1 I V' i<m. •i8e ja ar. j Vitiine. 9 /in «ruist i ÜSS2 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fti ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters te herstellen. i hand geslagen, Maar bet. is niet te laat om het kwaad Moedig de hand in de -- o-- j en gewerkt... Ja ge welkt, alwic werken kan, en elkeen kan toch iets doen voor liet goede. Te Gent wil men ook al de fondatic Crombeen ten voordcele van den officiee- len boel inpalmcn. Dit zal nog zoo ge makkelijk niet gaan, want er valt te be wijzen of die gezegde fondatie, geen eigendom is. Menscbeh, menschen, indien gij een goed werk wilt doen, geen testamenten of bezetten, want in ons roovcrsland gelden geene akten moer. Vertrouwt uwe jonst aan eerlijke lieden die gij goed kent, geelt aalmoezen en doet goede werken in uw leven. Aldus zijl gij zeker dat alles te rechte komt. Wilt gij missen doen lezen, wacht niet lot dat het te laat is van daarvoor te zor gen, en gaat in alles bij wijze lieden om raad. Is er gen dal Delgen vagelijk hadden, goed en I - j... ve|(Jedigeni en Daarom zoeken onze tegenstrevers leerlingen en meesters zonder geloof' te hebben. Blijven onze scholen hetgeen zij tegenwoordig zijn, dat is groeiend en bloeiend, dan ligt daarin de zoetste verzekeiing voor de toekomst. De geuzen bestrijden de Kerk en ver volgen de pi iesters. Blijven wij getrou we kinderen der Kerk en vertroosten wij de priesters door onze welgemeende genegenheid en eerbied. Wie zijnen Koning en zijn Vaderland bemint, bemint ook den godsdienst; want zonder godsdienst kan geelt va derland heslaar, en valt de sterkste troon omverre. Kortom, wij moeten aan geheel de wereld doen zien dat wij de orde be minnen, ons vaderland liefhebben en niet alleen de zegepraal onzer staalkun dige gezindheid, maar de vrijmaking en hel geluk van ons vaderland betrachten. Blijven die gevoelens ons bezielen, dan is de zegepraal aan ons. Schcrrewegs. In 1839 gaven de eerw. lieer Jeanty, vikaris-generael, en M. Bodart, een vu rige katholiek, eëiie groolc som voor het katholiek onderwijs te Namen. M. Bara heeft dit veranderd de gift dier vrome kristenen wordt van hare bestemming afgetrokken, en aan. het ollicieel, dat is aan hel liberaal onder wijs geschonken Hoe moet men zulke daad noemen? In 't rasphuis zitten er mannen voor mindere onrechtvaardigheid dan die oüicieele rooverij. Volgens ambtelijke opgaven in den Annuaire statistiquo, die dezer dagen verschenen is, beloopt het getal kiezers voor de Kamers tol 118,426 voor ge heel het land. Daaronder zijn 23,380 landbouwers, 3948 nijvoraars, 262 vleeschhouwers, 3036 brood- en pasteibakkers, 4974 brouwers, 2042 mulders, 4406 onder nemers, metsers, limmeimans en huis- lï’ut moeten wij <5ocn? Wanneer, tijdens de fransche omweu- teling, de legerscharen der zoogezegde vrijheidsmannen als uiigehongerde tal- i ten ut als vernielende springhanen op >ns vaderland vielen, zag men in al de I provinciën\au België moedige mannen j ue geuzen verspreiueu emc «r.t» ...v. opslaan en den vijand tegenstand geheele karvrachten vuile gazellen.... bieden. 1 J 10...1;,. Onze lezers kennen den Boerenkrijg van den vaderlandslievender Conscience; zij hebben die ootmoedige doqh on verschrokken helden bewonderd, die met de wapens in de hand sneuvelden, na zelfs dqn vijand door hunne schier bovenualuurlijkc dapperheid met ver wondering geslagen te hebben. Maar hel getal en het woest geweld zegepraalden; zij die streden voor wel en recht werden overwonnen. Dit vootbeeld moeten wij volgen. Vele katholieken hebben niet getrouw in alles hunnen plicht gekweten. In al de standen der maatschappij zijn er van onze vrienden die gedwongen zijn te bekennen Had ik dit gedaan, bad ik dat ver meden, dan zou mijn vaderland heden yrij wezen! Te laat geklaagd!,... Dit blad verschijnt <len Woensdag, ontniddelijk na l. volgens plaatsruimte. Reehtei lijke ee.rherstcllmgen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 1Ó0. De Aunoncm voor België (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Oitice