1 fi 1 1 I i ij V’ 2007. De bedienden in de ijzerenwegstalien moeten ook al spinnen voor de officiële scholen. Zij zijn verwittigd geworden dat, ten gevolge van het Ie kort in de Staatskas, hun loon zal vei mindert! word,en. De werk lieden die 3 fr. 40 c. wonnen zijn 40 cen- timen afgetrokken. En voor zoo wat diie duizend onderwij zers en inamzelljes die op den buiten zon der leerlingen in hunne school zitten, staat op het budget eene som van 218 duizend frank om hunne jaarwedde te vermeerde ren en hunnen moed ie beloonen in hunnen strijd tegen de klerikalen., Wannetjr zal die politieke onzin cens ein digen. r3 Van alles wat. Minister Van Humbeeck heeft dezer da gen in den Senaat bekend dat er nuUelooze scholen gebouwd zijn, maar.... dit zal niet meer geouren. Men bouwde maar scholen zonder dat hij wist of ze wel noodig waren, In hoever de minister waarheid sprak zal het volgende bewijzen Te Oyghem, eene gemeente van 1287 zielen in hel arrondissement ThielI. is er eene officiële school die diep in de vijf leer lingen telt. Men zou zeggen dal die vijf gasten daar heel op hun gemak de lessen van hunnen meester kunnen nanhooren. Neen, er moet eene nieuwe school komen, en deze is dezer dagen aanbeslced voor eene som van 29 duizend 980 frank voor do bouwwerken alleen; het beslek der school- nieubèleh beloopt tol 3192 fr. De lesse naars alléén kosten 1200 fr. En dat voor rij'/ jongens V’og een millioentje. De Belgische Staat heeft, door zijne schuld, nogmaals een millioen verloren. De maatschappij Pauwels en C', ge wezen ondernemer der versterkings- werken van Antwerpen, in 1859, eischic van den Staat, wegens gemelde wer ken, eene betaling, tot slot van reke ning, van 195,000 frank. Men heelt de zaak voor de rechtbank gebracht en de Slaat is veroordeeld om de geeischje som te betalenmet de vervallen intresten en de kosten van hel geding, te zaïncn 450.000 frank. Een andere aannemer heeft een pro- Men weet dat bij do diskussie van zijn budget. M. fiara in de Kamer geschreeuwd en getierd heeft dat men met lijf en ziel aan de bisschoppen moet verkocht zijn, om te durven houden slaan dat de jaarwedde der geestelijkheid eene vergoeding is voor do kerkgoederen welke de fransclie revolutio nairen geroofd hebben. Welnu, de vrijmetselaar N’etijean. volks vertegenwoordiger van Luik en uitvinder van het schoolenkwest, heeft gepleit in een proces voor de protestanten van Spa, die nnnmn doininé niet meer willen erkennen, en gezegd dat het geene jaarwedde is welke, de Slaat aan dé kalkolieke priesters betaalt, maar eene teruggaaf; hij geeft hun in intrest en kapitaal terug hetgeen de fransche revolutie had gestolen. Zoodat, volgens M. Bara. M. Neujean met lijt en ziel aan de bisschoppen ver kocht is!!Ja, maar wie zal het geloo- ven 1 twiste som beliep tol 300,000 hank. Deze heide processen, met de kosten erbij, zullen aan hel gouvernement on geveer een millioen kosten. En men staat verwonderd dat er geen zaad in ’t baksken is! kiezers té gcnictén. »nitschlnn<9. In Duitschland vreest men een konflikt tusschcn M. von Bismark en het Parle ment. De Rijksdag weigert de belastin gen te stemmen dié de kanselier vraagt. Het schijnt dal deze er nu aan denkt den Rijksdag te ontbinden en zonder Parle ment te regeeren. Hij Leeft dit reeds De Kamer. Gister heeft de kamer van volksverte genwoordigers hare werkzaamheden hernomen, welke door de Paaschvakan- tie onderbroken waren. Er blijft nog over ie beraadslagen over vier budgetten van het loopend dienst jaar, die der onwaarden, der buiten landse^*1 zaken, der binnerdandschc za ken en der iinantien. liet eerste budget aan hel dagorde is dat der onwaarden. I in Dni'schland, moei men nit;t vreezen dal zulke maatiegel ernstige mocielijk- tieilén zou verwekken. Spanje. In de beide kamers il,er. Spnansche Gories hbefide minister-voorzitier lezing gegeven vaneen koninklijk besluit, waar bij foéstenuning verleend wordt aan het huwelijk van de zuster des konings, de infitnie. dotina Maria delIrt'Paz mei prins bodewijk van Beieren. De bruid is 21 on de bruidegom 24 jaar oud. liet huwelijk is Maandag 2' April vol trokken in de kapel van het koninklijk paleis. r. i en. in tegenwoordig- 1 en wij zullen op uwe kosten school- ces legen don Slaat gewonnen. De be hold v.’iu den toestand der gemoederen meesters en scliooltnamezellen