I r •I 1978. <3Se jafjr. V L rn. September Ï882. Bil blad verschijnt den Woensdag/ onmiddelijk oii'lerteekenen, dit is li«i slechts twist, tweedracht én I voorwaarts, viel den vijand aan, dreef schijnen echter zoodanig gering niet ge weest te zijn, want een bijzonder tele- giatn van do Standard schat zo op ruim POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. De radikalen houden zich van heden grondslag néémt voor het verleencn hel stemrecht, den voorkeur C"". aan hen die deze bekwaamheid in de i door den Brusseiscben briefwisselaar van een Ant- en onderofficieren; 3° en priesters welke eene l genieten; 4’ i van meente, ontvangen; 3° aan de leeraars van de Pfijsdeoling in do katholieke school van Eulscamp. ’■I menschelijk te werk gaan. Zoo Klópterop J'btjekijker hebben niets anders gedaan dan gebast en niet gebeten, nangezien zij niets weerlegd lu bben van al hèigeon wij gezeid hébben. Willen de op stellers van liet blad redelijk handelen, dat zij ons gezegde weerleggen. Zich zei ven. n® Egljptc. De gedrukte proklanmiie is versche nen vat) den Sultan van Turkije aan het Egyptische volk, waarin verklaard wordt dat Arabi pacha een opstandeling is, Kieshervorming, Het Brusselsch dagblad la Gazelle, aangekondigd hebbende dat hel gou- stukken geschut buil. De verliezen aan onze zijde zijn gering. I ciel telegram van digen daar de Bisschoppen en rechterzijde de wapens zouden neêrlog- gen. I hunne wenschee voor eene wezenlijk heid; immers T is gekend hoe zeer zij verlangen dat de katholieken den strijd tegen do ongelukswet zouden opgeven. Volgens booger bedoeld blad, zou de I geestelijkheid laten weten hebben, dal zij gebruik wil maken van art. 4 der ■vet, 't welk toelaat dat de priesters bui len onderwijzen. de algenieene zedeleer. waarvan de geuzen de deftige voorstaanders zijn? Zal iemand die katholiek wil blijven, op zulk eene ma nier mogen te werk gaan? Daar is de knoop. Wij bekennen ja. dal er afvallige katho lieken zijn, die door hunne levenswijze hen onweerdig maken van den naam van chris ten. Maar zulke mannen worden door ons over boord gesmeten en nergens zouden zc nog plaats vinden, ware het niet dat gij, geuzen, minnaars van de onafhankelijke zedeleer, hel u nog eene eer acht zulk volk in uwe rangen te mogen opnamen. Zoo is het dat er gevonden worden die omdieswille da', zij hunne schandigo driften niet moch ten voldoen, ons kamp hebben verlaten en hel uwe zijn binnengegaan, omdat zij over tuigd waren dat de oorsprong der gcuzerij niets anders is dan eerloosheid, zedeloos heid en hoovaardij. Het geldt dan hier gcene persoenen, maar princiepen. Wat die blibliolhekarissen betreft, het Advertentie-bladje is nog ecus nevens de kwestie. Er is trouwens zake van te weten ot zulke jongelingen mans genoeg zijn om op eene betamclijke manier over boeken le oordeelcn. Wij hebben daarover ons ge dacht gezegd; het AdverteMie-blad integc- gendeel. heeft gebast en niets bewezen. En wat de verdrukking der famil'en aan gaat, wij hebben daarvan niet gesproken wij eerbiedigen die huisgezinnen. Wat meer is 't is wel aan de geuzen van vei drukking te spreken, zij die niets anders kennen dan partijzucht, zij die den katholieken burger vernederen willen om alleenlijk al wat geu- xensleppedrager is te ondersteunen; zij dio den armen mensch het bloed uitzuigen om zijne kinders te vergcuzen 1 Neen, geuzen, van verdrukking moogt gij niet spreken; want de verdrukking is uw konteeken, uwe lenze en uw dagelijks ambacht. Nu, aangaande de jaarwedde dor onder