M I883, 39e jaar. I V‘. 2€<H. bob I I li m, 14 Maart 22.226 I ■d I ll j 'I. - POLITIEK. OVERZICHT, frankrijk. II. Bewaarscholen. Italic. I. Lagere Scholen. 1880 1882 I SCHOOLSTATISTIEK. bit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. ll 22,634 Total 125,261 143.137 W deroni is er een groot geleerde met EW 3 ■■- - - --- II ll 255 1,494 Hencgauw, Luik, Limburg, les sn\'gals[t a'.basda )>t)liee! 7/ bas les sol- Ten 3 ure 45was de plaats vo'ir het stadhuis geheel geruimd. 13,146 16 361 15.976 17.935 35.025 27,924 8,146 3,434 2,700 9.791 19,971 24,322 VEItSCHIL 2.336 5,325 6,115 4.157 1,202 4,350 51.35! 32,763 u I 25,083 8.064 2.835 2.445 8,297 Terwijl de Frans* he republikeinen en dj liberalen vijanden der kerk in Belgie zich roemen de -onzijdige scholen te hebben in- geiichl, wijst nu n die in geheel Duilschlatid en ook in Oosti ni ijk at. In den piuisnchen Landdag, heeft de minister van onderwijs, namens hel gouvernement, verklaard geene gaiisch bijzondere gevallen. Hij 1 574 j 2,776 --W- Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaai's: met de post 6 fr. Annoncen 20 centihïen per tegel. De groote letters Dor.zclfden dig is de Koophandel nog veroordeeld voor laster jegens M. den pas toor van Doel, lot 100 fr. sehadelöósslel- ling, eene inplaalsing van het vonnis in zijn blad en nog 100 fr. inserbe. uister Gossler, dal niet kapellen vindt, i H )i uiiiu ii vuin>T>i>«ui.-uiiiu v*a y** *-** ‘vn> G. efi DuitschlauJ nu geene voorbeeldr.n gouvernement met vijandige gevoelens bezield is jegens de katholieke Kerk. I - I g-p/ttlfll’—- Vnn alles wat Talrijke verzoekschriften worden naar de Kamers gezonden waarbij de vermindering gevraagd wordt van de jaarwedde der offi- cieele onderwijzers ingevolge het getal leer lingen die ter school gaan. Andere petitiën vragen de afschaffing der officiële onder wijzers zonder leerlingen. Den 9 Maart hoeft de rechtbank van Ant werpen uitspraak gedaan in het proces voor laster, ingespannen door de Paters Neut en Vermciren» legen de acht liberale bladen, te welen den Prdeurscur en den Koophandel, van Antwerpen, de Chroniquo. van Brussel, den Journal de. Gand en de Stad Gent, van Gent, den Journal de. Bru ges en tien Wtstvlaming, van Brugge, en hel Weekblad van Oostende. De Prt-eurseur is veroordeeld tot 3000 fr. schadevergoeding. He Koophandel, de Chro- nique, de Journal de Gaud en de Journal de Bruges ieder tot 500 fr.; de Weslvlamtng, de Stad Gent en hel Weekblad van Oosten de ieder tot 200 fr. Elk der bladen wordt veroordeeld tol eene inlassching van het vonnis. Het vonnis zal daarenboven. op de kosten van de uitgevers der vervolgde bla den. mogen afgekondigd worden in acht dagbladen; die kosten worden geschat op 1G00 Ir. Men weel dal de Prdcurseur. die. gelijk al de liberale gazetten, de pretentie heeft eed'ernstig politiek blad te zijn, en beweert alh'ên de waarheid,'altijd de waarheid te zeggeii. ahiigi kotidigd had dal de studic- pretekt van St. Ignaliusgesticht over de grenzen gevlucht was en dat de bestuurder van hel gesticht ann de politie had ver klaard. dat hij maar zou terugkomen als de kwade geruchten te zijnen opzichte zoti- den opgehonden hebben. Daarbij voegde het blad i-mie allerduidelijkste zinspeling op den aard der beschuldiging, waarvan de zoogezegde vluchteling, volgens hem, het voorwerp was, en eindigde niet te zeggen dat de prefekt. indien hij Ónlplichtig was, er wis niemand gevlucht uit hel gesticht; er was geen schijn vair onderzoek der politie geweest. Paler Neut