■w aslxa^ "Mrootó 16,t l a i 38° jaar. 1993. Yeiiue. 17 December 1SS2. ’{buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magilalenaslraai, 4G, le Brussel. ren zouden vervangen. ze- o Welhaast zullen al de voorwaarden ge- kend zijn. Hetgeen onderiusschen staat, i 0 volhardiiig. Na Donderdag besloten te hebben dat zij in vacancie zal gaan van den 23 dezer tot 23 Januari, heelt de lamer de beraadslaging begonnen over het bud- get van ’s lands middelen. I leen. Waarop kwam npen.op uit?Dat die ongelukkige wilden nog het weinige eerlijke verlozen dat in hun hert slui merde, en door de onafhankelijke zedeleer hunner beschavers, nog meer en meer verdierlijkten. En zet daarnevens de zending, het beschavingswerk der Kerk? Wat loon verwacht de missionnaris, die een eeu wig vaarwel zegt aan zijn vaderland die, niet voor drie vier jaar zich toewijdt aan de veredeling zijns evenmenschen, maar zijn gansch leven gaal verslijten in de diepste ellende, in de grievendste vermoeinissen, wellicht om het welzijn van eenen ondankbaren onbekende, zijn bloed tot den lesten druppel le ver gieten? Heet dat, geuzen, heet zoo eeno handelwijzeuitzinnigheid en dweeperij Over 1800 jaren reeds hielen de jo den en heidenen ook de leering van den Gekruiste verergenis en uitzinnigheid. Doch zegt, wat ware de wereld zonder beschavingsleer dier heldhaftige uit- zinnigen die ,wij geloofzendelingen heeten! i ,n Toont mij uwe middelen van, volks beschaving, uwe vruchten, uwe be wijzen van zelfsppplfering en dan zullen wij ze yerglijkeu; Maar de vrijmetselarij, zoo min, als het protestantismus treeft.djen geest van edele, onbaatzuchtige zelfsopoffering. Terwijl over eepige weken Alexandria in brand stond, en de Araben moord en vernielingen rondstrooiden, zag men de protestantsché zendelingen op Esgel- sche schepenj gevlucht; de katholieke priesters en kloosterzusters vond men aan de zijde der stervenden, zé troosten.- de, helpende in hunne leste oogeublik- ken. Terwijl de katholieke zendeling in Amerika wrocht om liet lot der arme slaven te verzachten, om hun de vrijheid te laten genieten, stond daar, over eenige jaren. een koopstuk der geu- zerij, als woekerend handelaar in slaven bekend Dat is geuzenmanier van volksbe schaving? ^Turkije. Volgons tijdingen uit Constantinopo- len, is de. Sultan van Turkije met schrik bevangen, doordien er allcrwege’ dreigbrieven legen hem worden aange plakt; bij gaat maar eens te weke meer uit, naar de moskee, en toen nog in een rijtuig dat gansch met ijzer is gepant serd. Het gerucht loopt ook dat hij krankzinnig is geworden; maar dat zal wel een uitvindsel zijn van zekere voor name personaadjes, die liever den te- Langs welken kant de bescha ving hare werkliên telt. Als ik onze tegenstrevers zich zelven boorde uilroepen als de beschavers des mensclidoms, en de Kerk hoorde be schimpen als de vijandin van allen voor uitgang, en de uildoofster van alle ver lichting en wetenschap, dan vroeg ik mij zelven af, wat middelen ter bescha ving onze tegenstrevers gebruiken, wat zij in de plaats hebben te zetten der middelen waar de Kerk zich van bedient in haar beschavingswerk. Om een ant woord daarop te vinden, is ’lgeraadzaam een oog te werpen op de overzeesche landen, die lol nu toe verstoken bleven van de weldaden der .beschaving, 't Is waar, de geschiedenis van ons huidig Europa zou ons overtuigen, dat wij de beschaving moeten dank welen aap de Kerk, aan eenvoudige kloosterlingen en priesters, bezield met eenen onver schrokken heldenmoed, die hen alle, lot de dood toe, trotseeren deed om de volkeren te trekken uit de ellende hunner barbaarschheid. Dat feit staat onweerleggelijk vastEuropa’s bescha ving is hei werk des Evangelies. Maar laten wij de geschiedenis van vroeger daar; en onderzoeken wij de geschiedenis vpp heden. Waar zijn die lellq beschavingsvricn- den, die liberale voorplanters van orde- tuchl, die liberale veispreiders van licht en kennis lusschcn do wilde volkstam men?; Dal de liberale gazetten mij toonen wat die liberale apostels groots verricht hebben of verrichten ’t zij in China, 't zij in Malcsië, ’t zij elders, neem den eersten den besten volkstam die nog zucht in de duislei nissen der \Vildeinis van held- M>e Kamer. Na de stemming der artikels van