pastoors, wij hebben bewezen dat het on- rechlveerdig zon zijn die jaarwedde te ontnemen, en zijn gereed het nog eens te bewijzen als het nood doet. Dat het dan dat der vrije kollegien en scholen, geuzenblad n’cn koer toont dat wij ongelijk dat is bun recht, maar te beslissen dat hebben en dat het daar niet en tiert gelijk i wvm iwwu u<u uulaats*, genoemd onderwijs in een land 1 de schooluren de c nisic ij.vc t j waai, het ondfirvvlijs vrij is iemand on- j Inderdaad, voor wat het zedénbederf be de kortzichtige'lieden des le beier te j lrelt- in plaats van ons te wederleggen, zij 1 i hebben beginnen schelden, zij hebben ons rrnliik I vei'woten voor twistzoekers, verdrukkers der mt weezen, dommekoppen on voor alle andere dingen, die mln dan schoon zouden zijn waren zij óns door treffelijke menschen naar ’t hoofd geworpen. Daarna hebben zij solemnecllijk gezeid dat cr ook katholieken zijn die vallen. Maar, onnoozelaars, dat is de kwestie niet. Er is zake van le weten waar de oor zaak van het zedenbederf te vinden is. Is Onderkoning en aan Dervisch pacha en de uisschenkomst van Engeland uilge- -- - lokt heeft. Verder wordt verklaard, dat at reeds bezig met het voorbereiden bet ordeiecken aan Arabi verleend werd van zekere wetsontwerpen die in den Op voorstel van dienzelfden Dervisch, aanstaanden zittijd aan de hamers zullen nadat Arabi de stellige verklaring afge- voorgclegd worden. Dc wetsontwerpen, zooais le deuken is, zijn gericht legen de klerikalen. Men zal ouder ander de afschaffing vragen van het budjet van eerediensien, de verbeurdverklaring van zekere kerken eu kloostcis aan religieu ze orders toebehoorende eu <.ei; bijzon der strafwetboek, waarbij de geestelijk heid om zoo te zeggen buiten de wet zou gesteld worden. In een woord, men wil tic Kidturkampf in frankrijk inlich ten. Tc laat znl hel I’ransche volk de gevolgen der handelwijze zijuei bestuur ders ontwaren. Heeds van nu af wordt de Bepubliek overal buiten gecijferd, uien houdt geene rekemug meer van zijne opmerkingen ett het vroeger zoo i,,.<cli:ig en invloedhebbende rijk wordt imins nog als dc geringste mogendheid in de politieke balans aanzien. In plaats van i'e vaderlandsliefde iierop le beuren, zoekt I i aal onder zijuo landgtmpólcii, lot liet door iuta.idscfie oneemgheden veib'ok- kc(.l en verdeeld, de machtige naburen cr i ukcl de hand op zullen le leggen hebben. Dn lot wacht l'iatikrijk ouder het b heer der radikalc pariij. ■ian te 'duiden j se*sel|CI1 kortcspondeni echt zijn, strekt 'j‘c I onpartijdigheid van de middenseklie. van I net sieinrecnt, oen voorkeur gegeven De liberale organen neme m aan ^en (jje (jezc bekwaamheid in de I staatsscholen hebben verworven boven I hén die hunne geleerdheid in een ander onderwijsgesticht hebben opgedaan. Dal MM. De Vigne en konsoorten het onderwijs van den Staal hoogcr achten Vóór drij jaar had het art. t zijne j rede van bestaan, omdat men wist dat dc geestelijkheid er geen gebruik zou willen van maken; maai zoohaast de priester in de school zon willen - lieden wordt dit artikel een gevaar. Kan men nu nog klaarder on duide lijker bewijzen ’l geen de katholieke redenaars en dagbladen dtiizeinuaa! hebben herhaald, namelijk, dat art. 4 een droeven jongen, t zou toch ten minsla - i waardig maakt van zijn stemrecht uitte- En zou daarmee alles gedaan wezen. ocfenen*> d;U rid.t tijdigheid en willekeur en kan door een waarlijk onpartijdig man niet goedge keurd worden. leverd had van zijne onderwerping aan den Khedive of den Onderkoning. liet Egijptische volk wordt ten slotte ver zocht gehoorzaam te zijn aan Tewfik en hel leger van Arabi te verlaten. Ziedaar voor de proklamatieWal hel besluit betreft waardoor de minister gemachtigd is de militaire overeenkomst 1 met Engeland ie 1 nog niet gereed. Dei plan bestaat om in de i’ransche K itiicr der Afgevaardigden twee groe1- ju a te vormen, welke alle thans bestaan de zuilen omvatten. De eene zal den -!.