I I I I I ll Vevkse. 28 Hluart 1883. V' 20-315. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaaré; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De grapte Idlers den Czaar en de gevolgen eener po- de i geene kiezing plaats be< fi waarin het lot dei staatspartijen bdslist wordt. Eens J aan’l bewind, of een radikaal ministe rie met den socialist Janson, aan het hoofd. Van Frère, Bara, Van lltimbeeek en konsoorten zal er alsdan, natuurlijk. geene spraak meer zijn. Aan de kiezers te ootdeelen wal voor het land hel beste is! Hl lal maatschappijen. inoIlniHl. liet ministerie, op geene meerderheid in de Kamer kunnende rekenen, heeft in 't eerste dezer maand zijn ontslag ingedieud, De Koning heeft dan M. Van Heemskerk, leider der bewarende partij, verzocht een nieuw ministeiie samen te stellen. Deze heeft aan deze IH F I f.?l POLITIEK OVERZICHT. Wij zijn thans in de parlementaire Paaschvakantië overal zijn de wetge vende vergaderingen voor min of' meer langen tijd uileengegaan en de builen* laiidsclie politieke nieuwstijdingen zul len nu cenige weken lang weinig be lang aanbieden. Men mag er zich dan ook aan verwachten, Wéér, allerhande geruchten te zien verspreiden, die reeds sedert lang in den vergetellioek geraakt zijn, doch bij gebrek aan andere tijdin gen, weer als splinternieuw worden op- gedischt. Het hindget van IfiM. Het wetsontwerp bevallende hel alge meen budget van hel koninkrijk Belgie voor 1884. den 28 Februari door deii minister van iinantien in de Kamer neer gelegd, is aan de leden uitgedeeld. Het sluit evenals de vorige jaien met een aanzienlijk te kort. De gewone kredieten voor de ver- schillige minislerien beloopen lot 328 millioen 859 duizend 258 fr. 71 centi me», terwijl de gewone ontvangsten van allen aard slechts op 203 millioen 745 duizend 927 fr. geschat zijn; Het te kort zou dus voor 1884 beloopen lol Je som van 26 millioen 113 duizend 331 fr. ’I is te zeggen 2 millioen 481 duizend 797 fr. meer dan in 1883. De minister zegt dat de' ontvangsten met matigheid geschal zijn, en daaruit besluit een liberaal blad dat bel te kort wel wal minder zou kunnen zijn dan men voorziet. Laat ons aannamen dat het zoo zij; dat belet niet dat hel ministerie, in plaats van middelen te gebruiken om bel be staande te kort aan te vullen, het jaar lijks vermeerdert. Het budget van 1884 is een bewijs dal men, ook het toekomende jaar, nog niet schikt te beginnen sparen. Wij gaan dus, ofwel recht naar het staatsbankroet, of wel naar nieuwe ver pletterende en steeds aangroeiende be lastingen, ofschoon de burgerij, ia dezen slechten tijd reeds moeite ge noeg heeft om de beslaande belastingen op te brengen. slagen zouden uitgeleverd worden. Engeland, Frankrijk en Oostenrijk haddengeweigerd dit voorstel aan te bet eens dat bet hoogst noodig is maat- heeft zich bij Rusland aangesloten, om onderhandelingen met de andere eu- ropeesche landen aan ie knoopen. Ilët fransch kabinet zil in eenen aanstaan den ministerraad, het 'russisch-engelsch voorsteld onderzoeken. Men spreekt iff Rusland veel over de ^aanstaande kioning van den Czaar door zijne eigene partijgenooien met j Men begrijpt allicht dal de kalholie- I wmil, besloot z< If ken, de overgroote meerderheid des een einde nan zijn le.cn tc mnketi. In *n' eene badinrichting op Wassili Osirow bladeren der provincie en een groot ge- opende hij zich de aders en weid door de badknechten gevonden, toen hij nog I L“" I van zulke gematigiieid niet veel goeds te verwachten hebben. Dat belet echter niet 'lat de hoogergenoemde li berale dagbladen, sprekende in