i nr» irt-. eu UHp I hebben alléén het strafwetboek te tree- 1 8 iV Vewuie. 4 October J882. LOSS. ■^r Bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs., 5 fr. ’sjaars; met do post 6 fr. Annoncen 20 centimcn per regel. De groote letters J i i» i.i tri'. 1. .i.» 11.1 l'i» ï<\i tv X’»" IX PO lit - A f 7 An rl nvl 11L n nummm>e vrvn»» 1. CIA U™» A AA in de woorden die hij aan degenen heeft hebben alleen het strafwetboek te wenseben. lukkig hij was door de overmacht der keur voor Moskou, dooi den keizer aan 1500. Uit de gehouden toe- j 38e jaar. de boufdstad wel naar het zuiden zou socialism'üs en ongeloof te werken te I kunnen overgebracht worden. 1 -- U;> De James Gazette uit Londen meldt. De Flandre libérale bekende dezer da gen zonder bewimpeling, dal het artikel 4 der nieuwe schoolwet nooit iets an ders geweest is dan een middel door dé liberalen uitgevonden om het volk fc be- ken om het geloof tegen het ongeloof te verdedigen, wordt een voorwerp van vervolging van den Staat, en deze Ver klaart dien vrijen man eenen oproer maker. Is dat te verwonderen? Volstrekt niet! Het liberalismus is enkel en alleen de vrijheid van hel kwaad. Hel liberalismus, onder den dekmantel der veinzerij, vraagt de vrijheid voor alles om de vrij heid alléén aan de dwaling en het kwaad te schenken, om uit den weg te ruimen al de hinderpalen die aan het ongeloof en de dwaling den weg ver sperren. liet eenigste doel van het li beralismus is den mensch vrij te ma ken van de waarheid en van het geloof, die hem beletten zich ten volle over te geven aan de buitensporigheden van zijne bedorvene natuur. Daarom begon het liberalismus met de vrijheid van de waarheid en het goede te willen eeibicdigcn. Die eerbied was veinzerij. Toen hel machtig genoeg geworden was, liet het zien en gevoe len waar het naartoe wilde, en, na éene ondervinding van 50 jaren, zien wij wat hel is en mogen met volle overtuiging zeggen dat het liberalismus een helsche veinzerij, de ergste vijand van den gods dienst, het grootste kwaad der samen leving is. en beschermt de vrijheid van elkeen in De Slaat handhaaft de der samenleving, door aan de groote waarheden der natuurwet den vereischten eerbied ie verzekeren. Wat was dat programma goed uitge- - j over winning op den staatsdwang behaald, de hoofden op hol te zetten!.... En wat zijn die schoone volzinnen gc- -- - Het liberalismus is de Staal gewor- - I I 1 I katholieke partij zich legen die gewich- 1 1 en z'ch wel te verstaan over de houding i welke wij zullen aan te nemen hebben. Niets mag aan hel toeval overgelaten worden. Italic. De Groot-Oosten der iialiaansche vrijmetselarij, heelt aldus zijn kiespro- gramina opgesield Totale afschaffing der pauselijke waarborgen; geene be voorrechte of betaalde godsdienst; de pastorijen in scholen en onderwijzers? wooningen veranderd; afschaffing der kloosleruruen en broederschappen en inbeslagneming van hunne goederen. Egypte. De onderkoning is verleden® week, in gezelschap van sir E. Malei, Engel- schen konsul, en zijne ministers, uit Alexandria naar Kairo getrokken, en aldaar aangekomen. De stad was prachtig versierd en eene ontelbare volksmenigte was aanwezig. Maar die menigte was stilzwijgend en koel zonder de Engelsche troepen, die ir: overgroot getal in al de stralen de haag vormden, zouden wellicht jammer lijke looueelen plaats gehad hebben, liet was duidelijk voor eenieder dal l ew lik door zijn volk veracht wordt. De Enge'sche bladen rekenen op de veranderlijkheid van karakter bij de Oosterlingen om aan den onderkoning eeltige populariteit te voorzeggen. De ütitltf i\'ews, hel blad van hel gouverne ment, gaat verder, en zegt dal Engeland zich aan den onderkoning weinig moet gelegen laten :zoo deze door zijn volk met meer bemind is, moeten de Engel- schcn daar de kwade gevolgen niet van dragen; het eenvoudigst is dan maarTewfik als onderkoning door eenen anderen prins te vervangen. Moei men de telegraaf gelooven, dan heeft de onderkoning zich ook aan grove kunnen overgcbrachi worden. dal de keizer en de keizerin in't ge heim te Moskou gekroond zijn ingeval -er later eene openbare krooning kan gres van werklieden vergaderd. Men plaats hebben, is de eerste nietig; zoo vond er socialisten van allen