I ijï meer uit het i 39' jaar (lelijk na dc graajimarkt. Inschrijvingsprijs. 5 jr. Xjaars; met de pust 6 l'r. Annoneen 20 cenlimen per regel. De groote letters Rcr.hlci lijke rerhvr.-Jellingon 1 Ir. hen Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. i>e Pi ni.iciiÉ, Mii'idalenastraat, iphte Brussel. m i[i! Postkantoren. doen verdorren en sterven. Die worm is het liberalismus. Het li- beralismus is de doodende worm der vrijheid. Schoon in het kleed, lief zijn de bewegingen, verlokkend zijn de wen ken van het liberalismus, maar al die schoonheid is uilerlijke looi, al die lief lijkheid is bedriegerij. Oppervlakkige, en ook van vreugde vervoerde erï daar om min achterdochtige geesten laten zich verleiden door de schoone woor den van het liberalismus. Moesi men het over vijftig jaar geloo- ven, dal was zijne leering en strekking deze Vrijheid in alles en voor allen; ieder denkt zoo als hij wil en oefent den Godsdienst uit dien hij zich verkiest, of oefent er geenen uit; ieder leeft zoo- Vrijdag heeft de Kamer zich bezig gehouden met de bespreking van ver slagen over petitiën van geuzen tegen hunne, pastoors., MM. Van den Steen en Debruyn, vertegenwoordigers van pen- dnrmonde, hebben,op zeer vrolijke wijze uiigehlacbt dal eene petitie, vragende de afscballing der jaarwedde, van den pastoor van Denderbelle,onderieékend was door de leerlingen der ‘ónicielo school, waaronder er een is die zijne eerste Communie nog niet gedaan heeft. De petitie is in de transche taal opge- steld, en eenige onderteekenaars ver slaan geen woord frausch, en er zijn zelfs ongeletterden die geleekend heb ben, alsook een zinneloqze. Andere namen schijnen geene handteékens, dewijl hei blijkt dat verscheidene door dezelfde Land geschreven zijn. Voegt POLITIEK OVEIl ZICHT. Frankrijk. De Algemeene Baden zijn in geheél Frankrijk geopend, en, zooals bel te verwachten was. hebben eenigen eeijs willen lucht geven aai; hunne politieke gevoelens. Zoo heeft de raad van tiet Noorderdepartemenl den wensch uitge drukt dat de grondwet niet zou veraii- deid worden. Te Montpellier, te I.ydii en te .Marseille zijn weiischeu ten gun ste eeuer herziening gedaan. In het departement der Rhone is de kwijt schelding ten gunste der anarchisten aangev’raagd, terwijl te Marseille en te Avignon 500 fr. gestemd zijn voor de oprichting van een standbeeld aai. Gam- beita. Is dat te verwonderen? Volstrekt niet En waarom niet? Omdat het liberalismus enkel en al- zal knagen aan bet levend hout, om door te dringen tot in het merg van den boom en in het sap zijn verderfelijk ver gil te spuw’én dat en de vruchten van den boom zal verzuren, en deze zal den gang versporren. Omdat het eenig- ,i.,„„.u-- i y L dv,i mens'ch’ vrij te maken van de waarheid,, en van het geloof die hem beletten zich ten' volle Over te geven aan de buiten sporigheden van zijne bedorvene iialmjr, die door den geest des kwaads bezield is, en aan de neigingen van zijn hert dat tot dwaling oversell. Daarom begon liet liberalismus met de-vrijheid van de waarheid en bel goede te willen eerbiedigen. Die eerbied was veinzerij. Toen heumachlig genoeg geworden was, liet hel zien en ‘gevoe len waar het naertoe wilde. En, na eene ondervinding van 50 jaren, zien wij wal bel is, dal liberalismus eene hel- sche vienzeiij, de eigslg vijand van den Godsdienst, omdat deze de waarheid is. Men geve aan de