i 38e jaar. V’ W83. I 7 £8 October IS82. Dit blad verschijnt den Woensdag, onnüddelijk atï ingegeven ooo Al de onafhankelijke en katholieke bladen drukken hunne veronlweerdi- ging uit over deze dwingelandij mvan minister Bara. De man die zijne opvoe ding en deze zijner familie te danken heeft aan de kanunnikken van Doornijk, bewijst zijne dankbaarheid aan zijne weldoeners met hun hel stuk brood te ontdekken dat de Staat hun verleent. Zijn eerste stap was de hatelijke wet op de kerkfabrieken, een tweede, de inpalming van talrijke katholieke fonda- tien en andere instellingen, én do derde voorzexer het grievend onrecht zijn in Egypte zen. Dit leur, 1 ne kiespropagamn zegde M. Dodson Ion Egypte verlate Vi l OE, ten uitvocr te brengen heeft hij reeds aan een aantal priesleis uit de bisdom men van Luik, Namen en Doornijk laten weten dat zij met 1 October II. geene jaarwedde meer zouden ontvangen, on- 'i Lim’u-g, Luxemburg of Duitscldand j een werk- V. Onze ministers wedijveren om het meest om de katholieken zooveel moge lijk to tergen; daarom leggen zij hen erop toe om alles te doen afspieden wat zij kunnen om, eik in zijn vak en naar zijn vermogen, 'l land van 't ongediert der papen te verlcs.cn. Zij bemoeien z'Cll met alles in en builen de kerken en zitten sa' cristij; zij willen de graantjes zout en wierook doen lellen; zij regelen de mis sen voor do zielen der afgestorvene ge- loovigen en willen de druppels wijwa ter bepalen. Eerst heeft minister Bara eenc circu lair uitgegeven, waarbij hij deed onder zoeken hoeveel priesters er zijn in de provinciën die zich met hel onderwijs bemoeien. Wij zouden wel willen weten wat recht M. Bara hoeft den priester te ont zeggen het onderwijs te geven. Bestaat dan de vrijheid van onderwijs niet voor den priester, zoo goed als voor welk ambtenaar dan ook Eene andere circulaire van koster Bara vraagt eene opgaaf hoeveel missr n dooi de priesters, betaald door den Slant. des zondags in de parochiekerken gele zen worden, en hoeveel volk die kerkt n kunnen bevatten. M-ir. begrijpt waarom dit gevraagd :>:’dt en welk antwoord de libsra^ den haat tegen den godsdienst, zullen weldra volgen en nieuwe slachtoffers maken. M. Bara is voornemens de geestelijkheid uit te hongeren, om ze te dwingen de katholieke scholen te la ten varen en de zielen der kinderen aan het officieel onderwijs over te laten. stendig inlandsch Staatsbestuur zij. Wij willen tevens, voegt M. Dodson er hij, uit Egypte alle vreemde over macht verbannen. Wie mocht er aan spraak maken zoo niet op Egypte, ten minste op het kanaal van Suez, welk de gordiaansebe knoop der Egyptische kwestie uitmaakt, dan Frankrijk Het is dus wel die vreemde macht welke Dodson beoogt. En men zou willen doen gelooven dat Engeland met Frankrijk zou willen samenspannen om de win sten te deelen, met Frankrijk dat hen op den beslissenden stond verliet, met Frankrijk dal het bombardement van Alexandrie afkeurde? Neen, dit kan En geland niet voor inzicht hebben en dit ook heeft het voor inzicht niet. Frankrijk kan misschien vertrouwen hebben in de verklaring van Engeland en zal maar te laat zien dat hel tol speel bal gediend heeft der Britten, zooals het thans ook tot tot speelbal dient aan de dat hij nu jegens een aantal pastoors en onderpastoors komt te plegen, niet omdat zij in den vreemde geboren zijn, maar omdat zij aan de religie diensten bewijzen, omdat zij zoovele katholieke helden zijn, die dapper in den school- geestelijkheid thans door de dagbladen i en vrijheid hebben meegevochten, om- nnncrftvnllp.n flft prAirzwii Ipo-f hpt pr nn I i i -i .1 aan om den katholieke godsdienst met I ajdus de vrije katholieke scholen het zijne priesters te doen verdwijnen. In gdd zullen moeten missen, dat hij aan dezen oorlog tegen de kerk spannen i 3e priesters ontneemt. allen samen ujmetselaats, geuzen, jiaar r^enl zonder het taai ge duld, de onverbreekbare goede trouw’ van de katholieke bevolking aan ons oud katholiek geloof. Hij wil de katholieken schrik aanja- i hunnen iever meer en meer aanprikke len. De priesters die hij in zijnen dollen haat, over de grenzen wil jagen, of die aan welke hij het stuk brood weigert, j zullen gelijk te voren de