I I 5 38e jaar. iV 5977. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; niet de post G fr. Annonce» 20 centimen per regel. Do -noote letters Men schrijft ons heden uit Bevcrcn-op- dcn-User Niets is veranderd in Veurnambacht. Wij hooren nog alle dagen dat liedje zingen van bedriegers of bedrogene on- noozele menschen. Zij zeggen wel niet openlijk en met dezelfde woorden niets is veranderd, maar ’t komt toch altijd op ’t zelfde uit die mcnsch officiële schoolmeester, wel te ver slaanleert daar niets dat slecht is, zij loeren daar den catechismus gelijk vóór de wet, en andere dommigheden van de onnoozele menschen geern geloofd, omdat het geuieadommigheden zijn Maar, a propos van niets is veran derd, o 'k stel eene vraag 't W; s hier immers het geval dat moed en zelfopoffering alles vermogen. De Blauwe Zusters hebben hun voorzeker vele moeite en ruzie moeten getroosten in het aanleeren dier liedjes en kleine vertooningen, maar dal alléén geeft het schoonste bewijs van hunne zelfopoffering; daarbij hebben zij die gelukkige onderscheiding gemaakt tusschen liedjes en stukjes die onder het begrip val len der kinderen, cn andere die vreemde en onbekende zaken aan jong verstand der kinderen voorstellen. Spreekt aan een kind van liefdadige werken, van eenen engel cn en den boozen geest, of ook nog, spreekt hem van t enen boer die zaait en maait cn dorscht, het kind zal u verstaan, zal weten waarvan gij spreken wilt. Indien men dan zulke onderwerpen neemt om er kleine vei- tooningen van te maken, de kinders. met die eenvoudigheid en die onbeschaamdheid eigen aan hunne jaren, zullen gemakkelijk in state zijn om u een aangenaam tijdver drijf te verschaft’) n. Die cn gclijkdanige onderwerpen hadden uitgekozen geweest, en alzoo hebben de Blauwe Zusters er in gelukt om met die kinders eene alleraange naamste feestc te geven. Eene derde prijsdeeling was zondag voor de knechten der lagere school. Wij zijn gelukkig van te mogen zeggen dat de leerlingen in het spreken en spelen eenen groolen stap vooruit gedaan hebber.. Van de jare waren het niet slechts alléén- en tweespraken, maar de kinders hebben ons van dezen keer vergeestigd met een klein blijspel, waar men loonde dat eenen char latan altijd verkennelijk is aan zijne grooto klaps en zijn beslag. Wij lu bben ook met belang de aanspraak aanhoord van den ondermeester Bruwaert, waarin hij zoo wel zei dat de ongelukswet nog niet geheel en gansch toegepast en wordt uit veeze van volstrekt geene kinders meer te hebben, en dat men aan ergere dingen moet verwachten, als de nieuwe anlipasloors en antipastooressen uil de nieuwe normaalscholen zullen gekropei den naain der katholieken don verdienste lijken heer Pinte te bedanken over zijnen moed en zijne zelfsopoffering in hel op voeden der jeugd. Is schoone van te werken voor God en zijne Kerk, als men in de volle kracht zijner jaren is: maar het is edel, als men voor dien God en die Kerk werkt gelijk een jongheid, als men zijne krachten alreeds voelt begeven. Wij bedanken hier ook de katholieken van Veurne over hunne milde almoesen. Er zijn meer kinders in de scholen dan over jaar, en er zijn ook nog meer prijzen boeken en kleedingstukken, toegestroomd als over jaar. Bij de Eerw. zusters Annun- ciaden alléén zijn er meer dan 300 klee dingstukken uilgedeeld geweest. Als men dat ziet, men moet zeggen dal er nog zeer vele góe volk moet zijn in Veurne. Een dingen alleen is te verwonderen, en 