FSTSt ^£h^ ~hMlerMS mi„ „I 38* janr. V’ 1972. ViiiRiïF, 2 Anj'jisti 3882. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. jaars; niet de post 6 tï. Annonce» 20 centime» per regel. De groote letters Van alles wat. Volgens eene briefwisseling uit Brug ge aan den Avenir beige, zou er in die stad spraak zijn van het zeer aanslaande vertrek van M. Heyvaert. Onze gouverneur zou minister van binnenlandsche zaken worden in ver vanging van M. Bolin die de portefeuille van M. Sainctelette zou overnemen. In eene gemeente van hel departe ment der Vienne (Erankrijk), heeft een wereldlijke onderwijzer een schitterend bewijs gegeven van eene kunst welke niets met het onderwijs gemeens heeft. Het betreft eenvoudig hel snijden van het haar, bij middel van een Arneri- kaansch machien, in vijf minuten tijd, doch niet zonder pijn. Wee den zwakken en den onbehendige»! De hinderpalen worden uit den weg ge ruimd, dolk, pistool en vergif helpen dezen die vooruil moeten, dezen die kost wat kost hun aandeel der aardsche goederen willen bekomen. De wet van 1850 op hel middelbaar onderwijs, die nog een beetje vrijheid gaf aan de katholieken, wordt nu al- lengskens afgebroken, om alzoo de ontwikkeling der vrije onderwijs-ge- slichten te beletten. Dat bewijst eens te meer dat het liberalismus niets anders is dan de dwinglandij der vrijmelselaarslogien, die zich wil vestigen op de puinen der kris- tene maatschappij. Minister Ferry heeft in de Kamer van afgeveerdigden laten weten dat het ver plichtend officieel onderwijs aan Frank rijk een milliard zal kosten. Over drie jaren heeft men boven de twee honderd millioenen uit den zak der lastenbeta- lers geklopt voor het onderhoud der scholen, en dit was nog maar een begin, Minister Ferry is overtuigd dat de re publiek nog wel 600 h 700 millioen zal noodig hebben om het verplichtend onderwijs in gang te houden. En zeggen dat men in Belgic ook dergelijke verplichting wil invoeren, die ons ook nog millioenen en millioenen zou kosten. ee lang.-o n den en voortgebraclH. ‘l Is du ui. n- belaas!, door menige snul geloofd!... Al de sukkelaars brengen het zoo ver niet; maar, dank aan de walgelijke schriften van bedorven schrijvers, zijn er oneindig veel ongelukkige» die hun ne verhevene afkomst verloochenen, de waai beden van den godsdienst ten ten verzuimen heid der ziel te alsof zij geene ning hunner driften, de verwezenlijking hunner lichamelijke betrachtingen wordt bet eenige doel van al hun streven. Alles hier op de wereld, hierna niets! Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na »je™s „^s,.i fr. -2 tó, Nüs Atadedijko „„„„nm vw ai.lilels u '1” Om* i>e „ml M™ bii BONHOMME-RYCKASEYS. drukker.,,ilge,CT. Zwarte N„„„u„steaat. te Veuroe. --- heeft men haar bloed getrokken en het bloed liep in een val. Deze getuige, 46 jaar lellende, gaf nadien de nauwkeu rigste en uilgebreidsie bijzonderheden en bevestigde in alles de veropenba- ringen van zijnen jongeren broeder alm den onderzoeksrechter gedaan. Deze wreede daad zal gewis de ergste gevolgen na zich slepen en gioote moei lijkheden voor de Joodsche bevolking van Oostenrijk berokkenen. Een alge meen kreet van veronlweerdiging heeft zich doen hooien en God alleen weet wat er gebeuren zal. Opent scholen, onderwijst het volk, zeggen de hedendaagsche filosofen, en de misdaden zullen ophouden. Dit is waar, indien men het grondbe ginsel der ware wijsheid niet ter zijde laat. Doch vergeet men de geboden Gods en de geboden der Kerk, dan voert de geleerdheid tot de barbaarschheid terug. Men kan tegenwooordig geen nieuws blad lezen zonder daarin het verhaal der grootste gruweldaden aan te treffen. Meest al de daders van die verschrik kelijke aanslagen zijn geleerde, doch goddeluoze mannen. Nauwelijks zes jaren geleden gebeur- er een ijselijk ongeluk in Bremërsha- ven. Een zware baal die men in de ruimte eens stoomboots wilde plaatsen, sprong in duizend stukken en doodde een groot getal reizigers en malroozen. Zekere fijne cijferaar, de genaamde Thomassen, had in die baal een meka- niek geplaatst dat als een uurwerk