den naam der geheele partij, den minister van zwakheid beschuldigen en.... eene politiek van daden eischen Wat minister Van Humbeeck betreft, men weel boe M. Janson hem in de Ka mer de les heeft gespeld, eischende dal bij het verplichtend onderwijs zou invoeren, de artikels der wetten van 1850 en 1879, bevattende de onwaar dige trucs, aangaande den godsdienst in het middelbaar en lager onderwijs, zou afschaffen en meer andere radikale maatregelen nemen. Welnu, de Flandre libérale verklaart dal de redeVoeiing van M. Janson aller best beantwoordt aan bet algemeen ge voelen der liberale partij en de Opinion gaat zoo verre te doen verslaan dat M. Van Humbeeck moest doen wat M. Jan son -cischt, ofwel zijn ontslag gegeven ingeval van tegenkanting van wege zijne kollegas.- Het schijnt goed, voegt de Opinion erbij, dat bet ministerie van openbaar onderwijs geene andere zending heeft dan zijhe bui celen te bemeubeleeren eil zijne gunstelingen te plaatsen. Het ministerie staat dus, ondanks zijnen'hatelijken oorlog legen de geeste lijk Beid''en' tegen bet katholieke onder wijs, nog enkel aan T hoofd van een deel zijner partij en Wordt reeds duchtig z Wie zal nu zegepralen, ofwel het mi- listen en do kolossale bedriegerijen die inde minislerien plaatsgehad hebben. Ziehier, over eene moordpoging op aan de gematigiieid van M. Bara of van den Czaar en de gevolgen eener po- zjjJie medeministers. Indien zij niet ter- ging tol zelfmoord eenige bijzonder- stond al de eischen hunner politieke lieden, i borgd wordt Bij het feest van bet Finsche regiment der lijfwacht was ook de Keizer in de kazerne verschenen. Na afloop der gods dienstoefening in t’ werd aan den Keizer een ontbijt aange boden. In ,de keuken van liet gebouw waren verschillende personen werkzaam en onder dezen bevond zich een ver momde nihilist, een student van de akadc.nie voor schoone kunsten, aan wien door zijne partij was bevolen den Keizer te vermoorden. 'Hij. had eenen levolver bij zich en zag zijn slachtoffer dicht in zijne nabij- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - volgens plaatsruimte. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 13 e -nt. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’Ibuiiealand worden ontvangen door het Office de Publicjtè, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Menschrijitin bij BONHOMME-RYCKASEYS, druküer-uilgever, Zwarte.Nonncnslraat, 4. te Veurne, en in de Postkantoren. i ontzoiiK netn ue moeu. un een onuer- ;i|s wj|) ]jan jn eens jiel hoofd af- I slaan, doch ik zal mij, voor oogenblik j de geheime plannen der revoluiiounai- I te vreden stellen met u den neus af te een oog uit te rukken, eene hand en eenen voet af te kappen. Mor gen, aid de wind gunstig is, neem ik hel ander oog, de andere hand en den i anderen voet, maar hel hoofd laat ik van verscheidene personen e'n tot hel in beslag nemen van verdachte papie- Zilveren Jubelfeest van 0. L. V. vanLourdes. (Slot). --- Wie xnl zegepralen? Ter gelegenheid der beraadslagingen, zoowel over het budget van justicie, als gewend, doch deze neen uen nioeo 1 over dal van openbaar onderwijs, is er opgeheven, en M. Gleichman, oud mi- I tóeuc grootc ontevredenheid ontstaan in nistcr van f gelast. i gematigde houding van het ministeiie. Onlangs werd gemeld dat Enge- i 1, -11 i beschuldigen hol ministerie van... zwak heid 't Wns niet- de afschaffing der jaar wedden van cenige onderpastoors en kanunnikken, roepen die dagbladen uit, welke de liberale partij van hare mi nisters verwachtte; ’t was de radikale afschaffing van bet budget der