i V1 19U. 38e jaar. Vl.Z’R^E, 25 Ccloher 1882. Egypte. De akte van beschuldiging legen Ara- bi-pacha is gekend. De hoofdpunten zijn Schending van het volkenrecht het hijschen der witte vlag te Alexandrie om onder bedekking daarvan zich met de troepen te kunnen terugtrekken, en hel overgeven der stad aan brandstich ting en plundering. Verder wordt hij beschuldigd de Egijptenaren lot gewapend verzet tegen den Khedive aangestookt en den oorlog ondanks het vredebericht voortgeket te hebben. Ten slotte wordt tegen, hem de beschuldiging ingebracht dat hij tot burgerkiijg, moord en plundering op hel Egijptsch gebied heeft opgestookt. Karaktersterkte. Het recht is tegenwoordig gemeen lijk overwonnen door hel geweld. De waarheid wordt door velen niet aanhoord en in menig huisgezin, in menig gesticht, wordt haar toegang als aan eene inelaatsche ontzeid. Katholieken, wij worden belasterd in de geuzengazetlen, vervolgd in onze instellingen van Godsdienst en liefda digheid, niet zelden door den Staat als parias, als verworpelingen, behandeld, door de verklikking en bespieding her vormd en verheven tot oflicieele instel lingen, beloerd en geplaagd, en op de scholenkwesten, die schande onzer ge schiedenis, zonder verweer blootge steld aan den haal der geuzen en hunne lage beschimpingen. Lastig is liet, zulks ingezien, altijd opentlijk als katholiek op te treden. En toch wij moeten en zullen dal blijven doen. Het is in de tijden dat het recht ver kracht is door de machtigen cn on- weerdig verraden door misdadige wet gevingen, dat de waarheid vooral opent lijk moet beleden worden, het recht zonder omwegen uiteen gedaan en de vruchtbare sterkte van recht, waarheid en Godsdienst bewezen door wonderen van liefdadigheid en eene manhaftigheid zonder vreeze lijk zonder lawaai. Katholieken, wij moeten eens zijn in de verkondiging en verdediging der onvrikbare grondstelsels van'het goede en van het ware, eens in het bestrijden der valscbheden van een ongodsdien- s|ig en vrijbeidsdoodend liberalismus. Anderzins de karakters, helaas, nu menigmaal zoo flauw reeds, zouden tot slunsachtigheid verlagen, de waarheid zou verduisterd en vergeten geraken en de doling eene sterkte te meer winnen. Het libcralismus bevecht onzen heili gen Godsdienst. Aan ons de plicht van dien Gods dienst manmoedig en onverpoosd te ver dedigen door onze woorden, te doen ceren door ons gedrag, te doen bemin nen door onze goede werken en mensch- lievcndheid. Wij moeten durven in herbergen en op slrate de rechten der H. Kerk en onze priesters voorslaan met eene kalme sterkmoedigheid en eene wijze aanhou dendheid. Wij moeten durven op het gebied van geloove, zeden en opvoeding altijd de lecringcn en vermaningen onzer geeste lijke overheid met een dankbaar herte aanveerden. Wij moeten durven, zoo lijd en geleerdheid ons zulks toelaten, de leering der II. Kerke grondig sludeeren en verklaren dat de II. Kerk, onder andere, het recht bezit van over de op- le waken. Katholieken, laat ons allen meer en meer eens zijn in hel aanveerden van waarheid en recht, eens in werkzaam heid, eens in liefdadigheid, eens om de ziel der kinders tegen de klauwen der logic te beschermen. En de zegezon zal eerder dan velen meenen, ons vaandel beschingen, en het Vaderland zal in de waarheid zedelijke ruste en stoffelijke welvaart wedervinden. Onze zaak is niet vergankelijk, daar zij steunt op Recht Waarheid en God. (Zondagbode van Brugge). WntlonnSe Beweging. Le Conslifutionnel, een blad van Has selt, heelt zich de tolk gemaakt van de verontwaardiging der Liinburgsche ka tholieken, en in krachtige bewoordingen den openlijken weerstand legen de dwingelandij aangepredikt. Wij laten hier eenige uittreksels vol gen uit de verschillende artikels van den Constitutionnel, over de berooving der priesters. Onze konfrater vangt zijn oproep als volgt Katholieken! hel is lijd dal wij onze werkeloosheid afleggen. De vijand maakt misbruik van ons geduld en misbruik van onze kleinmoedigheid. liet uur der openbare vervolging is geslagen. De