38e janr. M 2Z Sep Veh rise. bit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt, Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’s jaars; met de post 6 fr. Annoncèn 20 centime.. per regel. De groote letters J i. i. t"i.. - i n.r.. V...» N’r IK .1. üa i* f on uit Wuiveringhem, lm. Duitschland. steden, gelijk Brussel en C"', zoo inacti- Een andere offien le onderwijzer zei dige oHiciele scholen en aan officiële t voor verdedi- lleere zelve; bij had geen, priester no’o- 1 i gemaakt, bombardement z:c.‘> niet meestertjes J wisten l_ I volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Eeh Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.’ het ïÓO. I)c Annoncèn voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 7buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat4G, te Brussel. Alen schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, driiKker-uilgeier. Zwarte Nonneuslraal. 4, te Veurne. hand gelegd op Tunis; Engeland is in Egypte; Spanje steekt de hand uit naar Morocco en l....‘L _2_ ,.L!. stollen met Tripolitauie. Buiten Afrika breidt Oosffiirijk-IIon* De geldzak en de hoogmoed, ch meestei kes Men zegt ook Ze leeren daar niets Wat verstaat gij door aan den Sn!- Een officieel kind komt M. den pas toor tegen. Manneke zegt er ie mand neemt gij uwe mutse niet af voor M. den pastoor? Neen ik, ’k en doe mijne klakke niet :d Men zal misschien zeggen dat kind bad dat daar niet geleerd, ’k Geloof het; maar had het T Contrarie geleerd! Niets is veranderd Slot Men leest op den schrijfboek van een officieel kind van8jaaroud: De zoogdieren zijn die dieren die hunne jongen zogen en tol die klus be hoort de mcnsch men daar niet leert mooi den, stelen en b.anden; maar leeren ze goed ge- bij voorbeeld, of liever, kunrjen dc kin deren hel leeren aan Wat den toestand in Egypte betreft, die zal al spoedig ovè.al rustig zijn, bijzonderlijk daar generaal Wolseley met ongemeene krachtdadigheid te werk gaat. In de Arabische wijk ei> omstre- en keu van Kaf o heerschte zekere onrust, i •He tot ongeregeldheden bad kunnen overslaan de Eegelsche generaal heelt eene proklamatie kenbaar waarin Kaiio met een bedreigt! worth, ingeval bet rustig noodt. Men schrijft ons 49 dezer: 'k Kome Thuis van de prijsdeeling in de katholieke school van Wulveringhem-Vinc- hein Volk was er bij de machte en tref felijk volk! wij zagen daar den edelen kasteelheer Jonker Merghelynck de Beau- voorde, aan wien de Wulveringhcm-en Vinchemnaars hunne vrije school te danken hebben; onzen geachten volksvertegenwoor diger, den heer L. Visart, de weerde heeren kantonnale schoolopzieners, eenige heeren pastoors van Tomliggende; zeven (op negen) leden van den gemeenteraad, vier disch- meesters op vijf; verders den kerkraad en 't katholiek schoolkomiteil; in een woord, T zij herzeidvele volk en treffelijk volk T geen men in alle prijsdeelingen, niet en vindt? En nu wat gezeid van hetgeen wij daar gezien en gehoord hebben? Voor de liefhebbers van muziek, T en viel waarlijk niet te klagen; men heeft daar schoone en wel hooren zingen door kinders van 6 tot 12 jaar, en dat toen nog in par ten, emc romance het Teerhe.itige Kind, zuiver en juiste;'t was gelijk eene hemel- stemme; en eindelijk de solos van den slotkoor, zoo helder en zoo klaar, dat iedereen zeiwie zingt er daar zoo schoon, allee, ie? In de fabels, spreuken en gedichtjes, iedereen had daar omtrent zijn deel in; do kleinste kwamen daar eenvoudig, preusch en kmdei lijk, hun geleerd rijmke of fabeltje afgevenandere vertelden ievers eene kli.eh.te; twee meisjes deden uiteen hoe nuttig hel is van lange naar de schole le mogen gaan; eenige andere stelden ons. klaar en aangenaam, voor oogen hoe hatelijk dat de leugental.! is. Dan waren wij al met eens tvji volle in de soldaterij; en een 20tal v.in die sCboolsoldaljes lieten ons zien dat men geheel wel gymnastiek en lichaamsóe- feiiingéii kan aaufecrcn. zonder daarvoor, den catechismus, bij voorbeeld op T achter plan le mo ten schuiven. Die knapen deden dat wondtt wel, en al exerceert nze zon gen dat T klonk. .laiuaar, T schoonste was nog achter. Dc rolle ging op, en wij zalen voor oenen ho tel kei n en twee werklieden die draaiden dat ze zw< ellen, en och Deere, geen holer en kregen, om reden. zeiden ze, dat de kern belooverd was! Al die dal spel gezien hebben, zijn eens om te getuigen dat de