benoe- -1 ‘,nn nnn men die eene dikke jaarwedde zullen trekken en geene leerlingen hébben. Zulke toestand kan niet langer duren zonder gevaar. Ons vrij en trotscli vaderland is niét gemaakt voor zulk re giem. De Belgen zijn trouwe onder danen, maar zij verdragen geene slaver nij Onzijdige Scholen. Een Brusselse!) tijdschrift la Revue de Belgique, het bijzonderste orgaan der vrijmetselaarslogien van België, bevat een artikel van VI. de Laveleye, profes sor aan de hoogeschool van Luik, en een der meest gevierde kopstukken van het geuzenkamp, waaruit wij de vol gende veel beduidende regelen over nemen Sprekende van de lagere scholen in Belgie. zegt de schrijver Wij zijnbenauwd over hel kleindeel dat men in het hedendaagsch onderwijs ge laten heeft aan de zedeleer. De katholieken hebben wel is waai den catechismus; maar kan bij verstaan worden op den ouderdom op welken hij geleerd wordt? Wordt hij liet richt snoer van den levcnshandel? Geenszins. En in do lagere en middelbare scholen waaruit het godsdienstig omlerwijs verban nen is, wat blijft er over om het geestrijk en zedelijk wezen te vormen NIETS OF BIJNA NIETS. En vermits, het Evangelie verbannen is, dat men ten minste aan de kinderen Epictetus of bijzonderlijk Mare- Aure ius Ier hand stelle. Deze weinige regelen bevatten groote bekentenissen. M. de Laveleye moet openhaar belijden dal hel godsdienstig onderwijs Uit de of/lciele scholen verbannen is en dal niets of bijna niets overblijtt om een geestrijk wezen te vormen. En als de ergste vijanden van den katholieken godsdienst moeten beken nen dat er allei beweenlijkste gevolgen te verwachten zijn van de onzijdige scholen, waaruit men de christelijke leering buiten sluit, zouden dan onze bisschoppen, in overeenstemming met den Paus, ongélijk hebben, op zware straf, te verbieden c^ie scholen te onder steunen, aan te bevelen,, of de lessen derzclve te volgen? En voegt daar bij dat M. de Laveleye niet alleen is om de ongodsdienstigheid der ofliciele scholen te betoonen. De goddelooste bladen van het land, als de Elandre libérale, de Chronique en andere hebben vlakaf verklaard dat het onder wijs in de lagere ofliciele scholen on godsdienstig is en allen erkennen dat de onzijdige catechismus-opzegging aan 100 frank ’sjaars niets anders is dan een valsch uithangbord, oogenver- blinding en schandige spotternij. l'OLI HEK OVEiV/JCIlT. V'rnnkrijk. 'n o weet dat dé r.idikiile.U in Frank rijk riem mi meer veld winnen, teil jtiii^l di—Ie >lm gemaiigde repiibliekeinet: dvcjiilp radikalmi zelf worden langui-, m< riiand verdrongen door eene nog meer vooruitsticvende partij. Toen M- t.'éftmncfi.iu in de Jianscbe kamer kwaïit vormde hi| eene groep om M. Gambcttfl te besijijdcn. De nieuwe afgevéérdigde Sigismond Lacroix, zondag acht dagen geleden te Belleville gekozen, za! nu op zijne beurt eene groep vormen oin M Ciémenceau te. bevechten. Ecu lid van den municipalcn raad van Parijs, heell vourgesteld de garde natio nale herin ie richten. De kommissie van den raad, gelast met hel onderzoek van dii voorstel, heelt dit met 6 stemmen legen 2 aangenomen. Men denkt dat de meerderheid van den raad zich bij de bedtssing dér kommissie zaLaiinsluitcn. Nu de mannen der Commune in Frank rijk teruggekeerd zijn, moet men ze wel wapmien, om op nieuw revolutie ie kunnen maken Gelukkig kan de raad slechts een wcnsch uitdrukken, en het gouverne ment /al dezen waarschijnlijk verbre ken. Er. valt echter te vreezen, dat an dere municipale raden den wensch van den rand van Parijs rullen overnemen; men zal doen gelooven dat gotisch de bevolking van Frankrijk de herinrich ting der garde nationale vraagt en het gouvernement zal wel, vroeg of laat, vorniicht zijn het hoofd te buigen voor verplicht zijn het hoofd te buigen de Commune. - Weder is in de omstreek van Mont- ceau-les Mines eene wraakneming ge pleegd bij middel van dynamiet. Te Be lair is eene dynamict-kardoes ontploft onder de deur van 't huis van den ploeg baas der mijnen, M. Camus. Deze had onlangs eenen brief ontvangen met be dreigingen on geteekend het uitvoe rend ko'miteit. Al do vensters van het onderste ver diep zijn vergruisd door de ontploffing en de muren gescheurd. De familie Ca mus, beslaande uil negen persoonen, was juist raar boven gegaan. Niemand is gekwetst gewórden. ÏOoIlaiKl. Woensdag heeft, te Amstei