p jaar. Mila i t B883. 7 Vti iue, ■'rasr; Inschrijvingsprijs. 5 fG^sjaars; met de post 6 fr. Annonccn 20 ccntimen per régel. De groote letters .1 TV T IM ......I I »-> ,1 I T I A .‘I nz. s ecu ft e n r <»/l 01 POLITIEK OVEIi/JCH T. IF'raiiki-ljk. liet nimw ministerie is reeds volop aan liet werk. Het is verre van allerbest gekomen te zijn, zelfs bij de republi keinen. Deze zijn als T ware in twee kampen verdeeld de oude Gambettis- ten, de opportunisten zijn te vrede, doch met de radikalcn en alle hongerige republikeinen is het heel wat anders deze laten reeds hunnen nijd in harde woorden en bedieigingcn lombarsten. Eii nogtans zijn de daden der nieuwe ministers geschikt om de moeiIijkste eischen te voldoen. Zij zijn begonnen met de prinsen van Orleans hunne amb ten in bet leger te beuemen, alhoewel die afzellingswet door den Senaat ver worpen was. Maar de beruchte generaal Thibaudin, minister van oorlog heelt daarover gesprongen, en om zijnen maatregel tegen de prinsen te verrecht- veerdigen, beweerde bij dat de tegen- wooidigbeid der prinsen in hel leger cené levendige proteslatle was tegen de republiek, liet is om de politieke dril;, ten te beletten in het leger te dringen dat hij maatregelen genomen Ideh, waarvan hij de etantwoordelijkheid op hem ncömt. Deze willekeurige afzetting beeft nog al groot misnoegen te weeg ge bracht in de regimenten bij Welke de prinsen inin bevel huddên, on bijzonder- lijk te Ilouaati, waar de dappeto Robert de ChadrCs aan hel hóófd1 stónd van liet 12* jagers. In de Kamer tracht het ministerie f.ijne slaven te voldoen. !lel heeft een nieuw middel uitgevonden om den gods dienst te vervolgen en papen te vreten. In de Kamer van afgeveerdigden Heeft hei een voorstel gedaan tot afschutting der viel, waarbij de gemeenten de on- kosten der eerediensten moeien dragen in geval van ontoerekeudheid der in komsten van de kerkfabrieken. Dil voor stel is aangenaam door 348 stemmen Godsdienst en Rechtspleging. genadevergunningen welhaast een einde Bij de onzeltendo gruwelen, die sinds eemgen lijd, zoo herhaaldemaal in ons land gepleegd worden, vraagt menig zich at, waraen die aangroei van raoor- denarijen en zedenaauslagen toe te wijten is. Naar ons inzien, ligt de grootste oorzaak in het gemis aan gods dienst; want zonder godsdienst geen zeden. Men doove de christelijke ge voelens uil in de harten des volks, en de samenleving holt met lóssen teugel naar dé verwildering en de bai baarsch- heid. Zoolang in ons vaderland, gods- diónh én priester geërbiedigd werden, ging alles welvrede en eendracht hdèrschten onder de menigte;1 de re geerders en wetgevers vermochten schier al wat zij wilden op de onder- derdanen, en zeer zelden hoorde men van manslag bf zedenschennis spreken; het grootste deel van het jrtar konden de oppergerechtshovcn geslotfen blijven en hadden geen enkele zaak te vonnis sen! Toen stond Belgie als eene schil- terendb p: rel aan bet hoofd der bescha ving’ Eilaas! thans is het veel erger en bewcenlijker gesteld! Ons klein lan- deken is een echt moordenaarshol en M vuije zwijn, aan de moord- cen waar schurkennpst geworden! Nooit misschien werden godsdienst en priu.nc'- méér vervolgd, meer gelasterd, meer gehaat dan ten huidigen dage! Op alle mogelijke wijten zoekt men geloot' en zedeleer in de zielen te versmbören; niet alleen door slechte schriften, god- delooze dagbladen, walgelijke plinten, eerschendende scbouwburgverloonin- geu; maar