't is dat de katholieken, onder politiek opzicht, zoo weinig vooruitgang doen; en kan het aan iets anders toe te schrijven zijn dan aan de onvolmaaktheid der organisatie Wij peizen van neen. Het volk is goed, maar het dient bewrocht te worden. Douimc praat. ’t Advertentie-blad, in antwoord zeker op onzen artikel, heeft nog eens cenigc kolommen overgenomen uit eene andere geuzengazette, die de pretentie heeft de zaak over de jaarwedde der onderpas toors klaar uiteen te doen. Maar die pretentie is op niets gesteund en ge heel haar gezwetst komt uit op domoren praat. Inderdaad, de jaarwedde der onder pastoors, zegt het blad, moet niet aan zien worden als eene schuld, welke de Staal aan de Kerk te betalen heeft! En waarom? O ndat er een onfeilbaar libe raal van 1831 bet gezeid beeft Daar is geheel de reden; enden inboud van het concordaat en de omstandigheden te bewijzen 't geuzenministerie maar moeten eene jaarwedde van 500 fr. toeslaan aan de geuzenschoolmeesters en de geiuitcmanlooide mamzels, en hel zou zien welk smoelken zij zouden trekken. Men ziet dan, moest het gouverne ment de jaarwedde der onderpastoors verminderen, geheel het art. 117 der grondwet zou op niets uikomen cn bij gevolg geene reden van bestaaiijbobbon. Zoo, de confrater is er nog keer nevens. De opsteller van dit scherpzin nig bladje zou bijgevolg wel doen wat zinnelijker te zijn in den keus der arti kels welke hij uit het Verbond en andere j geuzegazetten wil overnemen; ’t zal een I middel zijn om hem niet belachelijk te maken en om alle dommigheden te ver- I mijden. l*r ijsdeelingen. De voorgaande week was eene piijsdee- lingweck de geuzen hebben de gedwon- gin of verblinde ouders en kinders met eenen boek of stuk goed trachten te paaien of meer en meer te verblinden, en de katho lieken, niettegenstaande al de geldelijke op offeringen die zij reeds gedaan hadden, heb ben nog liefdadig genoeg geweest om de ouder» en kinders hunner scholen met eene rijke belooning aan te moedigen in hunne standvastigheid en hunne gehoorzaamheid. De dinsdag was er prijsdeeling bij de Zusters Annunciaden. De feesln wierd geopend door eenen koorzang die gevolgd werd door een drama in 3 bedrijven. Dit drama verbeelde den strijd van hel christendom in de eerste tij den der Kerk tegen al wat barbaarse!) en goddeloos was. Niettemin de Kerk zegeviert in de bekeuring eener vorstelijke familie. Het stuk, zoo welgekozen voor den heden- daagschen strijd der zelfde katholieke Kerk, wierd overtreffelijk uilgevoerd, en men heeft bijzonderlijk en met reden, het ge mak. de vrijheid en de natuurlijkheid in spreken cn spelen bemerkt van de vorstin en hare dochter. Proficiat aan de jonge speelsters, cn bij zonderlijk aan deze laatste; proficiat ook ran de Eerw. Zusters die niet alleenlijk op den eersten rang mogen slaan, zoo M. Ger main sprak, voor wat het onderwijs aan gaat. maar daarbij behendig genoeg zijn om de kinders hunner school zulke sierlijke vertooningen te doen geven. Donderdag moesten wij gaan zien naar Blauwe Zusters, cn, gelijk over ja; r, heeft iedereen hem in die kinderfeest aiderbest verzet. Hoe is het mogelijk zal men zeg gen. dat kinders, waarvan de oudste nauwe lijks 7 jaar tellen, binst twee gestegen uren eene geheele zale volk bezighouden. Hoe moeielijk het ook were, het was toch alzoo, en zoodanig dat die kinders hunne ver tooningen tot twee maal toe voor een ver- scbillig publiek hebben moeten