Reckterlljke Kronijk. Dood van Louis Veuillot n.a het behang»1 I ie Veurne, Zwarte Nonnenstraal- Tulnbolling voor eene Te Bitsen is geen enkel kind in de sclbi'd. en noglans doet het gouverne ment duur d.n dixch 700 Ir. betalen voor ’t officieel ouderwijs aan arme kinderen. En weet ge wie op de lijst dier arme kmdcien staal? De zonen van den no taris efi van den advokaal! Tc Burst zijn drie jongens in de offi ciële school, maar gemie meisjes. De minister heelt gevonden dal eene meeste res voor iwó kinderen niet genoeg*was, Cn de vrouw van den'ouderwijzer be noemd als meesteres van naaiwerk, met 350 Ir. jaarwedde. M. Fiére, onze minister van buiten- lamlscho zaken, /.al te vreden zijn; wam hij is niet alleen om den pause- iijken gezant af te schuilen. De woelige Staal vau Chili, in Zuid-Amerika, heeft nu ook den gezant van Rome wegge zonden, omdat dc Paus den kardinaal niet wilde aanveerden dien hel Im- stiiur voorgesteld had lot hel aartsbis dom van Santiago. Verleden jaar, den 13 Juni, werd M. Cornet tol senalenr van Soignics geko zen. Daar M. Cornet katholiek is en penen liberaal vervaagde, hebben de partijmannen van den senaat zijne kic- zing ongeldig verklaard, onder voor wendsel dal hij niet genoeg belastingen lulialde. Eene nieuwe Juezing moest dus plaats hebben, en deze is vastge- sield op morgen 12 April. M. Cornet maakt nu bekend hoeveel belastingen hij persoonlijk betaalt en dit beloopt tot 1277 fr. 15 cl. of bij de 300 fr. moer dan het ofliciele cijfer om kiesbaar te i zijn in llenegauw. M. Cornet treedt dus weer op als kandidaat der katholieken. Bij koninklijk besluit van 23 maart wordt liet besluit verbroken door de bestendige keputalie van Ooslvlaanderen genomen den 3 maart, en waarbij de kerkfabriek van St. Mariens Laathem gemachtigd werd liet legaat,le-aauveet- den door den heet S. Verleire gedaan, voor de stichting in gemelde kerk van eene gelezene mis ter ecre, der 11. Drie vuldigheid. Deze beslissing is hierop gesteud, zegt de hloniteuidat niet eene wets bepaling de stichting vóórziet van god delijke diensten ter cere van heiligen u[ ten eoordeelc van speciale voorwerpen van pudtnruckt den groolen schrijver nagelaten, die zijnen naam vereeuwigen zullen onder deze zijn de Odeurs de Paris en de Parfums de Reine zonder twijfel de bij zónderste. -- m "TUMUi Zijn door de korrectionnelö Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 29 Maart. Missiaén Ferdinand, aardewerker te Dixmude. 1° lot lt> fr. boel of 2 dagen gevang, voor geweld dadigheden; 2° lol eene maand gevang en lil) fr. boet of 15 dagen gevang, voor wedèrspauhighcld tegen de policie, 3° tot 10 fr. boel of 1 dag gevang, voor nachtge recht. Zitting van den 30 Maart. Staclen Isi- door, metser te AVcstende, tot 16 dagen ge vang en 200 fr. boel of 16 dagen gevang, voor jachtdelikt. B’rleMt erlijke ktciioctuingen» Mgr. de Bisschop van noéin.l tol pastom te Oudecappelle, in v-v- pHiO’tnfV vv»% M Onclvn 1 L>n lies, onderpastoor te Denterghrm. Geldverkwistuig. Te Mespelaero is fiedeit bijna vier jaar maar een kind (altijd hetzelfde) in de officiële school. Het m het zoontje van den veldwachter. Het gouvernement heeft noodig gevon den hem nog eene onderwijzeies