wel bijzonder door een on derwijs, welk van de geestelijke Over heid gedoemd is, en gebrandmerkt als liet bedelf der kindsebheid, en als de voorbode van de geliéele oniclnïstelij- kmg des Belgischen volks. Met imll - oenen en milliocnen worden er door I onze dweepzieke logieminiitierk ver kwist aan het geuzenwerk der onzijdige Staatsscholen, alleen uit wrok tegen godsdienst en priester! Behalve- deze nieuwerwètsche ont voogding ol onafhankelijké vr’ijleveiij, vinden wij nog eeiie drijfveer lót de talrijke schelmstukken ónzer dageti, na melijk de gciiadevergunning of stiat- verzachting. Oné strafwetboek beval nog altoos de bepaling der doodstraf; éii deze aan de vrijwillige en voorbe dachte moorden toegepast, dan zou gewis hel getal der aanslagen op het leven van den évenmipisch nierkeüjk verminderen. Het' vbrledene getuigt ter staving' van die Ifc’weringt wanneer vroeger èei.o móórd werd begaan, zag 1 .I,l;^lla....l worden, door de halsrechling.vnn den plicliiige, dés boos.vïclits ftüofd viel ondér het mes der guilloliep; en de schrik van zulk akelig ciiide Wtrdér- hield menige schurken van bühne bloeddorstige ingevingen. Hedéi/gaat het heel anders! De dood straf is metterdaad afgesenati de ge rechtshoven veroordeelen w'el soms eeuen moordenaar, maar men leidt hem niet meer naar hel Schavot; infen ver breekt het vonnis tegen hem uitgespro ken, en maakt er van voor zijn levdn lang een rentenier van den Staat; hij wordt op de kosten des lands gevoed en on- Eu die lei'enshnye dwangarbeid eindigt ge togen 120. Dezelfde minister heeft een wetsont werp nedergelegd, waarbij kreten, woorden en geschrift; oproerig tegen republiek, streugelijk gestraft worden. liet gaat daar goed, gelijk men ziel; als men van 1 de dwingelandij wil spre ken, zal men welhaast zeggen de viij- heid op zijn fransch Nog oen ander, maar moeilijkcr vraag stuk moet eerlang door de Kamer be slist worden. Er is nogeens kwestie de grondwet te herzien; ’t zijn de loode ra- dikalm die het vragen. Maar zal die herziening gemhieden? Waarschijnlijk ja. De twee ialrijkste groepen der lin kerzij hebben besloten de viaag te on dersimmen, De ministers van hunnen kant kmnencr niet tegen, maarzij zou den de beraadslaging willen verschui ven tot op J.et einde van den zittijd. Wat zal cr uil die herkiezing volgen? Ongetwijfeld geen goed, maar veel kwaad. Frankrijk moet nog een stap- ken verder op den weg der omwente ling. Zoo gaan de zaken Imnneri natuur- Djkcn gang tegenwoordig is er gcene vastheid meer aan het fransch bestuur; eene grondwet kan ten hoogste nog cenigè jaren in wezen blijven; daarna wederom aan het wentelen en rollen, en de bolle moet loopen tot dat zij ten einde komt, en hoe rasser zij loopt, hoe eerder zij liet einde zal bereiken. Naar het schijnt, is er over de kwes- te der grondwetsherziening reeds on ce l>e Kamer. Vrijdag is de beraadslaging over het bud get van justitie geëindigd, pn de liberale meerderheid heeft de onrechtveerdige be- roovingder geestelijkheid voltrokken, door hel budget te stemmen met 67 stemmen te gen 12 en 28 onthoudingen. Al de redevoeringen der liberale spre kers die in do beraadslag ng het woord lu bben gevoerd, waren anders i)i d dan aanvallen legen de geestelijkheid, waarin de verbittering der geuzerij doorstraalt over hel mislukken derongelukswet. In, den loop dej- diskussie is M Bara ecus rechtzinnig geweest. Hij verklaarde dat de kerkfabrieken, de