GEZONDHEID EX KRAflITWDlGÜEID aan allen teruggegeven Frankrijk. Ontslag van hot Ministerie. Nieuwe verrassing inde Egyp sell kwes tie en waarvan «ie gevolgen niet le «iver- Burgtrlijke Stand van Veurne. Gebo°rtcn. 24. Vergoote Irma, d. van Frans en Freyne Melania. Bewesterpoort. 3-63 3-35 3-10 2-80 2-50 2 35 2-10 1-95 1-80 1-40 water geilekken. De beenen van hel lijk waren up de boogie der knieën tegen de billen, en de armen op den rug gebonden, bij middel van koorden. Hel aangezicht was worden, doordien weer 3» 2-45 2-25 2-05 1-90 1-70 1-55 1-40 1-30 1-20 «-95 Sterfgevallen. M. Alois Vandenbergho, oudnotaris en gewezen burgemeester te Ghyverin- cliöVe, is vrijdag laatst aldaar, na cene langdurige ziekte, in den ouderdom van 63 jaren, overleden. De Eérw, heer C.-A. Rossecl, ridder der Leopoldsorde, pastoor te Loo sedert 12 Februari 1838, is den 28 Juli aldaar in den lieer ontslapen, in den ouderdom van 86 jaren. Hij was de oudste pastoor in bediening van hel bisdom. kandidatuuijvan den heer Sterph, tracht- te eene voor de leerlingen wier bloedverwanten voor dien kandidaat hadden gestemd. Veurne den 11 April 1840, wed" Lahaye., 26. Verineesch Bertha. 5 m. 13 d. Noordstraat. 27. Buyinert Arthur, 21 d. Klaverstraat. Vcrscliillige tijdingen. Onze stad is, sedert lange jaren, op den kermiszondag zoowel niet be zocht geweest als dit jaar. De ijzeren wegen, de ontelbare rijtuigen van allen aard brachten duizenden vreemdelingen aan, die van allb gewesten toestroom den om onze wijdvermaarde processie van boelveerdigheid te bewonderen. Talrijke vreemdelingen komen hier In tijds toe om nog een wandelingsken te doen naar de zeekust let Panne, waar men een nog al geuoegelijk uurken uit spanning kan vinden, doch waar ook soms een onvoorzichtige hel leven kan wagen. Zou is hel dal M. De Boo, nota ris, te Oostvleleren, die, na zijne aan komst in onze stad, per spoorweg naar A'linkerke en van daar naar het strand was gegaan om een bad in hel pekelnat Ie nemen, er de dood heelt gevonden. M. Dc Boo heelt de onvoorzichtigheid gehad, onmiddelijk na zijn eetmaal, in bel water te gaan, waar hij nauwelijks eenige minuten in was, toen hij zich on gesteld gevoelde en op hel droog kwam. In zijne kabien terug, stortte hij leven loos ten gronde. Een geneesheer die ter plaats was, kon slechts zijne dood bestaiigen. Zondagg morgend heeft men op de kust bij Nieuport-baden het lijk gevon den van een persoon in badkostuum. Zaterdag morgend, rond 6 ure, is op de spoorbaan, te llandzacme, eene zelfsmoord gepleegd. De genaamde Edw. Chielens, kleermaker aldaar, na eenige dagen in den drank te hebben gesleten, besloot en voorzei een einde aan zijn leven te stellen. Vrijdag bracht hij den nacht door in oen roggeveld bij den ij ze en weg; toen hij den sneltrein, die oin 5 ure uit de statie van Veurne pleegd op een elfjarig meisje, door eenen jongeling van 18 jaren. De da der die, naar het schijnt, alles bekend heelt, is aangehouden en alhier in het gevang gebracht. Bericht. Ter algemeene kennis wordt gebracht dat de prijzen vastge- steld in het Fransch-Belgisch-Oosl- tarief van 1 Maart 1882, voor hel ver keer over Quévy en Erquelinncs, met 1 Augustus