LV s. s MILITIE. ii o 1 I - x Hus Kakel Spilliaekt Koapman-kleermakcr te Veurne, groote Ooslslraat, 41, r. J' BER I CH T.- 1 1 1 ii g cr w i«p’£ b z co Sg t3 A Q. DAVID DECORTE ft? Tc koopen Uit der hand te koopen, bij uitscheiding ran bedrijf. He «NM BREUK E N. WARE GEZ0WIE1DSPILLP gezeid SCaaidncrtai-pillm. TE PACHTEN TE N1EUP0RT: .11Ï2S s LUUr i s? Uit dor hand tc koopen, in het geheel of bij gedeelten (J) *-» J I w C-i Z CO a A I S H Q P O Z 0 LLI EDMUND CARRE, kJ Q LU LU a U’ W G) W O P&3 YPERSGHE HANDELSVEREENIGING, IJlKcreuwe*.-Vertrekuren. Slis r. h x i '-^X0 - ill 5 y -a s:p - fh"n~ VHJL .2 i f 4 O s: - -J sf 5 5 - 'F'* .ami vys*> n* J ,b< vragen bij JI. Ch. Declbrck, te Veurne. 5 gtzivM voor matrassen te vert laan, bedderessorls te |Q 3 on Gent, niimude, Venn i>e allerleste pil pwigheden 1 05 9 05. gelegen bij de Statie, langs den ijzerenweg van Yper naar Belle, gepasseerd de O'Hi/v ll/ni /Km vdcnti rails van den ijzerenweg. De officier van Militie te Oostende M. BOSSET, ver- wiiti"! de belanghebbende 5 22 5 30 Fabriek van Cimenttegels. LU f— D LB tr LLI m UJ 1 u ‘2 00 2 32 2 50 3 13 4 11 Lil t j I I V 5-ax-si I* Q 55 M cj 5 4 i 1882. Voor de voorwaarden zich te bevra gen bij den Deurwaarder Arseen BRIL, Pannestraat, n* 54-,-ie Ven me. Zwartcupnnenstraat te Veurne, maakt hel publiek bekend dat bij zich komt te stollen nis STOOF- EN SLOTENMAKER en zich gelast met al.wat zijn stiel betreft; hij bc- 1-I- I -- - - t j 11! -3 LU T$ H 9 T 3 03 I L'J I Brussel (werlrek) Gent l.ichtcrvelde Cortcmarcq DUmuiJe Veurne Gliyvelde i»..i t. 26 Juh. 26 a IR» 50 -a- a- -a - -a -a - -- a- a- Ghy velde Veurne Dizmude Coi tern a cn Eichlers ride Gent «3 03 03 5 ss tó eö Ph Clement, Bankier, Sterrestraat, N°4, Vpcr. *M. I l« I II ini.MMMMMWIIMM.MMMM 3 - 2 1 S ui=± te Adinkerke, bij den Poteau, maakt bekend dat hij eenen zwijnenbeer ui bezit heeft, welken hij ter beschik king stelt van de zwijnenkweekers. i Verwen, viitvlckken. iit ’t droog SVttHSClir II. LEONARD VERMEULEN. Hakker, Noordstraat. 41 (hoek der Smissestraatf, te Veurne, elast lich met den ontvangst der comniisicu voor het verwen van alle st.ch van wollen, zijden of ka- u aau overdaad hebt schuldig 3BS d - r. SXJ 5 z~' Uit der hand te pachten: Eene goede partij Zaailand, groot 90 aren ■20 centiaren, gelegen té Sleenkeike, laatst gebruikt geweest door Petrus lluyvaert. Voor de voorwaarden en kondilien zich te bevragen ten Imreele van den Sekrelafis van het Weldaadsbureel, Groote Markt, te Vétirne. Magazijnen van Bouwstoffen, Marmer, Arduin steen, IJzcr, Metalen, Kolen, Kokers en Landvellen. Te koopen of te pachten Een schoon Huis, gestaan te Veurne, bij de nieuwe Vischmarkt, thans nog in gcbrui- ke van M. Carpentier, rechter te Brugge. Om in gebruik te treden met den 23 Juli aanstaande. Zich te bevragen bij den eigenaar jonkheer •H. Beuniek ii’Hoxgekswai.