te ge ven. Te Contich is er eene ofliciele school zonder leerlingen. De minister zegt dat de leerlingen niet komen omdat de school to leehjk is. Hij doel ze afsmijten en eene nieuwe bouwen die ook ijdel blijft. Kosten 62 duizend frank. Te Waerloos zijn ook geene kinderen in de school en ook daar is er eene nieu we gebouwd die 23 duizend fr. kost. Te Gecrardsbergcn bestond het bis schoppelijk kollegie in een huis dat bij fondatio gegeven was. De minister heeft de fondatio binnengepalmd en hel kol- Ifcgie doen verhuizen dat nu door rijke burgers in een ander gebouw is geves tigd. Om do stad te straffen, dwingt het gouvernement haar cenen athenée in te richten, niet in hel binnengepalmd lo kaal waar vroeger T kollegie was en nu ledig is, maar in een echt paleis dal een speciale kommissaris daaivoor doet bouwen en zoo wat 201 duizend 625 frank kost. VertichiDligo Hjdin^cu. De Muniteur van Maandag kondigt een koninklijk besluit af van den dezer, waar-- bij M. Lodcwijk Üllevier, burgumceslcr der j slad Veurne, benoemd wordt lol ridder der i LuOpoldaorde. - Woeusdug, rond middernacht, is op hel hols’edekeli gebruikt door den lalid- i bouwer Vanelslauder. ie Wulpen, en gele gen op een half iiurkeu van Veurne, cenen brand uilgeborsleii in de schuur. welke un til] was oeurierings opstqiier van ccn gróót getal dagbladen, tol hij eindelijk I den Unieers slichtte, liet gekend Parijzer blad, dat aan liet hoofd der Europecsche katholieke gazellen slaat. In den Unieers deelde. Louis Veuillot zijne prachtigste um hel handtccken der le bekomen., men hun had wijs raki dal hel was om eene scliooim ’■prijsdeelmg le bekomen, en dal al liet geen waarvan den pastoor van Dender belle beschuldigt, totaal valsch en leu- geuaCllllg 1S Eene andere petitie was gericht legen ■den pastoer van Corlil-Wodoi: die de onvergceflijke misdaad begaan bad den katholieken onderwijzer in zijne pastorij ie huisvesten. liet verslag over de peti tie bad aan du geuzen van Corlil-Wodon gelijk gegeven, doch M. Woeste bewees dal de pastoor het recht heeft de per sonen die hem aanslaan in zijn huis le aaiiveerdun. Al. Bara was natuurlijk van een ander gevoelen volgens hem, eeeen vrijen ouderwijzer in zijne woning ontvangen, is strijdig m ‘l hel algemeen belang! doch hij heeft mei eenuti tekst eeuer wel kunnen aanbalen, die aan de pastoors verliiedt hun huis open le .stellen voor ai de peisoouen welke zij begeeren le ontvangen. mm i bij dat, uig'eu gem I..... Brugge heeft bc- ui (gejouwd geworden is, en dè’ruilen'der vaiiging van M. Boslyn, overleden, M. Del- Zijri nog benoemd intgflotcu ca uitgejouwd geworden, dat* Bistnnrk heelt in Pruisen den oorlog 'itWi godsdienst un- jarei) ge- r ranki ijk heelt, hij góvecr 4000 bundels vlas, evite hóéveclheid heelt eindelijk moeien bekennen dal hij oC'érvyoiincii is gewordeii door het ka tholiek princiep. Hij is gedwongen l'jk It rmnpplavls gesnehi, konden sléchts gewurileti zij no vervolgingen te staken, en op den ingeslagcn weg terug le koeren. Hij gaat terug, traag en mei tegenzin, maar hij gaal van dag tol dag achteruit. En wal de groote Rismark in hot |uo- teklantsclic Pruisen niet kan tot stand brengen, dat wilt gij, kleine geusKcn's, in