p w N" HMJff. .ill 5832. Dit blad verschijnt den Woensdag, otimidilelijk i niet eveneens, I gemaakt, om het stadhuis te doen sprin- Van alles wat, De nieuwe leening is daar. De Moni- leur van den 4 dezer kondigt een ko ninklijk besluit at waarbij de finanlien- minister gemachtigd wordt om te on derhandelen met MM. Rothschild, de Nationale Bank en de Algemeene Maat schappij tot bevordering der nationale nijverheid voor een kapitaal van 133 millioen frank, in rente aan 3 per 100, aan den zuiveren taks van 82 fr. effek- lief, voor 400 tr. nominaal kapitaal. Deze leening vermeerdert de natio nale schuld met 200 millioen trank, en is de uitslag op stoftelijk gebied van de buitensporige schoolverkwislin- gen van het ministerie. En men denke niet dat onze ministers met die 133 millioen veel zullen kunnen uitrichten. De uilgegeveno schatkistbons zijn het bewijs dat die som reeds vóór het groot ste deel verleerd is in hel bouwen van nutlelooze scholen en andere ver kwistingen in zake van onderwijs. Het ergste van al is dat er moet ge- ro'gd worden voor de intresten en de aflossing dier nieuwe schuld en dat daarvoor onvermijdelijk nieuwe belastin gen zullen noodig zijn. VlI’IU'E, Het wetsontwerp.strekkende tol de herstelling der echtscheiding, wordt thans in de kommissie van den fran- seneh Senaat óndcrzocht. Do. meerder heid der. kommissie is, zooals overigens te' verwachten was, vijandig aan dit ontwerp. Daarenboven is de president Grevy ook niet zeer gunstig gestemd ten opzichte van dit voorstel. Dultschland. Door de nieuwe Meinet, die de oude verandert, zijn de administrators der bisdommen van den eed ontslagen, hel dcrwel aangelegd waren. Uitleggers der Grondwet. Er beslaan thans onder de liberale partij twee soorten van vijanden der Grondwet en van de rechten en vrij heden welke zij aan alle burgers waar borgt, bijzonderlijk van de godsdienst vrijheid. De eerste soort bestaat uit de man nen die, kost wat kost, de Giondwet willen omverwerpen ofwel er de ver molmde steenen uittrekken, T is te zeggen de vrijheid van godsdienst, van onderwijs en van vereeniging afschufl'eii, ten minste voor zooveel de katholieken van die vrijheden kunnen genieten. De tweede soort is samengesteld uit mannen welke de afschaffing of herzie ning der Grondwet wel zouden willen, doch voorziende dal er nog jaren zul len vcrloopen eer zij die kunnen ver wezenlijken, in afwachting diezelfde Grondwet op liberale wijze uitleggen, hetzij langs bestuurlijken weg, 'hetzij gen, tijdens het feest dat men daar ge ven zou. Een aangename verrassing voor de uitgonoodigdc burgemeesters uit het buitenland van c) zelf broeder is van Alexander II van is dus de eigen neef van keizer Ale xander 111. Bij bet vernemen der gedane ontdek king beeft de bestuurder van hel mi nisterie M. Tilchakoff,' die gansch on schuldig en onwetend was, zich uit wanhoop door het hoofd geschoten. Te Moscou zijn ten gevolge der aan houding van een groot getal nihilisten, vijf' dijnamietmijnen ontdekt, die won- Nog eene fundatie ingepalmd. Dij akte van 5 februari 1844, gaf M. Pieter Caestryck, gewezen reguliere kanonik der abdij van Voormezeelc, aan het bureel van weldaad van CIcrcken 10 hectaren 16aren land, gelegen in Voor- mozeele, onder voorwaarde bet inko men. ervan te gcbruikdii ten voordeele der behoeftigen en voor de armeschool dér gemeente en van jaarlijks 100 fr. van die inkomsten te doen dienen voor brooddeelingen aan den arme van Clercken, en GO fr. te geven aan den pastoor van St. Nicolaas, van Yper, die ermede brood moeste koopen voor de arme kinderen die de catechistnuslcs Wat zijn wij verre van de lijden toen de liberalen voor machtspreuk hadden de pastoor meester in de kerk en de burgemeester op het stadhuis? Nu is de spreuk veranderd in den kreet: de geuzen meester overal’. Bij zonderlijk willen de geuzen meester zijn over alles wal de zaken der katho lieken betreft. Door gewetensvrijheid verslaan onze vrijheidslievende geuzen dal, overal waar duizend katholieken en een vrij denker vereenigd zijn, de meesterschap over de godsdienstige belangen van die duizend katholieken aan den vrijdenker mee’, gegeven worden. Hij meester in de kerk en op het kerkhof, meester van hel vervoer der dooden, meester