herhalen. VrmE, 6 September 18&2. Zekeren ouderdom; want zouder te spreken van slechte boeken, indieii er sommige gevaarlijk zijn voor sommige jongelingen, zij kunnen ook slecht en gevaarlijk zijn voor eenen jongen bi bliothekaris, en bijgevolg, om dezelfde reden zouden zij hem moeten, ontzeid worden. Inderdaad, neemt eenen jongeling als bestierder der bibliotheek; neemt hem in dien tijd op welken hel goed en het kwaad aan zijn hert de overhand be twisten, zet hem daar te midden van slechte boeken, wat zal er van hem ge worden? Hij zal die boeken lezen, maar niet om liet welzijn van zijnen even- mensch, maar om zijne eigene driften te streden en te voldoen; hij zal ze le zen, omdat hel zijn ambt is, maar hij zal er zijn eigen bederf en zijn eigen ondergang in vinden. Die jongeling dan, mag die boeken niet lezen. Maar als hij ze in cons ciëntie niet mag lezen, hoe zal bij er dan kunnen over oordeelen? Dal is een. Ten tweede er worden bij de be- stieiders van bibliotheken grondige kennissen vereischt. Inderdaad, het is den bibliothekaris opgeleid over de boeken te oordeelen. Welnu, om over een boek te kunnen oordeelen, moet men hem kennen en zoowel kennen dat men met zekerheid kan zeggen wien zulke boek voordeelig, wien zulke boek nadcel'g is. En fiat is juist geen kinder spel; maar het vraagt eene groote ondervinding, volkomene studiën en eene aanhoudende werkzaamheid. Dit zoo zijnde, hoe komt het dat men hier te Veuitie tweegansch onervare jon gelingen als bestierders der bibliotheek heelt aangesteld? Hoe legt dat zich uil? Elihliutliekaris zijn. Dat is een ambt van do grootste aan gelegenheid en vereischt diensvolgens bijzondere hoedanigheden bij dezen die het uitoefenen. Dat bel een belangrijk ambt is, zulks inoet niet bewezen worden het springt in de oogen van alle lieden. is trou wens de bibliothekaris die al de boeken eener bibliotheek in Landen heeft, die ze uitdeelt en te lezen geeft. Ja maar, in eene bibliotheek zijn er verschillige soorten van boeken daar zijn er die in hun eigen slecht zijn, en deze boeken mogen door niemand gelezen worden zonder eene bijzondere toelating der ker kelijke Ovciheid; daar zijn er die goed zijn voor zulk eenen persoon en die slecht zijn voor eenen anderen. Welnu, wie moet daarover oordeelen? En dat men niet zegge de bibliolhe- karis moet dit hem niet aantrekken; bij mag gelijk welken boek, gelijk wen,en persoon te lezen geven. Dit ware rede loos, omdat zulke handelwijze regel recht zou strijden met het doelwit eener bibliotheek. Inderdaad. welk is het doelwit eener Ifililiotheek? liet is toch zeker .niet het vmzedeloozen eener stad; ’t is zeker niet bet bederven derjonkheden; ’t is ze ker niet hel ongeluk der huisgezinnen? Neen, maar bel doelwit eener bi bliotheek is verhevener zij is ingerichl om deti ineusch te onderwijzen, om hem aangename lezingen te vei schaffen cn om zijn hert en zijne ziel met vaste waai heden te voeden cn te versiereti. Welnu, moest de bibliothekaris aan Jan en alleman gelijk welken boek in de banden steken, dit doel ware onbereik baar, en de bibliotheek, in plaats van goede vruchten, zou er slechte vóórt brengen en den ond< rgang veroorzaken van al wat treffelijk en eerlijk is. Zoo oordeelen alle verstandige lieden cn dit bevestigt de ondervinding. Inder daad, wat heeft er de oorzaak gegeven van de l’ranschc revolutie? Waren hel niet de werken van eenen Voltaire, van eenen Diderot, Bousseau, d’Alembert