ons katholiek België bewerken'. -t i mmcsu—i - Een der grootste katholieken cn der grootste schrijvers van Fraitkrij», hel lioöfd van de dagbladschrijvers der wereld, M. Louis Veuillot, is zateidag te f‘arijoyei leden in den ouderdom van zeventig jiucn. Tot in 1838 was Louis Veuillot een diei jongelingen, zooals er thans velen zijn onverschillig aaii alle godsdien stige cn yVijshd^herigié vraagstukken. Maar zijn heldere geest én zijn zuiver hart brachten hem op de goede baan terug. In 1838, tijdens «:t>n-verblijf te Rq'iue, dal hij enkel ondci nomen had om de wonderen dor oude bouwkunst le bezoeken, maakte hij kennis inel dc woii(lere|)..van den gotjsdieiisl. Louis Oiideriustoor le Denlerglii'iii, M. V.m Eri khoutti'. co.idjiCur van M. drn pintoor van Si. J-cobs, le Brugge-/ Coadjutor van M d-n pastifor van St. Jacob' te Brug.-', M. MaernoUdl. coai ju- lur lc Zerkeglirtn; Coadjutor terkegh -m, M. l>ui]iie»noy, profifssur in T culh.-gm van Ooslcmle. Bolling om een buitegewoon r1^ Koekebrood met korenlen trio» -- luc- op Zaterdag 14 dezer, in de bei' gipigkaarten. Men heeft moeten de deuren dc Gouden Poort. bii Louis Lefru*' cliidnn ilnwnl nno non .1. i J - - - Tuinbolling voor eene wegende 8 t o kilog., op Zondi’r dezer, ter herberg u het Paradijs. wound door Cli. Gesquiere, straat, alhier. Inleg 25 centiini’n j 2 loten ol 15 centimen vooreen l^1- tegen den katholieken godsdienst deriiomen. Hij heelt jaren en streden. Hij die (Jpsieurijk en overwonnen en vciiiederd heelt eindelijk moeien bekennen dat hij Veuillot keelde alg; oveiiuigd katholiek le Parijs terug. Hij begreep bet overwegend belang van don godsdienst en besloot hem te doorgronden. Dit was echter niet ge noog bij wilde iedereen vau de waar heid van den godsdienst overtuigen on vatte welh.insi eene pon op, die dertig jaren lang aan de voorhoede der katho lieke sciirijvers gestreden heeft. Hij was betirlelings opsitjller van ik7 n ('risten akt gvrji *ouid Vi'istul'll l> «Ir Ivve.-tie .«kt is. uauk aan de u.ldiijY lig v.m ermgr kt^ndnukers. een vv. img kaltm r jpnvce.st, ma.ir a.s hel la ilsl«i bedrijf aili-p zijn de vijand ge beton/ingcn pmeuw m> i v«-rdiil>bciil<- worde h<:rbeguniw*n. Zilerd.ig 31 Maart is hel kind Jcrooin L cuinte. «>ud3ja ir. zoon vau Stialin. wcik- niai le Elvi-rdinghe, spelende, met zijnen broeder, <>ud 10 jaar. Vuur de d-ur van In t huis, toevallig onder hel wiel gevallen vau eeiieii cauiton. Hel kind is liet hoofd ver- tiu>rz.eld gevx.esl en de duud was uugeu- bhkkelijk. Woensdag der verledeiu' weck is in de fabriek van den liwr Subbc-Masselis. In llöussrlarie, een 2'ijarlg<- jongeling, Paul Vand< rasteide, tnssehrn de landen ueiifi- inin-fiU-ii'ip'Krepeu geweest. De ongelukkige was erg gewonden den linker ai ui vi ph-l- li-rd, welke ‘s avonds is afgezet gewerd' n. Te x\' doye warm twen oude echlgc- nooteu eenen grond door dc wel («nicigend; de nieuwe vigenaur bouwde er op. maar de omlj' S wierpen alles wel twintig keer om ver. bcweeiende dal bel T hunne was. Voor die revolutie zijn beidgii opgelichl en vrij dag naar T gevang gebraclil. Hel miiiomial looiu-el le Berlijn, is gu- heel ufgebrand. Ineen half uur Was alles vei nielif; M<-iisclieiilevrns gingen