I IX" 1985. •I8e ju ar Vut, mi. 81 October 1882. h”' 15cw;"ï"!e I til St. Maariens ie plunderen. 126 zetels bekomen, terwijl de De zonder de hulp der vi je konserva- Serbie. Eene moordpoging is ben t liet ergste gevolg van dien uitslag is dut de konsei vatieven en liet centrum Een oer hevigste geuzen onzer eeuw, plicht van zijn ministerie ging kwijten; M. Edgar Quinet, heelt eigens den je op het bankske der korrektionnele rechtbank te sleuren en ie doen veroordeelen. Hetgene hier voorgaat loont hoe wij J i voor de rechtbank zien komen, welke wij in* welke de rechters blinde werktuigen 1 - -- -- 1 Door wie worden ze beschuldigd f Door ellendelingen die zich geene re de heiligheid vmi is voor hi H Wij hebben genoeg gezeid om te i wat men deukeg In den schouwburg is eene’ manifestatie tegen den burgemeester Gailleton be gonnen die erge gevolgen had kunnen i bet garnizoen tegen zijne aanval- En hoe geschieden al die betoo- gingen der fevOlulië? Talrijke vergaderingen worden ge- Op bet oogenblik dat de ongelukkige I koster in die helsche hinderlaag was i gekomen, slaakte de vrouw eenige wan- I iiopige kreten. De brave en eerlijke jongeling dacht dat een ongeval was overkomen; wellicht mocht iemand in gevaar zijn te verongelukken! en hij spoedde zich naar de plaats van waar de droevige noodgeroepen kwamen. Hij wilde de gewaande in noodverkeereude vrouw recht helpen; maar de geuzen kwamen nu ook te voorschijn De zaak had zijne ontknooping voor de rechtbank. Verpletterd door getuige nissen die schenen klaar en juist te we zen, en tot zijne verdediging niets kun nende inbrengen dan de getuigenis van een zuiver geweten dat hem geen ver wijt kon doen, werd de ongelukkige tot twee maanden gevang veroordeeld. De hatelijke en looze list was maar al te wel gelukt. De arme koster werd in bel celgovang opgesloten er. bezweek er na eenige weken ten gevolge van smart en veidriet. Wat gebeurde er onlangs te Tongere? Te midden van den nacnl werd gebeld aan de deur van oenen priesterEr was kwestie de laatste gerechten naar een stervende te dragen. De geuzen hadden weeral een slecht vrouwspersoon omgekocht om den waardigen geestelijke buiten zijne weet in eenen stuk te lokken en te beschul digen. Maar God waakte over zijnen dienaar. De priester deed hem vergezellen van zijnen kosteren de samenzwering van het kwaad mislukte schandelijk. Maar veronderstellen wij dat de pries ter zich alleen op weg had begeven Slachtoffer van zijn vertrouwen, zou hij verloren en geschandvlekt zijn geweest op het oogenblik dat hij een heiligen men zou hem met hel gevang en de on eer d.> snoodheid van anderen hebben doen boeten. Ziedaar wat wijden schandvlekkende!! oorlog noemen, en men ziet hoeveel voorzichtigheid de katholieken moeten gebruiken, hoeveel bedachtzaamheid zij moeten hebben in de minste hunner handelwijzen. Wij willen hiernogdiewaarheid door bewijzen bevestigen Een geus van Leuven had aan eene vrouw, even geusgezind als hij, last gegeven om haar bij een jongen onder pastoor aan te bieden. Deze, ziende met wie hij te doen had, had rap de bezoek- ster beleefdelijk den huize uitgezet. l.»»