-Desi'OT, ofwel bij den heer 1). he Bhalweke, notaris te Veurne. Deze goederen zullen afzonderlijk ol gesamcnllijk verkocht worden volgens beliefte. Aanslag niet den eersten October dat de politieagenten David Bekaert, en J. Neyrinck, le Veurne, aangewezen zijn om vrijwilligers aan te werven in di a rondissenienten Veurne en Oostende. P5 r i Marmer en Arduinvverk, Grafzerken en Schouwen in allen stiel. Ml) CZ> r W C2 *0 jz Kahki. SPILLIAERT heeft de eer aan zijne talrijke kalanten te laten weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste pii uwigheden in de Laken en Modestoffen voor het saisoen. Hij durft verhopen dooi de goede keus der stoffen, de genadigheid der prijzen, als mede de volmaaktheid van zijn werk, de •genegenheid van T publiek meer en meer aan le winnen. Klecrmaking op maat met bepaalden prijs op voorhand en levering in 24 uren. Kiev» rolkei-sgasten mogen lich ten uilen tijde auu- iedeu voui "Lik bij l stuk. Schoon Renteniers- of Burgershuis van 2 slagien, stalijngen en beplanten hof, ook dienstig voor boerderij, gestaan nevens de VoonsTAD, to Veurne, laatst bewoond door M. den kapitein Hans. Seffens aanslag. --Te Agent van Belgische en vreemde Hahdelshuizen van 1“ rang. 7 57 111 r. 22 7 os 11 os 150 5 39 - 50 Hit' 3 25 7 1-0 9 15 9 25 5 35 9 51 10 22 10 52 |»eteckend, staan niet lo Eene allerbeste BROUWERIJ, met schoon en gerieflijk; Woonhuis er aan palende, paard- en koeistal, hove nier- en lusthof, schoonen kour, logien. en reniisen, alles gelegen op de plaats van Bulscamp, tegenwoordig gebruikt 011 toebehoorende aan den heer Charles Decleretj. Verders nog de Herbergen ge naamd het Gemeentehuis, staande op de plaats van Bulscamp, gebruikt door de. weduwe Cossey, en de andere herberg genaamd het Klein Bulscamp, slaande aan den hoek van de Presemleslraat. ■toenen stoffen, loinvol mans- als vroliwkleederen, i nl, <yni door bet buis Otto KoeNiges, St. Jacob- fitiaat, 15. le Buiffgc. - Er lullen {jedurif; stalen bij hem berustende lijn. Ai de ftevei fd bluffen woiden binnen de 15 dagen letuggeionden. Bij deie verwerij is ecu bijzonder werkhuis voor do Wasscherij in 't droog gevoegd. Alle vrouw- kleedereu in zijde, volle, pane. pels, alsook alle manskleederen zullen gewassclien worden zonder bet minste Ion te doen, het teedeisie kleur le veranderen of de stoffen te doen krimpen.. Al de artikelen zullen met zorg bcbaddeld worden eh tegen alleigemat^dste prijzen. Zich aan tc bieden bij L Vkrmfx’LF.n. 1 JlLI 1882. linie wn lliuisvl im..r C en DiiinkriLe C 20 9 00 5 55 7 11 ’10 20 11 50 0 50 9 01 11 51 7 (hi 9 10 7 59 (i 45 11 57 8 00 10 11 1» 18 8 28 10 32 1130 Duinkerk'usk.9 02 10,58 llilillkrikc peilirk) 5 54 11 00 3 08 5 00 - een >w v ««ic» n. Eessen.Oostke» kelen Aveoapj cl Ie. .,7 4d, 04, 2 40 4 55 B Zoo clj een man van zaken of werkman zijl door uwe dagelljkschc bezl-heden af/emat vermijdt opwekkende dranken en frebrulk HOP-BITTER Zoo gij letterkundige zljt werkende lot midden In de nacht en zoo gij uw geheugen en geheel uw zenuwstelsel wilt verfrissclwn, gebruik 3SCOI»-ÖITTEIfc Zoog!) lijdt aan verstopping of tc veel gedronken hebt of wel gemaakt, gebruik HOP-BITTER Zöo gij getrouwd zljt of niet; jong oi' oud. rijk of arm cu op het ziekbed zljt ultgeslrekt. gebruik HOP-BITTER Wie gij ook zijn mooirt. waar gij u moogt bevinden, warneer gij een zuiverend, verwer kend en opwekkend middel noodlg hebtneem eene llesch HOP-BITTER, die u meer goed zal doen als iw francs voor andere medicijnen ultgevcn. Zoo gij lijdt aan verstopping, lendenpijn of ziekten der walerloozincsorgatv u, pijn In de maag, in