-h van groep der liberalen voeren <•.'1 alle liberale traklien der Kamer in zién opnemen; dc uiterste liukei zijde, de ia nkaie linkerzijde en dc deuiuKra- li.-chë unie zullen daartoe behooreu. De andere zou gevormd worden uit de V’iormalige republiekenschen unie, warrbij zich alle andere groepen zou den aansluiten. De eerste zou niet min- der dan 300 leden tellen, wat voldocn- <le zou zijn om eene regeeriugsmeerder- l.eid le vormen voor de andeie wordt op ten hoogste 130 leden gerekend. Engeland. Er hebben nogmaals gioote onlusten in Ierland plaats gehad. De policie-agcn- len van Dublin hebben hunne bediening geslaakt. Vrij van de policio, hebben woelzieken van deze gelegenheid ge- inmk gemaakt, om btiinie piuiidcizucht in werking te stcilén. De troepen, welke de agenten vervingen, zijn verplicht geweest hunne wapens le bezigen om de tust zóóveel mogelijk te lieistellen. lb>ew< 1 eeuige agemen beróuw hebben getoond over hunne doenwijze en in t.’uiirm bediening zijn hersteld, blijven het grootste gedeelte iiogtaus bij hun genomen besluit. Men heelt insgelijks een oproop ge daan tol de bevolking om zich als poli- cieagent vrijwilligaan te geven, doch tot hiertoe heelt dit middel geen uitslag opgeleverd. In plaats van 8 a 900 agen ten, telt men-er voor den oogcublik slechts 200. Deze onlusten stellen hel kabinet Gladstone in de moeielijkstc om standigheden, daar het reeds meer dan de handen vol heeft met de Egijplischo kwestie. I ning van den aanstaanden znlijd dei js |j(,t ju Je grondstelsels van ds zuivere Kamers, een wetsontwerp neerteleggen leering van Christus, of in grondstelsels van betreffende de kieservorming, wordt j de algemeene zedeleer. waarvan de geuzen I die tijding terechtgewezen 11::..:r Zaterdag beeft tusschen de Engel- werpsch dagblad. seben en de Egijptcnaren oen tamelijk Het wetsontwerp in kwestie zou, hevig gevocht plaats gehad. Een ofli- volgens dien briefwisselaar niel van het generaal Wolseley gouvernenientuitgaan.maarvandemid- soderidien ontvarigeti, spreekt daarover,; densektic, waarvan M. Dc Vigne, van i Gent, de verslaggever is. Behalve aan dc Egijptische tegenwoordige kiezers voor de provin- fzaterdsM. cje en gemeente, zou, volgens het ontwerp der middenseklie het stem recht verleend worden 1° Aan al de personen welke eene i van geneesheer, advo- een schijnheilig commediespel is, om d 1 kuunen verschalken? Waarlijk de Chroniquè hecfl g-’-ij’- gehad wanneer zij uitriep dal dit art. 4 eene kunstgreep was onweerdig van een gouvernement dat zich zelve eer biedigt. k na je graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens idaalMuumlm’—iïecliteiiijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. Dc \nnoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’l buitenland warden ontvangen door het Office üe Publicité, DIagdalenastraal, 46, te Brussel. -- )j, n schrijn iu bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkerriiitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne. omdat bij ongehoorzaam was aan den i Neen toch, want liberaal orgaan voegt cr bij Omdat wij dc overtuiging