>. „I.,,, zl.. „„..HU. i liberaal in eene vei woede gramschap maandag 23 ning van Serbië. Ziehier eenige bijzon derheden over die misdaad. Koning Milan, vergezeld van zijne i te Belgrado terug lange reis; zijne eerste daad was zich naar.de hoofdkerk te begeven, om God over zijnen gelukkigen terug keer te bedanken. Terwijl hij voor hel hoogaltaar ge knield zal, kwam zekere dame Marko- vitch vooruit (de weduwe van den kolo nel van dien naam, die in 1878 te Tapodje doodgeschoten werd, om in eene sa- menzweering tegen bel regeerend huis betrokken te zijn), ti ok eenen revolver uil baren zak en loste iwee schoten op Öen Koning,- echter zonder hem treffen. Eene dame, die zich in de nabijheid bevond, bekwam de lading in liet aan gezicht en in de linker bil. Een aide-de-camp heelt de moorde nares ontwapend en aangehouden. De omstaanders zouden haar ongetwijfeld gedood hebben, ware de minister van oorlog niet tusschengekomen. De schandvlekkende oorlog. Een der hevigste geuzen onzer eeuw, Men inoet niet alleen bet katholi- cismus overmeesteren, maar men moet bet in ’t slijk versmachten. De vrijmetselm ij volgt r.liptelijk hel voorschuil van dezen meester m godde- loosheid. De vervolgingen, de schijnheilige kwellingen, de latte aanklagingen en beschuldigingen waarvan onze pries ters en de katholieke ouderwijzers som tijds het voorworp zijn, zijn meest altijd hel werk der geheime genootschappen. Deze heimelijke macht, deze hand diö in’t donker slaat, men vindt ze terug in I trokken zijn. i daarvan aanbalen Als men een slachtoffer wil noemen de liberale kuiperijen, er is een geval dat aanstonds in T komt, ’t is hetgeen van eenen 1 uit hel land van Wans. Die man goed, edelmoedig en bereidwillig diensten le bewijzen... huveti een onbeschroomde voor de goede zaak Zij wisten langs waar hij ’s avonds I kening geven van de heil huiswaarts keerde. Men stelde een laag t den eed. Een ineineedige i schepsel, een gemeen vrouwpersoon op eene bagatel, zijnen weg.... Drie of vier goede libera- 1. Jen bokken wal verder de wacht op. i doen verf taan 1 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; mei de post O fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De croote letters --^11I Iz» I) n. Is I- A .«n»hnii>.lzJI>nrrAn i 4»» Vnn ÏV r f r. A I 'f f\1 /I n 1 1 1 I- A i n i*l 1 r\ A 1 a a al dé processen waar katholieken in he- I Eenige stonden later, ging de eerlijkd i liberaal in Wij zullen hier eenige voorbeelden bij den onderpastoor.... u"‘ opeiseben. Maar deze was reeds ver in de straat en deonderpastoor had getuigen om te be- overal uitgeslrooid opengebroken eni Hel vernielingswerk gat helsQhèn en woede te kennen. Te Lyon, die als het middenpunt de misdadige poging'n der oproerma kers gekozen schijnt, hebben reeds ontploffingen plaats geha 1 in de reslau- tatiezaal van den schouwburg; eene andere bom is gesprongen in de nabij- de volstrekte meerderheid zullen heb- l.eid van een gebouw op de kaai der I e i zonder de hulp der vi je konserva- Vitriolerie, waar zich do bureelen der ieven en der Polen. Die uitslag is dus i liet officieel blad der republiek kon digt het dekreet al waardoor de kamer der afgevaardigden en de Senaat In bui tengewonen zitiijd worden bijeenge roepen op *J November naast. Er is thans geen spraak meer van eene ministeriele verklaring, welke mi nister Duclerc zou afleggen; men ver- wacht van de eene of de andere groep I - -i,i;„ i.,., 1...1.; eene ondervraging, die aar. hel. kabi- j net de gelegenheid zal geven zijn pro- i jrrnm nu in le/rtren. i ,.a[1 EI'iiMsellahind. I I houden waar de meeste heetekoppen i van den vreemde komen om bel volk op te jagen tegen rijken, priesters, kerken