zou afloopen er. vierdagen nadien het schip in voile zee doen springen. Aldus zou de schelm eene overgroote som trekken in eene verzekeringsmaatschappij die eene overgroote massa waardelooze koopwaren voor groote sommen ge waarborgd bad. Dat die aanslag aan honderden men- schen ’t leven zou kosten, scheen de booswicht niet eens te denken. Gold moest hij hebben, geld om in wellusten en vermaken te leven, geld om zijne driften te voldoen, geld om te blinken, om geëerd te worden in eene wereld Nog altijd verwereldlijken! Te Parijs bestaan een zeker getal huizen door de Zusters van Liefde bediend en hulpbui- zen (maisons de secours) genaamd. De 125,000 armen der groote stad vinden daar altijd hulpveerdige vrouwen, did geneeskundige dranken, kruiden enz. bereiden en altijd gereed zijn om de on- gelukkigen te helpen. Welnu, er wordt tegenwoordig in het ministerie van bin nenlandsche zaken een reglement opge maakt, voor doel hebbende de Zusters van Liefde in bovengemelde huizen door wereldlijke, gediplomeerde apothekers te vervangen. De municipale raad zal zonder twijfel dit nieuw reglement goedkeuren, maar zullen de armen het even welwillend aan veerden? Dat is iets waaraan wij sterk twijfelen. Sedert eenige weken houden de dag bladen van alle landen zich onledig over eene droeve gebeurtenis, de moord van eene jonge chrislene dochter, juffer Solymosy, te Tisza-Eszlar, kleine stad van het noorderlijk Hongarie, geboren. Deze dochter werd door de "dweep zuchtige Joden om het leven gebracht en ziehier waarop de gissingen der be schuldiging rusten. Eenige Joodsche boeken, handelende over het bereiden der ongedeesemde brooden cn over het paaschlam, be- wecrendat het bloed van een jong kind, aan het Joodsch geslacht niet loebehoo- rende, aangenamer aan God is dan het bloed van het paaschlam. Daarom be schuldigde men sedert ettelijke lijden de Joden zich aan dit afschuwelijk ge bruik over te leveren. Toen, men de jongste paaschplechtig- heden der Joden, men de verdwijning van eene jonge katholieke dochter be- staligde, viel de achterdocht der bevol king op de Joden, en niet zonder re den; want weldra vernam men dal een Joodsch kind, een jongen van zes jaren, zoon van den offeraar der Synagoog, aan de geburen vertelde, door het sleulejgat der deur op Paaschavond ge zien te hèHbep dat men bloed trok aan eene jonge 'dochter. De omstandig heden van het verhaal des kinds waren J zoo juist en nauwkeurig, dat men aan stonds gansch de familie in hcch enis nam en ieder lid in het bijzonder onder vroeg- De vader en de moeder loochen den stellig. Het onderzoek, ieverachtig voorlgezet, veropenbaarde zeer erge feilen. De oudste zoon van den offeraar der Synagoog, Maurice Schwarz, legde onder eed de volgende getuigenis af De jonge Solymosy werd in ons huis gelokt onder voorwendsel van de keer- sen van den Sabbatdag te ontsteken. Bij haar intreden werd zij vastgegrepen; men sloot, haar den mond en men voerde haar des nachts naar de Synagoog. Daar daan? vroeg een der rechters. En de onmensch antwoordde Hoegenaamd geèn,' maar wanneer ik eenen priester .zie, dan Inm ik gansch buiten mijn zel- ven, en ik vóel mij genegen om hem te verscheuren! Hij bekende verder dal die haat in zijn hart ontstaan was door het lezen van sommige goddelooze schriften. Zijn er hier in ons land geen groot getal schrijvers die anders niets schij nen te betrachten dan van elk hunner lezers eenen priestermoorder te maken? En wat zullen wij zeggen van de moord van den advokaal Bernays, te Brussel, door de dagbladen de ge heime zaak der Wetstraat genoemd. Zou een ongeleerd mensch zco een helsch plan kunnen opvatten en ui voe ren? Zijn de vermoedelijke daders, zijn de medeplichtigen ongeletterd? De jus- licie, welke argligste kerels zoolang op liet dwaalspoor hebben gehouden, gaat wellicht nog meer feilen ontdekker, die meer dan de verstandigste redevoerin gen zullen bewijzen wat wij hooger zeg den De beschaving zonder gods dienst is gevaarlijker dan de bar baarschheid en een geleerde die God niet vreest is meer te duchten dan een eenvoudige