1 38e jaar. Ro 1980. y g&X» 1 ti - L artMs. M,,. M rdm ik I Vfirke, 8 November 1882. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters dat eerst zal moeten ■1882 1879 cenen 5 5 433 >1 Centrum Conservatieven Vrij-cbnservatievên Polakken Nationaal-liberalen. Secessionriisicn Fortschrilter Waar niémand kan op re nen 98 118 48 47 87 20 37 400 436 47 48 67 22 38 den Rijksdag Do vijanden van don Godsdienst. Tol klaar bewijs dat de liberalen de vijanden zijn van den godsdienst dient het volgende Wie houdt het volk voor groote ol erge liberalen, die welke men gewoonlijk de heeteköppen noemt? Wie houden de li beralen zelve voor hunne zekerste man nen? Zijn het in het algemeen niet dezen, die noch naar kerk noch naar kluis meer gaan, en die openlijk den gods dienst aanranden en vervolgen? En wie houdt hel volk voor groote of goede katholieken? Wie houden de katholieken voor hunne zekerste man nen? Zijn het dezen niet die hunne christe lijke plichten deftig kwijten en onbe rispelijk zijn in hun gedrag? En wie’houdt men van beide kanten in T algemeen als wankclachtigen of' twijfel- achtigen? Van den kant der liberalen dezen dio nog eenige christene gevoelens bezitten en de christelijke zedeleer onderhou den. Van den kant der katholieken dezen die aan den katholieke!) godsdienst de getuigenis geven van hun geloof wel is waar, maar hen meer of min verwijde ren van de oefening der christene deug den. Indien men bij gevolg, om goede li beraal te zijn, van den godsdienst ge heel en al moet verwijderd blijven, - en om goede katholiek te zijn, zijne chris tene plichten goed en deftig moet onder houden. dan is men natuurlijk verplicht te besluiten dat de liberale partij de paitij is der godsdiensthaters, on de katholieke par ij die der voorstanders van hel waar katholiek geloof! Een ande>' bewijs van de goddeloos- heid van het liberalumns vinden wij in gespeeld geen wonder dat er zelf door gebrand worde. Waren de gevolgen zoo betreurensweerdig niet, T ware om te i zeggen ’t is loon naar werken Okidertusschen blijft het bestatigd dat het gouvernement flauw en onmachtig is jegens den revolutionnairen opstand en vele republikeinsche gazetten moeten Toen men hel ministerie de brand- schriften der socialistsche gazetten liet kennen en dat men vroeg-oin vervolgin gen in te spannen, dan, zegt een blad, hebbende ministers gebeefd en gevreesd dal hel kwalijk zou kunen zijn voor eenige vrienden der kamers, en in plaats van bet oog te houden op de woelgees- 433 Volgens eene depeche uit Berlijn aan den Morning Post heeft de keizer 1 l/v van ‘tuur afhangt, den pruisischen Landdag is op 14 dezer gunsibetrachling, gesteld. Volgens de Kreuzzeitung meldt, l zullen de plaatsen van voorzitter en I ondervoorzitter gegeven worden aan de i Iwee belangrijkste groepen der 'meer- i dérheid, de konservatieven en bel een- i Irum. Hel tweede ondervoorzitlerschap i zal de nationaal-liberalen aangeboden worden; indien deze weigeren zal een i konservalief gekozen worden. Het Zwitserseh gouvernement ver keert in grooie verlegenheid om den aankoop, door eene maatschappij van socialisten, van bet oud kasteel van Winherthur, waar laatstelijk twee socia listische kongressen plaats gehad heb ben. De koopers zijn de beruchte hoof den de woelmannen Bebel, Gullenber ger en Volmar, een Züricher en de Rus Labulzkopf. Deaankoopers zijn van plan het kas teel te veranderen in eene kolossale in richting voor het drukken en versprei den van socialistische schriften. Reeds is hel materieel aangekomen en menig vuldige bewoners worden voor hel kas teel verwacht. De Zwilsersche overheid is in groote verlegenheid- over wat haar te doen staat, des te meer omdat een Zwitser onder de aankoopers is. Hoe ons "Vaderland naar den ondergang gaat. De diepe protestantsche staatkundige Guizot schreef eens dat de heden daagsche samenleving haren schrik van den godsdienst op zijde zette, en hem zijnen natuurlijken invloed zoo bitter met betwistte; hare vrees zou waarlijk kinderachtig wezen en hare dwaling noodlottig. Die woorden zijn wel gericht tot de politieke gezindheid die nu s