I? Nn 1991. Veurne, IS December 1882. jatir. Dit blad verschijnt den Woensdag, onniiddelijk doen, zooda- verworpen even een gemaakt on vreemde te be- op lijke liefde een bewijs - kfeefdheid zal Vnu alles wat Met Nieuwjaar aanslaande krijgen de Veurnaars een cadeauken dat hm onge twijfeld veel pleizierzal doen, bijzonderlijk aan de kleine neerineddeners die h ‘t heden daags zoo breed hebb m. Dit ca ieauken z^l 1. der grondbelas tingen van 31/2 opcenlimen, 1 centiem op de patenten en 1 1/2 op. de persoonele be lastingen. En als nu onze medeburgers l daarover niette vreden zijn, zij moeten het j maar weten 1 bureel geldig verklaard zijn, aagenomen zijn door de Kamer, voor de kiezing van MM. Houtart en Paternoster, die reeds hunnen eed hebben afgelegd. Hoe zou men dan een van die briefjes kunnen vernietigen voor M. Engle- bienne? De liberalen die, in geval van onregelmatigheid, de vernietiging van geheel de kiezing zouden moeten vra gen, willen dat voorwendsel alleen gebruiken om M. Englebienne door M. Wincqz té vervangen. MM. Jacobs en Malou hebben de on- rechtvéerdigheid van dat stelsel doen uitschijnen, maar het werd door MM. Bara, Joltrand, Houtart, Paternoster en Houzeau verdedigd en de herziening van al de briefjes is dan ook door de Kamer gestemd geworden. Vrijdag beeft de Kamer beraadslaagd over hel wetsontwerp op het gébruik der vlaamsche taal in het middelbaar onderwijs. Die discussie moest gister worden voortgezet. M. Bara en de geestelijkheid of de verkeerde wereld. De zeven vrijmetselaars die het be stuur van ons kindeken in handen heb ben schijnen sedert eenigen tijd niet meer wel te weten wat ze doen, zooda nig zijn zij Goor den partijgeest en den priesterhaat verblind. Onze lezers weien reeds dat M. Bara in de Kamer een verslag heelt nederge- legd over den toestand der geestelijk-, beid, eu hij, die met zijne kollegas, in de wel op het lager onderwijs zegt den godsdienst met te kennen, verklaart nu dat er te veel priesters zijn. Geheel hel verslag van minister Bara s:aat op valsche grond t -bels. Volgens M. Bara moeien er 442 plaatsen van onderpastoors afgeschud worden en hierin is bij geheel en al van een ander gevoelen dan de inwooners van die 442 parot hi n. De minister beweert dat de priesters bedienden van lu t gouvernement zijn en door hel gouvernement beitiald Voor 1 de diensten die worden bewezen; dat liet gouvernement hel récht heeft en liet zijne plicht is te onderzoeken of het ge tal hulppriesters aan de parochiën ge hécht, in verhouding is met de nood wendigheid van den godsdienst. Zoo dus, als ge M. Bara wilt geloo- veu, de Bisschoppen hebben daar niets in tc zien; zij kennén daar niets van. Mijne lezers zullen waarschijnlijk daarmeê lachen, en ’t is nogtans zoo, en ik zal u nog meer zeggen T schijnt dat het ministerie nu nog een ander verslag zal uitgeven, en dit zal bande len over bet leger. liet zullen nu de bisschoppen zijn die zullen moeten oor. deden hoeveel mannen er in een batal jon zijn, hoeveel officieren in een depot, hoeveel poeder men moet gebruiken óm een kanon te laden, welke soort van gewcéreti de beste zijn. Later zullen de kleermakers moeten oordeelen ol een stoomketel sterk'geno’ég'is, de smid zal moeten zeggen hoe eene broek moet gemaakt worden, de beenhouwer dén' bakker Iccren brood bakken, 'dé'-'mëfsftr zal moeten weten 'te zeggen welke de schoonste brusselsche kanten zijn, de koperslager hoe groot een stuk land ïs, de la-ndmcier hoeveel speekeii er in een Wiel gaan. Volgens meester Bara is dit allemaal juist; vvatil déze redeneering is niet dommer ot zelfs zoo dom niet dat: zijne i pteientie van te willen oordeelen over i zaken die liet geloof aangaan. Verder aanziet M. Bara hel ais Spanje. De spaansche Cortés is geopend zon der troonrede. Onin.iddelijk na lezing van het openingsdecreet door den eer sten minister, M. Sagasta, ging de Ka mer over tot de verkiezing van voorzit ter en ondervoorzitters. Die kiezing was hoogst belangrijk, beduidenisvol voor liet kabinet ten gevolge der laatste poli- “1 cv? tieke voorvallen. De twee partijen moes- voul,ee^1- Inderdaad ten elkanders krachten meten. ie, A fcc,lc Jaa! Generaal Lopez Dominguez, neef van frankjes,jervvtjl maarschalk Serrrano, en een der voor- 've en van uitstaande leaders» in de tu,ull»b -^coupeii. j van de nieuwe dynastieke linker zijde, van j £eringIiei(I der stond tegenover M. Posrda Herrera, de kandidaat van hel gouvernement. De uitslag bleek geheel en rv.