hij vroeger zegde dat hij noch in eene akte noch in twee akten aan dien grondsteen van ons grondwet lelijk ge bouw zou willen roeren. Thans heeft de minister aan de hervormers der grondwet toegegeven, hel art. 47 is in princiep veroordeeld, om later tolde af schaffing te komen. De eerste minister van KoningLeopold heeft echter nog een ongelukkig woord gezegd, dal wij moeien doen kennen Indien, zegde hij. door eene zwak- heid van liet kiezerskorps, de kleri- kalen terug aan het bewind kwamen, de beweging van den buiten zou ver- vangen worden door eene ontzaglijke beweging van al de groote sleden. Altijd dezelfde bedreiging! Als wij niet meester kunnen blijven bij middel van de wettige uitspraak der stembus, dan zullen wij meester maken bij mid del van de revolutie Ziedaar het liberalismus! Ziedaar de veroordeeling van de re devoering van minister Bolin te Geul, die na wat papen gevreel te hebben, drie kolommen van de Flambe liberale heeft vol gezeeverd, om te bewijzen dat de tegenstand der katholieken tegen de ongelukswet, niet wettig maar, oproerig is. In een woord de drie ministers heb ben om prijs uitgevallen legen de ka tholieken; geen woord, geen enkel arm woordeken' hebben zij gerept van de toekomst welke zij hel land voorbe waren. POLITIEK OV Eli ZICHT. Engeland. Het blijkt uil de handelwijze van loid Spencer, den nieuwen onderkoning van Ierland, Jat hel gouvernement voorne- mens is zijne eerste plannen van ge- j o weid te laten varen en voort door nangekondigde vergadering der kaïho- gemaligdheid zal trachten Ierland te heken van bet Land van Waas plaats bevredigen. De onderkoning beeft na- gehad. Een buitengewoon groot getal melijk verklaard, in eene vergadering kiezers waren aanwezig. De aftredende te Limerick, dal de verdachten die nog vertegenwoordigers van het arrondisse- in het gevang opgesloten zijn, eer- 4 - - -- - - lang allen in vrijheid zullen gesteld worden. Hij verzekerde terzelfden tijd, dal hel ministerie een ontwerp voor bereidde, om aan Ierland een eigen bestuur te verleenen. Naar offic’eusc dagbladen uit En geland en Frankrijk gelijktijdig verze keren, zou een akkoord tussclien die twee mogendheden gesloten zijn om de Egijplische kwestie te onderwerpen aan de uitspraak van Europa. Eene konfe- rencie zou bijeenkomen te Constanii- riopel en uitspraak doen tusschcn de klachten van den onderkoning, de ver- weeringen van Arabi-pacha en de be moeiingen van Frankiijk en Engeland. De tijding van zulk ontwerp tot re geling der zaken is in Egypte maar kwalijk vernomen; men meent dat de krisis er door merkelijk zal verlengd worden. ment in den Senaat en de Kamer zijn als kandidaten voor de kiezing van 13 dezer vodrgesteld en luidruchtig toege juicht geworden. Op deze vergadering volgde een ban ket waaraan 280 dischgenooten deel namen. Na de gewone heildronken aan den Paus en den koning, en aan de aftre dende senateurs en volksvertegenwoor digers, nam M. Malou het woord, en sprak eene lange redevoering uit. welke in de groote dagbladen bijna vijf kolom men beslaat, en waarvan wij bier de bijzonderste punten willen aanslippen. Toen M. Malou rechtstond werd hem eene geestdriftige ovatie gedaan. Hij begon met zijne kiezers te bedan ken omdat zij voornemens zijn het man daat dat zij !h m hebben (onvertrouwd, ie vernieuwen, en verklaarde zich ver zekerd van de zegepraal der katholieke zaak. De liberalen, zegde hij, hebben niet bestuurd als gouvernement, maar als politieke partij. Onze tegenstrevers zijn grootelijks verdeeld; de eenen willen de Grondwet herzien, terwijl de ande ren van geene herziening willen weten. De katholieken, integendeel, zijn ver- eenigd om hel gioot werk van het natio naal kongres van 1830 te verdedigen. De radikalen willen M. Frère over boord werpen. Na aangedrongen te hebben op