d I X"1089. F«r. 7 November Iêf.er van 30 duizend POLITIEK OV EB ZICHT. i voor zullen wij de nationale reserve gen. wanruleê het - sedert lang bedreigt. Dus nog een ni meerderheid van 339 stemmen legen 161. 1 Italië. scbaft worden. De katholieken en de protestantsche konservatieven hebben eene schitte rende zegepraal behaald. Het volk ver werpt do verwereldlijkte school met 310,000 stemmen tegen 170,000, dus met eene meerderheid van 140,000 stemmen. De uitspraak van het volk luidt dus ongunstig voor den Bondsraad, en de radikale partij die er in meerderheid is, zul moeten altreden. Bïe Kamer. De wetgevende Kamers zijn op hét door de grondwet bepaalde tijdstip bij een gekomen. Na de onbetwiste kiezin- gen goedgekeurd te hebben, hebben -hunne bureele.t on- Annoncen 20 cmitinien per regel. De groote I- lu-is nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. of. Plblicité, Magdalenastraut, 46, te Brussel. tgever. Zwarte N'oiineiislraat, 4, te Veurne. I voortduren, zal zoo niet geheel, dan toch ten minste grootendeels te niet eraan. I Het voorde kiètingen van 1878 door 1 aaidscb paradijs menige Belg zich heeft laten En nu, waar zijn de vermindering waar zijn die voorspelde be waar zijn zij? Ondanks de i van den vei voet prijs op en meer andere; ondanks de vermin- i staaisintresi en de uiteen gegaan. De kiezing van Soignies zal in „n van I van lasten, waarom gedurig het geld nil blad vcr-a’hiint den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - bsehrijvmgsprijs. 5 Ir ’sjuars; met de post 6 fr. OU blad vc' pl.i.1|s|.ut’in!e> [-echte! lijke, eerherstellingen 1 fr. - hen Nr lo vent. - Afzonderlijke irnmnu De Annoncen vuur Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen: en 'l buitenland worden ontvangen doer het Office -- Men schrijlt in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker-intgeyer. Gcltll I - --- v i suid ml de jongelingen die zich In 1878, toen het mmisleiie ij.eu ufx-enen rempiacaiit stellen, altrad en'door-een liberaal vervangen weid, dachten veel lichtgeloovige men- sc'.ien de liberalen hadden hel im mers reeds lang op voorhand en op 0U( |&ab0|n" toonen gezongen dat Belgie geied (jpn iloorti l. was. M Fiére had immers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers' verklaard dal er een te kort in de kas was en dat hel land onder bet bestuur der katho lieken noodzakelijk naar de bankroet én bij gevolg naar zijnen ondergang liep. Mei minister Fiére aan 't hoofd van een liberaal kabinet, moest de kwijnende handel herleven, de nijverheid zou lier- opgehetiid en de toestand van den land bouw verbeterd worden. Viei jaren zijn sedert die beloften verloopen, vier jaren is hel liberaal mi nisterie aan het hoofd van hel landbe- stuur en wat is van die grootspraak van hel liberalismus geworden? De handel,. in plaats van te herleven, kwijnt meer en meer, en de liberale gazetten zijn zelf I verplicht met ons te bekennen dal hij 1 nooit in treuriger omstandigheden ver- i keerde dan op onze dagen; de nijver- a(s e[. I)001l heid is geenszins verbeterd, en ,de I zonder r - landbouw, indien bel zoo nog wat blijft op Beinay. geren lijd ooit gehoord c j in den aard van die wel les-Jlmes in I Daar gebruik vvensch van Victor-Emmanuël. Dit be- uc ueooen wij op rijp is voor de vrijheid en dit legt ons tijd reeds een groot te ko>t. den -<plicht op, tot een goed einde de l v;,iuvi u vredelievende veroveringen tc brengen, huidig ministerie die ons de ware grootheid zullen geven. heeren. Verder spreekt de koning over de i r goede betrekkingen met de vreemde r w mogendheden. In de btiiienlaiidsche po- ge staatskas aan te vullen. .Men spreekt Jitick, heeft Italië altijd het behoud van van de mobilaire waarden, ’t is te zeg den vrede voor doel gehad. De lotbe- gen de koepons der obligation te belas- •temming van Italië, zoo besluit de ten; aldus zal men van den intrest van troonrede, is in de handen van het Bar- 3 ten 100, welken men van eene aktie lament. Geene vreemde macht, noch binnen noch buiten, stelt een beletsel per cent moeten laten voor den Staat, aan uwe vrijheid van bandelen. Gij kunt gerust de groote burgerlijke en maat- cbnppclijke vraagstukken besludeeren en oplossen. Zwitserland. Zondag laatst was het in Zwitserland volksuitspraak over de kwestie te welen i of het berucht middensekretariaat, dal! e-r de scholen wil verwereldlijken of beier met volle handen gaan putten uit de j gezegd wil ontkristelijken, bij