I I L 1 I I I I o JL JL y L fe*- A I; t A Nn WOO. G lïeeember ÜSS2. POLITIEK OVERZICHT. j aar,. Frunkrijk. In den inunici palen raad van Parijs is de nieuwe prefekt der Seine, 51. Oustry, ondervraagd geworden aangaande bet bevel door bcm gegeven orn de kruis beelden weg te nemen van de ingangen der kerkhoven en de gedenkteekens welke zich op de kerkhoven bevinden. 51. Oustry heelt de vrijheid van gewe ten der vrijdenkers ingeroepen, om zich te verdedigen, alsof die vrijheid be stond in de verdrukking des gewetens van alle andersdenkenden. Een katho liek lid, M. Gramard, heeft doen opmer ken dat dit princiep weldra zou ingeroe- jieii worden tegen de kruissen welke zich op de bijzondere grafsteden bevin den. M. Oustry heeft het niet geloochend, maar gezegd Noch gij noch ik weten wat er in de toekomst zal gebeuren. Schoone geruststelling voor de katho lieken Een ander lid, doende opmerken dat men met dat stelsel zou kunnen komen tot de afschaffing van kerken en tempels die, evenals de kerkhoven, eigendom der gemeenten zijn, werd hem door een radikaal lid geantwoordZeker zullen wij er toe komen. Zoo spreken de Fransche radikalen en onze Belgische liberalen keuren hen niet af; integendeel Engeland. Het Parlement is zaterdag gesloten, om den 15 Februari heropend te wor ded. Te dezer gelegenheid is er eene troonrede voorgelezen, waarin gezegd wordt dat de betrekkingen met de an dere mogendheden uitmuntend zijn. De koningin zegt dat zij bare internatio nale plichten zal weten te vervullen en tevens te zorgen voor het welzijn van Egijpte en hoopt dat de mogendheden hare houding in die kwestie zullen goed keuren. De troonrede voorziet dat eenc ze kere ellende dezen winter zal voort- 51 Veurne, k r Aan onzo Inschrijvers. 7>n gevolge van eene overeenkomst met het bestuur der brievenpost, 1 onze inschrijvers van den buiten, die hun wekelijksch nummer met den post ontvan gen, hun abonnement voor 1883 te vernieu wen in het postkantoor waardoor hunne ge meente bediend wordt. Daartoe behoeven zij maar het bedrag der inschrijving te be- handigen aan den brievendrager, die hen eene kwitantie zal afleveren. De post is dan gehouden en verplicht regelmatig den Veurnaar te bestellen. Ten zij voor de nieuwe inschrijvers die hun nummer bij den drukker af halen, zul len voortaan al de abonnementen van buiten stad in de postkantooren moeten genomen worden. Tot nu toe was het de gewoonte voor den buiten den inschrijvingsprijs maar ge durende den laatsten trimester van het loopende jaar te doen ontvangen. Te re kenen van nieuwjaar aanstaande moet die prijs op voorhand betaald worden. De nieuwe inschrijvers zullen van heden af tot Nieuwjaar het blad gratis ontvangen. Degene onzer inschrijvers die CkllST'' hun abonnement voor bel loo pend jaar 1882 nog niet betaald heb ben, worden verzocht hel te komen vol- doetu- Ricuwc vervolgingen. De middensekte der Kamer, gelast met het onderzoek van hei budget van justitie en tevens van het verslag van M. Bara over den toestand der geeste lijkheid, heeft reeds eene reeks beslui ten genomen. Met 3 stemmen tegen 2 heelt zij be sloten tot de afschaffing der jaarwedden van 442 onderpastoors die, volgens 51. Bara, te veel zijn. Verder werd aangedrongen om de jaarwedden te ontnemen aan de Kanun niken en aan de sekretarissen der bis dommen. De st klie heeft verder de vraag be sproken of er geen onderzoek zou moe ten gedaan worden over de goederen der geestelijken. Eindelijk had er eene gedachtenwisse-’ spruiten uit de mislukking van oogsi in Ierland. Zij spreekt afkeurend van de moorden te Dublijn. Er is echter verzoeken wij verbetering in den maatschappelijkcn en a|gemccnen toestand van Ierland. Ierland. In Ierland heeft hel eenigen tijd rus tig geweest en wederom is de toestand van dal ongelukkige eiland allerbe- teurensweerdig. De moorderijen staan nog eens aan het dagorde en dat alles bewijst genoegzaam dat dit land nog verre is van de vredelievende band te reiken aan Engeland. Verledcne week be waakten