werkman die geleerd heeft en onthoudt dat men wel het mensche- lijk gerecht kan bedriegen, maar dat niets hel alziende oog van den Heer van hierboven ontsnapt. Wat is het noodlottig gevolg eencr culkdanige handelwijs? Wanneer de ongelukkige geenen moed schept bij hel troostend vooruit zicht van een beter leven, wanneer de mine dwoeper zich inbeeldt dat alles gedaan is wanneer het stervensuur slaat, dan blijft hij met zijn lot niet te vrede, dan benijdt bij het schijnbaar geluk van deze welke een ruimer aandeel van de aardsche goederen bezitten dan hij, dan wordt hij een vijand van rijken en genoten, dan is hij een kwaaddoende, een gevaarlijk lid der samenleving. Bij de communards die Parijs in brand raker. en bloed van honderden defiige lieden deden stroomen waren er oen overgroot getal van die misleide .zielen. Dtnken de slechte schrijvers, die hel- sche volkbedervers, daar wel aan? De mensch zonder geloof is tot alles bekwaam; de grootste gruweldaden, wanneer zij het voldoen zijner driften \O)r doel en gevolg hebben, schijnen hem heel natuurlijk. Zij die niets be zitten, wanen z c'i het recht aan dezen die rijk zijn een deel hunner goederen te vragen of dit met geweld te nemen. Moet er dan wat bloed vergoten worden, daaraan schijnt niets gelegen. ■>c wcldittlen der bewclmvin^. Een onbeschaafd volk is tot alle schelmstukken bekwaam, maar een be schaafd volk zonder godsdienst is nog meer te vreezen. Hel kost weinig moeite o.n zich daar van te overtuigen. Europa is al de werelddeelen ver vooruit op den weg der beschaving; <le ongeletterde» vormen het kleinste deel der bevolking van al de landen der oude wereld en de groote geleerden treft men met duizenden aan, tot zelfs en misschien vooral in de ge vangenissen en gestichten voor krank zinnigen. Maar, ongelukkiglijk! bij de heden daagsche geleerden zijn er veel opge blazen wijsgeeren die in hunne ver waandheid de irotsche oogen tot den Schepper ophelleu, hem toeroepende Wij kennen u niet, wij willen u niet dienen! Ja, men treft er vele aan die hel nog verder drijven; zij loochenen de Godheid en de voornaamste hoofd punten van het gelootde onsterfelijk heid der ziel, hel eeuwig leven, de straf van bet kwaad en de belooning van hel goed... De mensch zeggen zij, js niet door de hand des Almogen de» voorlgcbracht, maar de natuur heeft enige apen gevormd; die apen zijn slimmer en schooner gewor- hebben eindelijk den mensch i i» 'i is beestig, maar het wordt gezegd, geschreven, gelezen, en, ---IWl Al de sukkelaars brengen het bedorven schrijvers, zijn neindig veel ongelukkigen die hun- i heden van den godsdienst verstoo- .i i r t waar het geld voor zooveel heden a les of ten minste hunne heiligste plich- i r i is, en al het overige was hem onver- 12iicee,te .iel hadden; de voldoe- welke zich met hunne armoede of hun nen nederigen stand te vrede houden. Men leze de annalen der assisenho ven, en welhaast zal men overtuigd we zen dat de geleerde kwaaddoeners dui zendmaal gevaarlijker zijn en in grooter getal voorkomen dan de ongeleerde. Ziet die. groote menschenbedriegers die met de zuurgewonnen spaarpennin gen der eenvoudige buitenlieden en kleine renteniers over zee trekken; zijn het geene beschaafde, zijn het geene geleerde mannen? De nihilisten, die in hoop van den russischen keizer te treffen, heele treins van den ijzerenweg doen ontriggelen, paleizen doen in de lucht springen, moorddadige bommen in ’t midden der volksmenigte doen ontploffen, zijn die ongeletterd? Guileau, de moordenaar van den voorzitter der amerikaansche republiek, kende hij ja of neen verschillende ta len? Is de zoogezegde krankzinnige, die den 2 maart laatst de koningin van Enge land wilde vermoorden, een ongeleeid mensch? En wie zal ooit berekenen hoeveel bedriegerijen, hoeveel moorden en zelf moorden aan ’t lezen van slechte nieuws bladen en romans toe te schrijven zijn? Korten tijd geleden sloeg een boosaar dige franschman eenen priester dood. Wat kwaad had uw slachtoffer u ge- -» i j__ _.ii e g - tl

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1