lijden haren waren naatn terug. Zoo sprak de groote l’ius IX. Ilij wist wat het liberalismus was, zoowel als Gregorius XVI in zijne encij- cliek vaó 1832. Maar ongelukkiglijk, men wilde den Paus niet gelooven. Katholieken zelf zegden wel eens de Paus gaal te ver Nu kennen wij 'den boom aan zijne vruchten nu zien wij dal de encycliek van 1832 gelijk had en dat Pros IX waarheid sprak, toen hij eerst in zijne bewonderensweer- dige brieven, later in zijnen onslerfe- lijken Syllabus, het liberalismus doem de als de grootste dwaalleer onzer lijden. zijne welvaart zooals hij verkiest; ieder kan zijne gedachten verdedigen en ver spreiden door drukpers en onderwijs; iedereen kan met anderen die zijne gedachten deden zich vereenigen om ee,u zelfde doel te bereiken; goed en kwaad kunnen malkander bevechten binnen de palen der wettelijkheid en hebben alleen hel strafwetboek te vree zee; de Slaat kent geenen Godsdienst in 'l bijzonder; de Slaat handhaaft de orde der samenleving door aan de groo- le waarheden der natuurwet den ver- eischlen eerbied te verzekeren. Wat was dal programma goed uitge kozen; om, jna eene gemakkelijke over winning op den Staaisdwang behaald, de hoofden op hol te zenen! En wat zijn die schoone volzinnen geworden; in praktijk gezel, vijftig ja ren lang? liet liberalismus is de Staat gewor den; het liberalismus heelt de Staat vereenzelvigd en gebruikt voor zichzel- ven alle krachten van den Slaat. Hel li beralismus heelt aan den Slaat de taak opgelegd van voor ralionalismus en on geloof ie werken, te zwoegen en le sla- Hcl libbralistnus heeft de vrij hei Liberalismus. Sedert meer dan vijllig jaar beslaan ongeloof. wij als onafhankelijk koninkrijk, meer dan vijllig jaar lang zijn wij vrij ge- j Doch eene wolk drijft dóór den Belgi schen hemel’. In de geschiedenis der 50 eerste jaren van Belgie’s bestaan zal men een zwart punt aanslippen en de <t gen hoe komt liet dal in een herziening onaangeroerd lalen, iiiiiar zich bepalen tol hel ondersieutiQi, valt de anti- republikeinsebe kandidatuur bij de herkiezing voordedepai lenmiiucadeu. Er is nog een andere boud tot stand gekomen en wel om het ongodsdienstig ijdenkersonderwijs te verspreiden. Pit is eene vereenigiug die ouder de be scherming van het gouvernement ingc- richt is, terwijl de godsdienstige ver- renigingen afgeschalt. geplaagd of on mogelijk gemaakt worden. Dat is gelijk heid voor de wel Dc ministers zelve staan in nauwe betrekking met de hoofden van den bond. Dit is onlangs gebleken in eenb vergadering te Reims gehouden. De vergadering dier vrijmetselaars heelt het gouvernement uitgeiioodigd om dc jaarwedde le onttrekken aan al de pastoors die nog zouden duiven hunne stem verin ft' n tegen dc goddelooze hóeken die in dc handen der kinderen in de lagere scholen jjesteld worden. Zij vragen ook dal Kelk en Staat zoo haast mogcl.jk gescheiden worden, dal wil zeggen dat gansch' de begrooting der eetediensicn van kant gemaakt wor de. Gouvernementen vrijmciselaarsbo'nd _5preken nagenoeg eene en dezelfde taal. 