zieken helpen en troosten, den armen bijstaan, de zie len naar God leiden, en gelijk vroeger de dappere vaandragers zijn van de vrije katholieke scholen. Na de hervorming van het onderwijs, komt de hervorming van het gerecht. M. Devès, justitieminister, heeft een wetsontwerp gereed gemaakt, welk toe laat al de rechters der rechtbanken, be halve die van hel bof van cassatie, af te zetten, net gelijk alle andere bedienden of ambleiaren uie afhangen van den wil en den gril der ministers. Een hooge raad zal samengesteld zijn in meerder heid uil de leden van hel verbrekingshof. De afgestelde of andei s gestrafte rechters zouden bij dien hoogen laad kunnen in beroep gaan. De rechters zouden in drie klassen verdeeld worden en vol gens rang en ouderdom in bediening verhoogen, en al de magistraten der zeilde klas zouden gelijk betaald wor den, doch de minister mag ze verplaat sen, zonder ze echter van rang te ver minderen. Niemand is over deze nieuwe uitvin ding te vrede en men meent dat hel ontwerp in de Kamer niet zal gestemd wezen. overige mogendheden. Oorlog aan de geestelijkheid. Met klimmende woede en meer razer nij dan ooit woidi de Kerk en de strijd voor hel bannier van Godsdienst geestelijkheid thans door de dagbladen I en vrijheid hebben meegevochten, om- aaugeval en de geuzerij legt het er op dal hij, in zijne dwaasheid meent dat aan om den katholieke godsdienst met ajdus (je vrjje katholieke scholen het middelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechte) lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCILASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. liberalen en ministers. Over kiesrecht, krijgsinrichting of andere maatschappe lijke vraagstukken bestaal verdeeldheid in hunne rangen, maar alle geschil houdt op, alle eigenbelangen voorkeur cn och arme! hij zaI inlegendeel worden daargelaten, wanneer het de jacht op het zwart wild geldt en de vervolging van het ongediert der papen. Oorlog aan den godsdienst en alles wal er mede betrekking heeft, prijkt althans op de roode vlag der liberale i zdj|en op hunne parochiën blijven; zij partij; alle geuzen en geuzinnen, alle vrijdenkers en vrijdenkslers trekken vooruit ten strijd tegen de Kerk en de de geestelijkheid al wat liberaal heet moet immers, op onze dagen, noödzake- lijk vijand en vervolger zijn van allen veropenbaarden godsdienst én der christene zedeleer, of zij zijn niets. Al- wie den huidigen toestand der samenle ving zonder vooringenomenheid en met kalmte beschouwt kan zulks niet looche nen. Sedert lang reeds vond men schier in ieder nummer van ieder liberaal blad eenen artikel, waarin minister Bara werd aangemoedigd in het afhalen v n met hunnen neus in de hoekjes der al wat maar geestelijk en kerkelijk is. - De jaarwedden der onderpastoors moes ten worden gesnoeid of ontnomen; de prijs der diensten was beknibbeld en meer andere plagernijen uitgevonden. ’t Is, aldus aangemoedigd door zijne logic-vrienden, dat M. Bara te Doornijk beloofd heeft tot hel uiterste te gaan, en in eene latere omstandigheid daarbij voegde Dé bisschoppen zullen uit eigen beweging op stap gaan of wij zul- 1 len ze er toe dwingen. I En als een middel om die bedreiging l er dus al aan de groote meerderheid der fransche schooljongens opgedragen worden? Politiek leeren. en wetten leeren en hun hoofd mei vele geschiedkundige valschheden volsteken 1 En al die politiek, aan wat voor klas zal zij toebehooren? Aan de Repu bliek, zuiver bloed Zoo diep is de vrijheid en de eerbied voor alle denkwijzen gedaald! POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Onder hel bestuur der minnelijke re publiek wordt Frankrijk meer en meer vernederd! Bij de vreemde mogendheden staat de fransche republiek zonder vrienden of bondgenoten; in den raad van vor sten en volkeren lelt Frankrijk schier voor 0; in de zaak van Egijpie wordt Frankrijk buiten gelaten of gesloten. Daar is in drie woorden bet kort begrip der geschiedenis van dil aloude en ge zagvolle land. ’Onlangs nog in Palestina, waar de fransche naara altijd geëerbiedigd was, heeft Frankrijk ook eene blauwe scheen geloopen. Frankrijk en Rusland waren daar in on verschil nopens het aankoopen van grond