de inge wanden, in het bloed, In de lever of de zenuwen; gij zult genezen doorbet HOF-BITTER Zoo pi) lijdt aan opgeblazenheid, rhnniailek of jicht of Indlen gij u slechts ongesteld, zwak of ontmoedigd gevoeld; beproef liet. Vraag aau uwen apotheker XIOJP-BITI’JEIt Dit Bitter kan u hel leven redden zooals het dit reeds aan velen gedaan heeft. Varkrijbaar bij alle Apothokers en Drogisten tot den prijs van 5 francs do flacon, i V V - l a - JS w s 63 M -=1 cu ’■1 28 ft 32 11 39 7 12 12 17 5 30 7 42 1244 5 49 8 11 tl (dl 8 25 7 32 9 58 Aank. Brusnel 8 50 11 05 (De Ireiurn met llundiar iie.Z'irren. Diiinude-Nirup. 6 20. 8 27. 9 38 Ni- unoil(,tail)-Diiniiiiie-Grnt Brussel, 7 11, 1125, 2 05 4 17.5 48.7 09, 9 (9 Coitem.rcq-Öestehtle, 8 25. 1 18, -1 40, 5 ‘20, 7 18 O'-stendc-Ciutem 6 02, t., 8 07, 12 18, 3 45, 09. 8 05 C"i tem.rc<|. 1 Jper, 7 10, 9 15. 1 .»3 8 00, IJi er-Cort'-m.ri-q, 7 23, 12 22, -5 52. 0 28. f.irhtervelde nuar Kortrijk, 5 25, 8 2-1, 11 55, 1 27, 5 40. 7 27 Kortrijk na.r Liclitenelc, 805, f I 00, 1235,4 30, 641,9 15. I)Uiaent<«dUes>sten. Uit VEURNE (pastburee!) n.T Alveringli.m, Leo. F-lverdiiipbe en IJper, ten 4 15 morjens; naar Al.eriugnam (F. l.omm.ejeten 3-40 na mid. Postmaal naar N'ieupoor rn Oostende, ton 5-15 morgens Hoenadagsehfi dilisentiedienatea Uit de Rh'-lorik"naar Nienpart. (en 3-00 na m. Mcsaag. Di her.'.h. naar Uoogstarde, 11 pre ’a tn. ld F. Lomméa. ml den Pape-aat, naar Alvesio* ghrm. tcb 11 ure Tranrg. Naar Loo (.Caere) ten 5 lire na middag. Messag Tkery, uit de Noble Rose, naar Paperia- jhe, ten 2-30 na m. SfesMj. Aex, ten 2 ure. Naar Rouabrugge (Debeer), ten 2 uie na middag, en ten 2-50 van 1 november tot 21 februari. Naar Stavele (Bornaard vanheo), ten 5 are ua ar. «^'^•DRSBVQIJOIM-WAXY.'VCK, I J woonende aan het kerkhof, te Veurne, maakt het geëerd publiek bekend, dat hij zich, op verzoek, ten huize begeeft I voor matrassen te verslaan, beddere,ssorts te i r'- -j- herstellen, voituren en gareelen te venna- I v<y|t *'<‘h in Jc «linst van CPn ken on alles wat zijnen stiel betreft Bij hc.ni zijn te bekomen alle slach van touw werken, zooals witte waschkoorden, aan vermindering van pi ijzen. Rokend in de omstreken zoo als in vreemde steden voor zijne bijzondere werken, hoopt hij de gunst van eenieder te genieten. Verzekerde en volkomcnc genezing op drie maan den tijd, bewezen door 12,000 cci tifn atcn. De wn»»:i- lijkste breuken worden leruggehouden nirt hel rroo/sfe gemak. Ziekte der vHiuweii.duori'ikking der baarmoeder, enz genezen \onder ring (peftiaire) Onuiiddclijk verlicbing Ecue gediplomeerde dame is nan net gr>ticbt ge hecht. J. WAEKSEGEBS, breukbandmaker der hospi talen en van bet leger, commandeur en ridder van verscheidene orden, voor verdiensten aait bet mensch- doin bewezen, Groenplaats, 55, Antwrrpf.n. Deze pillen, alom gekend, zijn de zachtste en ze kerste purgeermiddel onder ul do medecijnon; zij veroorzaken niet het minste ongemak en mogen op alle tijden en met eene goede maaltijd genomen werden. Zij voorkomen nl da ziekten, omdat zij uit hel lichaam drijven al de slechte vochten, oor zaak van alle kwalen. Een gematig, doch regelmatig gebruik dezer pillen is de waarborg eencr kloeke gezondheid. De jaarlijksche