geheime policieagenten eene wijk alwaar zich verscheidene kerels be vonden verdacht van tot eene geheime maatschappij te behooren. De policie agenten werden ai met eens aangeval len door de fenians, die revolverscho ten op hen losten. Een der agenten werd gedood. Een ander heelt den aan val beantwoord en eenen fenian zeer ernstig gekwetst. Twee andere fenians zijn aangehou den. De aangevallene policieagenten wa ren zes in getal en de aanvallers lirn. Eene andere misdaad, niet min ver- sloolelijk en verachtelijk als de eerste, heeft de hoofdstad van Ierland in op schudding gebracht. In den avond van 27 November heeft een man, uit een rijtuig springende, zich op eenen genaamden Field gewor pen en hem met eenen dolk doodge stoken. Field was een der gezwoornen in bel proces van eenen pachter, die onlangs ter dood veroordeeld wierd. De moordenaar is ontsnapt. Nog een andere misdaad heeft le Du blijn plaats gehad waarvan ditmaal de moordenaars zijn aangehouden. De huissier .Mallon, is in den avond van 28 November aangevallen en doode lijk getroffen door drie onbekenden, ge wapend met poignardmessen. Met het oog op al die misdaden heeft de onderkoning van Ierland, lord Spen cer, eenc proclamatie uitgeveerdigd, waarbij aan de policieagenten den last wordt opgelegd in het graafschap en in de stad van Dublijn al de verdachte per sonen aan te houden die zich voor zonnenopgang of na zonnenondergang op straat begeven. Men ziet dus dat de tegenwoordige toestand nog verre is van vtedelievend le zijn. Spanje. In Spanje heeft men in vete steden talrijke aanhoudingen gedaan van socia listen en andere omwentclaars die in gemeenschap stonden met deze van Frankrijk. Ook heeft de spaarisebe mi nisterraad zich nog al lang bezig ge houden met deze zoo ernstige zaak. Mochten de oogen der Staatsbesturen door al deze gebeurtenissen geopend worden om maatregelen te nemen te gen deze zoo vernielende sekte. Egypte. Het proces van Arabi pacha is voor den krijgsraad te Kaïro afgeloopen. Ara bi heeft zelfs niet gepoogd zich te ver dedigen. De beschuldiging, van haten kant, beeft al de punten van vervolging laten varen, behalve dat van gewapen- den opstand, waarop Arabi niet geaar zeld heeft zijne schuld openhartig en volledig te bekennen. De krijgsraad heeft hem diensvolgens tol de doodstraf verwezen, doch de on derkoning heeft deze straf onmiddelijk veranderd in levensdurende verbanning. Het gansch proces is dus niets anders De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen] en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pcbucitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Noimenslraat,-4. u* Vciifi- den g iweest dan een voorop bereid komedie- I tot niets anders genegen. Zoo zien wij liij voorbeeld de katholieken in hunne 1 godsdienstvrijheid gehinderd, omdat de vrijdenker zegt dat die godsdienstvrij heid zijn geweten kwetst; zoo wil men aan de ouders hunne vrijheid in het op voeden der kinderen ontrooven, omdat eenige dwazen zeggen te denken dat het kind moet opgroeien enkel ten dienste van den Staat, zonder zijne boo- gcre bestemming in aandacht te moeten nemen; zoo is door de vrijdenkerij de vrijheid van drukpers niet anders dan het ontkristenen en zedelijker wijze be derven van heel de samenleving, en de vrijheid van vereeniging bestaat alleen lijk in de vrijheid der boozen om samen te zweren en al wal rust en orde in de wereld slichten kan. En het is die vrijheid, do losbandig heid alléén die men in Belgie zou willen herkennen, en welhaast, indien de He mel het niet verhoedt, ons vaderland in daarin ^cn afgronc* za' storten. I>e Mattier. Bij de stemming over het wetsont werp op de drukpeis, werd het eerste paragraaf van art. 1, houdende instelling van den jurij voor de drukpers-misdrij- ven, verworpen, en de vergadering aan zag deze beslissing als de verwerping van geheel het wetsontwerp, dat na achttien jaren in de kartons der Kamer gerust te hebben, nu voor goed begra ven is, gelijk het immers te voorzien was. Woensdag heeft de Kamer geene zit ting kunnen houden, daar zij niet in getal was. Donderdag heeft M. Bouvier een spoe dig verslag gevraagd over eene petitie tegen eenige pastoors, welke hij uit boorte tot bij bet graf, onafhankeHjk Luxemburg heeft doen zenden om die «Ur> Al" K-J J- - VLUUli iederen mensch rechten,,o ja,maar\e- afnemen öf anderszins te plagen. .,i:..i...