in Jerusalem bij een rooinsch- kaïholiek klooster gelegen. Bei den wilden den voorkeur bij den Sul tan bekomen. Frankrijk hield aan voor het katholiek klooster, niet uil liefde voor bel klooster, verre van daar; maar uit eigenliefde, omdat het geringe ge zag dal hem in bet Oosten nog ovec- blijtl, met het verdedigen der katho lieken verbonden is. Rusland integen deel wilde dien grond koopen om daar een hospitaal le slichten ter gedachte nis der overledene keizerin van Rusland. De Sultan heeft den voorkeur aan Rusland gegeven, en Frankrijk afgewe zen. In hel binnenland gaat het fransch gouvernement voort met zijne plagernij, dwingland ij en bespieding. De prefek- ten zijn gelast met te onderzoeken cn antwoord in te dienen nopens al de ambtenaien van het bestuur der finan-I tien wie zij zijn, hoe het staat met hunne politieke gezindheid, hunne fa miliebetrekkingen, hunne fortuin enz.... De gewoonte van bespieden en o'ei- dragen bestond reeds langen tijd in Frankrijk, cn nu gaal men er een stap- kon vérder. i Krachtens eenen omzendbrief zal het nu de prefekt zijn die schier al degeesfe- lijkc benoemingen zal doen. Was er vroégcr een bisschop. kanonik of pas toor te benoemen, de inlichtingen wierden genomen bij de geestelijke overheid; maar tin is alles veranderd: de prefekt heeft alleen alles te zeggen de bisschoppen zijn zijne dienaars ge worden; tian hem moeten zij al hunne benoemingen voorstellen, gansch den ommegang van hun bestuur, ol anders geen geld meer. Is er ergens een bis schop wéderspannig. de Slaat ontneemt hem zijne levensmiddelen, 't Is de ver volging in gioot en ’t klein. Nopens het onderwijs is ook een stap- ken verder gedaan. Do minister van openbaar onderwijs. M. Duvaux, heeft het woord gevoerd in eene groote ver gadering en gezeid dat de politiek buiten do school niet mag gesloten blij ven; de kinders moeten van jongs af leeren politieke kennen; zij moeten de i cptibliekoinschc grondwet van t jaar 1875 leeren. De onderwijzers moeten diepgrondigen uitleg over de geschie- denis geven, en de oorzaken der ge- beur e lissen breedvoerig voordragen. De onzijdige scholen moeten de Kerk dooden, zei een fransche burgemeester. Er. het onderwijs is verplichtend m Frankrijk! Wat moet Frankrijk gewor den? Op menige plaatsen bestaat er maar eene openbare school. Wat zal Mei al dien twist, die wanorde, die 'vervolging van al wat recht en gods dienstig is; heeft de republiek vele van hare pluimen verloren. Veie misnoegden die te goeder trouw republiekcinen geworden waren, geven het op. sinds zij zien dal de republiek I niets tot stand kan brengen, dat zij tiaar eigen verscheurt en dat zij niets eerbie digt van al wat Frankrijk eerbiedigde. Zoo is het ook gekomen dal dn jaar de vergaderingen van koningsgezinden i in verscheidene steden van ’t zuiden zoo luisterrijk geweest zijn. Te Toulouse, Lyon. Alais, Arles, enz. zijn zij bijeenge komen en hebben daar gesproken over eene hetero toekomst die hun in T korte le verwachten stond. De groote redens hunner hoop zijn de buitensporigheden der republiek. Wel is waar, eenige republiekeinsche gazellen spotien met die vergaderingen cn redevoeringen, doch het meeste ge tal grijnst van spijt. Er zijn er zelfs die zouden willen rechterlijke vervolgingen inspannen. Dit alles toont genoegzaam den der- lijken toestand van Frankrijk. Egypte. De Egyptische kwestie doet geen slap voorwaarts wijl Engeland zijne inzichlen blijft verduiken; ik zeg verduiken, want het is niet aaneembaar dat het kabinet Gladstone tot hiertoe niet zou weten wat met het overwonnen land te doen. Men spreekt thans weder van een Fransch-Engelsch verbond voor het re gelen der zaken in Egypteland. Dat alles is slechts oogenverblinding. Enge land, zooals wij reeds zegden, wil baas zijn in Egypte en dit ook zal het we zen. Dil verbond met. Ftarikrijk ir eene der voorwendsel dat zij uit Ilollandsch leur, getuigen dn redevoeringen do,?r n •-/ r.nvemhiif<T nt DninelUnnd verscheidene d< dat ?ij i- loi'S'ispi oken. Zoo zaam daelae nen in d^-vcrsjireidi-y; van de Engelschen zul- 1 ii;.: kei koliek, oa-lcrwiis. M i i v» a v.w V MM. .J M 11 £0 öt’OCR bC- i - -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1