hebben dal de Bisschoppen er weldra zullen gebruik van maken, zouden wij willen, en dit reeds in den aanstaanden wetge- venden zittijd, dat het art. 4 verdwijhe 't welk, vóór drij jaar, zijne rede van bestaan heeft gehad, maar dat op T o ogenblik een gevaar wordt voor onze wereldlijke scholen. Zieldaar nu de liberale schijnheilig heid bloot voor onze oogen. Een dia bast naaai’ niet bijt. Als 't gebeurt dal men langs de straat ecu van die kleine juiïerhondekens ziet uit- j spiingen on hoort lawijt maken, men gaat l onbevreesd zijnen Weg voort en Zeg! dal is liexe school van Ruiscnmp en wij hebben er ons een hondekén dat bast maar niet bij'.. Uitermate Wvl verzet. Wil waren er pepaan enkel noodkreet laten hooien over het aaugroeiend zedenbederf in onze stad; wij hadden be- j wezen dat dn ontneming der jaarwedde van dc onderpastoors onrechlveerdig zou zijn, en eindelijk ren ’.voordeken gerept óver net bestuur onzer bibliotheek, en daarvoor het Advertentie blad of liever 'dopt er op en po'jekijker zijn in eene I 1 t r geschoten: zij zijn uit hun kot gesprongen, maar gchikkiglijk. even als die kleine bon dekens. z/j li bbea maar beten. selsch liberaal blad, zonder er overi- I gens den oorsprong van dv.id„.., dat de Schoolstrijd binnen kort ging ein- 1 digen daar de Bisschoppen Waarom, als men de bekwaamheid als volgt n Eene aanzienlijke E krijgsmacht ondernam heden (zaterdag), bij z-.mopgang, eene verkenning tegen onze voorposten. Generaal Willis rukte hem met vcilies terug en maakte vier diploma hebben van geneesheer, advo- *'i; kaal, ingénieur, landmeter, enz.; 2" aan onze zijde zijn gering. De vijand heeft de officieren en onderofficieren; 3" aan zich acuter zijne aarden wallen terug- de pastoors en priesters welke -eirokken. van waar hij op eenen af- jaarwedde van den Staat g stand van 5000 meters hel geschutvuur ;iail je ambtenaars en bedienden voortzet. den Staat, de provincie en de gemec Die geringe verliezen der Engelschen welke ten minste 1500 frank jaarwedde ontvanpen: ;’>0 nnn <t-> do Staatshoogescholen, atheneums, mid delbare scholen, onderwijzers der Oi- itonderd man aan dooden en gekwet- flcieele gemeentescholen; 6“ aan alle S(en. i jongelingen van 21 jaar, welke bewijzen -raCTsr-T-Tï»»—-da? zij in een atheneum of in eene Ba?»crale «cJiij«5wiï2glxc2<B. middelbare school van den Staat Indien de inlichtingen van den Brus- 1 T bovengemeld ontwerp niet lol eer der 1 Gistrcn waren wij in de prljsdeeling der bathe- 'i hebben <lfe kinderfeeste der prij-dcelipg heeft ons eene aangename achternoen doen overbrengen. Be stukjes, vol van zedelesscn, waren allerbest Uitgekozen en geschikt om eens hartelijk tc lachen en daarbij zal iedereen die in de pfijsdecling tegen woordig was, gecrnC bekennen dat die stukjes meesterlijk wierden uiteevoerd, en dat de jongo spelers uit de vrije schor 1 van Bulscan-.p aan veie andere scholen zobden mogen IcSse geven. i Mevrouw Kraaiman. in het tooneqlspel llPHlgO gramschap Meiden van .Mevrouw Kraalman. ‘gaf eene goede i les aan dezen, die rijkdom hebbende? de arms menschen er niets van mededcclen, en insgelijks r.’h’i’ t en nipt r>’<>- aan dc-zen die eene misdaad, ontdekt hebbende, 'c' gcefte vergiffenis ktmr.cn schenken aan ccncn tc- v i J - Ö7 tot re “J"- naar par- j j IJclllcll .’1IUUI VUO OlblllpV t V-1 |35OIJ3331S3E5i®^ Eliwc], wij mogen illist hetzelfde zeggon "m te voiJoen aan eene uitnoodiging. maar waarlijk i,« wij i -jj uv. uiiuuviidur j C<* VAV

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1