lands teu gels in handen houdt. Ons liberalismus heeft ja schrik van den godsdienst; zijne aanhangers treden overal op als afkeerig van alle gods dienstig gevoel, en met eene geweldda digheid, die zeker hare geheime vrees niet tcenemaal verbergen kan, zoekt onze liberale partij te allen kanten den weldoenden invloed des godsdieusles te verkleinen, te vernietigen. Men zal naar geene voorbeelden zoe ken; denkt op onze scholen God heelt zijne plaats gekregen nevens den bezem; en onze liefdadigheidsinstellingen? men tracht ze te verwereldlijken tot het ónmogelijke toe in ’l voorbrengen immers eener zuster van liefde, eener gasthuisnon gelukte nog nooit die Staat, met blinden verwereldlijkingsiever be licht. Denkt op onze nationale leesten het godsdienstige hetgeen altoos vioeg,er bij ons volk op de voorband stond wordt hu als bijzaak achter wege gelaten.... In honderden omstan digheden voelt men dien kouden blaas van onverschilligheid tegenover den godsdienst, en niet alleen onverschiilig- Leid komt men tegen, maar veelal slaat deze tot afkeer en baat over, .als beselle de Staat dal onverschilligheid in zake van godsdienst voor hem onvergeeflijk is. Dat verwijt van plichtverzuim wil de Slaat ontvluchten; van schuldige wordt hij beschuldiger; mol gewaauden trots, en in schijn om zijne beleedigde rechten te wreken, slaat bij op tegen’de Kerk, tegen den godsdienst. Wal wordt hier hel gevolg van? Al wie van dicht of bij van bet be- wil. uit eigenbaat en zijne medcdeeling Duilscbland openlijk zijne tevredenheid uilgedrukt over den uitslag der kiezin- gcn. De Indépendance zegt, dat de knoop van den Duitsclien toestand nu niet meer te Bellijn maar te Rome, in bet Valikaan gelegd is. De Duitsche bewarende dagbladen vragen de ontbinding van t’ ""j" en nieuwe kiezingen. De datum van de bijeenroeping het Parlement dwijnen met l, de wijze op welke wij de burgerij uit het gouvernement zullen doen verhui zen, niét afhangt van de mcnschen, maar van de omstandigheden. Ue macht of 't bewind eerst; Dan de eigendom; Eindelijk de Kerk, indien er iets overblijft. Dit is.or.s plan. Verder blijven de oproermakers be dreigingen naar de hoogere beambten schrijven dat zij stil te blijven hebben, ofwel dat de wraak des volks zal volgen. Zoo werd de prefekt van Macon verwit tigd dat de prefektuur moet springen; ‘t zelfde is geschied met den burge meester van Marseille; het stadhuis is veroordeeld om in de lucht te vliegen, - de post van Lyon en de prefektuur van de afgescheiden policie van Parijs, zijn insgelijks ver- wittigd dat zij hetzelfde lot zullen on dergaan. in geheel het zuiden, en te Parijs, te Lyon, te Rijssel en r..'.'*'”" worden de werkstakingen door (bet werkvolk leest niet anders in groote - en aangemoedigd, en duizenden werk lieden woiden op straat gehouden. Het wachtwoord der nieuwe revolutie in de 1 dag helsche vergaderingen der muiters be- r°"' raamd, blijftdynamiet en dolk! In een wooid, Frank, ijk zit op vuurbergwanorde n troebels zijn over ganscli het land verspreid. Eerst schreven de republickeinsclie gazellen zoo als menige Belgische libe rale dagbladen het nu nog doen, dal hel 1 maar kinderspel was hetgeen in liet zuiden van Frankrijk geschiedde; maar ten grooteren deele hebben zij hunne oogen geopend Zij beginnen te verstaan dat al die on lusten uitwerksels zijn van de geheime vergaderingen van socialismus, nihili sten en al vernieling. Van soortgelijke vcrgadei Togen is het laad, als ’t ware, met een nét overdekt deze die onze hedendaagsche samenleving willen oin- verrewerpen, spreken bet een en het zelfde woord, gehoorzamen aan dezelfde hoofden die meest in Zwitserland, in Italië of soms in Frankrijk verkeeren. En die mannen van verderf en vernie ling wierden tot nu loc door de fransche radikalen geëerd en gevierd; de ergste zelfs wierden gerust gelaten Het gouvernement heeft met bet vuur .„,„;,i,i„i;;l ,|n n-r vinm-ii-kt Inschrijvingsprijs. 