aanstaande van toepassing zijn. (Medegdeeld) Over eenige jaren, schrijft de Echo du Nord, slier! er tc Tourcoing in ge vorderden ouderdom, een man die millioenen bezat. Zijne talrijke erfgena men, voor hel meestendeel werklieden, rekenden reeds op hel deel dat hun wettelijk toekwam. Maar zij waren schrikkelijk in hunne verwachting bedrogen. Den dag der zcld. De man had niets bij zich dal hem kon doen herkennen. Volgens de verklaringen van de ge neesheren had bel lijk Iwee weken in hel water gelegen. liet geheim der Bastille. Dc af braak der Bastille wordt in Frankrijk altijd als een.... groot patrioliek leest opgegeven. Welnu weel ge waarom en wie de Bastille heelt in brand gestoken? Den 14 Juli is de dag voor den ver huisdag te Parijs. De liuurders-palriottcn konden niet bcialen en vreezende uitgedreven te worden, wilden zij de Bastille hebben, om daar te kunnen wonen. Eerlooze eigenaars wilden bol volk van dil laatste hulpmiddel berooven en staken de B: stille in brand. En ziedaar hoe men i ene lage en ge- meene exploitatie, een vaderlandslievend feu maakt. L'E'conomie financière, douz.ième animo Rédacteur Lhoest, avocal. Prime granule. Voir annonces). Vrijdag -fl August! 18*2? om 4 ure na middag, in bel hotel l'Espe rance, le Nieuporl, openbare verknoping' met lusschenkom.4 van den bevoegden heer Vrederechter, van Drie Woonhui/ n. met hunne gronden en erven ermedegatmle, t«? Nieuporl. inde Kaaistraat en de ValckëMraat’, uitmukvndc i eener. schoonen eigendom, al t»n eenen Klokke, in gebruike «Ier hoeren Polydoor en August llybens, tot 1 Mei 1889, aan 62;» h’. 'sjaars. boven de lasten. Verdeeld in 3 koopen met recht van sa menvoeging. Maandag 3 August! IMS®? en volgende dagen, telkens om 1 ure m' middag le Sluyvekenskerke op d0 groote hofstede het Klooster ei gendom van den heerJ.-B. De Grave- Dcmolder, aldaar, KOOPDAG van 17 Jonge wetkepeerden, 4 achttien- rnaander-merricveulcns, 2 koeien, 6 jaarlingen, 3 bekaltde veerzén en 2 kalvers, van zuiver Durhatnsch ras; landsalam, stoom- en andere i werktuigen en verdere voorwerpen tol den landbouw belrekkelijk. EScchterEljtiC Kroziijk. Zijn door de korrectionnclc Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 27. Tange Emiel en Bouve Desiderius, werklieden te Nieuport, elk tol 15 dagen gevang, voor ■slagen, en elk tot 10 fr. boel, voor scheldwoorden. Focqneiioye Gustaaf en Ryon Karei, werklieden le Veurne, elk tor 26 Ir. boet of 8 dagen gevang, voor slagen en wonden. Deschrevel Amand, metser ie Stavele, ■tol 100 fr. boel, voor jachldelikt. Zitting van den 28 Juli. Vandacle 'Karei, werkman tc Merckem, tot 5 fr. boet, voor lichte gewelddadigheden. Vanhulst Polydoor, zager te Dixmude, tot 26 fr. boet, voor slagen en wonden. Borrelle Sofia, echigenoole van Fran- -cies D’llondt, werkster te Veurne, tot 5 fr. boet, voor smaadwoorden jegens oen getuige. Bonte Karei, Wtilleman Isabella, zijne huisvrouw, en Lagrou Amelia, werk lieden le Wulpen, elk tot 50 fr. boel, voor roverij van patrijseicren. ter. wien Let Ónmogelijk was, zonder levensgevaar, hel noodlottig voornemen van Chielens le beletten, legde deze zich op liet spoor en werd hel hoofd afgereden. Hij laai eene wduwe en