niet ver- kden. De brand is om 1 utc 's nachts be- gónnen. Duizend huizen zijn door eenen brand vernield, le Liuiipie. zoo meldt etuu de- peclie uit Mew-ïork. l>o schade wordt op lien millioen geschat. Bv Eene umord is op.klaarlicbUn, dag lc Bordeaux gepleegd in een Juiis mm-l mid den .ner stad. Men vond ue ?8j irige weduwe Marlinau in ei n lapijl ghïold, bijna ge worgd en met eene vreeselijke wuinl 11 hel hootd. Haar Kiestand was hopeli o». I Uiiiordenaar, zekere Smith, m nangi lioudet - Dezer dag«'ii ileetlle Mom eau les Mm'9 (Frimkrijk) eene mouwr dynam.eioiiiidol fing plaats gilliiid. ihlinaal op hel kislcel van Plessis, lie kwaaddoeners wild'-n e'-1’ d«r lort ulji-s vau- liet klsleu) m de lucid doen SJiUUgell Eene nog al groote bres werd in den loreninunr gemaakt, welke hugtans op du’ plaats een meter dik is. Den 3 April, ten 10 ure, terwijl inde kerk van Sinl-Jucdb. gezfgd Jesus, tc Ni/W (halie), de lijkdiensl plaais had vau di-U pastor M. Casson, werd door rem; der wa.»- keersen brand geslicht aan hel beh.mge'l van hel kooge alla.-.r. Dc menigte werd met schrik beyangT. i vooral omdat dezelve grootendeels brslond uil vrouwen en kinderen. Allen liepen i>’ reus naar de ititgangen waar zij alkander lr plrllereit drongen omeerst builen le zijl'- In de verwarring werden zes personen, waaronder twee kinderen, zwaar gekneusd- Uil Nizza 4 april, ineldl men nog f"' I volgende De wandeling op hel strand I geheel afgebrand. De biand begon oin uur 's avonds en oudauks de spoedige hulp- was weldra heel de wandeling aaiigeh*'1, i Er blijft slechts hel ijzeren-geraanito oV®1’ i Du gemeenschapsbrilg is alleen gered- H1' oorzaak van den brand is onbekend- br zijn geene ongelukken le betreuren. schade wordt op 5 inillioen berekend. Een zonderlinge diefstal werd dcx'r dagen le Keulen gepleegd. Uil een Roomsch-katholieke kerken aldaar, d<‘ Maria-Ablass-kapelle zijn al de melah’1' pijpen van hel orgel, Ier gezamenlijke vva^f de van 900 inark, gestolen. De Star-Teatcr, le Stockton-en-T*’’ (Engeland), is dinsdag tnorgend door et’-|1C' geweldigen brand vernield. Hel g*b°u„ mei allo aanhoorighe'den en ai wal hol vatte, werd de prooi der vlammen. Er 7IJ gelukkig geen inensehenlevens le belreui1.1 en de aanpalcnde gebouwen zijn gesp;*11' gebleven. Meu schrijfi uil Berne (Zwileerlah .7 dezer Eene schrikkelijke brand is hi‘-- uitgcborslen in h'-t schoon en nijverig d^j van Vallorbes, in hel kanton Valid, ‘‘r gebouw van den post- en lelcgrafdiens'-f hotels en 145 huizen zijn door het vuur v nirld. De helft van hel dorp ligt in asscl'p 1200 personnel) zijn van alles ontbloot- schade wordt op 11 millioen en half berekend. de verkeerde werking van den excentrliik, een reigzigers- ^die.i l^rtehngs, vol scheiPe in de'staim stond. De slag was_gewVldig<L 'ongeloóf, of vol opwekkende bewijzen aan de flauwbiirtigeu, die zich door den ■minsten tegenslag laten beweldigen; altijd limcléride van gecsl en vol ver hevene gedachten. Uuoi, deel boeralaaiu, eenen wagen en eeuv kar bevatte. Hei korps pompiers, onmidde- nog bulcllet. cl.il hel vuur zich aan dc huizingi-n mededeelde. Een muilezel, de overige bei-siialcn en dc wagen zijn nog in lijd* kunnen gered worden. Een