de wet op hel vlaamsch in hel middelbaar onderwijs en der wijzigingen aan de zelve voorgesteld en aangenomen, waar door ze gansch verminkt was, zijn eenige leden, dank aan de houding der Vlamingen builen en binnen de Kamer, tot bedenking gekomen en van ...hou ding veranderd. MM. Devigne (van Gem) en Vander- kindere (van Brussel) die eerst tegen de rechtveerdige bepalingen van het wets ontwerp hadden gesproken en gestemd, hebben in eene volgende zitting ge vraagd dat do Kamer zou terugkomen op bare eerste stemming. Dit vöorstcl werd dan ook aangenomen en men be sloot de laatste stemming le verdagen lot na de vakancie van Kerstdag. Men twijfelt geenszins of de.geheelo wet zal dan gestemd worden gelijk ze was voorgedragen, dat is zonder de wijzigingen die ze geheel verminkten. Schoone zegepraal, welke de Vlamin- russische gezant doet bij omtrent al de 1 den. T Is genoeg dal hij hem bij eenen kuillll^ CI IU.MV u..— hel aanstonds melden en gissen naar j haf:ige geuzenjonkheid, die zich bereidt de reden van zijn bezoek. Nu, hetgeen OHS «v gy—---- w— -j - 0. H. Vader Leo XIII gegaan is en ér kunnen onze tegenstrevers iets -derge- oprecht verbleven heeft. Dat toont dit, alhoewel Loe XIII van zijne Staten be roofd is, hij. nog altijd als koning er kend is, en i Néuwjaargiften aan Zijne Heit- liglieid don I’dus. fan dit jaar komen wij nog eens, ge- lijl al de katholieke gazetten, e ten opoép doen bij dé' milde katholieke mn^chen, ten voordeele van Zijne Hei- lipmid Léo XIII. Je toestand van den Paus, gelijk ieéreim weel, is nog altijd even bé- klgénsweerdig. en oin de waarheid te zegen verslecht nog van dag tot dag; noil hééft Hij meer hufpp'en bijstand nodig gehad dan op ónze dagen; al de mribten deF hel schijnen sajneii te span- ilei, ótii zijnen heilzatncn invloed bij devolké en te ondermijnen eti zélfs te ve’iiiefióeh- Het is een plicht voor alle wae ka'ioliekeh de macht en hei gezag v:ii liunfen geestelijken Vader te onder-; sieuiwn W meerder# eere Gods, én de zalglieidder zicleit. ,’an' di jaar zullen wij geene inschrij- virgslijstO 'énen in ons blad, maai wij vi-.-g'-ü dl al de weldenkende christen tier van Veiirue en de dekenij hunne jotisic zoden vVillen ’indragen bij lid ge<->i<T|jkn'bntinpr patochie. Zek.-ilK, de opofferingen dor katho lieken zijigroot hedendaags, de goede werken d- zij le ondersteunen hebben zijn méniiuldi'g', maar de vérdferwén die zïjbij *>d vél g.iren zijn rijk enïioosl temd. im lod zal Nyel weten die brave christymml eenen anderen kanl te genen en 1 vet gelden. POLl'tEK OVEKZICIIT. ÉraiikB'Ijk. In FiaiiHjk is weinig;belangrijk po litiek nirui. M. Mcnabrea lieefit aan den voorz.itl' der republiek, M. Gievy, zijne geluuhrieven als liali.iausche ge zant overhdigd en daarbij gezegd dat zijne zeiing beslaat in de .vrimid- schapsbande imsschen de beide natiën toe le balei wanpop de voorzitter in even vriendeke woorden heell geant- woortit Men weetal de redevoeringen bij zulke out vamen enkel belectdheids- vormen zijn, elke geen gewicht heb ben in de Etjpeescbe belangen. Terwijl Jat ongelukkig land de schelmstukke in stomheid, getal en alscbuwclijkhl vermeerderen en de gevangenisseoveral te klein worden, gaan de regér'i rs en wetgevers voort met al es uit >n weg. ie ruimen dat maar eenigszii den godsdienst en de zeden voordoe- zijn. Verledene week heell de booj raad van het openbaar onderwijs de aoezeniers in de normale scholen algescft. Geen priesters meer om over de opeding der toekomstige onderwijzers loaken, juist gelijk hier in Belgie. De gslelijken zullen voort aan ook gesloi zijn uil de jurijs voor Hel afleveren vibievets van bekwaam heid., d Hei hofip assisen van Hiom; heeft uilspraagedaan in do zaak der anarchisten olegeringsvijanden van van Moniccau-i-Mines en van Lyon. Een der rustsioiers is veippidecld lol 5 jaren opsluit', een lol:3 jaren ge-, vang, 3 tot 2 jai cn 2 lot een jaar;“13 andere zijn vrijjproken. De jurij lie^bpmiddelijk eene ge- nadevraag voor veroordeelden onder- leekend. De ministean eerediensten heeft de jaarwedde dejisseboppen van An goulême en St. I.ilgeschalt, omdat zij, zonder bemachtig van den voorzitter wal oogverbijsterend klatergoud, dracht en isdat Mgr Gintolït, getitelde bis- mei wat geestbedwelmend genevernat schop van Helenopolis, gaat hulpbis- of schepen vol champagne. 