U' t Vei i’.ïït. de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per régel. De groote k". Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk 1 ,v?’ i eenige Om dal beter te verstaan, geven wij den te hebben. De lil o alen gebruikten ;F ir' zooals zij dit verlangen. M. Sagasia heelt in den Senaat bet programma van i n. •k. •et I» de politiek van I ateld dooi de oppositie, zal volgen, t.n i-n jV Maar hier ligt de knoop-: De gcuz- zouden zelve willen die sommen inp. men, cene tweede maal het bisdom bestelen; want zoo ons goddeloos.gr zenblad schrijft de Staal is de wettige eigenaar van dal geld. Dal gaal alle permissie te boven; maar de helsche vrijmetselarij is machtig en door den duivel bezeten. Waarom steelt bel gouvernement de beurze dhu van de vrijmetselarij? Zij bezit geld en veel geld; zij bez.il cn onderhoudt ondei andere' de universiteil van Brussel; wij kennen bare begroetingen en re keningen, en de verslagen barer schat bewaarders. Waarom besteelt iiei gou vernement de liberale association en de liberale clubs niet? Zij hebben ook geld. De Bisdommen hebben toch zoo veel recht iels ie bezitten als de liberale véreenigingen. melselarij kennende, cn vreezeudt dal men de /.egels zou komen leggen, gaf aan .zijnen sekreiaris Berpaid, _.Jr-n liberaal schandaal te ül.a, Doornijk, onder welk opzicht men het' heid te stellen, aar de sekreiaris Ber nard, men wet uit welke reden, zoo schijnt, wi.sehijnlijk opgestookt door de hancimons, miek misbruik van hel vertrouwen al’zijne overheid, de bisschop, in he gesteld bad, en liep weg mei de tils en de beurzeZiet daar tot wal de betalen bekwaam zijn! wat zou de justitie doen? Zij zou t. doen wal in Bare macht is om de ge stolen weerden op te zoeken cn aan a bankier te beliandigen, en dan zou bet misdrijf of misdaad doen strafh t: waaraan de ongetrouwe sekreiaris 1. zou plicbtig gemaakt hebben, Eu ware geheel natuurlijk, en ’t en zou ui anders mogen zijn; maar er is hier ct Bisschop in 't spel, cn zoo ’t schijn*. Bisschoppen, priesters en katholieken hebben hedendaags geen recht meer! liberale vooruitgang! Dan zijn woffire liberale zaken gebeurd! Bernal treedt in handeling mei Dumont erienen amerikaansche11 advokaat Goodie, wegens de gesto- lencsommen dieioch aan den eenen, noch aan den ideren toebehooren! Bara.de minisleran averrechlsche jus titie, speelt zijneolle in al die zaken... Goodhue wordt cngelioudcn, bacillen de grendels gestten.... dan zegt men maar men liejdal hij zot komt, dal hij hem wil eUmoorden, en men laai hem al met ms vrij, en er is geen sprake meer van! liet kabinet is samengesteld uit der vorige ministers, met 1 j van generaal Martinez Campos als mims- POL1TIEK OVERZICHT. ETmiki’Ijk. Hel schijnt dal hier hel klerikalismus de vijand niet meer is; dit zou men teu ■minste opmaken uit de redevoering, ■over eenige dagen door M. .Andrieux, te Gbarbonnicre uitgesproken. M. Andrieux gewezen préfekt van policie ie Parijs, thans afgevaardigde van hel departement van de Rhone, is zooals men weet, in bijzonder goede betrekking met den president der Republiek, M. Grévy. De gedachten die hij vooruitzet, mogen dus aanzion worden als die der omgeving van M. Grévy. Welnu, M. Andrieux heeft rondweg de politiek van M. Gambetta afgckcurd cn verklaard datde bemoeiing van den Slaat met de godsdienstige kweslien, een gevaar is voor de Repu bliek. Men moet daarentegen, 2egde hij, de godsdienstige en eerlijke lieden tol de republiek trachten te win nen zonder hunne medewerking kan zij niet leven. De redevoering van M. Andrieux heeft oene groote opschudding ie weeg gebracht in de politieke krin gen van f rankrijk. Eluitsehland. De inhoud der brieven gewisseld tus- seben den Paus l^co XIII en den keizer van Dtnischland blijft tot nog toe onbe kend, doch al de dagbladen zijn ecus <otn er een toeken in te zien, dat de vrede eindelijk voor goed zal gesloten worden. De .oHicicuse dagbladen laten het reeds hooren zij geven cene licelc i eek*, politieke redenen op, waarom hel gouvernement zou verplicht zijn de ge loofsvervolging te eindigen. De bij zonderste is dat de keizer van Rusland een akkoord met den Paus gesloten heeft en de Poolschc 'gedeelten van Duitschland wel tot opstand zouden overslaan, moest hun dezelfde gunst geweigerd worden. Die politieke reden is slechts een voorwendsel de tvaarheid is dat die vervolging tegen de katholieken het land op zedelijkoen stoffelijke wijze ten onder gebrachljneeft en het nu hoog tijd is dat de jicginselen van godsdienst opnieuw aan de bevolking ingeplanl worden. 