L •1 IV Ï9Ö7. Juiri 1882. 28 Vf I RNE, *i»e jaar. Oil blad verschijnt den Woensdag, oninidilelijk de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters I die zoude moeten eenen blinddoek aan I hebben, en j tusschende belanghebbenden, heeft zich zoo 1 i POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. In de Kamer van afgeveerdigden, gaat de commissie voort met de afschaf fing van bet konkordaal. Woensdag heeft ze besloten dat de klokken der kerken een openbare eigendom zijn, en dat de maires of burgemeesters ze mo gen gebruiken voor de burgerlijke fees ten. zelfs voor burgerlijke begravingen. Met II stemmen tegen 2 beeft deze commissie ook besloten dat bet, op straf' van 15 fr. boet en 5 dagen gevang, verboden is aan eenen religieus in de parochiale kerken dienst te doen,'t zij te preken, biecht hooren of geestelijk onderwijs geven. De Kamer heeft hot wetontvverp, op de herstelling der echtscheiding aange nomen met 336 stemmen legen 150. Daarna hield zij zich bezig met het wetsontwerp strekkende om de juwee- len der kroon te verkoopen. Dit ont werp werd aangenomen met 345 stem men tegen 90, en de Kamer besloot dat de opbrengst dezer verkooping zou die nen tol de inrichting eener kas voor ge- brekkclijke werklieden, en niet om een nieuw museum te stichten, gelijk hel ministerie gewild had. Daarna hebben de heeren afgeveer digden beraadslaagd over de kwestie om te weien of de godheid nog zal aange roepen worden bij liet afleggen van den eed voor de rechtbanken. De burger lijke eed door de kommissie voorge steld, luide afs volgtIk beloof de waarheid te zeggen, doch de verga dering beeft met 339 stemmen legen 110 de volgende formuul aangenomen Op mijne eer en mijn geweien zweer ik. Vervolgens heeft de Kamer besloten dal de godsdienstige beelden uil de gehoorzalen der rechtbanken moeten verdwijnen. En daarmee meenen die af geveerdigden dal ze God hebben afge- schaft!! Van alles wat. De Duitsche staatsoverheden schijnen meer dan ooit overtuigd dat de scholen zonder God gansch onbekwaam zijn om goede burgers voort te brengen. Het stadsbestuur van Munster, in Westfalen, heeft weder het schoolopzicht aan al de katholieke pastoors, ter uitzondering van twee, toevertrouwd. Vele kloosters van Zusters, en nu onlangs nog de Zus ters van Liefde te Paderborn, hebben de toelating bekomen nieuwe novitien te aan veerden. Ziehier een bewijs van de onzijdig heid der officiële scholen De Flandre Libérale vraagt welk het beste middel zou wezen om de stad Eecloo liberaal te maken, en het geu zen blad antwoordt zonder aarzelen dat deze middel is van aldaar eene offi ciële middelbare school in te richten. Deze verklaring geven wij ter over weging aan de ouders. Eene droeve tijding wordt ons ge zonden uil Beaucaire (Frankrijk). De mairc dier stad heelt dezer dagen twee Men schrijft uit Kortrijk. 24 dezer Te Avelghem, waar Z. II. Mgr. Faict eenige dagen doorgebiacht heeft, om op de parochiën van die dekenij het II. Vormsel te gaan bedienen, hebben de geuzen, bi] zijne inkomst, zooveel moge lijk de kanonnen doen donderen, om de zegepraal der geuzerij in de laatste kiezing te vieren. Toen Z. II. in de dekenij was, stel den zij de kanonnen bij den hof van den heer deken, en schoten zoodanig, dat de dienstboden het niet durfden wagen buiten te gaan om water te halen. Toen de bisschop in de kapel van het kollegie was, gingen zij met hun geschut tot bij die kapel, en deden daar zoo geweldig schieten, dat de muren ervan dreunden, en zij Mgr. in de ceremoniën van het het II. Vormsel zoo veel mogelijk stoorden. En als hij woensdag avond terug keerde van Coyghem, moest hij achter zijn rijtuig hooren roepen Smijt hem dood Om al die oneer te herstellen, neb ben de goede Avelghemnaars besloten, onzen welbeminden bisschop in groote triomf uit te leiden tot aan Heestert. Ter dier gelegenheid moesten vrijdag voor middag, de boeren van zeventien omliggende parochiën daar te peerde zijn, om hunnen bisschop tot genoemde gemeente te vergezellen. En alzoo zal Mgr. met eere vertrok ken zijn, en de geuzen zuilen de schan de van hunne daden