aard, zoo niet zal men haar geldig verklaren en als: de zoogenaamde zuivere, de kol - de processen-verbaal openbaar maken, leklivisten, de revolutionnaire, de anar- chisten onder welke Louise Michel en de aanhangers van Paula Minck, voor wie het onverschillig is welke middelen zij bezigen indien het doel maar bereikt wordt. Het aantal opgekomene is tusschen 1200 en T volgens plaatsruimte. Hechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N’r 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Plblicité, Magdalenastraat46, te Brussel. Men schrijft iu bij BONHOMME-RYCKASEYS, drtikker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Generaal Billot, minister van oorlog, bericht dat de voorschriften van den omzendbrief van 1835, waardoor hei aan de officieren van hel leger verbo den is deel te maken van eenige ver-, ceniging, zelfs niet van deze door het Staatsbestuur aangenomen of toegela- ten, weder in voege zullen gebracht worden. Generaal Billot schrikt niet de woor den van zijnen roemrijken voorganger de maarschalk van Dalmalie weder in het leven te roepen. Het order van maarschalk Soult was bijzonder gericht tegen de officieren die deel maakten van de vrijmetselaais- logiën. De grootste pogingen weiden toen aangewend om den omzendbrief te doen intrekken, doch niets hielp; de maarschalk hield kop. Sinds dien lijd waren de voorschriften reeds lang zonder toepassing gebleven. Hel twee de keizerrijk zelf had van de logie een regeeringsmiddel willen maken en deed eerst prins Jcroom en daarna maar schalk Magnan, lot Groot-Oosten uit- roep.in Het is hedendaags bewezen, dat de vrijmetselarij eene vereeniging van om- wentelaars is, waar de jonge officiers gedurig tegen het Staatsbestuur, tegen altaar en troon, worden opgeruid. De maatregel, door M. Billot geno men, is beteekenisw aardig en doei ge noeg de Strekking der vrijmetselarij uitschijnen, bijzonder wanneer wij in aanmerking nemen, dat hel fransch gouvernement voor bet meerendeele uil logie-broeders beslaat. Den 6 November zullen de fransche kamers hare werkzaamheden hernemen. Demiinisters hebben reeds eene verga dering gehouden, om de wetsontwerpen te bespreken die zij zullen voorstellen, en de volgorde dier ontwerpen. De koningsgezinde bladen geven breedvoerig verslag over de ontvangst eéner deputatie uil Vendée, welke on langs den graaf de Cbambord bel adres overhandigd heeft, dat onderleekend werd op een feestmaal gehouden te Cha lons. De graaf betuigde zijnen dank en hield eene toespraak, waarin hij de hoop uildrukte dal Frankrijk spoedig den roemrijken loop van zijn verleden zal hervallen. Tg Parijs, Bordeaux, Angoulême en elders zullen eerlang nieuwe feestmalen door de legitimisten gehouden worden, tot viering van den verjaardag van den graaf. Den 15 dezer zal een koningsge zind kongres te Le Mans gehouden wor den. TeLyon heeft een socialistisch kon- gres van 1 1,~' Godsdienst te danken had, hoe komt hei dal in zulk een land de Godsdienst van dag'Tot dag meer en meer uil hel staalkundig leven verwijderd wierd Hoe komt het dal de vrijheid in Belgie vruchten van vervolging tegen den Godsdienst droeg? En dan zal de geduldige, navorscher teiugkeeren naar den oorsprong van onze onafhankelijkheid, en hij zal aan den voel van den vrijheidsboom, die met zulke luidruchtige uilboezemingen van vreugde in '1830 werd geplant, eenen worm ontdekken, die zich onder aan den boom verdook en langzaam, langzaam maar zeker zal knagen aan het levend hout, om in zijn sap hel verderfelijk vergif te spuwen, dal en de vruchten van den boo.m zal verzuren, en deze zal doen verdorren en sterven. Die worm is het liberalismus. Hel liberalismus is de doodende worm der vrijheid, liet kleed van het libcralis- nius’is schoon, zijne bewegingen lief, zijne wenken verlokkend, maar al die schoonheid is uiterlijke looi, al die lief lijkheid is bedriegerij. Oppervlakkige, en ook van vreugde verwende en daar om min achterdochtige geesten lalen zich verleiden door de schoone woor den van het liberalismus. Moest men het over vijftig jaren ge looven, dan was zijne leerling en strek king deze: Vrijheid in alles, en voor alles; ieder denkt zooals hij wil en oefeni den godsdienst uit dien hij zich verkiest, of oefent er geenen