& UUH liet kabinet, senor Posada llearcra werd herkozen lot voorzitter, met 223 stem men, tegen 83, ongeveer de sterkte der Aan onze Inschrijvers. Ten gevolge van eene overeenkomst met het bestuur der brievenpost, verzoeken wij onze inschrijvers van den buiten, die hun wekelijksch nummer met den post ontvan gen, hun abonnement voor 1883 te vernieu wen in het postkantoor waardoor hunne ge meente bediend wordt. Daartoe behoeven zij maar het bedrag der inschrijving te be- handigen aan den brievendrager, die hen eene kwitantie zal afleveren. De post is dan gehouden en verplicht regelmatig den Veurnaar te bestellen. Ten zij voor de nieuwe inschrijvers die hun nummer bij den drukker af halen, zul len voortaan al de abonnementen van buiten stad in de postkanlooren moeten genomen worden. Tot nu toe was het de gewoonte voor den buiten den inschrijvingsprijs maar ge durende den laatsten trimester van het loopende jaar te doen ontvangen. Te re kenen van nieuwjaar aanstaande moet die prijs op voorhand betaald worden. De nieuwe inschrijvers zullen van heden af lot Nieuwjaar het blad gratis ontvangen. Degene onzer inschrijvers die hun abonnement voor hel loo pend jaar 1882 nog niet betaald heb ben. worden verzocht hotte komen vol doen. POLITIEK OVERZICHT. Z"1™Ö- De V,W 101 «fschaf- J^oogingd, de patenten Z. H. Leo XIII zal den 23 dezer zijn jubelfeest vieren van öOjarig priester schap. De geestelijkheid van Italië zal, zegt men, deze gelegenheid te baat ne men om er eene betooging van kinder- vari te maken, die tevens van genegenheid en ver- _«1 wezen jegens den eer- biedwnardigèn Opperpriester, een be- wijs van de eenheid der Kerk en eene protesiatie tegen de steeds geweldiger beleedigingcn waarmede de H. Vader wordt overladen. Te dien einde zullen al de priesters uitgenoodigd worden, op l dien Hnrr a- n t te lezen ter inteu- en voor hem den i, de en de i voor maatschap en voorneeld zal ongetwijfeld door de Belgische geestelijkheid, waar al de geloovigen bet als een liefdeplicht zul len aanzien bijzonderlijk dien dag voor Z ihe lleilighe'd te bidden, gevolgd ge worden. eene jaarwedde En het geestelijkheid vinden wij in het bedrag zelve. Dit beliep in 0 filnchic iqi (tj som van 418 dui zend 812 frank, voor 429 gepension- neerden, dus nog geen duizend frank voor iederen gepensionneerde. Nog veel zonderlinger schijnt dat zoo gezegd voorrecht, als men denkt dat de reebtshfeeren die tot het emeritaat ge komen zijn, hunne volle jaarwedde van verscheidene duizenden franken blijven behouden, en dat de professoren der staatsuniversiteiten, na, gedurende ge heel hunnen diensttijd, vel betaald te zijn geweest, van 8 tot 10 duizend frank uit de staatskas trekken! Wal de beweering van M. Bara be treft dat de burgerlijke macht alleen het recht heeft de inrichting van pastorijen, succursalen en kapellen toe te laten, eu, als gevolg daarvan, Let cijfer vast te stellen van het getal priesters flan die kerken gehecht, wij aarzelen niet te zeggen dal dn princiep strijdig is met de Grondwet, aangezien bet eenen rechtstreekschen invloed (,e j overvloed der goddelijke gratiën de Staat, volgens art. 16 der grondwet, I VP1..,nnhll„„ J zich niet te bemoeien heeft. M. Bara, die reeds misbruik heelt van de macht welke hij zich wettig toeeigent, door 34 v priesters van hunne jaarwedde rooven, eindigt zijn verslag met zich zijne gematigbeid te beroemen, omdat hij 36 vreemde priesters gespaard heelt die min dan tien jnren en 70 die meer dan tien jnren verblijf in Belgie hebben. Schoone gematigdheid, inderdaad. ---- D)e Kamer. De Kamer heelt zich bijna de gcheelc weck bezig gehouden met de beraad slaging over bet wetsontwerp over de VL’Pt’V taan*'v- ting dier boekjes is verworpen even als'deze voor de verplichte boekjes. De drie eerste artikels van het wetsont werp weiden gestemd, waaronder bet- géiic bepalende dm degene die een werkmansboekje wil bekomeu, er moet óeri- vragen aan hel gemeentebestuur wtinr bij gehuisvest is. Deze- zittingen waren zeer onbedui- I ddnii;-’aili’S liep