van de procession, meester van hei luiden der klokken, enz. Voor hem ook is het dal de godsdienst uit hel onderwijs verdwenen is. De viijheid van geweten der vrijden kers eischt dus dal het geweten der katholieken aan hunne dwingelandij en onverdraagzaamheid geslachtofferd wor de 1 De vrijheid van godsdienst zou dus niets anders zijn dan de verdruk king van den godsdienst door dezen die er geenen hebben! Dat alles is honderd uren verre van in de Grondwet te staan. Doch het gou vernement en zijne volgelingen, hebben het middel gevonden om uil de Grond wet alles te trekken behalve hetgeen zij bevat. na r o volg' iis pla..l.M uinite. Rechlci lijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland wordenntvangen door het Office de Mi n senrijit in bij BONHOM1IE-KYCKAS3YS, drukkmiigever, Zwarte Nonuenstraat, 4, te Vcurne. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De grootc letters jke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lo cc, Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. Plrlicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. bij ijdel van rechterlijke arresten. Di weg’ is de kortste cn levens dc zekeie; want, boe ongrondweltelijk eene estuurlijke beslissing of een ge- wijsdwan hel rechterlijk gezag ook zij, w kan er alle wettige middelen van boep uitgeput, zijnde zich daar nog le>n verzetten Dat 5 dan ook de handelwijze die door h gouvernement gevolgd en aan zijne abtenaars opgelegd wordt. Alzoo wordenaan de katholieken, één voor één, al unie rechten en vrijheden ont nomen, n worden zij, de overgroote meerderdd der bevolking, onder eene Grondwedie de vrijheid waarborgt, als ovei wontliugen en slaven behandeld. Zoo hot hel hof van Verbreking eene zaak naaihet Beroepshof van Gent ver zonden oner eene liberale oplossing aan f/a «won. Het berepshof van Brussel had be- zat van het gemeentebestuur tegen de kerkfabriek dier alleen hel van den katholieken odsdienst naar hunne laat ste ruslplaa-, te doen brengen. Het zelfde rechtvordt, zonder betwisting, aan de pfÖtstanien en aan de joden toegekend. Hel beroephof van Gent zal de lee ring van bt Verbrekingshof aanne mende, besksen dat de vrijheid van I geweten tjiscl. dat de katholieken en vriidenkpi'i - 'r’_ ,J'’.is zeggen wetldlijk, naar het graf ge- I voerd worder door het gcmeente.be- j M. Rara van ijnen kant, blijft niet ten ik; j aan de gou- zijnvan dc aldus opge- Blijft nn nog devraag of de bestaande kerken,door de kekfabrieken gebouwd, - drop eenen pennetrek .van meester Bara, in eigendom aan de gemeentebesturen lullen gegeven wor den Dc prolcstantsclc tempels en jood- schc synagogen, diarentegen, worden door de bestüurradm dier eerediensten beheerd als kerkgoederen cn zij houden er den eigendom vat. Joden cn protestauen behouden dus hel recht hunne tempels in eigendom te bezitten; aan dc katholieken alleen wordt dit recht ontnomen. Hunne kerken moeten, volgens meester Bara, de eigendom zijn van gemeentebe sturen, hoe vijandiger aan den gods dienst, hoe liever voor het gouverne- nement. Eindelijk, een ander arrest van het verbrekingshof beslist dat de pastoor de policie niet heeft in de kerk. Het beroepshof van Luik, zich grondende op den regel tot hiertoe aangenomen, welke de kerkpolicie aan den pastoor toéschrijfl, had den stoelzctlcr van Marche vrijgesproken, beschuldigd van opstand, in de kerk, tegen den policie- kommissaris, die zich met het afgeven der stoelen kwam bemoeien. Hel Beroepshof van Gent beeft vcrle- der.e week moeten uitspraak doen in deze zaak, en, gelijk men hel voorzien had, verklaard dal niet de post oor, maar de burgemeester of policie'; ommissar is meester is in dc kerk. Deze nieuwe wet besprekende zegt de Temps, een protestantse!) en republi kein ;ch dagblad Ite alomhekende'leiwetten hebben hunnen lijd gedaan, en met het uitzijn dier wellen eindigt de droeve strijd, gekend onder den naam van Kultur- kampf, die zoo lang de katholieken van te géven. Dultschland kwollcn. De Kerk komt E 1.. ,ail lJI Ubbt. zegepralend uit den strijd. Zij heeft slist in zat van het gemee alles herwonnen, wat haar eertijds toe- j van Meehelp tegen de kerjefr behoorde. Van haren kant beeft zij van j stad, dat d kerkfabrieken niet een harcr leerstelsels, van