verkoop van tien duizend doezen dezer pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den zeekant, waar de inenscb zooveel voorzorgen moet gebruiken om de gezondheid tc bewaren, toont ge noegzaam de populariteit en de goede uitval van deze remedie Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omzend brief bij elke dnd$ gevoegd. Prijs fr. 1 50 de doos. Bii <h n eigenaar H. STANDAEHT, Sleenstraat, 51. tu Brugge. DEPOTS Te Veurne, bij G DUCI OS. diogist. t« Dixmude. bij MM. GHYSSVERT rn VERWAERDE. Ook lo bekomen bij Hixtor RITYSSEN, apotheker Zuidaüuat, le Veurne. Tarwe, ld. nieuwe Rotlge Sucriocn ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten I’rijn aan welken het meerderen deel der bakkers. Ie rekenen tan morgen, het brood zulten lerkonpen Bruin per 1 12 kilo. 1>G c. halfwit. 68 cenlim. Eene groote en gerieflijke herbet g St. Antoon, met ingangpoort, stallingen, en zeer dienstig voor allen handel. Hlarktprlji* van Z'ruvne. per 100 kilos. 2 Augusli 28 - a 35 25 a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- CD *5 2 i 02 5 50 6 07 *7 35 7 50 8 58 8 9 0S 8 30 0 «9 8 57 9 51 9 08 10 11 10 45 5 07 ’6 08 5.37 6 39 4 24 6 14 7)5 4 52 6 42 7 08 7 50 9 15 Draineerbuizen, enz. - Voor alle inlichtinii men is verzocht zich tc vervoegenbij M. A. Vonck- CO Q z Ecinm schoonen ITÖKWWOW. beslaan de in 3 naneeuhoudende Woonhuizen met erf en aankleven en 20 aren 25 centiaren rnedegaanden grond en erf. gestaan en ge legen ter dorpplaals van Lampernisse. Laatst gebruikt door d’heer P. Potters. Zich te lievragen ten kantore van den no taris Abtiiuh VANDENBERGHE. tcPervyse. JW’ Eenige okkasie. Uit oorzaak van vertrek en ver^rooting der Magazijnen. Uit <1er band te koop als stand, het schoonste huis der stad Vki bxe, goed bek.ilant en kunnende dienen voor alle stielen, gelegen in de Groote Ooststraat, nitijd en tot nu toe gediend hebbende voor Wijn- en l.ikeurwinkel in 'l groot en in 't klc'in, alsook voor juwcelcnfabriek cu winkel, en bestaande, gelijkvloers, in: Winkelplaats met 2 vi- trienen, groote voör- en achtcrkamonwnet dubbele deuren, eetplaats en groote cctbewaarplaats; op de i"1* bovenstagie: 2 Voor- en 2 Achterkamers, waarvan een voor- en achterkamer niet dubbele deuren; op de 2J‘ bovenstagie nog 4 groote lo geerkamers, alles overzolderd; beneden 4 kel ders, een met schoon groot fournois en dienende voor mcnagickelder en de drie andere tot het leg gen en bergen van al de wijnen en likeuren; deze 3 kelders bevatten 37 ingemetste wijnbakken, in de kelder pomp voor regenwater; dan nog boven pomp voor regenwater en eene voor putwater, VoortsKoer met bij^ondei en uitgang, nieuwe keuken, groot werkhuis overzoliterd en met schouw, dan nog houtstal, privaat, enz., benevens eenen schoonen hof. Voor de konditien zich te bevragen bij de eige naarster de weduwe MOREEUW, te Veurne. Voordcclige Voorwaarden. In hetzelfde huis ook over te nemen al de wijnen, likeuren, champagne, iri voornoemde huis tc be vinden, alsook schoonengrooten goudsmidswinkel, j beide goed bckalant, Als men eene der drie zaken vcrschilliglijk wil I overnemen, zich te bevragen bij Madame MO- REEUW, voornoemd. - o -J -2 U 3 5 c g «4

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 4