over hél min ot meer nüi dier 'hoekjes tie ceuê sprak zus de liuileii? zo<>, eri gelijk Let altijd gaat als dé Khmer kweStien bespreekt waar I‘g-éeiie'ipo'itiek' iti rsj kou mem mét-’r ak koord' geraken. I tGehfjel- het wetsontwerp met a' de. voorgesti'lde wijzigingen wen! vei vol gens teruggezonden na..' de midden- seklie; eene stemming die gelijk siaat mot de begraving van hei ontwerp Woensdag is <!e kiezing van Soignies op het tapijt gekomen. M. Jiiitrmni stelde vóór al óe kioiirielje.s op nieuw te onderzoeken, iets wal ongehoord is. dewijl de briefkeus welke door liet kies- IFrankrilk. In de Fnuische Kamer heeft de minis- ter van biiiucnlaudsche zaken, kredie ten geviaagd, om de slachtoffers der oversiroomingeii tei bulji te komen. Ih; Kamer heelt liet voorstel van den inims- ler hoogdringend verklaard. Men herinnert zicli dat, in 1880, het Franscli guiiveriiemem verscheidene millioeneii beeft besteed om de ellende van de slachtoffers der overslioomingeu te verzachten. Ook in Belgie hebben toen overstroomingen plaats gehad, waardoor vele inwoners groote verlie zen hebben geleden. Wat heeft ons gou vernement voor de slachtoffers der over- stroomingen gedaan? Niels! Ja tóch, liet heeft de belastingen vermeerderd. M. Tirard, minister van financiën, heeft geweigerd eene belasting te leg gen op het geldwaarden. Dat ware, zeg de hij,-hel geld naar den vreemde jagen. .M. Allain-Targé was van hetzelfde ge voelen en de Kamer verwierp hel voorstel.d''er belasting met 342 stemmen tegen 132. Weeral eene les voor ons gouvernemeiit, dat voornemens is eene beiasting te leggen op de koepons van aktieu en obligation. Et ïüitschland. Het duitsch Parlement heeft in zijne zitting van woensdag liet onderzoek be gonnen van epu wetsontwerp, dat men belangrijk noemen qiag, want het heeft voor doel eene vergoeding tc verlecnen aan de personen, die het slachtoffer zou den zijn cener rechterlijke dwaling Na eene levendige beraadslaging, waar.ian verscheidene spiekers deel namen, die deden uitscfiijnén hoeveel dwalingen er door het gerecht Ledieven wei den, werd het ontwerp verkonden naar 'chic cóm- missie, samengesteld uil f* leden. De zittingen van hel duitsch Parlement zullen wnat schijn lijk beden verdaagd worden, tol in het begin der maand fe bruari. I i I De Chronique, het gekende Drusselsch tiotloirbladje, is in ’t geheel niet te vre den over de liberale kamerleden. Om zijne kwade luim lucht te geven, schil dert het blad zijné politieke vrienden in dé Kamér als vpl£l hf 4 Het'libértïlismus1 vati helgrootste getal dezéi lifestaat alleen in papen te wreten en plaatsjes te'bezorgen aan hunne zonen, vrienden en kennis- sen. De Chronique begint dan zelve te er- kennen dat de liberalen eerst ou vooral voor hun eigen belang zorgen. Dat is geen nieuws meer, wij zien dat hier im- Uiérs ook genoeg; maar tót nu toe bad geen enkele liberale gazel van hel land liet iiug* duiven békennen. De ('Atroinque heeft vroeger ook ge zeul dat de libeialcii paujres waicu na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Do groote letters volgens plaatsruimte. Reehteilijke eerherstellingen 1 fr. Een.Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 400. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, Ie Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, tc Veurne. ,tsl,.eetsel,e„“iXS" benoeming der priesters, waarmee I Riant art. f" verzachting der beproevingen verwezenlijking zijner wenschee hel geluk der Kerk en der pij af te smeeken. Dit voorbeeld zal voorrecht dat de priesters op den ouder dom van 65 jaren, en na veertig jaren dienst, een pensioen trekken gelijk staande met hunne volle jaarwedde der Vijf laatste jaren, terwijl de burger lijke ambtenaars maar drie vierden van hunne jaarwedde als pensioen ontvan gen. Onzes dunkens is dat een heel zonder- I.Jv.Jaad de priesters hebben gemiddeld eene jaarwedde van I veel jaar- wedden van 1 vorming I fot djj^enden franken beloopen sioenen van de wij io al gunstig aan I ^^0 slechts lot de 'b I - ri. - -J I wi J.l.li burgerlijke staatsbedienden Pen‘ x... .VUI UCIU n wordt overladen. Te dien - --j -- b1"" 1 1 V.I i* VVVI U herkozen tot voorzitter, mef 223 stem- i nieuwe partij.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1