't Gaat in Erankrijk gelijk in Belgie welk onze zuiderschc naburen zoo j dikwijls het klassiek land der napoet- siiig of naaping noemen België nacht op tie’, godsdienstig terrein dien .spot naam te verdienen. In schoof- en gods dienstkwestie is het de Iransche zuidér- sciie wind die over ons land blaast. En in Belgie gaat hel juist even als in Frankrijk. Onze geuzenmeerderheid dor kamer steil voor en steun alles wal dóór de vrijmetsclaarslogien voorbereid, in gegeven en opgelegd wordt. Welnu Frankrijk zinkt spoedig lot den onpeilbaren afgrond dér Revolutie, 'i Is jammerlijk om bedenken, dal hetzelfde uiteinde ook aan ons vaderland le’wach ten staal. IJnitHchland. Duitschland, Oostenrijk en Italië heb ben samen, eenen bond gesloten Ziehier de grondslag van dezen boiid. Die drie mogendheden zullen pogen in vriendschapie leven met Frankrijk en gezamenllijk optreden in geval een als bij het goed vindt en werkt voor Belastingen. Eene slechte tijding voor dc personen die hunnen eigendom tegen brandgevaar willen doen verzekeren. Men weet dal onze ministers, ten einde het altijd vermeerderend le kort in de Staatskas aan le vullen, besloten hebben de belastingen te verzwaren. Onder de nieuwe taksen welke men in het ministerie van financiën aan 't uitbroei en is, is er eene die bijzonder hatelijk mag genoemd worden, namelijk de taks op de iissuraiïcien. In liet toekomende zullen al de polleen Vim brandverzekeringnii moeien géschreven i geregis- De rvgislralie zul twee ïrauk kuslv.n. Ook zou er b.’sliifen zijn eene belasting te leggén o/i Let inkomen. Men zou ungelijk hebben te loochenen dal hut geu zen ministerie, voor den vooruit- yamj is. Ijet doet bijzonderlijk veel voor uitgang in h"t ledigen der beurs van do belastingschuldigen De Kamer heelt hare werkzaamheden hernomen met de beraadslaging over het budget van onwa rden en terugga ven, welk in de zitting van vrijdag met eenparigheid der 93 aanwezige leden ge stemd werd. Op het einde der zitting van donder dag beeft de minister van iinantien een wetsontwerp neergclegd, waarbij het gouvernement wordt gemachtigd schat- van *)G inillioén, bestemd voor de openbare werken in 1883 en 1884, en welke later door eene leeniiig zullen gedekt worden. Reeds waren er 83 millioen 436 dui zend 75 frank «ui 34 cenlimen ter be schikking, van liet gouvernement, welke op dezelfde wijze in schatkisibons zijn uitgegeven. Men ziet dus dat de nieuwe Jeening, met bijvoeging van hel le kort der gi;wpne uitgaven, een rond j geial millioénen zal bedragen. Een lecken des tijds in Frankrijk is de inrichting van talrijke bonden die, op een gegeven tceken, als zoovele le gers zullen optrekken tegen de grond wet of de republiek. Tegenover den Volksbond en den llerzieuingsbond heeft zich den bond Dezó nieuwe vereenigiug zal voor' liet lerugkceren naar den f----1--,- onze onafhankelijkheid, en hij zal luidruchtige uilboesemingen ontdekken, die zich onder dat liet liberalismus onder den dekman- en langzaam, langzaam maar zeker vraagt om ze alleen n aan tiet kwaad le schenken. Omdat het de hinderpalen uil den weg te rui- - 1 i eil ongelooj. ste doel van het liberalismus is den Inschrijvingsprijs. 5 fr. \jaars; met de post 6 fr. volgens plaalsi unnlr. De Annmiceii voor Belgie (ter uHiinnieriinj der Vlatiifderen) en 'tbuitenland worden i'ntvain/en door het Omen Mcnschiijitju bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-mtgever. Xw^g Aonm-ustraat. 