dam eene kiezing p'aais gehad voor twee leden der Tweede Kamer van de Staten Generaal. De liberale partij heeft eene gevoelige nederlaag geleden. M. Cappello, oen der hoofdmannen van de partij, is niet ge kozen; verlaten door’ zijne eigene partij, heelt hij slechts 475 stemmen op 1950 kiezers bekomen. De.katholieken hebben het reeds daar zoo vér gebracht dat zij den 10 April in balloie'ei ing komen mei twee' hunner kandidaten tegen twee ge matigde liberalen. Wal die nederlaag vooral gevoelig voor de liber.ilcu'maakt. is dat daardoor niel ie denken valt aan de samenstelling van éeu zuiver liberaal kabinet, vermits de mannen die als hoofden van zulk mi nisterie zouden moeten optreden, het vertrouwen van de meerderheid der De Journal de Charleroi, een liberaal blad, slaat juist den nagel op den kop als het zegt Polit-ek en altijd politiek! Het is gelijk of de menscÜen daarvan konden leven. V in nl hetgeen men aan de kiezers in 1878 en iij 1882 heefl beloofd, is er niel verwezenlijkt. Men weerhield wal cr beloofd was,-en n»CB Ons ILandekcn is waarlijk óp eenen slechten weg. liet is (fróevig hei te moeten bekennen, maar hét is toch zoo. De tweedracht fieerscln over het gansche land et; wordt dagelijks heviger. Eendracht mankt mt.cht, zegde men in I83D; maar ais dm waar is, dan moei Belgie hedendaags ze<;r omnacliiig zijn. De prins de l.igne, een liberaal die in 1879 voorzitter van den Senaat was, sprak eene redevoering uit over de nieu we schoolwel die men toen nan T bak ken was, en hij zei Belgie verdeelt zieti al meer en iheer in Guelven en Gi- bellijnnen, iii wille en zwarten; de nieu we schoolwet'zal die verdeeldheid nog vergrooien en het land naar den afgrond leiden. Die ongelukswet, voegdc hij er bij, is eene oorlogsveikiming. Hél is juist gegaan gelijk de prins de Ligi.c hél voorzeid neetl. De oorlog heersctil in het land, m onze provinciën, in onze gemeenten en zelfs in de lami- lien; 't nationaal karakicr wordt allengs- kens verbasterd, en in plaats van Lel land ie nachten Ie bevredigen, zou men zeggen dal de thans heerschende pari ij mies doel wat mogelijk is om den l aat en de tweedracht meer en meer aan ie liiisen. Ziedaar hel werk van het getizenbe- stuur. Het behandelt de lielfi van hel land de vlaamscbe belli vooral als eene overwonnen streek; en de vreemde overeersching die wij vroeger hebben moeten onderslaan, is in ons land zoo hevig niel geweest als de dwinglandij welke de gcuzerij en de vrijmetselarij op onze sleden en dorpen doen drukken. Onze viije gemeenten worden uitge buit en overgeleverd aan onbeleefde pennclckkers, verkleed in speciale kom- missarissen; hei geld der gemeenten en der armen wordt verleerd ten voor deel» van den partijstrijd; alle gemeen tevrijheden liggen met den nek omge- vrongen. Ook wordt de ontevredenheid alle dagen grooter, en wij raken aan een dier.gevaarlijke stondën, waar men geene. voorzeggingen meer durft ma ken, uil vrees vaneene té droevige .toekomst te moeien voorspellen. OÏis gcuzengouvörnement is de oor zaak van dien toestand. En, verre van er hulp aan toe te brengen, zoekt het de geesten te verbitteren, door zijne hatelijke maatregelen to£en de geeste lijkheid, tegen do kerkfabrieken, tegen dc katholieke scholen., tegen alle gods dienstige werken. Ach! gij Belgische katholieken, die getrouw wilt blijven aan uw voorvader lijk geloof, gij weigert uwe kinderen aan dc geuzenschoolmcesters over te leve ren? Welaan, wij zullen in uwe dorpen scholen bouwen die ledig zullen staan, .IkïSüX-"’ !hl bi d •rsi bijut <len Woensdag., qhmid'ielijk na dé praanmurkt. Inschrijvingsprijs. 5,fr. 'sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimon per regel. De groote letters volgens plaatsruimte.Rechlei lijke i-erhersh-lliHgen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz, 20 fr. het 100. l>e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaandeienj ep ’t buitenland worden ontvangen door het Officé de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men selnijtt in bijiBOJiHOMME-RïCKASEYS, di ukKi-r-uiigever, Zwarte Nomienslraat, 4, te Veurne, en in (Ie l’ostkantooreu. vioegcj. gedaan cij,- in tegenwoordig- I VEtUSE; 4 T;, I 1 I ■.y n ui i imii ii i -ii.»n i—ii - - t--|-^-liïfui i ■rwwMnwiij.Biiiiiji 11^.■■wiiinwi iriiiii'ih "h ji'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1