bevond zich te Geul, bij zijne familie, ter gelegenheid van het vertrek zijns broeders naar de missiën; be Zeven andere bladen zijn veroordeeld om dit lasterend artikel te hebben overge; nomen. nJ: Acht liberale gazelen ineens overtuigd van Jaster en eerroof, dat kan nog al tellen! bat bewijst hoe rechlziunig de genzenpers is, wanneer zij beweert dat zij het monopo- linin bezit van defligheid en eerlijkheid in pólilii ke penneiwisten, en levens wat ge loof men mag hechten aan de talrijke naam- lóóze beschuldigingen en lasteringen welke dagelijks in die bladen verschijnen. dat liet liberaal j rnovixciix. Antwerpen, P. ra ba ml, West -VI., Oost-V laan., 93.140 91.98 Totaal be vv. min ler:ng, aangetetkcmJ voor Oosi-A’ljianderen, bestaat slechts in schijn zij ^oïnt heiruil voort, dal ze kere scholen of afdeelingen, in 1880 beschouwd als lagéïc scholen, in 1882 begrepen zijn onder de bewaarscholen. Dus is in twee jaar lijds, de bevolking der vrije lagere scholen is vermeerderd met 24,101 kinderen en die der vrije bewaarscholen met 17,956: samen 42,057. Het totaal getal kinderen die op 15 December 1882 de vrije katho lieke scholen bezochten, bedroeg 622 duizend 437. In de veronderstelling dat elk kind ons gemiddeld per jaar 10 frank kóst, zijn wij, katholieke burgers, verplicht, cent pér cent meer dan 6 milliocn frank ’sjaars in te zamelen voor het onder houd onzer scholen. Op 31 Dccembeé 1879 beliep de be volking van het Iand5,536,653 inwóners. Men telt vijftien ten honderd kinderen in ouderdom om naar school te gaan. Op dien datum waren er dus in Belgie 'ongeveer 830,498 kinderen bij jaren om naar school te gaan. Op dat getal Waren 622,437 kinderen in de vrije katholieke scholen; 208,061 kinderen waren in dc officiéelé,’of gingen ner- géns te scliool. Wat moet men hieruit besluiten? Veel dingen, waaronder de volgende 1° Dat de pogingen der katholieken met den besten uitslag bekroond zijnen dal de edtllmpedige oiidérkleuners van hel vi ij. en katholiek onderwijs maar met lever uiöÜtbu tooiiiwken urn van de overwiiiniitg zéker te zijn. 2“ Dat de bevolking al méér en meer de slechts gevolgen van het onderwijs begrijpt.— 3* bat het gouvernement, door de on kosten te vermeerderen naarmate de be volking zijner scholen vermindert, kom pleet bezijden de openbare denkwijze slaat. 4® bat de schoolstrijd niet lang meer duren kan. De winst van 24 dui zend kinderen is het begin van de terug- i werking tegen de onzijdige liberale scho- r>ui, Rl. mu»m j leu; binnen kort zal die terugwerking niet zou gevlucht hebben, algemeen worden, en dan is 't gedaan Welhtr er was niemahf met den ofiicielen schoolwinkel en hel ministerie der nationale verkwisting. iu- Iels dal aardig is, dal ;s dat onze geuzen en ons liberaal ministerie de andere godsdiensten in vrede laten eu pond de’ tioiiderd duizend werklie- göii dié nu te rat ijs zonder werk zijn, hadden besloten vrijdag in de opene lucht eene zoogezeide meeting te hou den. Het gouveruement heelt die betoo- (jing verboden! nogtans zijn er algelijk een drieduizendtal personen naar de i-.splauade geweest, be policie koelt verscheidene groepen uiteengedreven en eeuige aanhoudingen gedaan. Louise Michel, de parijsebe pëtrulvrouw, stond aan liet libofd van eene bende van 5 h 600 man .met een zw'jrl vahndel in de haiid gemankt vair cencirlnp tan eencii zwarten rok aan eenen borstelsleel yasl- gemaakt; deze béude lukte langs 'den Bou'cvard 3;.'Germain, verbrijzelde de veuslers 'der bakkcrijeii' en stroomde naai binnëii. roepende