1 TF 7F8 I I Lj 1 v mi. g 38e jaar. Veuoe, 26 Jtsn 1882. _Ï0 bit bl.id verschijnt den Woensdag, onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annonccn 20 cenlimen per regel. De groote letters ver- in gen. men Terwijl de groote landen om il— was nopens de inrichting centrale te Parijs. zij meester waren, ons tot de barbaarschheid zouden terugvoeren, volgens het woord van den wijzen Leopold I. James, die minder beschaafd is dan zijne broeders, kon, tijdens zijn 'loyauté, liberale intelligences d'élite (stijl Den 19 April 1873 riepen de ge broeders Peltzer en Cie hunne schuld- cischérs bijeen op den 22 derzelfde maand, ten 2 ure na middag, wanneer deze zich aanboden, zegde men hun terug te komen ten 4 ure, daar het bilan niet opgemaakt was. Ten 5 ure scheen James, doch Leon niet. Men vereenigde zich in het prach tige salon, dat lot eetzaal diende voor deze honorabele negocianten. Hun toestand was zoo eenvoudig mogelijk, bet passief bedroeg 2 millioen; op hei actief stond eene som van 70,000 franks voor eene zaak die in proces lag, en bijgevolg was het ón mogelijk geweest dit gold machtig te worden. Hel overige beliep zero, zon der de schoone meubelen. Er waren geene boeken. Een expert-boekhouder vroeg vijftienhon derd franks om de boeken in orde te brengen. Dit werd nooit gedaan. Hel failliet werd uilgespiokcn den 20 april 1873 op het verzoek van een scbuldeischer van Dison en na de pleit rede van den ongelukkigen Bernays. Het was aan den Kurateur, M. Luze, niet moeielijk den inhoud der ledige koffers tusschen de schuldeischers te verdeden. Ondertusschen was Armand van Buenos-Ayres terug gekomen. Den 27 april 1873 vernam hij te Marseille het failliet zijner broeders. Wanneer hij te Antwerpen aankwaam, was James in de gevangenis en Leon op de vlucht. Armand deed wonderen. Dignita- leer- ris der Loge zijnde, en noch zijne moeite Ver- I noch zijne beurs sparende, gelukte i wij hij er in, den 20 mei 1873, de failliet te doen intrekken, tot meerder eer en glorie der justicie van ons land. De gebroeders Peltzer betoonden goed hunne dankbaarheid aan de geu zenpartij; Armand was de rechterhand van M. Ed. Pocher in kiezingstijd, en James schreeuwde zijne longen uiteen in de dagen van wanorde. Ziedaar hunne onbevlekte eerlijkheid waar van de Précurseur gewaagde. Waarlijk, één geleerde zonder ge loof, is meer te vreezen dan honderd geloovigcn die gcepe geleerdheid be zitten. I Men weet wat die liberale helden j geworden zijn. Wij laten de gevolg- öaodsdEcMst ci» Ontlcrwajs. Wij lezen in de dagbladen de volgende studie over de gebroeders Peltzer, die ten volle bewijst dat het onderwijs zonder godsdienst noodzakelijk zedeloos en verderflijk moet zijn Armand, Leon en James Peltzer lelden tusschen de meesibelovcnde leer lingen der nijverheidsschool van viers. Op het oogenblik waarvan wij spreken, was dit gesticht bestuurd door M. Bede, een liberaal, die later hoofd opsteller van den Echo du Parlement werd. Men vertelt dat de hertog de Morny, zijn einde voelende naderen, uitriep Dat men een priester roepe, ik wil niet als een hond sterven. Bij verscheidene der overledene pro fessors dezer school schijnt zich deze noodzakelijkheid niet te hebben doen gevoelen, want de solidairs voerden den lijkstoet van velen dezer professors, wier deugd soms door den alkool be- glansd was. En de leerlingen werden uitgenoodigd lot die burgerlijke indel- vingeti, geleid door degenen die, indien ^ki^aan dén lezer over. j Had men die kinderen in plaats van ze zoo op te leiden, naar de Kerk en te biechten gezonden, had men hen gefa- natiseerd, zooa\s de Chronique zou zeg gen, in plaats van er liberale raodèles de I .11. 11 X 1 I Précurseur), van te maken, dan zou denzij zoo diep niet gevallen zijn. En dal zijn de vruchten van hel god- i deloos onderwijs! 