I r s v imis. 'i 0 1 t de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 pen timen por regel. De groole b tiers Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk standigheden zijn te komen, de gebler en zijn i dief Eer- ju-stitie zulten men haar toeslaat; zij doet wat mogelijk is om ten beste mogelijk hare zending bier op aarde te vervullen. Is dat niet treffelijk gehandeld, en doet iedereen bet alzoo niet in zijne eigene zaken? Welk is dan het recht der II. Kerk, bet. recht van d,e geestelijke overheid in de openbare scholen? De geestelijke overheid heelt dat recht te eischen dat het onderwijs dat men aan christene katholieke kinderen geeft, godsdienstig zij, en dat de godsdienst de steun en de grond zij van geheel bet onderwijs, en dat er in de school niets geleerd of gezeid worde, dat rechtstreeks of'on rechtstreeks zon strijden met hel geloof, en de goede zeden. Bijgevolg de geeste lijke overheid heelt van rechtswege iets te zeggen op de boeken, op de lessen, op de meesters, op geheel bet onder wijs, en de opvoeding van christene kin deren. Ir.dien de liberalen dat meester schap willen noemen, vrij aan hen, recht is recht, en blijft recht. Die wet tige (usschenkomsl van de geestelijke overheid kan geheel wel samenstaan met de rechten van den Staat; wij hebben er een voorbeeld van gehad onder de wet van 1842, nooit geene ware en' ern stige moeielijkhedcn onder dit opzicht, beeft deze wet veroorzaakt. Maar de omstandigheden zijn overal dezelfde niet; in vele landen is de H. Kerk onmachtig om hare rechten te doen eerbiedigen, en alzoo tm et zij trachten Vroeger zou men waarschijnlijk aan de Bonaparten en de Orleans den kop afgeslagen hebben.: de vooruitgang dm zeden laai zulke doortastende maat regelen niet meer' loc. Men zal de prin sen nu uil hel land bannen ol beu on- <1 a de voortdurende bedreiging van imuncungseliap houden. Dn is uienschlievender, maar dom mer dan de oude doenwijze. Men doodt fn.1 koningdom melden koning niet: •maar door dezen te doen verdwijnen was men hem toch kwijt. Maar de pre- tendeuien uil drijven welke dwaasheid! is een verbanucu pretendent zoo ge- vaarlijK niet als een die iu het land als gewone burger leefi De republiekeinen zijn op het punt liti dwaasheid te begaan. Zij zullen er deze bij voegen van tiet ministerie om ver te werpen. En dan zal hel een kom- pleetc warboel zijn Als de vrienden «icr republiek voortgaau haar op der- gelijkc wijze te verdedigen, zullen zij naar wel dood krijgen Het rcpubliekcinsche Frankrijk schijnt ijlhoofdig, zinneloos en zij die het zouden moeten geleiden zijn noch de minst ijlhooldigen noch de minst zinneloozen 1 De geestelijke overheid oefent haar recht uit en verdedigt haar recht overal waar zij k inzij eischt dat men geheel haar recht eerbiedige, en waar zij mach tig genoeg is, zij gebruikt hare macht en liane rrczaor om de gevaren van het tegenstrijdig scfioonegiem gmca m gansch te beletten, ’t Is het geval hier in Belgie; de geestelijke overheid heelt ge zeid de nieuwe schoolwel is slecht, zij krenkt de heilige goddelijke rechten der Kerk, hier iu Belgie ben ik machtig genoeg om mijne rechten te verdedi gen, cn de christene kinderen teene- maal te onttrekken aan 't gevaar, bijge volg het is mijne plicht dit te doen, en ik doe het de scholen van den Staat zijn verboden. Volgens de laatste geruebtin, die echter nog onwaarschijnlijk zijn, maar nogtans in 't korte in ’i geheet niel on mogelijk. het Vaücaan. verblijfplaats van den Paus, zou met dynamiet onder- mijnd zijn; het paleis van koning Hum bert zou het welhaast zijn; het paleis van den president dei republiek, M. Giëvy, is het omtrent, alsook de Ka mers van Fiankrijk en Engeland, en alles zou welhaast in de lucht springen, om het beheer der socialisten te ver haasten Laat ze inaar nog wal de re ligie vervolgen en hel volk verdierlij ken, en dat progres zal verwezen lijkt worden. POLITIEK OVERZICHT. Over den toestand in Frankrijk lezen vij mmigu, juiste bemerkingen in de "lanaré'awéi ale. Dit blad, sprekende aver de republiek, verdient alle trouw; want eenieder weel hoezeer het Frank rijk bemint, sedert de uitdrijving der kloosterlingen. De Fransche icpubliek wordt dol zinnig. Niets kan