nog lang op zich mogen dragen. houden en beloofd in den onderhoud van hetzelve te voorzien, indien de in woners van Geerardsbergen en het om liggende hem de geldelijke middelen konden verschaffen om de oude abdij van St. Adriaan, door de familie De Cock welwillend ter beschikking van het bisdom gesteld, voor een onderwijs gesticht beschikbaar te maken. Daarop heeft iedereen zich bereid ge toond het zijne bij te dragen tot be houden van liet kollegie, en een komi- teit is ingesteld voor het inzamelen der geldelijke bijdragen. Zoo dat de geuzerij die meende dit bloeiend kollegie te hebben vernietigd, er met eenen langen neus van af komt. Indien een katholiek ministerie het honderdste gedeelte der onrechtveer- digheden had begaan, geen twijfel, of zijne Majesteit Leopold 11 zoude dat mi nisterie bij de ooren trekken en tot de bedaardheid tegengeroepen, de kassei steen zou opnieuw zijne rol spelen en T katholiek ministerie treffen. Maar nu dat Fiére Belgie bestuurt, hcerscht er eene volkomenc rust in ‘t ko ninklijk paleis! Wal belet er de kwaad- gierige wolven van de Wetstraat, na onze armen te hebben afgekapt, onze ooren, onze beenen, onze handen, onzen neus, beurtelings af te snijden, tot dat er niets meer overblijft dan de romp! En de romp, wel, parbleu, die schupt men in hel graf. Leopold 1 dacht er anders over Hij, die zich den koning noemde van AL de Belgen, zou niet verdragen hebben dat eene politieke partij eene andere over- roinpelde, uitbuitte, verminkte en ver worgde, om op haar lijk zegevierend te tronen. Ja, het geuzenvolk wil over het lijk der katholieke partij den de Prof mi dis zingen! Om daartoe te komen, heeft het den vreemdeling in Tland geroepen, hom wBelgd en de band gegeven aan de duitsche protestanten. Na al de plagerijen van 1879 en 1880, zal men ons nu den genadesteek geven! Nog- lans waar is onze misdaad? Waarom laat de koning ons scheeren als lam meren? Katholieken, gij weet het niet, maar gij gevoelt dat uw politiek leven in perijkel is! Wat staal er u te doen! U niet ic laten verminken noch verwor gen en vereenigd en welberaden uwe rechten te verdedigen. De geuzerij aan het werk. M. J. B. Spitaels, van Geerards bergen had bij testament aan de Kerk fabriek dier stad zijnen eigendom ge geven, waar nu ongeveer 50 jaar het bisschoppelijk kollegie ingericht is, en die eertijds tot klooster der Minimen diende. De gouverneur van Oosl-Vlaan- dcren heeft hu op order van Bara, aan het stadsbestuur van Geerardsbergeu bet bevel gezonden die gebouwen openbaarlijk te doen verpachten van zoohaast de bestaande pacht tusschen den overste van T Kollegie en de Kerk fabriek ten einde zal zijn, en dit met verbod van de gemelde gebouwen voort aan nog voor bijzondere school te laten dienen. Alzoo heeft het geuzenministerie ge meend dit bloeiend kollegie onder zijne willekeurige macht te doen vallen; maar afgeveerdigden der stad bebben zich bij Mgr. den bisschop begeven, opdat hij zich zou gewaardigen op hel besluit van het kollegie af te schaffen, welk de willekeur van bet staatsbestuur en de moeilijke tijdsomstandigheden, legen dank hadden opgelegd, terug te komen en de stad in hel bezit te laten van haar duurbaarste juweel, van de waarborg Z. II. heeft op de dringende smee- baldi. De plechtigheid is gelukkig zonder wanorde al'geloopen, dank aan de strenge militaire maatrcglen welke genomen worden. Op ’t Quirnaal waren deuren en vensters gesloten. Het voorbijtrekken der revolutionai ren en vrijmetselaars duurde bijna 2 uren; een triomfwagen, met symbolische zinnebeelden versierd, was omringd van een veertigtal Garibaldisten, met hunne roode hemden, en die vaandels droegen waarop de zoogezegde wapeu- feesten van den held stonden vermeld. Op den wagen zag men het borstbeeld van Garibaldi, gékioond door de Vrij heid. Daarna volgden de afgeveerdigden van den gencemteraad, van de pre fectuur van Parijs en andere vereenigin- gen, vervolgens een aantal vrouwen en gepeupel. Er waren natuurlijk vele nieuwsgierigen toegesneld om den op tocht te zien, docht lot viermaal toe werden zij door een valsch alarm in