drie kinderen achter. De oorzaak dezer wanhopige daad is onbekend. Onder d.igleekening van 8 Juli heeft M. van Damme-de Jaegher (S.) het exequatur ontvangen, welk hem bemachtigt tle bedieningen uil le oefe nen van onder-consul van Zweden en Noot wegen te Nieuport. Koninklijke besluiten van den 27 Juli vcrleer.cn de vutgencle hulpsoinmen voor gezondheidswet ken Dixmude, fr. 18-50; Veurne, fr. 1429-35; Dixmude, fr. 1955-00; Corle- marcq, fr. 5796-60; Woumen, fr. 301-00; Bovekeike; fr. 1226-50; Crombeke, Ir. 2058-24; Westvlctereii, fr. 1591-96. Een koninklijk besluit van den 28 juli verleeni de volgende hulpsoinmen voor de buurtsteenwegen Aan de besturende commissie van den steenweg van llandzacme naar Zarren- linde, 30,000 fr.Aan de besturende commissie van den steenweg van Nieu- poit naar Oosiduynkerke, 20,000 fr. Aan de commissie van den steenweg var. hel Nieuportje, langs Moëres, naai de fransche grenzen, 5000 fr.Eessen, 8,500 fr. De prijsdeeling aan de leerlingen van het Bisschoppelijk Collegie van Veurne zal plaats hebben den Woensdag 16 dezer, om 10 ure 's morgens. Examen. Vrijdag beeft M. Au gust Inghelram, van Siijpe, student bij de universiteit van Leuven en oud leer ling van het Bisschoppelijk Collegie van Veurne, zijn examen afgelegd van kan didaat in wijsbegeerte en letteren. M. Alben Ciaeys, van Veurne, stu dent bij dc universiteit van Gent, en M. Prosper Beernaert, van Alveringbem, sludert bij de universiteit van Luik, hebben beiden hun examen van kandi daat in wijsbegeerte en letteren afge- !egd. M. Aimé Roelandts, van Wackcn, stu dent bij de katholieke universiteit van Leuven, heeft mei ontlerscheid zijn exa men afgelegd van kandidaat in wijsbe geerte en leiterkundé. Beis naar de zee. Plciziertrein naar Oostende, uit Adinkcike, Veurne, Avecappclle, Oostkerke, Dixmude, Ees sen, Zarren, llandzacme, Cortemareq en Thourout, op zondag 6 Augusli naast. Vertrek uil Adinkerkc, len 6 ure 44 'smorg.; uil Veurne, ten 6 u. 54, uil Dixmude, ten 7 u. 32. Aankomst te Oostende, ten 8 u. 55. Terugkomst uitoostende, len 6 u. 3 m. 's avonds; Aankomst le Veurne, len 8 u. 13 m. Prijken der kaarten heen en Van Adinkei kc, Van Veurne, Van Avecappclle, Van Oostkerke, Van Dixmude, Van Eessen, Van Zarren, Van llandzacme, Van Coriemarcq, Van Thourout, Zondag 23 Juli is le Mannekens- vere eene poging tol verkrachting ge- Die onderwijzer welke, in dc laatste 1 i......--- 'kiez ng, hevig gestreden had tegen de bij door ecu ga. welk hij voorbeeldige straf uittevinden I dc waakzaamheid van den baricelwach- dien kandidaat hadden gestemd. En wat heell hij gevomlen? Dc ver plichte haarsnijding? Vijftien kinderen werden mei geweld onder het Amerikaanscli werktuig ge bracht; ofschoon zij schreeuwden en rie pen dal dc lander, van het werktuig hun hei hoofd verscheurden, werden zij zon- ■der meddoogen geschoren. Dc zaak wordt door dejusticie on derzocht. meni-uitvoerder hun slechts eene ma gere maaltijd opdienen, in eene gr« ote herberg waar zij uitgenoodigd waren. Hei geruchl liep op dit oogenblik dal de voornaamste eifgenamen waren hel gouvernement, de notaris, een .griflier van hel vredegerecht en de meid van I den rijken overledene. Deze