Veckne. N” 2(101. Februari 1883 ,V •8 9 vertegenwoordigers genomen, voor het der vrije katho- protcstcercn tc- Ilandteckens.' 0 aanjagitig zal aanstonds ter kennis ge bracht worden van den diocesanei: Schoolraad, door de leden van den pa rochiale!) raad, de eigenaren, bestuur ders. ouderwijzers of onderwijzeressen die bij het bezoek tegenwoordig waren. Opgemaakt te Brugge, den 30 Janu ari 1883. Voor den diocesanen schoolraad, Ridder Ruzette, voorzitter. De Geheimschrijver, M. Fkaeys, advokaat. De ondergeteekenden (I).... in hoe danigheid van (2).. lieke school van (3). gen het bezoeken dier school door de schoolenkwcstkommissic, dit bezoek aanziende als strijdig met de grondwet- tclijke voorschriften die de vrijheid van onderwijs en dc onschendbaarheid der woonstede waarborgen. Zij verklaren de enkwestkommissie maar te aanvaarden omdat zij ertoe ge dwongen zijn en onder voorbehouding van al hunne rechten, en vragen stellig dal bun akte gegeven worde van hunne protestatie, N..... den Gouverneurs. Aan dc Etoile Beige wordt als zeker het aanslaande ontslag gemeld van M. Dubois-Thoru, als gouverneur van Bra- band, die voor opvolger zal hebben 11. Ileyvacrt, gouverneur van West-Vlaan- deren. M. De Brauwcr, gewezen substituut van den prokureur des Konings te Brus sel, gewezen voorzitter van cenc der in ternationale rechtbanken te Alexandria (Egypte) zou tol gouverneur van West- Vlaanderen benoemd worden. liet gouvernement heeft in het Lager huis verscheidene wetsontwerpen aan geboden, waaronder een 'waardoor de godloochenaars en, vrijdenkers in dc Kamers kunnen loegelaten worden, de grondwettelijke eed algeschaft zijnde. Dit ontweip heeft eenen hevigen tegen stand ontmoet en men meent dat zij, zelfs in het Lagerhuis, zal verworpen worden. De Lordskamer zal haar stel lig nooit goedkeuren. Wan allies wat, M. De Vigne, liberale volksvertegen woordiger van Gent, heeft een wetsont werp uiigebroeid dal den spotlach ver wekt zoo wel van de liberale gazetten als van de katholieke. Volgens art. 1 zou men om kiezer te zijn, moeten negen volle jaren zijnen broek verslé’len Lebben op de banken ccner oflicielr school. Volgens dit artikel zouden vele groote seigneurs, barons en. graven van Brus sel en elders geen kiezer meer zijn in derdaad, velen onder hen zijn nooit ter school geweest, maar hadden te huis eenen leermeester in hunne jonge jaren. Hel eenig doel van die wet zou zijn van al de kiesmacht in de handen te stel len van de beambten van het gouverne ment, om die aldus te kunnen dwingen voor den geuzenwinkel te stemmqn. 64 plaatsen van onderpastoors in bet bisdom van Brugge zijn bedreigd af’ge- schafi te worden, en onder andete zeven in de dekenij van Veurne, namelijk Te Bulscamp-Moercs, M. C. Busiau; Te Hoogstacde, M. J.-B. Callewaert; Te Isenberghe, M. C. Labeye; Te Pervyse, M. I’. Gaillarde; Te Ramscappelle, M. 11. Banckaert; Te Veurne (St. Nicolaas), M. P. Raps; Te Veurne (Ste. Walburgis), M. L.-M. Tybcrghein. Dit blad verschijnt den Woensdag, oumijldelijk na de graanmarkt.Inschrijvingsprijs. 5 fr/’sjuars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimeri per régel. De groote loiters volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzónderlijke nummers voor artikels, enz.. 20 fr'. het 100. De Annoncen voor Betgle'fler, uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door liet Office de Pculicité, Magdalenaslraat,AG, te Brussel. Mep schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever,'Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de PosUianlourcn. Die bekentenis van het Parijzer blad is de volkomqnste verrechtvcerdiging van den strijd door de bisschoppen en dc katholieken gevoerd tegen dc gevaren van een onderwijs zonder godsdienst. T Is op het geloof zelve dal do geuzen, zoo wel hier als in Frankrijk, het ge munt hebben dat blijkt maar al te klaar uit de regelen die wij hooger uit Le XlXe Siècle overdrukken! De Kniuer. Dc Kamer van volksvertegenwoordi gers heeft donderdag begonnen beraad slagen over het budget van justitie. De