eene opschudding gebracht, waarvan de beurzensnijders en gauwdieven eene aanzienlijke winst getrokken hebben. Men telde ook een vijftigtal gewonden. Op het Gapitool is bel borstbeeld aan den syndicus overhandigd, die door 39 raadsleden was omringd de katholieke raadsleden wilden er niet bij aanwezig zijn. Verscheidene redevoeringen wer den gehouden. Na de plechtigheid, toen de nacht gekomen was, hebben eenige kwaadwillige personen zich op hel Monlecitorio-plein vereenigd en eens klaps uitgeroepen Naar het Vatikaan! Misschien wilden zij een helsch plan ten uitvoer brengen, maar de politie heeft hen daarin verhinderd. Daarmede liep de schandelijke betooging af. L'it voorzichtigheid had men al de kerken en bidplaatsen gesloten. Ierland. De 28 aartsbisschoppen cn bisschop pen van Ierland hebben in eene ver gadering, onder ’t voorzitterschap van Z. Em. den kardinaal Mac Cabc gehou den, eenen gezamenilijken omzendbrief aan hunne onderhoorige geloovigen ge zonden, om ze te onderrichten wegens hetgeen iedereen te doen slaat in den netelachtigen toestand, in welken dit land verkeert. Men weet dal do pachters van Ierland hard behandeld Worden door de Engcl- sche grondeigenaars. Deze eischen al te verhevene pachten, gene weigeren te betalen en maken verbond onder malkaar om aan de eischen der eige naars te wederstaal) vandaar groote onlusten, opstand, en doodslagen en moorden. Hel land blijft alzoo gansch in opschudding. Do bisschoppen doen wat in hunne macht is om iedereen tot zijnen plicht te krijgen de eigenaars om verzachting te verlccnen aan het lot der pachters; de pachters om toch de palen van het wettig eischen niet de buiten te gaan. Zij smeeken en bidden opdat de geloo- yigen hunne heilzame lessen zouden in aandacht nemen. Mochten zij aan boord worden, wat zou iedereen er oneindig bij winnen! Rome. De Heilige Stad is den 11 Juni jongst leden onteerd geweest door de zooge noemde apotheose of vergoding van Gari- na volgens plaatsruimte. P.echtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. .Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. verschillende kamers, dat de liberaal wint voor kamer a, wal de katholiek verliest voor kamer b. Ten vijlde sommige geuzen’willen dat de kaïholiekste gemeenten afgescheurd worden van de arrondissementen Ant- werpen en Gent en gevoegd worden bij deze van Turnhout en Eecloo. om het liberalismus ér te doen zegevieren en de katholieken er machteloos te maken. De stoutmoedigheid der geuzen neemt alle dagen toe, cn, wordt zij van hooger hand niet beteugeld, de politieke ver- worging der katholieken zal eerlang een voltrokken feit zijn. Wij hebben ge schreven in 1878 dal de wraakzucht der geuzen veie slachtoffers zoude ma ken, moest, door de schuld van eenige verblinde of lichtzinnige kiezers, het bewind weerom in hunne handen val len. Nu wat hebben zij gedaan? Ten eerste, een groot getal kiezers, meestal katholieken, waaronder vele priesters, van de lijsten gcschrabt, on der voorwendsel dat zij den kiescijns niet betalen! Is dat geene dwingelandij! Twintig, dertig jaren lang neemt men denzelfden cijns aan, als geldig de li berale ministerien handelden gelijk de katholieke, cn ziet, het geuzenministerie van 1878 verandert op eens dit systeem, alleenlijk om eenige Donderde priesters hun stemrecht te ontnemen! Ten tweede, men legt een wetsont werp neer ten einde nog eenige dui- zende katholieke kiezers, bijzonder van den buiten, af te schrabben, cn zulks juist in die arrondissementen waar de geuzerij het meest gevaar liep. Eerst de pastoors, daarna de boeren! Ten derde Men futselt in het bel- gisch kiezerskorps honderde vreemde lingen, meest al Pruisen, die, om zoo te zeggen, als één man stemmen tegen de vaderlandschc partij. Ten vierde In zake van kiezing en en kiezersrecht, krijgen de katholieken in ’t algemeen ongelijk. De magistratuur geen onderscheid maken baars zedelijken vooruitgang. behendiglijk weten te verdeden in 1 kingen besloten het kollegie recht te -I nlonrrlinlahnnrlnn hnnft II honft an do drnurP'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1