kinders uitnemende wel die klucht verbeelden; C boer speelde toch zoo gemakkelijk en natuurlijkmaar geen lijk de boer zijn broère Zonder veel le moeten zeggen, bij speelde meesterlijk zijne houding, zijne gebaren en dat ge zichte. die zoo ju ste al zijne gevoelens uitgavendat sprak en deed deugd aan iedereen. en de men.scben loegen alleen met h'mi te zien!. Eindelijk. T was prijsdeeling en ieder kind'kwam blijde en verheugd te voorschijn, om zijnen gewetiscblen en verlangden boek. En meester Ameen, waai van de politieke vijanden zelve getuigen, dal hij een defijgO e i goede ndérwijzer is, van alleman ge- zijn deel niet moet hebben in die ver overingen. T Is sprjdig dat het blad er niet bij voegt, op welke streek M. von Bismark liet oog heeft geworpen. Italic. Dc aanstaande algemeens kiezingen cenlius-geriootschap of andere lielda- I 100 frank, omdat er niets veranderd van ’s morgens is? Wélk ra! nu hel lot zijn van Arabi- paclia eu zijne medeplichtigen aan den opstand? Die vraag heeft zich elkeen ge steld en de Engelsche bladen beginnen ze te beantwoorden. Moesten de lafhartige Egyptenaren gehoor vinden, zij bijzonderlijk die inct den oud-kolonel aanspanden, dan zou geene doed gruwzaam genoeg zijn om aan den overwonnene tot straf te dienen. De Eiigelsciien echter schijnen er eenigszms anders over te cordeelen sir Malei, hun gezant bij den onder koning, heeft in last ontvangen aan dezen mede le doelen, dat geen dood vonnis legen de aanvoerders van den opstand zou uitgesproken worden, zon der toestemming der Engdsche regee- n,)"- De Times voegt bij die tijding, dat maatregelen genomen worden om aan Arabi en zijne medegevangenen Engel- sche rechtsgeleerden als verdedigers toe te voegen. die ievers aan T hoofd waren van Vin- Biecht uitlegt op de nieuwe mode, voor i dige instellingen en i vroeg in de kerk waren en groote pater nosters lazen, ai om in de gratie te staan en opdat mijnheer de pastoor een goed en groot gedacht zou hebben van den meester en hem helpen verhoogen. Ja maar, de wel van 1879 komt le voorschijn en die gasten moeten kiezen lusschen hel katholiek onderwijs en hel officieel, en om veel geld te winnen voor weinig werk, of (dal kan wei te gare gaan) om hun lang verdoken li beraal gedacht lucht te geven, die meesters keeren bun zeefde en ze blij ven waar zij wél zijn, zeggen ze, en van dan af die mauwvagers van den pastoor en kapelaan worden in T open- 1 I En T zijn toen de priesters die hen tegenkomen'K vraag u omdat mees ter zulk een vóór 1879 goed was of toch goed scheen, is hij het na en achter 1879? Omdat M. de pastoor hem be- voordeeligt als de schoolmeester wel I doet, mooi die pastoor hem voort zijn vertrouwen en zijne achting verleenen wanneer hij tot de vijanden van Kerk en Als er iemand dwaas te werk gaat, j was ge roepen en benoemd van goede wethee- vooren te staan op de en eens dal hij op de parochie vi aagt hem van le werken voor en... werking der nieuwe kieswet zuilen ge- bel aantiil kiesgerechiiguen aaiimerke- j ^e|.s fll vimii standers en vrienden heh- _.i i. .i ben, dal alléén spreekt niet ten voor- i deele van v(il die brave on fraaie meh- j ecüen of schoolipeeslers’! POLITIEK OVERZICHT. Egypte. De tijdingen uit Egypte loonen aan dat Engeland voor altoos omwentelin gen \vii voorkomen zooals Arabi pacha, gesteund op het leger, er eene opge wekt heelt. Een dekreet van den onder koning ontbindt de gewapende macht <-‘n beveelt de terechtstelling der officie ren voor eenen krijgsraad. Hei kon digt tevens aan, dat hel leger zal vervan gen worden dooreen korps gendarmen, gelast de orde te handhaven. Wat die orde betreft, zij zal spoedig overal hersteld zijn de steden hebben, nu alle hare onderwerping aan den onderkoning aangeboden die ze allen, de hoofden der burgerij uitgezonderd, in genade aannam. Eene enkele stad 1 maakte uitzondering, namelijk Dainieitu, waar Abdellnh weerstand wilde bieden tol hel uiterste. De lafbai tigheid der Egyptenaren heeft in de laatste lijden zooveel mis prijzen verwekt, dat men als verheugd is dit eenig bewijs van fierheid onder zooveel laagheid aan te treffen. Abdellüh stond aan het hoofd van 60(10 man waarbij zich twee regitnemen uit Abou- kir gevoegd hadden, die naar Kafrdowar op gang waren om zich door de Engel- schen te laten ontwapenen et; In bet Binnenland zijn hier ongeiegeldliedeii ontstaan; te Mansonali «mder ander hcftl eene troep inhom- f lillgen de ruilen vei briizeld van 'Ie j meeste buizen van Euopeauen en er zelfs j eenige niigephinderd. Engeland heeft officieel t doen aankondigen, die bet ondermi- men had om hel gezag van den onder koning te herstellen. De troepen zullen eerlang ingescheept worden om terug tiaar liet moederland óvergebraht le worden. En als dieofiiciele sclioolmecsters zoo goed en zoo detiig zijn, hoe komt het j dat er geen óen andere gazellen lees' dan god- on zedelooze? Hoe komt bet dat al het vuil gespuis van Sodoina- in Italië zijn de eerste welke onder de aTd nen C' zoo macn- werking der nieuwe kieswet zuilpn ge- "In",e ztmgezeide onzij- houden worden. geuoen.de wel is ^F^lk lijk vermeerderd; de tamelijk liooge kiescijns is'verlaagd en daardoor woidt j hel kiesrecht loogoKend aan verschil- lende klassen, die voegei uitgesloten waren, zoodat hel aantal kiesgerech tigden van ruim 2 millioen gestegen is. Over den waarschijnlijKen uitslag der kiezingen val; nog mets te zeggen. Abdeflab, bevelhebber van Damietla, heeft begrepen dat alle wederstand aan de EngelsChen overbodig is en zich aan het gezag van den Onderkoning on derworpen. Rusland. Uil St. Petersburg wordt gemeld dat de krooning van den czar bepaald is op 10 October; doch, volgens andere tij dingen zou die krooning reeds hebben plaats gehad; want den 19 dezer zijn de keizer, de keizerin en de hertogen Paul eiiSergius naar Moscou vertrokken, en al de grootdiguilarissen van de geestelijk heid, bel leger en den adeldom, alsook de magistraten en de groote kooplieden waren woensdag in hel paleis van den Kremlin bijeengeroepen, om het bezoek- i bij te wonen dal dc keizer en de keize- baar hunne vijanden en te^enwerkiTS rin in de kathedraal van O.-L.-V. He- melvaart moesten brengen. Dit bezoek zal waarscliijnlijk de krooning lot doel gehad hebben. Tijdens de reis der keizerlijke per sonen was de telegraafdienst voor de paiiikulie.cn opgeschorst, evenals het verkeer op den ijzerenweg, in de rich ting van Moscou; 30 duizend soldaten A propos van schoolmeesters Ik heb meer dan eens hooren zeggen herhalen maar de meesier is u’e fraaie, brave vent; zijn de geestelij ken die hem hebben doen noemen en zij komen hem mi tegen I Eftn andprc |e ontJenv;j5!er ?p[ loen de wel van 1842 nog in voege dat hij voorpiau ging biechten aan O f I was, men vond ab.oo wel school- die mijnheer den pastoor dig! te hebben en le flikflooien, j h dat ook een die de les van de a Nk’icts is veranderd’ Ziehier drie koepletjes op dc voos niets is veranderd 1 Den dag dat de ongelukswet van 1879 op bet ouderwijs afgekor.digd was, gal een officiële onderwijzer zijnen palerijoslcr weg voor eene veran dering. waarschijnlijk omdat er niets ve.atidcrd was. gevestigd op een Augslnirger Zeituhg. tan het einde der krijgsvm richi iugen mogi,.—- de gewoonte aangenomen Afrika te be- s houwen als een eigendom, dien zij onderelkamlerkunnenyerdeelen.Frank- rijk, dat reeds Algerie bezat, heeft de I noeg? Leeren ze priesters ce. biedigen, - bij voorbeeld, of iiever, kunnen de kin- Itnlte zou zich tevreden |iet leeren aan gasten die do le- genstrevers der priesters geworden zijn in raad en daad garie zicli uit door de inlijving van Bos- i |joe |eeieh zjj jeu ealechisttius? ’k Zou nie en llcrzegowina, terwijl loisland ei kurteus zijn om eens een officiële aan denkt Armenië m te pal nen. Dc schoolmeester (die 100 fr. ervoor ont- Auyslnirger Zeitung vraagt of Duits h and vangt) de les van de 11. Kerk te booten uitleggen. Dat moet aardig zijn. hieïden dc wacht langsheen de spoor- J priesters ovcrgeloopén is? De slad Moscou was prachtig versierd ’t is wel die schoolmeester; hij gevlucht (.(i (|e keizer en zijn gevolg werden met t I ueesidriti ontvangen en met levendige i ren, om l goed •e en daar i loi iiiicliin'nm begroet tol aan den Krcm- pitrocbic, -J is, men I het goed in eene katholieke school I mijnbeer weigert! De aandaclil der politieke wereld is en aittkel der ollicieuse De europeesche vu. .jemlheden, zegt bel blad, hebben dal Slecht is «x.vix .rm/viYVivn lli'ibn fo Ivo i l Q I ^lechir trui VCIDUUU fcllj UUUI houwen als een eigendom, dien zij sjecfit? ’k Geloot geheel gemakkelijk dat „Ini-elkander kunnen verdeelen. Frank- 1 a-J-- ■d -fl - --wv». M'VM - j V< I1KV1 ‘J—»W* WIUCUI- zijn. i I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1