en openbaar bestuur. En daarna beginnen de aanslagen meest op kerken en openbare gebouwen 'l is met het I dynamiet dat (te schelmen te werk gaan om alles in de lucht te doen springen. Dynamiet, petrol en dolk is tegen woordig liet wacht woord der nieuwe revolutie Eu hoe kan het gouvernement zich daar legen verzetten? Hel is schier on machtig. Inderdaad, sedert jaren heeft, hel fransch bestuur alles gedaan om hei I volk op le ruien togen kerken, priesters en kloosters het heelt liet voorbeeld gegeven; bet volk heeft gezien en out- houden; de driften g.ercn los, en het is gemakkelijker de drifïen aan te vuren dan dezelve te blusschen, eens dat zij aan ’l laaien zijn. Die wind zaait, maait tempeesten! POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Hel fransch gouvernement deed ver leden jaar de geestelijke gestichten met geweld openbreken en de kloosterlin gen brutaal op straal zetten. Die voor- beelden van hoog beginnen thans ver- schikkelijke vruchten te diagen. De partij der openlijke revolutie krijgt overal meeren meer de overhand. Lings alle kanten worden moord- en brandbrieven rondgezondenen aange--. plakt door de communards en hunne '.e -w,!s aanhangers. De jurij var. het hof van assisen van Chalon, voor welk eenige oproermakers van Monceau-les-Mines terechtstonden, is verplicht geweest - zijne werkzaamheden op te schorsen zeSde een a geveerdigde van hei Zu.d- J westen dat hij bereid was den president i der republiek te vermoorden, en ook „„1“.”’""^ den politiekommissaris, in de vergade- r’'00010- kwam l en van de pilaren gerukt. maar moedige strijder *’e I de 433 te benoemen afgevaardigden. gezworen hem i: van de oude ken siemlnen t- Kamer. Het ergste gevolg geheugen wijzen hoe de verklikkers der logien het koster aanleggen om een onschuldige .1 was j om Hij was daaren- I jonide en kloek- I somtijds zeer achtbare personnen in minachting te bren- i liet aanlegden om hun doei te berei- -- volgens plhatsrminte. - Rechte, lijke eerherstellingen 1 fr. - Een Nf 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonce» voor De/jic (ter uitzondering der Vlaandereni en 't buitenland worden ontvangen doorliet Ofhcf. de Plbijcüé, Magdalenastraat, 46, te Brussel. --- Jkn 5.^.^ in jjj bonIIOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. over eenige da- wen dè waterloopen enz. zijn zergvul- j Het gouvernement zelf is over zijne J 1 overwinning ontevreden en dal laat cenomen Revolutionnaire plakkaarten zich begrijpen. Prins Bismarck beschikt knnrti.rden nan dal het vermaarde heilik'- gaarne over eene dnhbele meerderheid i dom van Notre Dame de Eotivières on de eene bestaande uit al de konservalie- söi in"en daar die gebouwen door liel te drijven, de andere beslaande uit de 1 f. 1 -ijliberalen, de vrije konservalieven en de In de kerk van Ste. Bonaventure, te onafhankelijker) om zich tegen deeischen hoed op het hoofd den priester genaderd, 2e laatste meerderheid zal het hem j was r 1- 1 wierp den kelk op den grond en zegde voor welk eenige van - te recht stonden, is verplicht geweest j en de debatten zijn tot eenen anderen I zittijd verschoven. Plakkaarten hadden aangekondigd dat bijaldien men eene veroordeeling dorst J aanwezig. Na eene vertoomng uitspreken legen ce broeders, zooals de oproerlingen de uitvoerders hunner in- zichten noemen, er strafuitvoeringen zouden geburen die hel land met schrik I hebben, had