-- -- I Daarna is een wetsontwerp gestemd plichten i .waarbij het gehucht Bost lot gemeente I Eenige leden gevraagd hebbende dat het gouvernement eene nieuwe wel op de drukpers zou voorstellen, heeft M. Bara beloofd te doen wat mogelijk is. Vervolgens heeft de vergadering de beraadslaging begonnen over liet wets ontwerp tot afschaffing der werkmans boekjes. Gisteren moest de Kamer over <]n*7A LivAMi'n - Heden woensdag komt de betwiste van Soignies op bet tapijt. Elke I partij heeft een verslag neergelegd, die j alle twee vcrschillige besluitselen heb ben. veus ook plichten. lijk naleveu dier rechten dat de maatschappelijke maakt. De maatschappelijke vrijheid of de vrijheid in de samenleving, daardoor verstaat men de macht of zelfs de plicht van le mogen of te moeten doen al wat nuttig of gelukkigmakend is zonder an deren te hinderen. Vandaar dat het ge- r --- zag, in den goeden zin verstaan, geene j Loekjes. Gisteren moe; belemmering der maatschappelijke vrij- deze kwestie beslissen, heid, maar er wel wezenlijk de steun j woensdag kt van is. Het gezag draagt bel zwoerd, ktezing zegt Paulus, om de goeden legen de boozen te verdedigen; de boozen im mers willen op de rechten van anderen inbreuk maken en dus de vrijheid in de samenleving vernietigen. De groote fransche omwenteling heeft eene dwaling legen de vrijheid uitge roepen; le weien de vrijheid van kwaad doen of de losbandigheid, welke niets anders is dan de vrijheid van de vrij heid le vernietigen, met niets dan rech ten zonder plichten voor den mensch in te vorderen. Die vrijheid noemen zij de vrijheid van denken of de vrijdenkerij. Vrijdenker) kan natuurlijk niemand hinderen of door niemand verhinderd worden; doch zoo ve staan zij die vrijheid niet, daar ze leeren dat elke der droomerijen recht beeft in ’t openbaar geëeibiidigd te worden, ’t zij dal het goed of nadeelig voor de samenleving zij. Het eigen van de vrijheid van kwaad, doen is onverhinderd alle goed tc mo gen albreken, en uit baren aard is zij Vrijheid. Gelijk wij meermaals zegden, spelen de woorden omgedraaid van beteekenis, in onzen lichlveerdigen en bedorven tijd eene groote rol. Vrijheid, van niets wordt er meer gesproken dan van vrij heid, en onze onnoozelc politieke kin deren denken groote mannen te zijn, met op hunne grenzelooze vrijheid te pochen. Eene vrijheid bestaat er hier in ons arm Belgie, le weten de losbandigheid die juist de tegenvoeter der echte vrij heid is. Wat is de vrijheid? De natuurlijke vrijheid, den mensch eigen en zijnen natuur noodwendig en den mensch waarlijk mensch makende, is de macht welke hij heelt volgens be redeneerden wil te handelen, en Uuunu is de mensch verschillig van hel dier e i van de andere gevoelige schepse len die allen volgens de onberoerbare wetten van inslinkt of natuur hande len. De onsterfelijke princiepen van 4789, die alle gezond begrip over ons en onze bestemming overhoop smeeten, riepen uit de mensch wordt vrij geboren, en dan beleekcnde dit de mensch is onaf hankelijk, eene dwaling, welke alle be ginselen van orde en echte vrijheid als vernietigen moest. De mensch is nood zakelijk afhankelijk, zoowel als de worm die langs den grond kruipell; één alleen hangt er van niemand af, en die is God. Eene uitzinnigheid is bet te zeggen dal het menschelijk wezen, voor de sa menleving geschapen, van af de ge- p/VAlHn 1^' Liï k"* -f V»X14 UIU zijn zou. Als lid der samenleving, heeft geestelijken hunne jaarwedde te doen en het is'het werke- i Daarna en vrijheid uil- j wordt verheven. bet gouvernement eene nieuwe wet i pel. 1 1 5— tf

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1