63 aangehouden waren, zullen gesteld worden. Liberaal schandaal to Doornijk. Na het liberaal schandaal Peltzer te Antwerpen en te Brussel, komt het liberaal o schandaal-Bernard te Door nijk. Wij zeggen liberale schandalen, wanl de Peltzeis waren «'liberaal en zij hebben eene liberale daad ge pleegd, eene moord, opgeslookt door de vrijmetselarij, zeggen de fijne ken- ders te Antwerpen, en de Pchzcrs blij ven voort liberaal honnêles hom mes! Bernard heeftopgehouden goede priester en goede katholiek Ie zijn, en is li beraal geworden; hij hce/t eene li berale daad gepleegd, de ontrooving der kasse van ’t Bisdom van Dooïnijk', opgeslookt geheel waarschijnlijk door einde cene dynastieke linkerzij samen te stellen, die mot de konscrvalieven eene groote koningsgezinde partij zou uitma ken. De Senateur Orovio interpelleerde vervolgens het kabinet over de oorzaken en den uitslag der minislerieele krisis. Hij vroeg of er nog altijd spraak is de bosschen, aan den Staat (oehoorende, te verkoopen. De beraadslaging over de interpellatie werd tot cene volgende zit ting uitgesteld. In den senaat verklaarde M. Sagasta dat hij 't financieel plan van M. Camacho aanneemt, dal in 1883 een overschot zal ten gevolge hebben. Hij voegde er bij, dat de betaling van den koepon ver zekerd is, zonder dat de Staatsbosschen verkocht worden. De senateur Orovio, gewezen minister van financiën, kondig de aan, dal hij hel tegendeel zou bewij zen. lu de Kamer legde Sagasta dezelfde verklaringen af als in den Senaat. Ierland. Uil Ierland komen weder treurige be richten. Zaterdag zijn te Dublijn menig vuldige aanhoudingen gedaan in ver schillende wijkender slad;ccn gemeente raadslid, de heer Caray, bevindt zich onder de aangehoudenen. Bij velen de zer zijn wapenen ontdekt. Zeventien peisouen worden beschul digd van een komplot gesmeed Imbcb- ben, met liet doel verscheid ene ollicie- icn van policie cn openbare ambtenaars Ie vermoorden. Zij zijn zaterdag reeds voor t’ uitspraak acht dagen uitgesteld beeft. ISuMland. Men meldt uil Si. Petersburg dat de katholieke bisschoppen die sedert 1862- j December II. de jnderhoorigsrechler van Uoornijk viaal deze toelating aan Mgr. Du Riusseau: maar de Bisschop vraagt hem, gelijk jt zijn recbl en zijne plicht was, indienmen dit geld zou beliandigen aan dijustiiie, of wel nan den Staal; men gdt Bern geetie vol doende aniwoorde.cn bij weigert cn h j deed geheel we M. de poiitie-cormissaris Bourgeois, diager eer.cr vohachtvan Ber- zegt hel Ade< tentie-b!ail, is dan tiaar de A ereenigdeStaten vertrokken om de aflevering de weerden en pa pieren te vervolgen. Igr. Du Rousscaux verzet zich tegen de overhandiging, cn i met reden, en, zegt men, zal pleiten voor den rechtëi der 'eiccnigdc-Siaten. Hoe de uiival zal weim is twijfelaclitig. i Maar’t kluchtigst komt achter: Men vraagt procuratie aa Bernard, aan den dief, om in zijnennaam die sommen weder te eiseben, n nog wat anders, zou het waar zijn di Bernard maar die procuratie zou gegem hebben, op voor waarde dat men ben niet vervolgen zou voor de justitie deiVcreenigde-oialen? Wal zegl gij van zu;e liberale mid- l dels door onze ïibeile justitie uiige- i vonden? De aanvrag van den dief zou dan een echte titel ;jn om liet gestolen goed weder tc kiijjm! het nieuw ministerie zij zeggen er, wel is waar, eene verandering van personen bedt plaats gehad, doch dat kige Dumonl miek aanspraak de invloed van het centrum niet vervan- deel van ’t geld toebehoorci gen is dooi' dien der liberale c ementen, I ’t bisdom; Mgr. De Rousseaux de inzich- j ten en den invloed der goddeloozc vrij- programina van het nieuw kabinet doen kennen. Hij verklaarde dathel ministerie hevel hervormingen, voorge- 1 van de sommen die waien gegeven ge- vvecst voor de goede werken, in zeker- Liberaal schandaal dan de vrij metselarij koopt eenen priester uil. maakt hem