schijnheilige formulen hebben hunnen lijd gehad; de kuiperijen in het donker hebben een einde geno men en de vijand valt ons aan in het open veld. Stellen wij ons moedig tegenover hem. Vervolgens bespreekt het blad het hatelijk ministerieel besluit waarbij tal rijke priesters der provincie Limburg van hunne jaarwedde beroofd zijn. In een volgend artikel gaat hij voort De Grondwet bestaat voor ons slechts op het papier. Al onze vrijheden zijn afgeschaft. Wat is er geworden van de vrijheid van onderwijs? Is de vrije .schooi niet strijdig verklaard met het algemeen belang, en wordt zij, als zoo danig, niet bevochten door al den in vloed waarover de openbare machten beschikken? Thans is hel de beurt der vrijheid van getroffen slaan, omdat zij de plichten vervuld hebben welke. God en de Godsdienst hun opleggen. Zullen wij onze geeste lijkheid zonder verdediging laten, tegenover eenen vijand die haren onder gang gezworen heeft? De aanstaande zittijd der Kamer zal niet anders zijn dan een ontzaggelijk werk van vervolging tegen ons. In het vooruitzicht van de onrechtvaardighe den welke voorbereid worden, hebben wij maar een woord te zeggen katho lieken, richt den weerstand in, maar een onverbiddelijken weerstand, die de wapens niet neerlcgt, zoolang de zege praal niet behaald is. Laat ons de palen van het recht niet le buiten gaan, doch dal de weerstand ten minste tot de uiterste palen der wettelijkheid gedreven worde. Hel liberalismus sterft van zijne buitensporigheden, doch het leeft van onze zwakheid. Te lang zijn wij de goede schapen geweest, die zich de wol van hot lijf laten scheeren. Indien wij willen dat onze tegenstrevers ons eer- voedin" cn het onderwijs der kinderen j biedigen, wij moeten ons doen vreezen J POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Het gaat daar van langsom erger. Het socialismus dat op vele streken bij al de werklieden diep is ingedrongen, levert zich over aan de ongehoordste gruwel- daden, bedreigingen, werkstakingen, verbrijzelen van kruisen en godsdien stige beelden, aanslagen op eigendom- 1 men en personen, enz. En dat duurt reeds weken cn weken, en bet gouver nement blijft onmachtig tegen zulke bui- tensporigheden. ’t Is in het zuiden van ‘tland cn vooral in hel departement de Saóne-et-Loire, in de mijnenstreek, te Montceau-les-Mi- nes, dat die baldadigheden het gewel digst aanhouden. De republikeinsche gazetten zelf moe ten hel bekennen die geweldena rijen, die ongehoorde euveldaden zijn, zeggen ze, als eene openbare plaag on der het volk geworden. Schoone bekentenis! Zij zijn nu aan *t werk die nieuwe volksklassen, wier opkomst Gambetta destijds zege vierend begroette! Tc Montccau-les-Mines, gerecht en openbare macht, alles is te been en staat versteld. Een 30tal mannen staan nu te recht voor 't assisenhof van ChAlon-sur- Mnrne, belicht van gewapenden opstand en vernietiging van eigendommen, en nogtans duren de misdaden in de om- streken van Montccau voort een bewijs van de onverschilligheid der misdadi gers voor het gerecht. Zelfs de tegen woordigheid der troepen schrikt de re- volulionnairen niet af. Talrijke brand brieven, doodsbedreigingen bevattende, werden dezer dagen nog aan de eige naars van mijnen, postmeesters en an dere bestuurders der pannefabrieken van St. Pierre te Montccau gezonden; nieuwe ontploffingen van dynamiet had den plaats voor de wooningen van ver schelde postmeesters en nu donderdag nacht heeft de pastorij van St. Vallier groot gevaar gelopen van in de lucht te springen. Talrijke dynamielkardoezen zijn dicht tegen den muur en onder de deur gesteken en ontploft, en 'lis als bij mirakel dat enkel de ruiten gesprongen zijn en het gebouw geeno schade gele den heeft. Geen wonder dat de republiekeinscho bestuurders niet bekwaam zijn dal los gelaten gepeupel tc beteugelen. Zij zel ve zijn de eerste geweest om de laagste driften op te hitsen, zij hebben het voorbeeld gegeven wind hebben zij gezaaid; wat wonder dat zij nu de tem peesten inoogsten. i Er wordt gemeld dat het kabinet bij de opening