5 ir. s laars; mei ae post o ir.annoncen zu een timen per regel. ue groom leucis De Annoncen voor llelgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office ue Publicity, Magdalenastraal, 46, te Brussel. --Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. toonen in de gevoelens van godsdienst haat die in het hoogere bestuur door stralen. Nu, in acht nemende dat de aard van ons eigenlijke volk nog altijd diep doordrongen is van godsdienstig gevoel, wordt door die officieele godde loosheid eene kloof in den school van ons volk getrokken, eene scheuring die - noodzakelijk ’s lands ondergang moet na zich slepen. in noodlottige dwaling verkeert dus onze hedendaagsche regecring, en haar schrik is kinderachtig; dal behoeft wel geene beluigenis. Hoe! de Staat vreest den invloed van den godsdienst. Welke is de zending van den Staat? Orde, vrede en rust tus- schen de burgers handhaven, en dezer lijdelijk geluk en welzijn behertigen. Bestrijdt de godsdienst die zending van den wereldlijken Staat? Neen. In tegendeel gebruikt hij al zijnen invloed om orde, vrede en rust in 't burgerlijk leven te doen heerschen, en om ’s mcn schen lijdelijk welvaren, tevens vooral met zijne eeuwige zaligheid, te verze keren. Ongegronde vrees die men dus van den godsdienst opvat.... Doch wanneer is de samenleving overtuigd van de ongegrondheid dier vrees, en de noodlottigheid dier dwa ling. Als zij stuiptrekkend in den afgrond te spartelen ligt, waar de godloosheid haren noodzakelijken uitweg in heeft... Als liet te laat is telkens. Ondervraag de wereldgeschiedenis. De geschiedenis van gisteren zal die van morgen zijn. nu drijven ze den russischeu prins Kra- een der voornaamste heete- van den franschen grond; nu andere ^-ien< dozijnen dagbladen der wauoide L— de steden) dagelijks aangepredikt I den ouden er» nieuwen pruissclicu Land- voor wat de sterkte der partijen aangaat koppen van 't socialismus, nu stellen zij wach ten om aan de muiters fe beletten de ge vangenen van Montceau-les-Mines uil den kerker te trekken. j ’tls iels, maar weinig; als het maar niet te laat is. I>uitschln»d. De juiste uitslag der verkiezingen in Pruisen is thans gekend de liberalen hebben 19 zetels serloren, die door de konservatieven gewonnen zijn. Ziehier de siamenstelliiig van den nieuwen Landdag De bewarende partij (geloo- vige protestanten) telt 129 afgevaardig den; de katholieken 100; de nationaal- liberalen 70 de vrije konservatieven oo; de progressisten, 30; de Polakken 20; nen 20 leden. Al de libe ralen groepen te zamen kunnen maar 130 stemmen vormen, terwijl de vo|- strekte meei derheid 217 is en de kon- servalieve boud er 236 telt. Moesten de j plaatsen Iwijfelachtigen zich van de bewarende de opstand partij losscneuren uit haal legen 't kr- iholtcismus en zich bij de liberalen aan sluiten, dan zouden deze laatste nog maar 185 stemmen kunnen vergaren. Zie hier nu eene vergelijking tüsschen POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. De socialistsche beweging ver van op te klaren, duurt in Frankrijk voort; dit rampzalig land ligt in volle gisting en woeling der revolutie. De feiten spre ken luid genoeg: allerhande onlusten ,pét'bekennen, verspreiden zich door gansch de repu- bliek. I T Is plakkaarten aanplakken die het volk tot opstand aanzelten, tot den haat van het gezag en van de rijken en die deze laatsten met de dood bedrei gen. De Egalité, van citoyen Geusde geeft ons een gedacht van hetgeen de fransche anarchisten of regeiingsvijan- let|, jie[j|jet) z,j gezochi of er nergens den tegen het gouvernement er ve - geene ambtenaren meer waren die niet gesmeerde en dikbuikige o lievei i*- genoeg vielen en oi er geene beurzige republikeinen beramen. Dit k!ooslol jingen Tn hunne klooster waren blad geeft als volgt de orde op volgens j wet]ei.geketTI tl. welke de afrekening met e ge -maat- tj.1( |)et scjjjei. te jaat 1S zou(jen ze •schappij zal geschiet en. wjjjen strenge maatregelen gebruiken; tls met de politieke macht, zegt p het blad, dat wij zullen beginnen, ’t Is lï dat eerst zal moeten ver- of zonder ihxamiei, ..ev,9, zoeken zij hel spoor der hoofdmannen zullen doen yerhui- AX* miiwm •t «S - n TT nu11 ucn 1 V«U) p •j J .4 rl tvni'L'. 1 w j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1