eeredien- sten, zoo niet ineens, ten minste traps gewijze. I<'rt: tikrijk. Even als in Belgie, willen de woel geesten in Frankrijk nu ook de grond wet zoo spoedig mogelijk in eenen meer radikalën zin herzien. Eene bond is reeds met dat doel tol stand gekomen. Die bond slaat onder bet bestuur van MM. 1'icf.at. seualeur, voorzitter, Baro- del, Labordere, de Bouteiller, Pellelan, Laguerre en andere woelmannen, onder voorzitters en leden van de commissie. Een der invluedrijkslo leden van den bond, die cchler geen deel aan het be te handelen, is M. Clemenceau, de vu[ js> Hel geschikte oogeublik voor het volvoeren der misdaad ging dus onge- i staan. Gij ziel dus wel dal ik gematigd bruikt voorbij, en de student, die nu ben! j Men begrijpt allicht dat de kalholie- flie bond telt reeds 5senaieurs, 62 at- (jcn joocj l)Cdreig<l gewerdigrtisii, iS ,...,.1 ,1e leu van Da- „nrl rijs. 19 i’arijsclie dagbladeren, 54 da slaan, doch ik zal mij, voor T oogeublik stuur beeft willen nemen om vrij te zijn meeste aanslagen der nihilisten hel ge- van 1 leider dei uiterst linkerzij. Hij gaf ech ter dezer dagen, 111 eene konteremie, het wachtwoord van den bond op, het welk is Herziening of omwenteling. slechts weinig teekenen van leven gaf. Hel gelukte de geneesbeeren hem weder 101 bewustzijn te brengen, en hij legde kort daarna openhartige verkla- aingen af. Thans is hij hersteld en be vindt zich in hechtenis. Zijne verklarin- j gen leidden tot de inhechtenisneming J r* a »»n k a i .1 11 A w Al'C1 Art Art ri f r\ f Li r laak verzaakt, daar liet hem met moge- I lijn scheen een behoudend kabinet door ron. de Tweede Kamer, zoo als zij nu samen- gesteld is, te di en aanveerden. Dan heeft de kpning zich naar een der hoofden van de liberale partij, M. Vanrees, voorzitter der tweede Kamer, gewend, doch deze beeft den moed i finanliicn, is nu met die taak-1 het liberale kamp, over de schijnbaar I gematigde houding van het ministeiie. E'!tB^eIUktd« De Flandre libérale de Chronique, de Opinion en meer andere dagbladen die land en Husland aan ïe europeeschc j veel i'^d hebben in bel liberale kamp, mogendheden voorgesteld hadden, in- n' ’■-■'t-- ternatiouale maalreglen te nemen legen de anarchisten. Reeds vroeger, na de ■moord op den czaar Alexander 11 ge- •pleegd, bad Rusland een dergelijk voor stol gedaan en gevraagd dal de poli tieke moorden zouden aanzien worden als misdaden van gemeenzaam recht, en dat bij gevolg de daders van zulke aan- Engeland, Frankrijk - gelijk hebben, wanneer wij onze lezers nemen hu echter zijn die mogendheden geheel het land waarschuwen, dal het plan, liet program «l«r geuzerij is regelen te nemen, en Engeland heeft 1 den katholieken godsdienst door alle j middelen onder den voet te helpen. Wel zijn er eenige m msierieële or- gniien die, M. Bara veid« digende, tegen over de katholieken Leweereu dat die minister gematigd is en tevens aan hun ne liberale koufiaters antwoorden, dat het ministerie volkomen van bun ge dacht is. Die-dubbele redeneering heeft echter _r.„. dit gebrek dat het eene of bet andere j uitslag zijn of de katholtekcu terug Die bladen erkennen alzoo dal wij i bestreden door bet grootste deel der i nistet ie ofwel de radikalan, T is ie zé"- I n J - j - gen een groot deel de meerderheid der I pa,as,;hlia5- werd Bernadetta nogmaals f P '“i-et ULI ueiu UBl n,ts geroepen en dan verscheen Maria voorde men spreekt er nog meer over de nihi- i jeej daarvan noodzakclijk moet valsch 1 zijn. - I Wat ons betreft, wij gelooven niet I zijne medeministers. Indien zij niet ter- elnnd nl fln /itenhon