der Kamers op 9 November, lezing van zijn politiek programma zal geven. Dit progamma welk noodzakelijk al de in- cn uitwendige kwestiën moet aanraken, zou oorzaak kunnen wezen dat de 9 November de stervensdag zij van hel tegenwoordig ministerie. Holland. Daar gelijk in Belgie klaagt men over de gedurige verhooging van lasten, tc weeg gebracht door de onzijdige school wet. Wij raden de Belgische geuzenpa pieren aan, bel verslag te lezen van den minister van financiën in de holland- sche Staten daarin staat er dat de uit voering der zoogezeide onzijdige onder wijswet eene aanzienlijke vermeerdering van belastingen alsook eene leeniqg zal noodzakelijk maken. Dat is ten minste rechtzinnig spreken Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Hechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de PubucitÊ, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. De koning en de ministers moeten we ten dat ons recht moet geschieden, zoo niet is geen vrede met ons meer moge lijk. Wij zijn verkleefd aan de zaak van het algemeen welzijn, doch wij willen niet langer de verstootelingen van Belgie zijn. Moest dit voortduren dan trekken wij ons de algemeene belangen niet ver der meer aan. Laat ons dat duidelijk aan de ministers, maar vooral aan Z. M. den koning zeggen. De katholieke bevolking is ten hoog ste verbitterd en gereed tot den strijd. Nooit, sedert 1830, is zooveel gisting in de gemoederen geweest. De terugwer king zal zich met bliksemsnelheid ver spreiden. Laat ons den moed hebben bel vaandel te verheffen. Binnen eenige dagen zullen wij een legioen uitmaken.» In een derde artikel zegt de Constitu- titmnel hoe, volgens hem, de strijd moet ingcricht worden. Ziehier het slot van dit even krachtig als merkwaardig ar tikel Het gansche land moet, van 1 Janu ari tot 31 December in eene hardknek- kige beweging gehouden worden. Wij maken de groote ineerucrheid van Bel gie uil. Niets kan ons wederstaat!, op voorwaarde dat wij onze macht kennen en ze welen te gebruiken. Wij moeten vooreerst een petitionne ment op groote schaal inlichten. De pa rochie waar men de jaarwedde van den pastoor of van den onderpastoor af schaft moet onmiddclijk eene petitie zenden aan de kamers en aan deu ko ning. De petitiën zullen moeten voorafge gaan zijn van eene groote meeting, waarin men de grieven onzer katho lieke bevolking tegen het gouvernement zal ontwikkelen. De petition en de mee tings zullen de twee bijzonderste hef- boomen zijn, waarvan men zich zal be dienen om het land in beweging te brengen. Maar het is noodzakelijk dat die be- tooginggeene afzonderlijke daden zijn. Zij moeten in alle mogelijke gelegenhe den herhaald worden. De minste wille keurige maatregelen welke hel gouvet ne- mentzal nemen tegen de geestelijkheid of tegen de katholieke partij, moet de gelegenheid worden van eeno meeting, in de plaats waar bet onrecht zal ge- godsdienst. Onze priesters worden beur(j zjjn; en eikc meeting za| eiudi- often in hunne middelen van be- „en mel eene petitie aan de kamers en I aan den koning. Ziedaar het eenig middel om de beweging te onderhouden en aan h< t land de oogen te openen. Al die peti tiën cn meetings zullen door de druk pers vermeld worden onder den titel Nationale beweging. Hel land moet verlicht worden over de strekkingen van ’t liberalismus. Doch het is vooral noodig den koning zijne begoochelingen te ontnemen. Een groote bisschop, Fënélon, heeft gezegd dal de koningen de ongolukigsten der uienscher. zijn, omdat de waarheid hun verborgen wordt. »Zijn wij ook niet eenigszins plichtig onder dal oogpunt? Hebben wij altijd aan den koning de waarheid gezegd! Al de katholieke feesten eindigen met eenen heildronk waarin wij aanZ. M. slechts de helft van ons gedacht zeggen. Hel koningdom is de matigende macht welke de buitensporigheden der,par tijen moet voorkomen. Onder het katho liek ministerie heeft de Kroon gebruik en misbruik gemaakt van hare voor- i echten; onder het liberaal ministerie s. - «mi ii-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1