middensektie heeft, door het or gaan van baren verslaggever, den priesterhater Goblet, wijzigingen voor gesteld vragende de afschaffing der jaarwedden van de kanunniken, ver mindering van dc jaarwedde van de sc- kretarisser. der bisdommen en afschaf fing van 442 plaatsen van onderpas toors. In de zitting van vrijdag werd een nieuw amendement voorgesleld, waar bij de jaarwedden van den aartsbisschop en dc bisschoppen met 30 duizend frank zouden verminderd worden. De onder tekenaars zijn MM. Bergé, Houtart, Ilouzeau, Guillcry enBouvier. Men mag zich deze week verwachten aan zeer levendige beraadslagingen aan gaande de afschaffing der onderpas toors. Do onzijdigheid in hot onderwijs. Wij hebben reeds dikmaals gezegd dal dc wel op het officieel onderwijs een uitbroeisel is der vrijmetselaarslogien en tot doel heeft, onder den dekmantel der onzijdigheid, den godsdienst uit het openbaar onderwijs te verbannen, om aldus de. ongodsdienstigheid onder dc jeugd te brengen en hel katholiek geloof in den grafkuil te werpen, gelijk de opperbaas-sclioolmeesier Van Humbeeck hel in 1864 in de logic van Antwerpen vei klaarde. Sommige liberale bladen, die pogen daar doekskens aan te doen, beweren schijnheilig dat de wet geen ander oogwit heeft dan de vrijheid van gewe ten der niet katholieke leerlingen te beschermen, alsof die vrijheid onder de wet van 1842 ooit gevaar geloopen had. Integendeel hebben andere libe rale .gazetten bekend wat men met hel onzijdig maken van het onderwijs trachtte tc bereiken, en pu komt de goddelooze schrijver Sarcey, op zijne beuit, in Le XIX''siècle, waaruit onze geuzctibladen dagelijks gansche kolom men laster legen Paus, bisschoppen en priesters overnemen, onze gezegden be vestigen en bewijzen waarom men stipt de baud moet houden aan de onzijdigheid in de lagere scholen. Waarom? vraagt het blad, en bet antwoordt Omdat men daardoor op het geloof zelve werkt. Niet dal men het lecht- slrèeks bestrijdt, aangezien de aar 1 der onzijdigheid integendeel is zich van allen aanval te onthouden. Maar men gewent -de kinderen' eraan hel gelootlli kunnen missen; men leert ze begrijpen dut men een eerlijk man en een goede longer kon worden, zonder eenig onderwijs van eenen vei openbaarden godsdienst Mén trekt zo alzoo langzamerhand, zachtjes weg, van. het geloof af, Dzt d i cl bijz; iidersle! Seliolenkwcst. Wij roepen de aandacht in op dc vol gende onderrichtingen door hei komiteit der katholieke scholen van West-Vlaan deren gezonden aau de parochiale school- komiteiien, stichters, bestuurders en onderwijzers der vrije scholen, nopens de houding welke zij aan te nemen heb ben tegenover de liberale sehool-inkwi- sileurs, indien deze hunne scfi'olén willen bezoeken, en de leerlingen ton dervragen, iets waartoe zij geen het minste recht hebben: Onderrichtingen nopens het bezoeken der vrije katholieke scholen, duur de kom missie van het schvolenkwest. Dc diocesane Raad der vrije katho lieke scholen van hel bisdom vim Brugge lugezien de nummers VI en AII van Je besluiten door dc Kamer der vulks- regelen van helschoolenkwest, luidende als volgt Nr VI. Wanneer de onderzoekingen gedaan worden nopens gestichten aan bijzonderen toebehoorende, zullen dc lokalen alleen mogen bezocht wor- den. VII. De briefwisselingen en pa- pieren van bijzonderen kunnen niet in beslag genomen worden. In acht nemende dat, om de vrijheid van onderwijs te doen eerbiedigen, het nuttig is de handelwijze voor te schrij ven die moet gevolgd worden door de parochiale schoolraden, de stichters, eigenaren, bestuurders, onderwijzers en onderwijzeressen der vrije katho lieke scholen, indien de enkwestkom- missic zich aanbiedt om die scholen te bezoeken Stelt vast als volgt Art. I. Als de schoolcukwcslkom- missie zich zal aanbieden om eene vrije katholieke school te bezoeken, zullen de parochiale schoolraad, de stichters, eigenaren of bestuurders, ot, in hunne afwezigheid, de onderwijzer of onder wijzeres lezing geven van cenc protes- tatic, volgens liet hierna gedrukt model en die in