4, te Veurue, en hunner door Frankrijk werd aangei and. InUien een ander land dan Frankrijk •lan een hunner den ooi log verklaart, nemen de andere de verLiiidteiiis zich niet aan le sluiten bij de oorlogvoeren de mogendheid; zij zijn cchlcr in du geval niet verplicht hun bondgenoot te heln'èïi, doch hebben hol recht onzijdig te blijveii. Dit verbond is dus recht streeks tegen Frankrijk. Kng;rlaii<l. In Engeland openbaart zich een hevi ge tegenstand tegen het weisvoorstel dat aan de godlooclfenaars toelaat in het La gerhuis aangenomen le Woiden zonder den eed af le leggen. Niet allen de katholieke maar al de jnotesiantsche geestelijken van Enge- i land en Ierland, talrijke maaischappijen en bijzondere personen verzeilen zich tegen die toelating. Men mag zeggen dal het eene kolossale belonging van bel opénbaar geweien legen de godloochc- bióg is. wij als onafhankelijk koninkrijk, weest van alle vreemde overhcersciiing. onderwijs, dal de Staat bet ongeloof I I,,,. I, ...ii.n ril.,11, -U Z— J ‘I p 1 - gen, verordeningen (lodsdiensl le danken had, hoé komt Staal paal en perk wil stellen, wordt Span je. In de Spaauschc Gorles is ook eene der conservatieve belangen gevoruid. wel besproken, die voor doel hadden Dezo nieuwe vereenigiug zhl voor bct'! godsdieusiigen eed af te schaften. Zij .,7..nblik het vraagstuk der grondweis- beril slechts 28 stemmen bekomen, ler- lol sla|ld „ebrach'l, dë ver- wijl II. stemmen haar verworpen |oocl)eilJi( )U va„ ail e j )al was’no" «ranaverzeKiirmgini moeten ge fft.MliVn 1 *t-11 tb-iooi. vat was iiUf, znn op.eepen, zegel van fr. 1.5.0 en piet genoeg tiet liberalismus heelt ge- j worden. De rvgistralie i j ipaakt dal de Slaat een hcilloozen oor- logA’erklaaiT .mi; bet katliblicisinus en i zijne gunsten uitsluitend geeft aan hel Hel liberalismus hoéft ge maakt dat de Staat in hel ongeloof den grondslag heeft uitgeroepen van hel -.„J..j doei doordringen in al zijne hamleliii- gen, verordeningen en wetten. Al die net liberalismus voorslaat is zeker de men een zwart punl aauslippen en de I toekomende eeuwen zullen zich alvra- vijandig is 1 in een d .2 i... vrij heette, en dat zijne vrijheid aan den puganda -- - Godsdienst te danken had, hoé komt Staal paal en perk wil stellen, wordt liet dat in zulk een land de Godsdienst vervolgd door den Staat, wordt vijand van dag lol dag meer en meer uit hel van den Slaat verklaard. Alwie van staalkundig leven verwijderd wordt? z>j|lü vrijheid wil gebruik maken voor Hoe komt hel dat de vrijheid in Belgie liet geloof tegen het ongeloof, wordt r t, o vruuliten droeg van vervolging legen een voorwerp van vervolging van den gouvernement wordt gemachtigd s< dun Godsdienst? i ka,n van den Stam, en deze verklaart kisibons uil ie geven ten bedrage En dan zal de geduldige navorscher dien vrijen man een oproermaker! 56 inillioén, bestemd voor de oper lerugkceren naar den oorsprong van f onze onathankelijklicid, en hij zal aan den voel van den vrijheidsboom, die mei zoo luidruchtige uilboesemingen A --- - - van vreugde werd geplant in 1830, ^eu de viijheid is van* het kwaad. Om- eeiieu worm dc schors van den boom verdook lel der veinzerij, de viijheid voor alles i aan dc dwaling en liberalismus de vrijheid vtaagi, alleenlijk om de hinderpalen uil den weg le rui men der dwaling, kwaad z1 I I i 4,g'. I n****' i. ■■mi n» - ---«*xriaKSZ3Easi'=»~—-- V»» alles «vat. hhpmliainiie da hj.vi/1 -II lü.'i, - fi - -- - -j 1 -- gunst ie winnen van den Slaat, al die aan hel ongeloof wordi dóór land dal den Smal versloolen. Alwie aan de pio- y;1 i van het ongeloof door den

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1