de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drnkker-mtgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. Schandalen. Meest overal waar het liberalismus meester is, gebeuren er schandalen van allen aard die dagelijks talrijker en talrijker worden. Te Brussel zijn de schandalen als in de mode geworden. Wij hebben daar reeds gehad de zaak Fontainas, die schepen van het onderwijs zijnde, eetie onder hem geplaatste onderwijzeres verleidde en den broeder die de eer zijner zuster wilde wreken, in een twee gevecht neerschoot. Later kwam de zaak uit van den bur gemeester die zijn ouderlijk huis ver kocht om het lot huis van ontucht te doen dienen; dan nog kwam de handel in blanke meisjes de faam der hooldstad onder betrek van zeden nog wal ver tuistenen. Verledene week nog sprak de kor- rektionnele rechtbank van Brussel eene veroordeelii'g van 3 maanden gevang uit voor overspel, tegen M. P. Desch.-y- v er ..-major der. burgerwacht en schepen van 'I ouderwijs ie Laeken, en nu woens dag laatst had in de verlichte stad een ander drama plaats, waaraan de Etoile Beige den beteekenisvollcn titel geeft van drama der echtbreuk. De doktor Cesar De Pape gekend van geheel de bevolking der siad, omdat hij sedert 20 jaren een der ieverigste werkers der socialislsche beweging is, welker leerstelsels hij in de meetings verdedigde, heeft, in volle straat en te midden van den dqg, vijf revolverscho ten, schier met hel wapen op de borst, gelost op zijnen vriend Arthur Duvcrger. Deze viel in de armen van eenen werk man; bij ontving de eerste zorgen in de herberg les Trois Fontaines en werd later naar St. Pielershospilaal overge- brachl. De Pape en Du verger waren goede vrienden en werkten samen aan het dagblad l’Emope, waarin de eerste on langs nog een aantal artikels schreef over de verantwoordelijkheid der misdadigers. En de oorzaak dier misdaad zal men vragen? Wel, Duverger (of liever Arthur Bogaert, z.ooals 1‘Echo du Parlement hem noemt, erbij voegende dat hij van naiam veranderd is. ten gevolge ee'ner veroor- 1 gevang, voor in geschrift en aftrogge- onderhield, zoo het schijnt, schuldige betrekkingen met de vrouw van zijnen vriend, van welke betrekkin gen doctor De Pape bet bewijs zou be komen hebben door de ontdekking eener bi iefwisseling. De indruk door dit bloedig drama veroorzaakt, is nauwelijks een weinig gestild, en reeds zaterdag werd de ge- i meente St. Joos-ten-Noode door een nieuw liefdedrama in opschudding ge bracht. Zekere K. Vanderborghl, een ongehuwd man en vader van verscheide kinderen, heelt een revolverschot ge lost op de weduwe Dcmerre, herber gierster, met welke hij vroeger in be trekkingen stond. De vrouw ontving den kogel onder het rechteroog, en daarna kceide Vanderborghl het wapen legen zich zelven, om zijn eigen recht te doen, en viel dood ter plaats. Na al die schandalen komen er nog veel meer andere teekens van den tijd uil, niet alleen inde hoofdslad, maar in de groote liberale steden. Men oor den Fe Bi ussel had zoo wat een jaar geleden, veel’ spel met de konkelfoezen zijner Siadhuisbedieuden, de schandalen der mestpacht en de medeplichtigheid der pöli'cic in den handel in blanke meisjes. Te Luik kwam, geiijk wij het reeds gezëid’ hebben, het schandaal van de kaaien der Maas uit. Te Serai ng is de gemeenteontvanger aangehouden, in volle zitting van den gemeenteraad, onder beschuldiging van de bagatel van honderd duizend frank ont vreemd te hebben. Te Doornijk heeft men, in de zaak Soyar, gezien dal een gemeenteraadslid hel toezicht had over werken waarvan hij, met tussebenkomst van eenen strooien man, de aannemer was. Te Antwerpen zit een stadhuisbe diende achter de grendels, onder be schuldiging van belangrijke ontvreem dingen. Të Gent is een ambtenaar van hel bureel van openbare werken afgezet, voor ernstige onregelmatigheden, en men voegt er bij dat de man naar Frankrijk gevlucht is, alhoewel hij het voorwerp was van eene gansch bijzondere bewa- wel iemand die zou durven zeg de vlaamsche en waalsche o wanneer zij bloed te pande