hnnnm» nnlifiaVa wuarvan de echtheid gewaar- j vrienden inwilligen, ’t is dat zij vreezen eene al ie groote verbittering in het land te verwekken. M. Bara, wel is waar, roemt zich op zijne gematigheid. Wijzende op de regijnentskerk, eischen zijner radikale vrienden, roept hij uil Ziedaar wal men van mij eischt, en ik stel mij te vreden met de vreemde priesters van hunne jaarwedde ie be- rooven, de kanunnikken en eenige onderpastoors af te schaffen, de kerkfa brieken allerhande moeilijkheden aan te doen, de testamenten te verbreken, de fondatien in te palmen, enz. Dergelijke gematigiieid heeft veel J overeenkomst met die van iemand die I heid, doch in hel beslissende oogeublik tot zijnen tegenstrever zou zeggen zie, i ontzonk hem de moed. Uit een onder- 1 - - --1 '-A zoek is gebleken, dat deze persoon in ren niet ingewijd, maar werktuig was, zooals trouwens bij de I m-u., uvxj. uw ^iuuisic ueei oer i liberalen, die nog wraakroepende!- da- I den van haat en i katholieken eischen. Dc Donderdag 4 Maart was de laatste der vijf tien beloofde dagen. Meer dan twintig duizend personen stonden aan de rots. Bernadcti.l ver schijnt en oogenblikkelijk valt zij in.verrukking. Maria spreekt opnieuw van de aldaar op te bou wen Kérk en Bernadctta vraagt dén naam der zonderlinge Vrouw, maar Deze antwoordde enkel door eenen glimlach. Maria groette hare lieve- h.ige en verdween. liet was slechts in hare zestiende verschijning, den a5 Maart, zijnde O. I.. Vr. Boodschap >858, dat Maria aan die vraag van Bernadctta moest vol doen. Tot viermaal .toe had het kind op smee kenden toon gevraagd u O Mevrouw, ik bid en smeek U, zeg mij toch wie gij zijt en hoe uw naai» is? Dan ontvouwde de wonderbare Vrouw hare banden, deed den sneéuwwittcnroZenkt ans over haren arm glijden, opgnde de handen en boog ze ten gronde, alsbf zij aan de aarde eie r.jke oron van weldaden wilde toonen; dan verhiel'zij de af men ten Hemel en wieip hare pogen raar ons toe komend Vaderland. Nogmaals Arecn.gde Zij de handen vóór de borst; het hoofd bleert-oerloos cn hare oogen meer schitteren dan ooit, staarden met het gevoel eener verrukkende erkentenis in de on meetbaarheid der hemelschc ruimteen haar mond Ik bkn dé O.xnEVt.ÉkTE ONivaxotons! Alzoo de verklaring nópens de Onbevlekte Ont- 1 - r,:... .1- (e vorcn als geloofspunt uitgesproken, werd op aö Maart Tien dagen nadien, op 5 April," zijnde de i Paaschdag, werd Bernadetta nogmaals naar .,c kllrl* lihprrif^ iIa i''h t nni/111 iIa lands. I v 1 slechts bun snijden, Itt'OllC lilt /lo k.v.el I rxiz.irvj uv Mdl lllg UUpctlS MC L7HDCVI vervolging legen de vangenis, door Paus Pius IX vier laren 1 o-1- --j-.-j-- I >858 door eene roemvolle verschijning -_l mi- zalig woord der H. Maagd bekra.hugd. liberale paitlj, zonder welke bet minis- i zeventiende maal. Het jonge kind hieid in de hand tei’ie niet voort kan? cene brandende koers en de versch-jning duur, e Wii dA.,!/..., /I..r rt.r. 1 I xo°'ang dat de keers in de handen van Bcrnade .a wij denken dal die viatig geene stel- i cpbrandde, zonder haar het minste letsel te vei lige oplossing Z.'ll bekomen, zoolanger oorzaken. Duizenden getuigen bet esti'den cat oe geene kiezing Pln.ns lier ft waarin hot 1 <X^Ai,Be^nadct?li santch wit en door de lam ongeschonden gebleven waren. j Maria had op tenen barer schoonste feestdagen die kiez.illg daar, zal de onvermijdelijke Sezc8<i‘’-I12>i Onbevlekte Ontvangenis was en J op eenen anderen feestdag wilde Zij de achttien!* en lauutc v crs.-l'.ijning aan hat bevoorrechte i ud i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1