den beurs van den burger en den werkman? Bondsraad zal blijven bestaan’ of afge- j Enkel en alleen om den oorlog tegen beweeren dat niet M. Cornet tot sena- j... i-ivuiie tol volkverte- genwoordiget maar wel MM. Tacquciiier ininisle- en Wincqz gekozen zijn. i De Kamer hoiïdt zich sedert acht da- geschikt zijn gen bezig met het wetsvoorstel in den tijd i handel uit aangeboden dour MM. De Baels en Le- 1 I hévie, om de drukpers-piocessen, vol- i geus de grondwet, aan den jurij te onderwerpen. Elke redenaar komt met een stelsel te voorschijn en het is tc voorzien dat het ontwerp mar de cartons zal terug- keeren, waar hel reeds zoo lang in ge slapen heeft. Aan hel dagorde van gister stond de kiezing van Soignies. Woensdag heeft M. Bara zijn fameus verslag nedergelcgd over den toestand der katholieke geestelijkheid. Sedert lang had hij de geestelijkheid bedreigd met dat verslag, dat niets anders is dan een maatregel van wraakneming over de mislukking van hel zoogezegd on zijdig onderwijs en de schitterende ze gepraal der vrije katholieke scholen. man, samenge- 1 ‘i vrij lo- leur, en M. Englebienhe Dat zijd de weldaden die het ininisle- rie ons voorbereid:, en 't zijn zeker i j zulke maatregelen niet die j en handel den steeds kwijnenden toestand te trek ken, gelijk bel liberalismus hel voor spelde? En de kiezers laten zich niettemin bij elke kiezing door vergulde beloften paaien! Arme schapen! Maandag laatst, 27 november, is voor het hot van assisen van Brabant hel proces begonnen van de gebroeders Pellzer, beschuldigd van eetien moord begaan te hebben op den advokaal Ber- najs, van Antwerpen. Men staal verstomd als men ziet hoe veel groote misdaden ei allewijl begaan worden. Er gaai om zoo te zeggen gee- I nen dag voorbij, zonder dal men leest dal tiier of daar een slachlofler gevallen is onder hel mes van eenen mooidenaar. Men hoort heden van misdaden zoo- „’.a er nooit geene bedreven weiden. nog te spreken van den moord ■s, beeft iemand in vroe- I van aanslagen die welke te Monceau- Frankrijk worden begaan v i men de dynamiet om pa leizen, huizen en kerken ie doen in de lucht springen. Dat bewijst niets anders dan dat de volksklassen bedorven zijn lol in hel merg der beenen. En van waai l._ Van niets anders dan heid der godsdienstige plichten. Men -•■I-- w er noch God of eeuwigheid besmat. I Goed, zegt de arbeider, maar als er niets Men schrijft ons uit Nieuport den 27 dezer Mijnheer de uitgever van den naar. Wij hebben gisteren avond, in de groote zaal van het Bisschoppelijk kol- legie onzer stad Nieuporl, waar ons bloeiend Davids-fonds zijne regelmatige feesten geefi, nog eens eenige aange name uren overgebracht. Om vier ure en half was de zaal letterlijk opgepropt komt die bedorvenheid ï3" volk’ l,et 0,de v.a" het programma i van de vermetel- bedroeg eenige muziekstukken die al- len, zoo wel dooi den jongen artist die leert vandaag aan"‘dmï werkman,‘da de P'an0 ldeld’ als door,d" viool-.en - J eeuw.gbe.d bestaal, '••ombonspelers meesterlijk woerden - uitgevoerd en met algemeen handgeklap begroet zijn geweest. Alsdan hebben wij kunnen bewonderen een kluchtspel in een bedrijf, dat veel vermaak aan de toehoorders verschafte Jocrissede Fmi- deling. Al de spelers hebben wonderwel hunne taak volbracht aan allen, maar bijzonderlijk aan Jocrisse zelve, onze I Maar hel aantrekkelijkste deel van bet feest was de voordracht van den eerw. heer Eduard Pil. Hij speelt, om zoo te zeggen, met de vlaamsche taal als met eene speelbal hei woord vloeit gemakkelijk en krachtdadig uil zijnen iets over den landbouw in Ame rika, scheen nogtans droog en vervelend te moeten wezen; maar de redenaar heeft door zijne welsprekend heid, door de verandering van zijnen loon, door de menigvuldige afwisseling zijner gebaren, de oplettendheid zijner aanhoorders geboeid, en ik heb me nigeen na de voordracht hooren zeg gen men zoude denken dat de eerw. lieer Pil, waarlijk in Amerika een wan- delingske gedaan heeft, zoo klaar en zoo schoon heeft l.ij ons de zeden en de gebruiken van dit land afgeschilderd. Wij wenschen den jongen spreker geluk over zijnen eersten stap op de baan der welsprekendheid en koesteren de zoete hoop dat deze begaafdheid welke hij lot hiertoe zoo nederig en zoo ooimocdigli.k verdoken had, meer en meer in hel licht zal doen schijnen; dat deze eerste stap in de kunst der voor- i welhaast nog door andere i stappen zal gevol/d zijn, en dal wij nog 4 7 ’■v.i vuu ded eerw. heer Pil ie hooren. gen gereed, welke hn op tijd en stond beide vergadering drachten ki ij- bepaaldelijk ui'.cen r „---r - -j-. wi, De kiezing van Soignies zal in do twee dikwijls hel geluk genieten zullen tcj'.v kamers betwist worden. De liberalen ded eerw’. heer Pil te honren. hel vrije katholiek onderwijs te kunnen voorlzctten, de talrijke onderwijzers zonder leerlingen vet te betalen, school- paleizen te bouwen die voor den meer deren deel zullen ledig staan, en de altijd toenemende militaire lasten te kunnen dekken. Minister Frère heeft nog eenige plan nen van kanonnen, forten en versterkin- - “.Iu V" ueiue vergaueringen hunne bure den dag zal brengen; eindelijk samengesteld; daarna is de Senaat wil dP t( Dfll 1An?>ln roconvrn JJ l. I 1 - I ?-•- gouvernement ons 1 iv.nieuw FranEirijk» Buiten de beraadslagingen in de ka mer van afgeveerdigdeu is er in Frank rijk weinig belangrijk nieuws. Bij de diskussie over hel budjet van buitenlandschc zaken hebben de roode heetekoppen nogeens uitgevallen tegen hel gezantschap van Frankrijk bij den Paus. Zij willen gedaan maken met Paus, Kerk en godsdienst, en daarom zingen zij jaarlijks ter zelfder gelegenheid hun oud liedje. Zoo stelden zij voor het cre- diet en bij gevolg ook het gezantschap af ts schallen. De minister van buitenlandsche zaken antwoordde hun dal die afschaffing ge lijk zou staan met eene afzegging van het concordaat. Hij deed verder opmer ken dal zekere protestantsche landen zelven eetien agent hebben bij den H. SioeE Daarop riepen de radikalen En België! Doch de verslaggever antwoord- dr I un dal Belgie geene reden heeft zich geluk te wenschen zijne betrekkin gen met den H. Stoel afgeschaft le heb ben. Dit antwoord is van gewicht, vooral i in den mond van eenen liberalen afge- veerdigden. Kortom, het voorstel tol at- gaan, schatting van het krediet werd door de j i.i,.;., kamer verworpen met^ de ontzaggelijke de ïiberaïenrtiëlcmide was slechts een kiesmiddel, een'lokaas, waaraan i vangen. E. Dc gewone zittijd van het Italiaansch I Van lasten Parlement is door koning Humbert ge- sparingen,’ opend. In zijne troonrede verklaart de veihoogingen ,,,a koning dat de volksvertegenwoordiging den ijzeren weg’“de lasten op déntaS versterkt is door de uitbreiding van het c- --z 1 Memrechl, die geschied is volgens den deringen van den wensch van Victor-Emmanuel. Dit be- millio’enen door het minisim ie Malou Gofd’ zeSl de fll beider,'maaïëls m.iëts wijst, zegt hij, dat bet It.ilia.insche vo k kas gelaten, hebben wij on vier iaren bestaat dan heigeen wij hier on vi n i« vnnr de vrnheid en dit limt ons i,",l 4 n.urm Imm»,, 4 1 \Vaar moet dit naartoe indien het s ons moet blijven be- Beeds heeft de finanlien minister M. Graux een ontwerp gereed om de ledi- l' van de mobilaire waarden, ’t is te ten; aldus zal men i 3 ten 100, welken men van eene aktie of obligatie ontvangt, nog een zeker Vei der wordt ook gesproken - van hoogere rechten te heffen op het ver- biuik van tabak en sterke dranken. Vroeger betaalde men 13 fr. per lOO kilos; twee jaren geleden bracht het ministerie die som op 20 fr. en nu zou men ze willen brengen op 50 fr. En waarom die vermeerderingen aarde kunnen bezitten, waarom zou ik dan in de ellende leven terwijl de an- |0e|100rders verschafte Jocrisse de Fmi- i derertjk en gelukkig zijnludien bier- I namaals het goed mei geloond en het hijnne ,aak voibracht ï'aah'alïe'n'. kwaad niet gestraft wordt, waarom zou ik dan braaf en deugdzaam moeten zijn hesle ge|ukwensc|)em Hel is veel plezieriger zijne kwade drit- ten te voldoen, wijl er na dit leven loch niets anders meer bestaat. Als men die denkbeelden hunnen weg laat maken in het volk, is liet dan te verwonderen dat het volk begint te un zijliei| branden, te moorden en te stelen. ^ond. Hel-voorwerp zijner voordraclt Ziet daarentegen eenen oprecht chris- i telijken weikman. Die man weel ditt hiernamaals het goed geloond en bet kwaad gestiaft wordt. Hij onderwerpt zich aan zijn lot, wel wetende dat eene eeuwige belponing hem wacht. Dal bewijst dat het zekerste middel dm de goede oide in de Staten te be waren dat is van eerst en vooral de I godsdienstige gevoelens te eerbiedigen. 1 Hoe meer men werkt om den godsdienst i uit te roeien, boe meer men ook mede- I werkt om den geest van wanorde en I omwenteling op te bitsen. een f i I’eur- ’>1’ - F, IV V u i U I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1