laatste in derdaad, verzorgde «len oudeiliiig sinds vele jaren en daatom heeft hij haar een cadeautje gedaan van 400,000 fr., ter- I wijl de naaste erfgenamen ten h« ogsle j maar van 4 tol 25,000 fr. ontvingen. Sedert is de rijke meid getrouwd met een notariszoon en bezit een kasteel in de nabijheid van Gent; maar ongeluk kig voor haar, haar, haar hoogmoed werd te groot en zij is uitzinnig ge worden. Sedert een lOlal dagen is zij in een gesticht vuur zinneluozen te Gent opgesloten. ECTt.thT. srnsv! KTF.ERtVG. SLAAP. Geheimzinnige misdaad. Zondag morgend 23 Juli werd tusseben de brug van Asnières en die van Clichy te Parijs. op eenen afstand van de plaats, waar I de groote waterloop der stad zicli in de j K7;ti'7..jnT «fr».,/. koliek. Seine stort, hel lijk van een man, die rui«cb...Ki11d.-o>.ei1,m,ir, «1Bn..|,ri,i,s|jjm“II; ongeveer 40 jaar oud scheen, uit hel u»'?,'<io..n.eid, i.mki..;; naarGcnt sfootnl, hoorde naderen, kroop j begraving, een viijdag, deed de testa- Hnwejyjren. 26. Verstjaete Lodewijk, dienslbode. geh^ to Ramscnppelfe den 26 Augusli 1847, met Hosalia Kessels, heibergici'- ster, geb. te Veurne den 12 Februari 1847. Titeca Florimuml, werkman, geb. ie Veurne den 5 December 1832. met Knockaert Slcphauia. werkster, geb. te Veurne den 11 April 1840. wed” van Jan K A N' T OOR van den Notaris V A ft OP F ft IB E 32 GIIK TE BEBVYSE. REVALEMTA ARABtCA worden, doordien de moordenaars Ul’H.UUl BI.W« UV, tl 3 4 V 4% 4 I I VII den neus van hun slachlofl’ei’ hadden af- bij het npjunn. <>f n» teler, 'spijt, sneden. Hel hoofd was gansch verbrij- e,u zcld. De man had niets bn zich dal hem 1 ,ee(> ,an j zeer behendig de haag had gemaakt, en ondanks Sterr?eva.llen. ■,’llliiMtration l'.uropéenne, 12e Année d'existcnce. Publication hebdoma- dairc, paruissant en 8 pages de texle avee 4 ou 5 gra- vUies sur boiv. LTLLUSTRATION EUROPÉENNE est In journal dn Dtmnnchc de foute les families se tenant en dehors des questions poli!iqnesalle public des romans illus- trés du plus grand mlércl est rungée pour les gra vures, n tule des publications les plus uitistiques qui pMiaissent. Lm collection des numero» parus en 1880-1881 constitue nn magnifique volume qui, relié, est 1« plus beau cadeau d’étrer.nrs que Pon puisse dunner pour 15 francs. Le Musée du Jeune Arc (fr. -1-50 par an). Le nicilleur niarchc des publications illustrées, paraissant 2 fois par muis, par livraison de 8 pages, avee 4 a 5 gravnres. Le Foy* r national ilIuMtré» 3 fr. franco en Belgique. Jo urnajpopulairc, pnrnll lous les Dimancbcs, par [ivraison do 8 pages, orné dc gravure*. Romans, cOntes, légendes, rèeiIS divers, variétés etc. On s’abonne au bureau do Pïllustration Eiaropé- enne, Boulevard du Nord, 107, a Bruxelles et uux I puieaux des Postte. iUl |V kill UUU IIUUI kjiv.1 J’»*, lil --D - o i =- - -J- I lolider «I.OHLTMN. loluli-r Pckc>ti«N «n Kinder 1 K.KTfi, aan de vulwasseac c>i aan de hinderen -- door de smah-ei'ijfce Oe^dnd/ieidsNÓinn, derend wntar aoll-, Ikon lm tu.