11 Bij brieve uit Rome, in date 7 juli, door den Italiaanschen Minister van bui- landsche zaken aan doctor Sleylaers, dezer stad, rechtstreeks loegestuurd, wordt hem de taak opgelegd, namens den Honing en ’t Gouvernement van „v._I Italië, de tolk te wezen hunner warmste In de zaak Bernays vindt men hun- dankbetuigingen en diepe bekentenis ook, mede- lAicsIijste». T Is van I tot 15 Augusti aanstaande, dat it; Belgie Je herziening der kies lijsten gebeurt. De katholieken mogen niets verzui men om hun kiesrecht te doen gelden en zich op de kieslijsten te doen in schrijven. Wat er toen ook gebeure, men bezit zijn recht en men is gereed. Voor eenen katholiek dus, zijn eigen kiesrecht doen gelden, anderen daartoe aanzetten en een bandeken helpen; zoo noodig, reclameren tegen liberalen die onwettig op do kieslijsten zouden slaan. Dal is dringende noodig; hel ver zuim daarvan,'verdient den strengstee naam. Om algemeene kiezer te kunnen zijn moet men Belg zijn van geboorte, of de groote inburgering bekomen hebben; de gewone inburgering als kiezer voor provinciale en gemeenteraden. Men moet 21 jaar ten vollen oud zijn. Eventwel, ’t is genoeg dal men den ouderdom heeft tegen het tijdstip op hetwelk er volgens de herziene lijsten moet gekozen worden, dat is voor den l Mei' van het volgende jaar. Om kiezer te zijn voor de Kamers, moet men Ir. 42,32 ct. rcchtstreeksche belastingen betalen, patenten meegere kend. Om kiezer te.zijn voor de pro vinciale raden, moet men enkel 20 frank betalen, voor de gemeenteraden slechts 10 frank. De opcentiemen die op de recht- streekschc belastingen geheven wor den ten voordooie der piovincie, re kenen niet mee om kiesrecht te geven. ’i Is gelijk of de lasten om kiesrecht te geven, betaald worden in eene enke le 'gemeente of in verscheidene. Iedereen mag, om kiesrecht te heb ben, de lasten meereken die hij samen met andere betaalt, natuurlijk in even redigheid van zijn recht. Dit is bel geval als de grondbelasting moet be taald worden voor een goed dat samen aan verscheidene eigenaars toebehoort. De man heeft recht de belastingen zijner vrouw mcê te tellen, de vader deze zijner minderjarige kinderen. Worden den opvolger ten gevolge van overlijden aangetekend, de be- POLITIEK OVERZICHT De Egljptische kwestie. Ofschoon het kanon niet meer om Alexandria dondert en deengelsche troe pen in de stad zijn binnengedrongen om de brandstichters enopstandelingen, on der hel bevel van Arabi, of gevangen te nemen, ie dooden of te vervolgen, blijft de toestand niettemin dezelfde. De konfeiencie heeft, wc! is waar, in eene harer vergaderingen besloten Tur kije dringend te verzoeken een bezet tingsleger inEgijpietezenden,om voorl- aan alle verwikkelingen te vermijden, zoo niet, dal hierin zal voorzien worden door de samenwerking der europesche mogendheden, en Engeland en Frank rijk zullen aangeduid worden om deze taak in de plaats van Turkije te vervul len- doch dit alles zal nooit een voldoen de uitwerksel hebben, noch de vijande lijkheden doen ophouden, omdat er on- derduimsche werkingen plaats hebben. Waren de vertegenwoordigers der mogendheden het wel eens, kwamen zij zij zonder verdoken inzichten bijeen, zich geenszins bekreunende of deze of dm beslissing eenig voordeel aan den nabuur kon geven, reeds lang ware de E"ijptische kwestie uit den voet ge ruimd. Ongelukkiglijk is hel zoo met, en wie weet zal men Egijpte met ne men zoo als men vroeger Spanje nam om handgemeen ie worden. Dit alles zijn veronderstellingen, doch die reden geven lot nadenken, wanneer aandachtig naziet wal er omgaat, vertegenwoordigers der van Europa bijeenkomen 3;n den staat van Egijpte te regelen, wordt er lenzelfden tijde besloten eemge oorlogsschepen in de waters van Alex andric te zenden. Hieraan werd beant woord. Deze oorlogsmacht was enkel eene vrijwaring voor de landgeiiooteii die in de stad verbleven en waarzij, bij onlusten of moeilijkheden, steeds veilig heid konden vinden. Arabi en de zijnen namen het zoo niet op; zij aanzogen hel zenden der vloot als eene oorlogsver klaring. Hij gebood daarom de forten van A'iexandrie te versterken. Hier was thans hel oogenblik gekom en aan de mogendheden te toonen dat zij geen eigenbelang voor oogen had den. Wat gebeurt er. In plaats van gesamenllijk te werken en de verster kingen te doen ophouden, blijven zij gerust de armen gekruist. Engeland alleen verzet er zich tegen. Hel zendt nota op nota; niets helpte er, lol einde lijk zijn geduld ten einde, hij aan hel