uil; ieder kan zijne gedachten verdedigen en ver dedigen door drukpers en onderwijs; iedereen kan met anderen die zijne ge dachten deelen zich vereenigen om een W HifZde vooreerst le veer hoe ge- Ei?gékcïku."rag'»P den Iroon geplMUl i te zijn geweesl. Bedreigingen sprak orde der s. bij uit"i Gij zijl mannen van weien- «ririn zeede hij tol de ulema’s, maar j S LS keiugij z“" I t ProSra"lm.a. ta Sdaarmee durf, bezig houden, zoo zal ik hem slrengehjk straffen. Rusland. Berichten uit Moskou verzekeren dat worden, in praktijk gezet,50 jarenlang? het bezoek van den keizer aldaar eenen Hel liberalismus is de Staat gewor- zeer gunsl’men indruk teweeggebracht den; hei liberalismus heelt den Slaat heel; De bladen van St. Petersburg vereenzelldigd en gebruikt voor zich ziin daarover misnoegd, daar de voor- zelven allé krachte i van den Slaat; bet keur voor Moskou, dooi den keizer aan liberalismus heeti aan den Staal de laak den dag gelegd, hen doet vreezen dat opgelegd-Van voor rationalismus, voor i zwoegeiljh te slaven. Hel liberalismus heelt de Vrijdenkerij, de verloochening van allé geloof, lol stand gebracht. Dal was nog niet genoeg. Hel liberalismus heeft geihaakl dal de Staat een heilloo- zen oorlog verklaard heeft aan het katholicismus en zijne gunsten uitslui tend aan den godsdienstvervolger geeft. Het liberalismus heeft te weeg gebracht dat de Staat in het ongeloof den grondslag van het onderwijs heelt uil- wij als onaf hankelijk koninkrijk, meer doordringen in al zijne handelingen en dan vijftig jaren lang zijn wij vrij ge- wetten. weesl van alle vreemde overheersching. staat te winnen, al die vsuu u.. -- r- Doch eene wolk drijft dqor den Bel- spraken is gebleken, dat de revolution- gischen hemel. In de geschiedenis der naire werkliedenpartij nog volstrekt vijftig eerste jaren van Belgie’s bestaan niet ingericht is, en dus voor liet oogen- zal men een zwart punt aanslippen en blik meer gevaar oplevert tegen de re- de toekomende eeuwen zullen afvagen «Hoe komt het dat in een land dai vrij beetle, en dat zijne vrijheid aar. den i niet ingericht is, en dus voor liet oogen- zal publiek, die zij verachtelijk maakt, dan tegen de beslaande orde van zaken. De herziening1 der Grondwet. liet is onbetwistbaar dat de her ziening onzer Grondwet, voor wat de veranderingen aan art. 47 betreft, dag< - lijks veld wint bij de radicale partij. Onze Grondwet mag aanschouwd wor den, als geleefd te hebben, want T is de radicale partij die hedendaags het hooge woord voert. Immers het opper hoofd der radicale kliek heeft ’t ministe rie verwittigd, toen hij uilriep Zich onderwerpen of altreden. Die bedreiging schijnt bet ge- wenschte effect gemaakt te hebben. Men weet hoe. zeer onze doctrinaire ministers aan hunne portefolien houden. Zij zijn tot alle opofferingen tot alle platheden bekwaam als zij maar verzekerd zijn van aan dit zoo geliefde geldschotelke te mogen blijven. De herziening onzer Grondwet is dus een besloten accoord tusschen do doc- trinairen en radicalen. Enkel is men nog verdeeld over gepaste oogenblik. De radicalen denken het oogenblik gun- siig, lerwijl de doclrinairen het als ge vaarlijk aanschouwen. De doclrinairen vreezen 1° dal de herziening aan ’t Hof slecht zal ohihaald worden uit vrees van verdere herzieningen die ons naar 't algemeen stemrecht en dan noodzake lijk naar de republiek en eene inlijving bij Frankrijk zullen voeren; en 2”, dat eene ontbinding der wetgevende Ka mers de liberale meerderheid in den dieperik zou doen nedersto’ ten. Wij zijn hel met onzen confrater Le Dien public, eens om te doen aanmer ken dat het T opperste belang is der Het liberalismus. hë.' Z ’iol>WH>- b r i i c. i i t i I nge gebeurlijkheden voor te bereiden Sedert meer dan vijftig jaren bestaan geroepen, dat de Staat hel ongeloof doet p£7 vVp, v/,P4laan nuo„ i i i i i 1-- - - - - Al die hel liberalismus voor aan de godde loosheid vijandig is wordt door den Slaat verstouten. Al wie aan de pro- pngande van het ongeloof, door den Staat aaiïgeprezen, paal en perk wil stellen, wordt vervolgd door den Staal, is vijand van den Staal verklaard. Al wie van zijne vrijheid gebruik wil ma- 7 «««ÜS5K? 1' •i y 1 9 I l -f7 L„

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1