„,1On von l.ot pijne.., opd «Irr blaas, ki antpru rit hcii, driH’fjeeAlii'hcid, ieniiwkwiilc»i. uitpntliti*;, zoudhedru. ï.rnti wprik kclin;’. hysterie. i van den ,,kretlijd tbs budeidnms. s<*hiinibuik. bleekzucht, bloedc’rbrek n bloeilarmut-dö. alsook ontsteking en koorts.’ichtighen een njntn. I of sterke dranken, ztdfs na uebrutk \nn zwakte, nachtzwarten, wateizuclit. nl de ziekten r borst, keel, van dt-n ndcin. d»* stem, de inchlpijpm voor kindfren van hm.i fjr boorle af, is zij verkiesbaar boven alle Midpre spijs. Vrrmij lt <le namaaksels 011 eïscHt bel fabriekmerk. Rrvnlerita Arabica du Barry Onder de {;enczin«»rn konten diegene voor van me vrouw de berlogiu ('alrctum t. den het In» I’ ns- knw. mevrouw de ntmkirïin de Brébah; lord Mtiiirt de Dreirs, pair van Engeln’ïïd. den heer doctor pro- essni Wurzer, en?. Zi-hier ernig» genrzinf.en Genezing Nr 79.831. M. H d’Es<ivelles. le Dieppr- stclt de jjeneziiq» vast van renen jonden persmmt Miens maaj; bijna geheel vernietigd w:tsf rn dit; s-dr1 'i jaren leed aan moeilijke spijsxei t-i enC 11O chronicle longkwaal, met slaprloiisbcid. vrrnio;*erui* en alle ellenden vin een al*rmeein?n vcixAI, Slaap, gezondheid, kracht rn welstand zijn leruj •■ukuinen «n bunnen normnlen toestand. Genezing nr G5.nl IVrrvnnt. 28 Maai t ’866. Mijnheer. God zij gedankt, uwe Revnlcnta Ara bica Leeft mij bel leven ger» d. Mijn natiiur'ijk z^ ik gestel was trn onder gebracht door eene s<*brikLelijke slechte spijsverteri n g die 8 jaren he,,fl ^rdiiurd, rn die zonder goe<t»» nitslng door «Ie gcneriheerrn br* liandeld werd, welke vri kl.iatd'-ii. dal ik ma- r reni -c maanden mrrr te leven had, hls het liilMlèkend ver mogen van uwe Rrv-denl.» mij do gezondheid beeft terug gegeven.A. Bundicre, pestoor. 1 4 maal voedzamer <lan brl vlecseb. spaart zij M) nnialden prijs der medrrijtirnIn donzen van 1/4 kil. fr. 1 2kil 4fr 1 kd ,7fr 6 kil. fr 12 kil., 70 fr. hr beschnil»n v m Rcvulrntn in doczrii v*n 4.7 en 70 r - He Ch<>co|adr-Rev.il»nita in drozen au 12 lus*rn, fr 2 25; de 24 tassen 1 fr de -18 f.»s- 1 srn, 7 fr <le 120 liissri», 0 fi dd 570 Losen^ 70 h' of ongeveer 12 centiemen de las. Vrizrnd ng legri» I goed pnAfmanduiil Dc drozen van 56 en 70 I' - 1 fr-liro Drpol bij d<* gordr apothekers en kiuide* I mets DU BARRY EN Cie LIMITED -- Abrm-eim i A|j»nt .oor llrl.i.' EUll.E TI.XIIEKMAXS 0 n rutRouppe. t»’ llrus‘c! Depot te V’Oiriir, in dr Apolbekrrij (l'T Wed" zien'zijn: 11.' FreyanèlDcii 'hel kubinc’l. lu-ru»». J.o8u», waarvan hij hel hoofd was. zijn Zulerdag I door de kamer der afgevaardigden in Frank- 1 rijk omvergeworpen, in de stemming over hel krediet dat zij gevraagd hadden om do kosten eener expeditie in Egypte l«- bestrij den. Slechts 75 stemmen hebben zich voor hel ministerie verklaard dat de aarzeling lot eene staatkunde had verheven, terwijl 450 stemmen zijnen val bezegelden. Du RAnRI van f.oxpEx. MiLi.iok.xE1 r.rsizixGFX Sedert 1846 •enersl zij de slei lite spijsverteringen, longziekten,ma igoofsiekiog. inaen buikpijn, ver- •ren. slijm, wmdeu opgrzwollcnheid, I verbijstering, i nghcid, J Opdrung. onl- ztrking der Itmgwamlrn en vtuiprii, slapeloosheid, lering, buidnitslng. obers zweren. kei vid'.ing, ihumAlismt, jicht, koorts. ;;ii ep. kcrl- onkennelijk ge- oiekte' «ie iwaïm' 1 1 i buit* LI^mL I Insgelijks utfr vorrtsrl

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 2