deze niet al de troepen zullen slaan. Verschelde revolutionnaire 'an dagbladschrijvers zijn wel is waar aan- j el afgezonden, gehouden, doch bet is zeker dat tot hiertoe de opstokers, de belhamels niet I in handen zijn van het gerecht. De schrik is zoo groot te Monceau-les-Mines en omstreken dal de getuigen voor de assisen van Glialon geroepen, de daders der onlusten niet durfden noemen uit vrees van de gevolgen hunner wraak. Het is onbetwistbaar zegt de Patrie, van Parijs, dat wij de voorloopers zien eencr revolutionnaire beweging. Het hatelijke refrein der Marseillaise is eene wezenlijkheid gewo.den L’dtendard sanglaut est levé; de bloedige oproer- vlag is opgesteken, legen alle overheid i Wanneer dan, vraagt liet blad, zal eene machtige donderende stem, de i stem van het vaderland, uil zijnen dood slaap ontwakend, op dien kreet ant woorden door eenen anderen kreet Aux annes, citoyens! Te wapen, om de revolutie achteruit te drijven en le ver pletteren ’t Is te Monceau-les-Mines alleen niet meer, maar op verschelde andere pun- I ten van Frankrijk dat de revolutionnaire benden aan liet woelen zijn. Dezer laatste dagen hebben verscheidene gryole ste llen en namelijk Versailles, Montpellier, Amiens, Lyon reeds van hunne gewelde- nat iën te Itjdgn geba I. Te Amiens werden er in min dan eene maand vijf branden aangestoken bij de bijzonderste nijveraars en eigenaars van werkhuizen en in den nacht van den 23 dezer barstte eene nieuwe brand uil en veroorzaakte oijzeggelijke verliezen. Den- zelfden nacht zijn vijf personen aange houden die nog bezig waren niet de kerk van St. Maarlens te plunderen, liet i h,|ain 1,11 lebbiggen, schouwspel dal de kerk aanbood was bedroevend. De ciboriën, de kelken, del remonstrancien, de relikwickassen wa- I hiertoe ontvangen hebben, ren over den vlder verpreid. verbrijzeld, der kiezingen voor den 1 met.de voeten vet trapt; de II. Hostien wezenlijk eene gevoelige neerlaag vaat de offerblokken de liberale partij. Deze heeft tol hiertoe 1 126 zetels bekomen, terwijl de moedige strijder voor de "oede zaak i De hbeialen zullen dus minstens tien gen en te onteeren, en zie hier boe zij j der wet met tegenzin veroordeeFeth 1 militaire aanwervingen bevinden. Ai deij nog slechter dan men j keldergaten van de openbare gebou* gen dierf vreezen. zijn zergvul- I’ I dig dicht gemaakt on andere voorzorgen I overwinning ontevreden genomen. |iovnlniiann.-iirp nlnkkaarien zich lieorriinnn Prino lüo kondigden aan dat het vermaarde heilig- gaarne over eene dubbele meerderheid - - - J c‘e cone bestaande uit al de konservalie- liet paleis van justitie inde lucht tnoesten ven, om zijne ekonomische plannen door geveeld des volks veroordeeld zijn. Lyon, is dinsdag 23" een kerel mei den der katholieken te verzetten. Elnvel de- met do mis te lezen; mogelijk zijn nog bijeen te krijgen. Genoeg, genoeg, die komedie moet eindigen! 1 - In eene vergadering aldaar gehouden, i ^cl)^eeS^ K^vym'den op don Ko- zegde een atgeveerdigde van tö min tellen dan in zijne vrouw droom van net liberalismus aldus be schreven Volgens al de inlichtingen die wij tot ,ts dn uitslag Landdag wel 1 x- van eene amTe rei ...nA- n6ntvn7irr IX nAnA VOftnAnillff in 1 1 VI --1- 1.-I...I,.... i,,,». 1 1 e--- - 1 r— ------ r ‘j.1 ..11. - - -J-. 1. x .1 -vx z-. -X k Q /i P n «1 VO n t 11 |»A 1 - on- r - - r e -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1