liberaal, God weet d >or welke propere beloften, cn zij neemt hem aan als werktuig barer goddeloozc plannen, hater eerlonze dieften. Libe- ralismus, liberalismus, zoo laag, zoo- vuil in vrijheid Nu, Bernard isangehouden in Ame rika, komt naar Lornijk terug, is om ringd en gcgrocvan de liberalen, neemt eenen hl alen advokaatvrij- melselaar, en doctijne onderhoudsmid delen komen uil men liberalen res taurant! Dal riekal nog al liberaal bé? Bernard had tels en weerden in Amerika gelaten, cn de justitie van Amerika, die ten Hoste deze van België - 'veerd is, weigert- en om goede re den ic'clitei \cischenen, ^dic de deus deze someti naar Belgie over to zenden, zonder e toelating van Mgr. Du Rousseaux, aaiwclkcn men ze ge stolen heelt. Waljebeurt ci Den 5 Ecnigc weerden.aan Goodhue te na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr.’sjaars; mi volgens plaatsruimte. Rechtci lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzorerlij'ke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1Ó0. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen or het Office de Publicitè, Magdalenastraat46, te Brussel. Men schrijft in bij EONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonraslraat, 4, te Veurne, en in dé Postkantoren. De puike schrijvers van liberale Gazetten. Dal gaal er met de liberale gazet- schrijvers, een tijd van hier! Verleden jaar, zagen wij den medeop steller eener geuzengazelle van Brussel wegloopen met eene tbeatersloore, zijne wettige vrouw cn kinderen in den brand latende Wie heeft er hooren spreken van Duverger, -alias Boogaert opsteller van de liberale Europe, die vier re volverschoten in zijn lijf kreeg, om zijne propere betrekkingen mei de vrouw van doktor De Paepe? Bo!a ui, gewezen opsteller van den liberalen National, van Brussel, heeft men gevonden met zijne portefeuille vol brieven van onafliaiikelijken aard onder zedelijk opzicht, en portretten, echte tcekens van zedelijke verrotting Hij was tie goede vriend van Gambetta.. wet permissie! En nu zien wij sedert eenigen tijd in den klaren komen de heldendaden van Aubanel. gewezen opsteller van de 7r<- bunc de- Mons, die den dossier-Du- mont o-, ei gedrukt heeft. Wal propere kerel', hij nad schuldige betrekkingen met eene dochter van Bergi n (Mr.ns) die hem nu voor de rechtbank waagt, omdat liij haar en haar kind de noo- Parijs en in België oi nomen, zijn reeds dige beloofde besiaatimiddvler. niet in de banden derjutitie, vu Mgr. Du mevr verschaftGelijk de Pcltz. jf, hij Rousseaux heeft reeds verse.uilige aan- zegt dat hij homme d'lwnneiir, eerlijk vragen gedaan opdatmen bel gestolen j man, is! Hij heeft nü cene.nieuwe ga- geld vim zijn bisdoinzouwedergeven; i zette geslicht, uitsluitelijk schrijft hij maar vruchteloos! 'erondersiell nog- j om het latlwlicisinus tc bestrijden. 't Is lans dal, in plaats vu eenen Bisschop, cene vei voorde Kerk van zulke viian- men eenen bankier w Lauden had, i' vorming. yjgr. |ju Rousseaux was bisschop van De liberale bladen van Spanje zijn J Doornijk, wettig genaamd en aangesteld I met tevreden over de samenstelling van i doorZ. H. den' Paus, om hel bisdom met al hetgeen het bisdom toebehoort op een s aan Spanje. De minislerieele krisis is afgeloopen. diezelfde vrijmetselarij, en bij blijft mi liberaal en handelt liberaal. bijvoeging I Bijgevolg 1 minis* i ter van oorlog, cn Pelago Cuesta als I ook beschouwd minister van Qnancien. Men beweert dat i deze laatste.h(< volkomen eens is met C... d... M. Coinacbo owr de uit te voeren her- hier cenige bijzonderheden vorming. I De liberale bladen van Spanje zijn Doornijk, wettig genaamd en dal ie beslieren. In Maart 1881, deongeluk- ’t geld toebehoorende UVpi 11 ii»1 i I lil' ia atlf nH'r ?of' |V i i i f riri I nF ■in! I i Af11 Amir Parijs,' 16 Januari. tic Figaro deelt een manifest mede van prins Jeronm Napoleon, welk dezen morgen op de mu ien van verscheidene openbare gebouwen van Parijs was geplakt. Het begint metric woorden Parijs strkwynt, cn vraagt c.ncn oproep van 't volk. PritiA Napoleon. aangehouden, hoeft aan den 0X1- .lerhooringsrechtcr bekend <lc opsteller te zijn. IA tinei lornn !n Manrt tJlfit zto

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1