vergeleken worden bij de wanorde die er heerschl en den dwazen schrik, die hare vrienden aan gegrepen heeft. In andere tijden zou men met een voorval als dat der Napo leontische proklainatie gelachen hebben, thans schudt en beeft men er om. Als de republiek een gevaar loopt, zal bel door de schuld zijn van hel gebrek aan wijsheid en koelbloedigheid barer aan hangers. Vroeger wilde sus, de andere zoo en bet ministe rie, hei cetiige dat nog mogelijk was omslag. M. Grévy, voorzitter der repu bliek, ziende dat er niets anders te doen was, heeft dit ontslag aanveerd. Maandag meldde de lelegaaf dat M. Feiry, geweigerd hebbende een nieuw' kabinet te vormen, men hoi atnedende ministerie wat zóu herplaastcrcn, en al de oulslaggevende ministers hebben hunne portefeuille:! hernomen, behalve MM. Duclerc, voorzitter van den raad, Billet, minister van oorlog, en Jaméguibeiry, minister van zeevaart. De libeialen in buphe gazellen doen andere maatregels, omdat de om-'mi- diiu niets anders dammeusebeu bedrie gen en verblinden, als zij zeggen, dat de priester de lot?Ia-img hebbende van 'ui de school, 'i is te zeggen, bet schoolge- ge i»’ te komen, den zaken gebleven' zijn j v worden de eene a' ié voice, en bij.?, of? de .ruoo'l niet De republikeinsche gazellen zijn nu gedwongen den wankelenden toestand waarin de Fransche republiek verkeert, te erkennen. Men heeft hierboven gele zen de weeklachten der I'landre over de uitzinnigheid waarmede de leiders der republikeinsche partij iu l'rankiijk ge slagen zijn. liet ministerie Ducïiêrc, over wiens lang beslaan h dei een zich’verwonderde hel daglerkei.de reeds van 7 Oogst heefi zich enkel recht gehouden mei niets te doen; van de eeiste maai dal hel heeft wiilen handelen is hel gevallen. Wat zal er t.u gebeuren? Wij weten het niet, doch zie bier een bërrcl.l dal wij gisteren hebben om vangen De lijdingen uit Parijs zijn hoogst ver ontrustend; ue Imvolkiiig n- juorjeeiicn alge»- nieeiien schrik geslagen en redeneert met Men verwacht greole fim.nlicle rampen. De Beurs weel met nicer alwaar 'l hoofd te wenden. Van den eenen dag tot den an deren kunnen wij uit l’aiijs buitengewone gebeurtenissen vernemen i> Zooals men ziet, doet bovenstaande bericht gebeurtenissen van hel grootste belang voorzien. Ilier en ginder. Men weet dat door dc ongelukswet van 1879 de godsdienst uil het open baar onderwijs verbannen is; dc gods dienstleer maakt geen deel meer van de leei vakken, bijgevolg de school is niet godsdienstig meer, is niet christen meer. Als wij zeggen de school, het spreekt van zelfs dat wij hier hel school lokaal niet bedoelen, maar de school wil liier zeggen de leervakken, de les sen, de meesters, de regeltucht. in een woord al 't geen bet onderwijs cn dc opvoeding r mgaat. na i volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr." het De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) én ’l buitenland worden ontvangen door het Office de PfelicitE, Magdalenastraal46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-iplgevcr. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de l’oslkanlooren. slecht kan zijn onder godsdienstig op zicht. voor den algemeenen warboel, gaf zijn geene wereföfijic (civïele) wellen? ^lie in Frankrijk niel bestaan, en zou men hier in Belgie niel somtijds door de tri bunalen veroordeeld zijn, en in Frank rijk niel? Hoe komt dat? Omdat de wetten verschillen volgens de omstandigheden waarin de twee landen zich bevinden. Hewel, alzoo is’t ook in het geestelijk order, en iedereen begrijpt dat Beken dan, dat al hetgeen gij uiteendoet, domme onnoozele praal is. Het liberaal schandaal te Dcornijk. De zaak komt al meer en meer in den klaren; zij heefi immers altijd klaar ge weest voor allen nofïelijken en recht te verkrijgen waty.ij kan. 't Is het geval i schapen mensch.en men moet waarlijk i».i.