ucel buer- aiain cn de kar lijn dom- bel vuur vermeld. Weinig vlas is grL'and, dóch li«4 is totaal verloren.' Alles was verzekerd. Vrijdag is hel parket Ier plaats geweest om een onder zoek Ie duen. Zaterdag avond, rond 8 1/2 ure. kon digde de noodklok een nieuwen braad aai.. Een hevig vuur vertoonde zich langs den keiweg naar Adinkerke, en iedereen ducht dal eene groote hoeve in lichte (auje vlam stondook in cenen oogenbhk was hel korps pompiers niet het bluschluig d|> weg Ier hulp en schier de gansche bevolking le been. Gelukkiglijk was nel geene hoeve, maar reu 7ÜOlal i laken, wat slroo. planken en sparrepersen die. Ier brijkenbakkenj van M. Leop. Bieswal-Uril, in brand slumlcii. De schade wordt op 2000 fr. beraamd. Niels was verzekerd. Bij kiniinklijk besluit van den 5 April I wordt M Ik-nedikt Manlcz bemaeliligd de bedieningen van sekietaris der gemeente Boilshoticke gelijktijdig «iel die van ont vanger <l« rzelfde gemeente uit te ueleuwi, Bij koninklijk besluit van den 5 de zer wordt M. J. List, onderluitenant der gendarmerie lu Veurne, tol liiilenunl be vorderd. Ingevolge dc nieuwe wet op de visch- vangsf, is het vissclirn verboden te rekenen van II» April lot 15 Juni. Opgepast dus, lief hebbers. De opening tan het assisenhof van Wesl-Vlaandereii voor het tweede kwartaal van 1883. is vastgesteld op maandag 15 mei. onder voorzillerschap van den raads heer Deschryver. Z. M.d«- koning heefl woensdag het bc- sluil geteekend, waarbij de doodstraf legen de gebroeders Pellzer nilgesproken. in levensdurenden dwangarbeid wordt ver anderd. Zondag morgen, ton 9 f(2 ure, ia te Ingeliuunster, ten gevolge van l trein op cenen koopwarenlrcin geloopcn die 'zweepslagen^ tegen de Mriseërs van hel Niemand is gekwetst gewordend De wagons en de locomotieven zijn nog al tamelijk beschadigd Men meldt dal verschsidene valsche stukken van twintig frank in omloop zij». j Er zijn er van driu soorten beeldtenis van Ook verscheidene boeken zijn door W00'1 111 hK ,Z,cll‘le i. - becld'enis, met hel jaartal 1865 en beeld der Republiek met het jaartal 1876. De stukken zijn gemaakt van sterk vergulde platina on met nageihaukte vormen geslagen. Ziehier waaraan mrn ze kan herkennen zij zijn dunner en de goudkleur is bleekcr dan bij do goede stukken na eenige dagen omloop is hel verguldsel van den boord af- geslek-n en het wit schijnt er door .- de op schriften Napoleon Empereur en Eepubli- qim Feancaise zijn onvolmaakt. Onder an dere óhbréekf lu-l scherp decent op dc <f van hel woordUi’publique. Woensdag avond heefl in het Tht'alre des Nouveautés de eerste vertooning plaats gehad van het drama De misdaad der Wetstraat. Eene zeer talrijke menigte was opgekomen om hel stuk le zien; bij de ope ning der deuren was hel gesloot zoo hevig, r dal de agenten het niet konden overmeeste ren; in eenige "juunuten lijds was de zaa slampvol toeschouwers met en zonder toè- sluitim, dewijl nog een duizendtal persoo- ncn in de straat waren; die maatreg l heeft zooveel misnoegen verwekt, dal het bestuur deur aan stukken geslagen werden"". In de zaal was hel een verschrikkelijk ge druis de helden van hel stuk zijn zoodanm l van

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 2