die in de handen van hel volk gewor pen waren. Welke is de reden nog hedendaags waarom zooveel jongelin gen den weg der deugd en der waar heid verlaten, om aan hunne woelige driften den vrijen teugel te geven? Zijn het de slechte boeken niet? Ach! ja; Jen ’t is pijnlijk oin zeggen, maar velen heb ben wij er gekend, brave kinders, die de vreugde waren van hunne ouders en wien eene schitterende toekomst tegen- loeg; zij lazen gevaarlijke boeken, cn ziet, hun verstand en hun herte wierden bedorven, cn, van gehoorzame kinders wierden zij wederspannig, verloren hunne vocatie en brandden wierook voor hunne schandelijkstc driften. De keus van de boeker, is dan hoogst noodzakelijk; daarom aarzelen wij niet te zeggen wilt gij dien keus niet doen, wilt gij de boeken uitdeden zonder de hoedanigheden cn kennissen in te zien van den vrager, vele beter zoudt gij geene bibliotheek hebben, omdiesw.lie zij eene pest ware voor de samenleving. Zoo, indien de keus der boeken van zulke groote aangelegenheid is, er volgt daaruit dat deze die aan 't hoofd der bi bliotheek zijn, in state moeten wezen om op eene behoorlijke manier dien keus te doen. En wat is daarvoor noodig? Twee zaken Eenen zekeren ouder dom en grondige kennissen. volgens plaatsruimte. Rechlcilijkc eerherstellingen 1 fr. Eeh’N’r 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office uf. Pcbucité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. - -- - in dewelke het gemaakt is geweest, en de discussien van hel nationaal congres zijn van kante gelaten; dit al is van geene weerde. Ten tweede,zegt het blad, «degrond wet verzekert dc geestelijken eene jaar wedde, maar geen enkel artikel dier grondwet ontkent den wetgever het recht ieder jaar de sommen voor de eerediensten bestemd, te verminderen of te veranderen; in andere woorden wil het blad zeggen bel gouvernement heeft het recht die jaarwedde te verminderen. Wij zouden daarop kunnen antwoor den dat dit leugens zijn, aatigezten do wet van 1837, die niets anders is dan de uitroeren de bekrachtiging van art. 117 der grondwet, de jaarwedde der onderpastoors op 500 fr. heeft gesteld; maar wij hebben liever te antwoorden dal de vermindering der jaarwedde van de onderpastoors verboden wordt door den zin en deti inhoud zelvo van art. 117 der grondwet. Inderdaad de loden van het congres, die de grondwet hebben gemaakt, heb ben door hun art. 117 eene volkomene jaarwedde aan de onderpastoors geven en niet een supplement var. traktement, aangezien zij later de gemeente cn de kerkfabriek hel recht toegekend hebben de onderpastoors nog eene hulpsom too tê slaan. Welnu, indien het waar is dal de leden van liet congres eene geheele jaarwedde voor dc onderpastoors ge stemd hebben, Ik vraag het u, boe zou het gouvernement nu nog die jaarwedde mogen verminderen, aangezien zij maar eene onvoldoene jaarwedde is. gansch toegepast zïch voorzeker lol 500 fr. beloopt, en dat 500 fr. reeds .•nrtiion nt< rtn 1 eene onvoldoene jaarwedde is. j Dat 500 fr. reeds eene onbehoorlijke .,-jn jaarwedde uitmaken, ware gemakkelijk zijn. Wij kunnen ook niet nalaten van in t,n liewiiz.cn 't. rrAnzAnminicioi-iA zou s Den ai September 1882 zal de genaamde Maria» Joanna-Cecilia Defever, geboren te Haringhe den 20 Augusti 1782, weduwe van Martinus Kockcnpoo, binnen onze gemeente, haar 100-jarig jubelfeest vieren. De bibliothekaris. Daar is haar doelwit.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1