'v Dat is één beschavingposl. Doch ik vergat bet bijna vroeger nog heeft men de wilde volkeren willen bescha ven door koophandelsbetrekkingen al- De Atuioncen iwr België (ter uilzóndering der Vlaatideren) en Men sehrijttin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. der republiek naar Rome vertrokken 'zijir. mnoz-i y.'/’.ft- De vervolging gaal daar waarlijk te -ver! De bisschoppen der katholieke kerk; mogem zich bij Z. H.-.den Paus niet moer begeven, of het gouverne ment ligt met achterdenken eu het ont neemt de middels van tijdelijk bestaan aan die plichtigen van verkleefdheid en kinderlijke lipfde’, Radicalen en liberalen worden van langsom racer van dpzelfde soortde yrijheid e.n de vrijheid onbeperkt blijft genwoórdigen Sultan door êenen andê- bun erfdeel; aan hunne tegenstrevers -1—- en bijzonderlijk aan de Kerk laten zij hel lol der slaven over. Een Russische nihilist, prins Kra- potkine. is te Thounon aangehouden en in het gevang van Lyon opgesloten. Deze aanhoudingr'heefl pfaats gehad ten gevolge eeder huiszoeking, waarbij men belangrijke papieren heeft ontdekt, welke zijne deelneihing bewijzen aan ds beweging der fransche anarchisten. Hij zal in de eerste helft van Januari voor do korrektionnele rechtbank van Lyon verschijnen, onder beschuldiging vnn nnhiisintr tot oproer. die èr hem j er tot tpe uitgezet? Waar zijn de vruchten? ondcrhandelingen die al lange bastaan vruchten te vragen, doch, volgens de Dat bezoek heeft de hangende zaken op wereldlijke beschavers zelven. zullen eenen geheel nieuwen i J Daar is een modus vivendi of overben- gischc zending naar Afrika niet vooraf- Men beschaaft geen wilden volkstam gen verschuldigd zijn aan hunne een- is dat Mgr Gintolït, getitelde bis- j schop benoemd worden van Mgr. Fial- kouski, Aartsbisschop van Mohilewen, overste van geheel hel katholieke Rus land. van ophitsing tot oproer. Oostenrijk. Te midden dezer tijden van schijnbar# zegepraal van hei liberalismus, is hét troosielijk een land te zien, waar de ka tholieken na lang i rijden toch eindelijk de overhand behaald hebben. Ehwel, zop is vaiidagb het Oostcmijks keizerrijk', aan wiens' böofil het bewarend katholiek ministerie Taafte staat. Godurende bel liberaal bestier zijn er daar, gelijk bij ons, vele ongelukkige en schadelijke wellén gesipmd, die de katholieken nu lioe en hoe 'beter gaan nachten af le schatti n. De bezouderste hervorming is deze van liet ouderwijs, dal de liberale vrijmetselaars daar pok onzijdig, en dat is ongdsdinnsiig en zedeloos, gemaakt haddeu. Die hervorming zal uitermate welgekomen zijn bij hel volk, dat moede is van die .scholen die niets anders vóórtbrengen dan slechte christenen en slechte burgers. Uusland. Er is sedert eenige dagen veel ge sproken geweest over de reis die een 1 gouvernemeuten der Europeaansclie lan den. T Is genoeg dal hij hem bij cen#n koning aanbiedt opdat al de gazetten Waar zijn hunne kweekhuizen iden van zijn bezoek. Nu, hetgeen om haar te slachtofferen ler verspreiding troost, ’t is dal die gezant ook bij j der liberale grondstelsels?? Nergens lijks aanwijzen. ’I Is waarsoms ziet men een gegalorjecrd officier den weg inslagen van Midden-Afrika; in plaats kend is, en dat niet alleenlijk door de van het Kruis draagt hij den Drijhoek katholieken, maar zelfs door schisma- j der vrijmetselarij op zich... Doch was lieke natiën als de russische. Waarom hek loutere zelfsopoffering u_ eigentlijk de gezant bij zijne heiligheid henen dreef? En wat hebben zij in verhoor gefeest heeft, is gemaakke- I nu t lijk om zeggen, aangezien de kerkelijke Is wel is waar, nog vroeg om achter ondcrhandelingen die al lange bestaan vruchten te vragen, doch, volgens de tusschen hei Vatikaan en St. Petersburg, uitdrukkelijke getuigenis van een dier j' L i er voet gesteld. nooit vruchten groeien, zoolang de bel- --aL—L ...KT» .1 pnn» Alt.ilzo win» vast mei j-e -- 1 fr UIJU. ---- -j 11 rxl r» zm'v/'J i c rrnnt hnlnhic- 3U0310HUS UJC1UUU Uil l’l^&UU Hdill OUlvifcV. v.v - - R J l...... w... komst gesloten die geheel voldoende is. gegaan zal zijn dooi’ het Kruis Christi. 11 f -•A*Z' -I'/vnorv viril/lnr» tn.lbrf.im

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1