«, van jcn cjulve| bezeten zijn, gelijk de liberalen, om daar ooit moeilijkheden te hebben kunnen inzien en maken. i ?.l. Du Rousseau is Bisschep pe inamd van Doornijk door den Paus, bijgevolg, volgens het kerkdijk recht, hij is Bis- schop van Doornijk. Onze grondwet ook is daarin klaar de Paus alleen noemt de Bisschoppen, zegt ze. Mr Dumoii dan. kon geen opspraak maken op de waarden en titels, van ’t bisdom, - ’i en zij dal hij beweerdd nog Bisscliop te zijn van Doornijk. Dit is cene uitzinnigheid, gelijk bij het zelf heeft gezeid'in .eenen brief geschreven over tijd naar de Etoile Beige. Ook te Doornijk reeds verslaat men nu. door welke schandalige middels, de liberalen geheel deze zaak gëexp'oiieenl hebben en men spreekt er schar de van. M’ De Lanlshecic hoeft deftig gesproken cn zelfs dcu. liberalen advokaat .Ldèbvie verschillige .keeren doen ,ru,od komen lot bachien zijne oóren. Wacht maar, de liberale •nard, ■er» de liberate nog rd spel hebb..'n Ontslag van het ministerie. Na het manifest van Jcroom Napoleon, zijn de republikeinen in de Kamer der afgevaardigden voor de pinnen geko men met voorstellen van verbanning tegen al de kden van familien die over Fi.iiiki ijk'gebeerscht hebben. Twpe voorstellen stonden nu tegen over elkander. Hel eeue, dal van hel ministerie, vroeg voor het gouverne ment het rechi van volgens de omstan- dighedcu te handelen en maar die leden vair- prinsdijke familien uil te drijven of v.ih hunne graden en rechten te beioo- ven, die aan dc republiek vijandig schenen. Het tweede voorstel (van M. f’ldipiin) eischic de uitdrijving van al de priiuen, ua berpoviug van alle graden n recinen. Dil laai sic voorstel was door dj meerderheid der kommissie aaugc- n..<urii. Tussch in hel ministerie en de h.ljjer scheen dus misverstand. Een .lid :r kommissie gelust mei de ■voor stellen van verbanning te onderzoeken, wild* lot eetie overeenkomst leiden met eei: derde voorstel aan te bieden, waar- hij de prinsen, mits toestemming van Lel gouvernement, in Frankrijk mochten vei Liijven, inaar hei gouvernemeni nam de verplichting op, hen van hunne gra den iu Lel legei en kiesrechien te be- 1’üter die vetschillige voorstellen kon hou men brt niel eens t.- Het kan dan gebeuren dat eene plicht in Belgie geene plicht is in Frankrijk; dat iels zonde is, zoo het gcusch Adver tentieblad schrijft, in Belgie en in Frank rijk, niel en deze die met oplettendheid gelezen hebben, wat wij komen te schrijven in dezen artikel, zullen dat ge heel wel verstaan. De zonde is eene overtreding van de wet; de wetten we gens de scholen, zijn stellige (’positieve) wetten die kunnen veranderen, volgens de omstandigheden; in Belgie, bij voor beeld, bestaat de wet die verbiedt aan dc ouders hunne kinders naar de offi ciële scholen te zenden; doen zij hel, zij overlieden de wet, en bedrijven zonde. In Frankrijk die wet niet be staande, kan niel overtreden worden, bijgevolg geen zonde, ’t Is de ongehoor zaamheid aan de wetten der H. Kerk, die zonde is, schijnheilige liberale schrij vers, cn de zonde van ongehoorzaam heid bestaat niet sedert 4 jaar, maar sedert dalSatan, dc eerste liberaal, wilde onafhankelijk en vrij zijn van God! Zwijgt dan van uwe nieuwe schoolzon- de gij weet dal gij wetens en willens bedriegt. Veïrm., 31 woest voor allen licffelijken en recht- in Frankrijk en in Piuisen; hel geloof is er zoo levendig niet als Lier; de gods- 1 dienst wordt min geacht, en de rechten - der geestelijke overheid min geëerbie digd; in Frankrijk, de katholieken, zelfs verdeeld onder elkander, zijn zoo mach tig niet, zij zouden overal geenescholen kunnen bouwen, en daarom is hel dal de bisschoppen alles doen wat zij kun nen, om in de openbare scholen de ge varen' zoo veel mogelijk te beletten en te verminderen; zij trachten al het mo gelijk profijt le trekken uit hei wéinige dat men hun nog tocstaai, cn zij gaan in die scholen om ie onderwijzen, omdat de omstandigheden ben niel toe laten hun volle recht te eischen. «.4 la guerre, comme aj-a guerre! Als men alzoo wil spreken,de om standigheden zijn nu ongunstiger in China en in Afrika; de missionarissen moeten daar nog mei min te.vrede zijn, en dc geestelijke overheid neemt daar i ba-'.; it’cli' -ten eisrhet: cn verdedi- zij doel het, oh ’r i" hr:? Ié its! n H’éï r; rij r.'',i 'i n ië ■.•«.ken uit h '.raamjea-wtag^ UU.UU VVkJVV 1 IJ ‘V VVUllJvlVi nvtlhv UCtU - «■■«eanuncraenBz» - -11 ILKffiEBBSW»— utiucic» tuuaiit^uio, uinu<u wu uur wii- digheden anders zijn. De-handelwijze van de Kerk is dmi deze waar zij kim

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1