kanon overlaat wat hei niet heeft kun- nen verkrijgen met zijne persoonlijke onderbandelingcn. Frankrijk, op wie het als eerste bondgenoot gerekend had, tiekt zich achteruit cu de andere mogendheden aarzelen niet het bombar dement openlijk af te keuren. Bewijst dit alles niet dat eene geheime hand in werking is die van den eenen kant sloot en van den anderen kant trekt. Voor ons is on blijft Egijpte een twistappel die niet zal verdeeld zijn vooraleer bot slagveld met dooden zal overdekt wezen. Frankrijk. Een nieuwe ministeriele krisis is op het punt geweest uit ie borsten. M. Blancsubé, afgevaardigde van Cochin- china, bad veiledene week het Staats- ,u>. -- bestuur ondervraagd welk zijn inzicht lastingen door zijnen voorzaat verschul- eeher J‘ 1-1 I daan, zonder dal bet noodig zij te 1 i bewijzen dat bij’Let genot of het bedrijf van dezen voortzet. Voor de provinciale en gemeentelijke kiezingen wordt de cijns,'dien de we duwe betaalt, toegeschreven aan den oudsten harer zonen, of bij gebreke van zonen, aan haren oudsten schoonzoon, indien hij den cijns van zijn eigen niet bezit en hij de andere voorwaarden heeft om kiezer te zijn. Men moet, om te kunnen gebracht worden op de kieslijst eener gemeente, in deze gemeente zijne wezenlijke woonplaats hebben op I Augusti. De kieslijsten die door de gemeente besturen zijn opgemaakt, worden van 15 tot 30 Augusti uitgehangen. Men mag, gedurende dezen tijd, aan liet kollegie van burgemeester en sche penen zijne bemerkingen over den in houd dier lijsten aanbieden. De lijsten worden voor goed gesloten verklaard op 3 September. De wet laat toe tegen alle ongeldige inschrijving, weglating of afsclirabbing die door het gemeentebestuur is ge daan, in rechte te gaan bij hel hof van appel. Het beroep moet gedaan worden ten langsten den 30 September, anders is het nietig. volgens plaatsruimte. - Rcehtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Delgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Oitice de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn in bij EONHOMME-RYCKASEYS, drnkker-uitgever. Zwarte Nonncnstraat, 4, te Veurne. Bij de bespreking verklaarde M. Goblet, minister van bet inwendige, zich tegen de hoogdringendheid en zegde dat een voorstel kortelings zou neêrgelegd worden waarin de kwestie der mairie centrale hare toepassing zou vinden. M. Blancsubé blijft bij zijn voorstel en houdt aan de hoogdringend heid. M. Goblet vraagt hierop aan de Kamer de dagorde, pur et simple, te stemmen. De vraag wordt verworpen met 278 stemmen tegen 178. De dagor de van M. Devèse, bet voorstel der inrichting eener mairie centrale ver werpende. is vervolgens aangenomen met 278 stemmen tegen 176. Dit was een rechtsireeksche kaakslag toege- bracht aan het ministerie, hetwelk hem aanstonds beantwoordde met zijn ont slag aan M. Grévy te zenden. De zaak is thans bijgelegd en de ministcrieele krisis geëindigd met de stemming van een nieuw dagorde, waar door de Kamer-met 288 stemmen tegen 105 zijn vertrouwen bevestigt, welk zij heeft in de werkzaamheden van het ministerie. verblijf te Antwerpen, geen priester zien zonder godslasteringen uit te bra ken. Men heeft Leon gezien in de da gen van wanorde, met den casse-téte in de vuist. 'T is den 4 januari 4870, dat do gebroeders Peltzer cn Cie (James en I Leon) zich te Antwerpen vestigden. Het eerste jaar verdubbelden zij hun kapi taal, doch verblind door den bijval, aan orde en zuinigheid ontbrekende, deden zij gewaagde spekulatien in vo’, katoen, spek, tot zelfs in sardinen en i vervielen weldra tot het uiterste. ne hoofdtrekken terug haastige tele- bij alle de personen welke, door hnn- I grammen, menigvuldige brieven, nage- 1 ne 'giften, boe gering ook, mede- 1 ïaiene reispakken, onnoodige uitgaven, 1 geholpen hebben lot het lenigen der mairie digd en de betalingen door dezen ge- j I grammen, menigvuldige brieven, nage- ne 'giften, hoe gering één woord wanorde en verkwislin- i smarien van do slachtoffers van Ges sol mjo cn van Orsogna. I «- k X-- - •- _x_ JU jjiawvo »MU VI UV1 «-• V ..•izv.v.vw £T Ci xiW m«TT-n - -- - - G'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1