stelden om hunne vrijheden te verdedigen? Eer aan de overwonnen dapper heid! juicliite Napoleon 1 op het zien vin eenen stoet gekwetsten die bloe- ileml eu afgemat, maar fier en onge temd. van liet slagveld terugkeerden. Dit zegt men ook van onze voorou ders die. /.onder wapens of inrichting, de oude soldaten van Dumourtez en de gordgeuetende krijgers van koning Willem op hel lijl vielen. Zal men ons zeggen dat wij, zonen van uitstekende belden, die al de middelen ter band hebben om te zege pralen, als moedelooze lammeren het liool'l gebogen hebben, omdat een vijand, (iiiiectnvaardiger cn hatelijker dan onze vroegere verdrukkers, dank aan oneerlijke middelen in den luaisten kipstrijd zegepraalde?... Wij ook moeten ons land re lden, wij ook. moeten het vrij maken, wij ook moeten zijne beulen verdrijven. Zullen wij daaraan te kort blijven? Sommige ontmoedigde katholieken zeggen Het kwaad is te ver gekomen; nu is ons land reddeloos verloren De toestand is inderdaad netelachtig, want Onze vijanden, om ons te hinderen, vreczcn niet ’s lauds duurbaarste be langen met de voeten treden. Aan de ongelukken welke ons thans doen zuchten, hebben veel katholieken door hunne schuldige onverschilligheid uieègewerkt. Doch zooverre gaat het nog niet, dat er geen reddingsmiddel meer mogelijk weze. Wanneer eene onweerswolk weiden cn velden met oveislrooming en vernieling bedreigt, wanneer de donder kletterend neervalt, dan is de landman bedroefd, dan smeekt bij God om ’t behoud van zijn leven en zijn goed, maar hij wanhoopt niet. Hij weet dat na regen zonneschijn, i:a het onweder kalmte komen, en blijft hij niet gansch gespaard en behoed, bij zet zich moedig aan 't werk om de geleden schade te herstellen. king der policieEen blad van Brus4 sel beschuldigt hem vr.n onlvreemdin- gen, welke eene som van 30 duizend frank bedragen. En al die liefde- en' bestuurlijke schandalen geboren in liberale sleden. Indien hei tiende daarvan in eene stad door katholieken bestuurd, voorgeval len ware, ge zoudt de liberale papieren, groo'.e cn kleine, hoorei) schreeuwen en tieren tegen de nalatigheid dier ge meentebestuurders in het toezicht over de zeden en de belangen hunner ge meente. Ze zouden hel gouveernement dwingen daar tusschen te komen, om in alles orde te brengen, cn die laak om de zeden te bewaken en de belangen der laslenbctalers te bezorgen aan eenen specialen commissaris opleggen. Maar de sleden waarop wij daar eenen oogslag hebben geworpen, zijn liberaal door en door, en daarom is alles in regel! Van alles wat. De advokaal-generaal Faider heeft uitgelegd waarom het Verbrekingshof thans zulke zonderlinge vonnissen velt, strijdig met de Grondwet het is, zegt hij, dat de rechters met den tijd moeten meê gaan en moeten vonnissen volgens de belangen van den tijd Zoodus, de Grondwet telt voor niets meer', de rechters houden er geene rekening meer van cn zien slechts naar de belangen van den dag! En wat zijn die belangen van ’t liberalismus, van de vrijdenkerijArm Belgie I De geuzen verspreiden elke week met iook iets gedaan voor de katholieke ga- I zeilen. Men toont, in het katholiek kamp, ge woonlijk tc veel onverschilligheid te genover de goede schrijvers. Men heelt geld voor gaaischieiingen, reisjes, inu- ziekleesijes, en andere diergelijke, doch men nijpt de franken halt in stukken vooialeer iets te besleden voor een goed nieuwsblad of een goed boek. Een gazelschrijver kan veel goed doen aan de gezindheid welke hij ver dedigt; dit begrijpen de liberalen beter dan de katholieken. Eene goede gazet predikt alle dagen het goede, cn een goed boek is een kostbare raadgever. Vergeten wij dit niet. De geuzen bestrijden onze scholen, I en hierin worden zij geholpen door ons part ij zuchtig gouvernement Ondersteunen wij de katholieke scho- jeeling' ïoi^S'mmmd^n len.... Leerlingen worden later kiezers, valschheid de' grondstelsels der eerste opvoe- j larijenj ding gaan nooit te niet. JM—C—I - --- rT UBfiTTM77 *->1 »riiriamtrr-m7iï

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1