niet recht haddij de overledenen eenen harcr wettige eiseben moeten af- i zien. De getuigenis van bet blad is zeer [gewichtig. Zij zou verdienen in acht genomen te worden door onze Staats mannen, die verre zijn nogtans van op zooveel gezag en macht te mogen rekenen als de geduchte Bismarck. Rusland. Te St. Petersburg heeft de policie Vl |jdenkers, aen op dezelfde wijze, T is .eene geheime drukkerij ontdekt in de ,e ze£itcn weti/imi- uk» buréeJen van hel ministerie van zee- vuvru vaart! Zij heeft tevens negen duizend j oproerige proklamatien aangeslagen. Hetgeen nog bijvoegt aan de gewich- I aP"tér. Bij omendbrief aan de gou- tigheid van liet feit, is dat die prokla- y:rneurs, gedageekend lüMei, beeft hij maliën onderteekend waren door eenen (’°cn welen da ten gevolge van een hooggeplaatslen persoon, zeer innig :u resl van het vrbrekingshof, de kerk- aan hel hof verbonden, die niemand [ubrieken niet n?cr mogen overgaan lot anders zou zijn dan de groot-herlog Ni- !el bouwen of bebouwen van kerken, kolaes Cpnstantinovitch, oudste zoon I 1 al zulks moet gdaan worden door dc den grool-heitog Constantin, die gemeentebesturer, welke dan ook cige- !1 en oom :iaai's zullen ;-:j- ■an den regeerenden czaar. De jilichtige j kerkgebouven. POLITIEK OVEBZICHT. Egypte. Ondci dagteekening van wordt uil Aiexainirie aan hel agent- j Vier er van zijn nog in ’lieven: de schap Reuter geimdd De engelsche ad- j kerkvoogden van Keulen, l’oson, Muu- miraal Seymour heeft dezen morgen aan sjer en Limburg. Men denkt dat er ten den gouverneui dei stad eenen brief i minste twee uil de ballingschap zullen gezonden, meldende dal tiet bombarde ment morgen (11“) uchlend ten l ure zal beginnen. De engelsche consul beeft aan Ragheb leerdlieid geëischl, venen brief laten geworden, waarbij hij laat weten dat de betrekkingen met het gouvernement van Egypte opgeschorst ziju. Aan D rviseli-pacha heeft hij ge- dn e'.en dal hij zal aanzieu worden als verantwoordelijk voor de veiligheid van den onderkoning. De fiansche schepen zullen aan de beschieting geen deel ne mén. lu eene vergadering met de engel sche kapiteiueii heeft de admira d Sey mour al de bijzonderheden van liet buiiibuidement geregeld. De eneelSche consul heeft zich aan li'üQrd begeven van het oorlogschip de Monarch, ten einde bij den adihuaal te wezen in geval van riood. Frankrijk. Morgen donderdag is ei grootc feestc te Darijs en vrijdag nog cens. Morgen is het'de inhuldiging van hel nieuw stadhuis dat, na omtrent 11 jaren opgemaakt is. Hel oud stadhuis was tijdens de com mune, door de brandstichters of pelrol- maiinen vernietigd geworden. Dit feest moet allerprachtigst zijn in den zin der inrichters moet het eer.e vei heerlijking der Commune gelden. Al de buigcmecsters van al de gtooie steden van Europa, zijn uilgenoodigd. Dc burgeinccsleis van Rome, Londen, Moscou, Berlijn, Weeuen, enz., hebbeir de uitnoodiging van kante gewezen. De burgemeester van Brussel, M. Buis, heelt aanveerd. Zij hebben met voorgedacht dien dag gekozen om 's anderdags met zooveel te meer pracht bet feest der Republiek te kunnen vieren de 14 juli is immers de grootc verjaardag (lór eerste Republiek. Dan rijst de Repuhliekeinsche geestdrift cn woede ten top. Eemgedcr hevigste heethoofden heb ben dc bedreiging overgeschreven dal zij op dien dag dc kerk van 'l H. Hert óp Montmartre zouden in braude steken, i En de politie beeft en zij weet daarop niet of zijhetordc zal kunnen handhaven. Daris-Joürmd zegt dat zekere lievo jongens te Parijs, een kónijilot hadden 10 dezer schoppen op hunne zetels herstellen, hel agent- j ster en Limburg. Men denkt dat teruggeroepen worden. De nieuwe wet steil ook een einde aan het examen dooi den Staat van de leerlingen in godge- en erkent geen i bestuur der kerkelijke goederen wordt i aan de Kerk inogclijk gemaakt, en hel j gouvernement mag de afgestelde bis- f Wl I I HU Hl UUL— it -t-J --i~TTTI.li»"- Ij. i ii Siaatspasioors meer. «UU1UI1CACH Uil Rl <a\ HEIt VIJAXDELIJKHH!)EN. Alvxun frk, 11 juli, 11 u. 5o. Het bombar..lenient'.lezen uchlen.l ten 4 ure be gonnen, Uuurt voort. Het tpr. Plu.roa is zeer bc- s.liadigU cn twee liidcrc zjjn gcspongeii. Vier er w

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1