den ongodsdiensligen aard van het liberalis mus, kondigde de welsprekende staats man aan wat de katholieken voorgeno men hebben, indien het kiezerskorps hen weêr aan het bewind brengt. Zie hier de bijzonderste punten van hei regeeringsprogram door M. Malou in zijne redevoering ontwikkeld 1“ Afschaffing en burgerlijke begra ving der ongelukswet in den hoek der verworpelingen (langdurige toe juichingen); 2’ Herstelling der gemeenten in hun recht het lager onderwijs te regelen vol gens de wenschen der huisvaders; 3" Aanneming van hel Er.gelsch stel sel, ’t is te zeggen verdeeling der hulp gelden tusschcn de verschillende scho len, in evenredigheid van het getal I eer 1 ingen Toejuichingen); 4“ Afschaffing van hei ministerie van openbaar onderwijs en zijne vervanging door een ministerie van handel en nij verheid (Langdurige toejuichingen); 3“ Onmiddelijke herstelling der diplo matieke betrekkingen met' den Paus (Nieuwe en geestdriftige toejuichingen); 6° Herstelling en uitbreiding der pro vinciale- en gemeentevrijheden; 7" Benoeming der schepenen door de gemeenteraden; 8° Kieshervorming, in den zin eener aanzienlijke uitbreiding van het stem recht; 9° Invoering van een stelsel waardoor de magistratuur ontlast wordt, met vrijwaring van ieders rechten in de be- oordeeling der kieszaken. Vervolgens sprak M. Malou, als oud- minister van finantien, over den golde- r1 vn,.^.hiint den \Voen«iac. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. ’sjaars; mei de post G Ir. Annoneen 20 een timen per regel. De groote letters Dit blad 'c,s< 1"J vij]„|.n> piaatsi-Jiniie. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 1b cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. l)e innoncen voor llelgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'lbuitenland worden ontvangen door het Omc.t: im Plklicitè, Mugdalenastraat, 46, te Brussel. -- Men schrijtt in bij BONHOMME-KYCKASEYS, drukkdr-uitgever. Zwarte Nonneiislraat, 4, te Veurne. lijkcu toestand der schatkist. Toen ik j hel bewind verliet, zegde bij, waren de I :;t'WÖue inkomsten van 1877 van 7 mil- iioen verminderd, er was dus een toe vallig le kort van 3 i.'i millioen. Dit te kort hééft tot voorwendsel gediend aan de liberalen om voor 10 millioen nieuwe belastingen in le voeten, f' wordt het le kort gedurig grooter •1879-1883, indien de vooruitzicbien zich verwezenlijken, wij aan het hoofd zullen slaan van een te kon van 36 mii- hij zich hield lioen 800 duizend frank. Verder gal M. Frère in de Kamer, spreker eene kostelijke inlichting uo- pens de staaisfinantien hij verklaarde i namelijk dal, volgens inlichtingen welke hij in deRekenkamer genomen 1 had, er voor acht en tachtig millioen Zül,l(u8r gu^pnikeiii te Lmk, 730 duizend fr. schatkisthons in om- loop zijn; acht millioen dier bons ver vallen in de loopende maand, en in au- gusli aanstaande moeten er voor eene som van 13 millioen betaald worden; de overige vervallen in april en mei 1883. Dus bijna 89 millioen frankjes die verleerd zijn en nooit in de kas bestaan hebben, maar die later bij middel eener leening zullen ingetrokken worden. Eindigende zegde de redenaarwij zullen 1830 tegenover hel liberaal kon gres van 1846 stellen, en moesten wij wat niet te voorzien is m de kie zingen verliezen, de schoolstrijd zal daarom niettemin voortgezet worden. Dit program is nog meer uitgebreid dan dal welk M. Jacobs heeft uiteen gezet in de vergadering van den bond der katholieke kringen, op 29 en 30 April te Gent gehouden. M. Malou heeft de puntjes nog wal duidelijker op de i's gezet. Ziet ge nu, Advertenlie-blad, hoe de katholieken wederom met zorg hun program zullen verborgen houden om gemaskerd ten strijde te trekken - -. K.- uw Ai‘» V V lx -■■■MiMiir-T-’1V -1-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1