natuurlijke eige naars zijn der kerken, doch ’s anderdaags, den vi ijdei k^r Gvhlet onderbrekende, gaf hij te verstaan dat de kerkfabrieken moeum v<:rw<;reldlijkt wm-den en dat de schatbe waarders van die bes|uren moeten benoemd worden door de genieenleraden. Dat ware eeee nicir.xe voorubgang der zoogezegde op/ijil'glieid van den Staat. Nu ziel men in de; ollicicle scholen den cate chismus onderwijzen doorprotestantsche. niamzels. en dan z,qu men de kerkgoederen zien besturen door vrijdenkers. Mannen die naar de kerk niet gaan en dm godsdienst openlijk vijandig zijp, zouden te beslissen hebben o.^v df regeling der goddelijke ...w.v. ,.viu „vtjuuu,; mg i diensten, het onderhoud der kerkgebou- lïitfn d'd miSkchUBslIlilënWiVi^ijévvrökcii wen. enz. De katholieke redenaars hebben kort spel gespeeld met de voorwendsels door de gcip-rij aangehaald oin de be.vpoving der g»e/telijkhfid te veriechtveerdigen. liet is noch om ie sparpn noch om hei ge'al der geestflijkmi in evenredigheid te brengen met de. bevolking, zegde M. Woeste, maar ’lis uil haat legen den godsdienst, uit wraakneming over het mislukken der schoolwet dat men de jaarwedde der geeste lijken wil verminderen. De Brusselsche hberale vertegenwoordiger M. Joltrand het ft moeten bekennen dat M. Woeste waarheid zégde en dat er wezenlijk van niets anders spraak is dan van oorlog te torren tegen de geestelijken. Wat men de priesters af trekt, zegde hij. ontneemt men metterdaad aan de katholieke scholen. Alzoo bewees die prieslerhater onvrijwillig dal de geeste lijkheid niet handelt uit eigonb-i:d. maar dat zij hi t weinige dat zij bezit ëdclroMlig Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. I volgens plaatsruimte. Itechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke Bpnimcrs voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Aimoiu-en voor lielgie (ter uitzonilerinij der Vlaanderen) en ’tbuiteiiland ivorden ontvanijen door het ümer: de Pubucité, Maydalendstrydï, 46, le Brussel, Menschrip ii. bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgevcr. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. i van het nieuw fransch ministerie. Men weet dm de minister van binnenlatid- sche zaken, M. W'aldeck-Rousseau, er in loegcsteind heeft de kwestie der her ziening op het dagorde der Kamer te brengen, voor de zitting van maan dag laatst. M. Ferry zou willen dal M. Waldeck-llousseau, iu naam van hel gouvernement, de onmiddelijke herzie ning besneed M. Waldeck-Kousseau zou die geweigerd hebben, daar dit eene zeer moeilijke taak zou zijn voor een gewezen minister van M. Gambelta. M. Ferry zou nogtans vast besloten hebben, de herziening ifit te stellen lol het einde van het mandaat der tegen woordige Kamer. De twee groepen der linkerzij, die aan hei ministerie de meer derheid moeten bezorgen, VUiuon ré- puldicaine en de radicale linkerzij, zijn liet daarentegen eens, om hel voorste! lot herziening der grondwet in aanmer king te nemen. Spanje. In Spanje woelt en bruist het in de onderste lagen der bevolking; ook daar zijn anaichislen aan het wérk geweest on hebben van den nood onder de land- bouw-klas hunne gebruik gemaakt otn stellingen ingang te doen vinden. Even als in Ierland, zijn ook in Spanje de landerijen voor een goed deel in liet bezit van enkele groote eigenaars, die hunne bezittingen zelden ot nooit be zoeken, maar die door rentmeesters en opzichters laten besturen. Dal