broodbrood‘1 D'ie- bakkerijen zijn totaal leeggeplün- defd. Onder dé aangchóudenën die luoiei! brood! schreeuwden was bijeen die 72 en een andere die 45 fr. in 't zak t.m'l. /.omlag na middag heeft ‘eene nieuwe l»“n<uging plaats gehad rond liet Sïad- fm v. De municipale wacht te peeid nectr herhaalde malen de plaats dóen »>iiiriHtnen. erscheide kompagnijen voetgangers waren ouder de wapens. M>-er dan 200 duizend manifesieei'ders w'aren verr-enigd in de stralen die naar liet Slmlbuis leiden. Du volksmenigte: went v.-ai 10 rot 10 minuien door bel paardenvolk en door pclicieageuten met blanken sabel uiteengedreven. De wt- dijispaunigeii zijn aangehouden, bit verwekte eene vechtpartij in de Tempel- stiaat, en liet is maar na herhaalde nam allen dooi hel paardenvolk dal men er ut gelukte de talrijke bende lot op den boulevard Sebastopol 10 drijven, waar ze achtervolgd werd door twed bataljons rusibewakcrs. Men riep a bas les sei gats’ a basda pglice,! 'a bus les sol- dats dp la rêpubltqui I buis geheel geruimd. VuitKchlaud. De Moniteur de Home zegt dal de laat ste brief door keizer Wilhelm aan den Paus gezonden, opgeval is io den meest vredelievende» zin. De keizer diukt den wensch uil<- binnen kort den go Isdienst- vrede te zien liorste.lieu (ip den grond- .■'Ugiivan eene overeenkomst, eervol ■.oor de beide partijen. Al de geiucbten, volgens welke de onder|)ai)deliugen tusseben Duiischland en den 11. Sioel, zouden afgebroken zijn, zijn dus yijge- gro ld. - vvutucii in geene wijze gehinderd'. Men sJchreeü>i''t van wedden der gcestelijkpu, van dé bis- moeten verminderd worden L688 445,179 479,280 24,101 ;it 18 ,lckken Antwerpen, Braband. West-Vlaan., 49,449 Oost-Vlaan., 29 521 llenegauw, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen, E?u der grootste d'.vaidbegrippcn vuo oe hu-dige rc'geei'iiigeti is, waiMicci zij in '.iiuiieuland.sclic moenijkhedeu ge- vvikke d zijn, een redmiddel te zoeken iu d'.x;.ze avonturen, die hen integen deel nog'spoediger na.ir den afgioud voeren.. Italië lovert daar thans weer oen bewijs' van. Italië, dat niet de uotuiigc hulnbrunnen bezat om eene gioote mogendheid te worden, en hel nochtans begeerde te zijn, heeft zich nagenoeg goruineei d en weet niet meer van wat noth' pijlen te maken. Hel ino'f. door zijnen oorlog togen de Ketk. gip.Kigd de revolutie zich ten gu.bsié le iimkr.H, en nu ondervindt hel •l.;l tret dinirniee mets gewonnen heeft, en’:ie reiomkie hel zelf ondermijnt. Na het altaar de.i liuun, dat is liet onver mijdelijk gevolg. Nu hóópt Italië zich uit den nood te helpen doot zijne naburen te willen na- apen, en koloniën in Afrika te bemach tigen, om de aandacht der woelzieke l^ce-len elders bc ig te houden en zich leu. In dc bewaarscholen waren er den 15 December 1880 125,201 kinderen, eu op dezelfde dagteekening van 1882, 143.157 leerlingen, dus 47,956 meer. Ziehier de vcrdeeling dezer cijfers per provincie 63.469 65,805 '77,346 82,671 73 164 79.279 ‘^2 52.553 37,113 24,006 25.583 Luxemburg, 17,306 Namen, 22,634 - volgens plaatsruimte. Rechtci lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr la ceiii^Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie der uitzondering der Vlaaiuleren) en ’l buitenland worden unlvangen door hel Office, ue PlblicitF’, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men scLiijllin bij BONHQMME ^yCK^lglTS, drukker-uilgcver, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, cn in de Pottkantooten. nieuwe inkomsten te ei schaffenFrank- I