de handen van den voorzitter der kommissie afleven en. Indien hel bezoek met op voorhand is aangekondigd geweest, zal de onder wijzer ot de onderwijzeres de personen die zich aanbieden verzoeken bewijs te geven van hunne hoedanigheid en identiteit, tenzij hij ze persoonlijk zou kennen. Art. 2. Dc leden der kommissie, hare geheimschrijver en hare exporten alleen zullen in dc schoollokalen binnengela ten worden, bij uitsluiting van alle an dere personen die ze zullen vergezellen. Zij zullen alleenlijk de klassen, speel zalen, overdekte gaanderijen, klceder- zalen en speelplaatsen mogen bezoe ken, alsook dc schoolmeubelén over zien, als banken, lessenaars, zwarte borden, kaarten, verzameling van kaar ten en gewichten, enz. Men zal hun den ingang van alle an dere plaatsen verbieden. Indien zij er met geweld binnendringen, zal eene klacht bij den prokureur des Konings ingediend worden, om reden van schen ding der woonstede en do aanklager zal zich als burgerlijke partij stéllen. Art. 3. De lokalen die mogen bezocht worden zuilen ledig zijn. Hetzij het be zoek le voren aangekondigd werd of niet, dc ouderwijzer of de onderwijze res zal aan de leerlingen verlof geven als de enkwestkommissie zich zal aan bieden. Art. 4. Indien do leden der kom missie beproeven builen dc palen tc gaan van bun mandaat, dat enkel het bezoeken der schoollokalen beval; hetzij dat zij widen doen les geven in hunne tegenwoordigheid, de weggezonden leerlingen willen weerhouden, onder vragen, of huii.een diktaat geven; hetzij dat zij eischen dat men hun de boeken, cahiers of welkdanige dokumenten af- levere die in Let schoollokaal niet zijn; hetzij dal zij inlichtingen vragen over het personeel, de programmes, metho den, reglementen, jaai wedden, geld middelen, enz., hetzij op welke andere manier ook, de onderwijzers, de onder wijzeressen en de leerlingen zuilen op die onwettige eischen door eene stel lige weigering en eeiie volstiekie ont houding antwoorden. Alle teil oi po ging van geweld, van dwang oi vreeb- I POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Wij hebben woensdag gemeld dat het ministerie afgezien hebbende van de wet tegen le prinsen, gelijk die door de Kamer was gestemd geworden, dc Se naat een ander voorstel had aangeno men, luidende als volgt De leden van de familien die in Frankrijk geregeerd hebben, cn zich openbaarlijk als pretendenten tot de kroon zullen aangesteld of eenige andere betooging zullen gepleegd hebben, met het doel den bestaanden regecringsvorm te wijzigen, zullen met verbanning ge straft worden. Die persoenen zullen voor hel assisenhof gedaagd worden of wel voor den senaat die zich als opper- gercchlshof zal aanstellen. Dit nieuw ontwerp lol onderzoek naar de Kamer der afgeveerdigden gezonden, werd door deze vergadering verworpen, en vervangen door een voorstel van M. Barbey, welk de Senaat zaterdag met 142 sieinmen legen 137 op zijne beurt verworpen heelt. MM. Leon Say en Waddington ver klaarden uitdrukkelijk dat zij aan dc uit- drijvingswel legen de prinsen vijandig waren, omdat zij niet willen dal dc republiek dezelfde dwinglandij plcgc als liet keizerrijk gedaan heeft. ICngcInDfl. Vrijdag heeft de opening plaats gehad van hei Parlement. Dc Koningin sprak eene troonrede uil, waaruit wij het volgende knippen Het engclsch staatsbestuur zal pogen de orde le hand haven in Egypte door aan dit land een zelfbestuur te verlecnen; de inlernalio- nale verplichtingen en de rechten van Europa zullen nogtans stiptclijk geëer biedigd worden. Hei gouvernement hoopt dal dc mogendheden die regeling zullen goedkeuren. Hel kabinet zal in onderbandeling lieden met dezen eene overeen komst tc sluiten, ten einde dc toekomst van Egypte tc verzekeren. o oi A (i) Namep en voornamen. ii) Hoedanigheid lid va» den parochiale» Schoolraad, Stichter, eigenaar, bestuurder, on derwijzer, onderwijzeres, enz. (3) Naam der parochie of andere aanduiding der school. I'HOTi'sTïTH:. i—■■—■n iii iii ibi nmui iniw in1 irr

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1