de boe ren bij zulk een stelsel worden uitge- zogen, is geen wonder. Ook ouder de arbeidersbevolking der gioote steden beerscht groote ontevredenheid. M. Gaudau ondervroeg in de Kamer de Begeeniig over de anarchistisclie beweging in Audalusie. Hij verklaarde haar voor het werk eener bende, die den eigendom wil oplieftèn, de werk- liedeti legen de eigenaars opzei. Hij bezweert de regeering krachtig de mis dadigers te straften. De minister vim biuiienlaudsclie zaken antwoordde, dut de anarchisten thans aan du rechtban ken zijn overgegeven, en dal de prefek- ten in Audalusie maatregelen liebben genomen otn den landbouw tegen de benden booswichten te beschermen. liet onderzoek in zake van de ge heime genootschappen, heeft aan liet licht gebracht nat het aantal leden aan zienlijk is en tusseben hen en de in let nationalisten vei band bestaat. In alle groote sleden, voornamenlijk te Madrid en Burgos, heeft de bemle vertakkin gen. Dagelijks wordvii nieuwe brand punten en broeinesten ontdekt. De ge vangenissen te Xérès en At'cos zijn overvol. De overheid vraagt versterking van polieiemachl, benevens de hulp van militairen, om ten platten hinde al de verdachten in hechtenis te nemen. Het hoofd der hemde a de ZwArle Hand is te Arcos gevat, en uit'zijne bekentenis sen blijkt dat geheime rechlbjnkcii in gericht zijn. De rechters en andere Over heidspersonen te Barcelona en Madrid hebben naamloozc dreigbrieven ont vangen. --- Kiezing van eenen senateur, te Brussel. aantai—- n I ‘nJontstaan tusschên dc leden omg.kantcld. Een der Visschcrs is verdröhkijn; de WOOnlljk IIU ceiiigt* jntT'l), dewijl IliCUWO brengen aan de opsluiting van den verwezen kwaaddoener! Wat wonder dus dat de heéren moordenaars meer dan ooit hunne bloedige nijverheid zonder angst óf achterdocht voorlzetten, en bet getal der moordenaars dagelijks zoo zeer aangroeit! Die ongepaste toegevendheid of ge moedelijke genade-vergunning moge eene menschlievendc beweging heeten, zeer wel; maar waar leidt die mensch- liefde heen, wanneer een hoofd door de guillotiert gespaard, tien hoofden door de hand van móordenaard doet vallen?! God is de meester van het leven en dood, ja; dit is eene stellige zaak en heilige waarheid; maar voor hen die hel goddelijk gerecht niet vreezen, moet het mensebelijk gerecht, de uitvoerder van de goddelijke strafwezen! De men- schen zijn gewis hier op aarde niet ge plaatst, om zich onderling als wilde dieren te verscheuren, maar om door redè en verstand zich boven de rede- looze schepselen te verlieftcn en door een deugdenrijk téven hunne zielen te zaligen! De I ogle Wil die edele zending niet beseften; zij maakt den mensch ge- I 1 I 1 dadige adder, aan den bloeddorstigen tijger, en rangschikt hem op den laag ster) trap der (lierenladder!.... Hulde aan God, eerbied voor hét Recht! vl 5 ctt. if rtiiimu-stinwwii in I A A 1A A St ■k. ri it l! f v»'-' nu juuiiuu uiuHvmc» M (6 Maart Ingeschreven kiezers, 19,346, aanmzigc 9083, nietige briefjes'>r>5.'M. uischón’snefin, liberale kandidaat. 5583 stemmen; M'. de B "11 de Vinck.on- athankelijke, 33X|. Dc katholieken hebben zicli onthouden. Gisteren is ter Panfie een ongeluk gebeubd. Twee visschcrs waren met hunne bootp gernaatvangst 1 dci houden ill de gevangenis! in zee gegaan. Door het slecht weder verrast, werd- I Humnlrm lmia «i„ hun vaartuigje hccfi-cn weer geslingerd chcmc.dlijk r>

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1