rijk beeft Tunis ingcpalmd, Engeland I zijnen scepter oier Egypte uiigestiekt; 1 Italic wil nu Tripoli veroveren. Hel zoekt allerlei voorwendsels om in eenen oorlog legen dé Ti ipoliiaiien te geraken, ten einde daar zijne vlag te planten. Een geneesmiddel, zoo erg als bel kwaad zelf De militarire buitensporigheden zul len het laatste vet wegscliuimen cn Italic’s ondergang bespoedigen. i? IC ome. Do katholieke dagbladen van Bome kondigen de aanspraak af, Vrijdag 2 Maait door den Paus gehouden in anl- wöord op de gclukwenvchingen der kardinalen, ter gelegenheid van den verjaardag zijner kroning en van zijne geboorte. Z. II. Leo XIII klaagde over de/spotternijen en de beleedigingen, waarmee men zijne vei klaringen ten vóordecle der heilige belangen der Kérk en der lijdelijke i echten van den II. Stoel, die zoo onwamdiglijk ge schonden werden, onthaalde. Men vei hindert, zegde bij,.op aller hande wijze mijne pogingen om den godsdienstvrede te hei stellen daar waar hij gestoord is, en wanneer men ze niet kan vei hinderen, verdraait men mijne inzichten op onwaardige wijze. Wanneer ik protesteer legen de be- -lutsels.ppgeworpen tegen de in dicusl- trediug der nieuwe italiannsche bis schoppen, iluifi in«u> uijuoopcn dal ik, inbreuk maak op de rechten van l land. Dc Kerk zalniettemin hare laak van vei'zedclijkiiig en opvoeding blijven vervullen. Dat de samenleving nog niet geheel bedorven is. is men aan dc Kerk verschuldigd. de twee handelwijzen? Dat laat zich ge- j De Proiesiautcu., de Joden en alle andere leligien waarvan uien in üe eu 1 zijn allemaal liberalen, allemaal ondei- i.icuiiers van hel geuzei politiek eu me- I M. Malou heelt eeuen vergelijkenden staal opgemaakl van dc bevolking der katholieke lagere.en bewaarscholen. Daaruit blijkt dat de totale bevolking der katholieke scholen van hel konink rijk op 45 December 4880 beliep lüi-455 duizend 179 kinderen. Den 15 December 1882 is zij geweest 479 dui zend 280 kinderec; dus eene vermeer dering van 24 duizend 101 leerlingen, ten voordeele der vrije katholieke scho- allectilijk den katholieken godsdienst vervolgen. Zoo ziet men, in zake van ‘ecrcdieuslen, datM. Bara gcenen enkelen maatregel neemt tegen de diensten in de piotestaiitsclie kerken pl in de tem pels der Joden. In zake van kerkhoven j worden die godsdiensten bescheitnd, I terwijl de roomsch-kaiholieken op alle I wijzen geplaagd woiden. De katholieke kerkfabt ieketi worden alle dage op alle manierén vervolgd, maar de besturen der joodsche ot protéstansche kerken 1 J' i alle kampii dal de jaar- schoppen lol de nederige kapelaans toe, i, maar geen van onze liberale kcrkliervormei s heeft lol hiertoe voorgesleld een halvëti cent van de jaarwedde der inb- bis ot der doniit.és. Integendeel, deze behoeven slechts te vragen om alles le.j 2,830 bekomen vya^ zij verkuilen'. Vair waar kómt dal verschil lusschen onzijdige scholen meer te zullen sticht m. J I ten zij ni gniisch bijzondere gevallen. Hij 5,504 makkelijk uitleggen. <»<»k -DeJoofd h.;l getu! d..-r reeds b;- 2,841 I De Protestanten,, dé Joden en alle al ll 1 o >l, Ik bestalig met genoegen, zegde de mt- 82 atidero teligien waarvan uien ui üe Gossler, d.d nun n lid vmi d<ze hootiNtad tempels en kapellen vindt, vergadering goedvindt den godsdienst builen de volksopvoeding te sluiten. -dehelprrs van onzen mitiisiers om den gotd om na.te vóig» u 17,956 l.utkolieken godsdiet.si te bestrijden. i Dat laai giitöèg zién ft v' ril V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1