CD NAAR AMERIKA. wi I./-; ay X ui I 3 m g a: y VERKOOP1NG TE WOUWEN Instel, ff? April .en Ovrr^ïua; 2<> <lcB*zelf<lo maand, ohi ure juist na ui hel (leineentehuis, Francois Paulet,■ïhs'Nieupóft; h" o 7 i i i< o r.s TE PACHTEN STEENKOLEN. DE NIEUWE LONDON (Koninklijke Haarhcrsteller). Iiraf KffiBlCl a lijm iistir IffllJ, wnontndc bij bmtfie 'otidrrw. m «I (ioltdett Klok, Noorvl*lrrt»»t, b* Veuiu*. brtr’rn irh i»« r.tHtsl *nn h»*t pnb!»*k. dr «rr^le uIn KI.FEK M 'K I II. rit <j(j do ak NAAISI KR Grnn<!i|je prijttfii, koun^ tc nnocM*E,>n «e,icflijk hth, 03 i Stad Oostende. I Geen grijs Maar meer!!! B B E U K E N. WARB «WmiHBSPlUEN geZfid Mtan«laertn.|»llleMe w (f) w K P 2 z z ASSÜBAOIÉtVé I 0 ta Zich le vervoegen met Kigendcmstitelen Zaterdag, zonder tusschenhavens aan t^doen. LU CD CD _J 111 I T O UJ H Al ccn i het meet Zi won ■slack en O| staan belas De mees ol go De van woori heeft maar voor i z i I Io <1; Bi zu NASM] Amerikaansche Stooiuvaart-Maaïschnppij, Vet trekkende iederen Q LU CE UJ LU O Z O 111 Zeer gekalanderde Beenhouwerij Wekelljksche direkte Maildienst naai; NEW-YORK EN PHILADELPHIA ItoirdcrdaiK AS April 1MN8, I ure na middag, ter -hofstede van A. Poot-Kinget, - TE LEASELE, Vrnditif tan A. Meubels. Kuip Kern- en Landbouwallaam. enz. B. Wagenharnas Bi eed wiel wa gen, 2karien, 4eegden, 2 lollen, 2 ploegs. zool, harnassen, enz. C. Vruchten en Fourragien Eene hoeveelheid schoven tarwe, haver, oüOO kilos tarwe» strot), enz. D. Beestialen: Een goed.verkmer- riepaard, 5 allcrbeslémelkkoeien n» de baai, 1 verwekoei, 3 jaar ling! alvers, 2 vette zwijn», 2 vet te zogers, 70 hintten, baanden en 1 haan. Marktprij* van Vcuner- per 100 kilos. 11 April. 19 - a *5 73 a- -a- a- 20 a 23 - a 20 a 23 - 23 a 26 Aotari* SniI’EEAERE, te AJveringhem. Va een schoon groot WOON- HiNTS met verdere gerieven en II. (p j |D Erf in Wouiimn dorp. f;o - den steenweg. Laatst bewoond geweest door de weduwe DepwrleZ- Okitkbaert, thans ledig. 1/2 */0 Instelpenning te winnen Door ’i ambt van den Notaris LAU- k"’1 RENT PROOT, te Woumen, daartoe in rechte.benoemd, bij wien de veilvoor- waarden berusten. Ook inlichtingen te- bekomen bij den Notaris VALCKE, te 'Dixmude. X Dczo haaihcr- 4 April. 23 - a 26 50 -a-- a- 19 a 23 -a - 22 a 25 - TE KOttPKN: Een sebopn en gerieflijk huis, in de >n de Zwarte Nonnensliimi, leVeurne Te bevragen bij den Deurwanrdei BRIL, in de 1‘annestraal. TE BEKOMEN bij Etnile l(«n<lr>«*kx-l)rNi*rvrr, Dtiili- kerksliaat, 20. te Vctirnc. Ageiii voor het - arrondissement Veurne van de Ltindbouw- agentuur ter bevordering der zuivelberei- I I ding: I O de Generaal-agenten van Raffelghem cu DornhoGfer, 20, Breydelstraat, Ant- v erpen, en de Agenten L. WILLEMS, 44. Boulevard de la Bouverie, Brugge, Pierue MF.STDACI1. 3, St. l'ielcrsplaais, Oostende. IvMii i. CALLEWAERT. (’.kreken, bij DixmuJe. EmiiMi NETTENS. Hooglede. ViCTUK DE VISSCHER, Stade». l’itstekcnde inrichtingen voor 'kajuitspassagiers en landverhuizers. Een ervaren geneesheer aan boord van elk schip. Vlnamsch wordt overal verstaan en gespro ken. Concurreerendc passagio prijzen. Direkte biljetten naar alle plaatsen .•hu de Vcreenigde-Staten en Canada. liiliclnii'gen en plaatsbiljetlen worden verstrekt <loor de. Dircklie te Rotterdam, ata m tuin <le Ijandbouweri*» w itooPEWt Rierpotnp in acajou, met 14metcis looden darmen. Te bevragen bij den diukker dezer. - U) ó"Z J Iliiü Kakel Svilliaert, _.„.T I middag, le ’us 1 Vele landbouwers, om hunne boter edne '-elk-- I' co K nj ta| na zij ge lei gm kla zic go I I ini Era o zim Era Hal blij bas; doc rijk kwe (hai bebl V O t~i ir ui ÜJ V ii <1 k th k< <>i -t (I'’kwaliteit) bij groote en kleine Q ZJ N, C/2 Cr> E—1 Op dtic maanden lijd van betaling, mils borg stellende, ter aanveerding van den Notaris FEVS, te Wielsbeke. ma Zj alleenlijk hare schoons zoinerkleur. maar behoudt zij haren fijnen geur en snaak. Bij deuzeltden ook lo verkrijgen eerste, soort van kruidenierswaren, wijnen, sterke dranken, enz. Hij beveelt zich in de gunst van een ieder. Door verandering van IVoo/isf. w -4 -fl Ten allo tijde zijn te bekomen kapita- 1 i van fOOt).. 10,000, 20,000 fr. en i a versche de tot 1 Mei 1883. Koop 3. - 6 aren 69 centiaren Beeutv- «rand, gelegen als voren. Koop 4. 4 aren 22 centiaren llovr- riivrhof. van noorden aan hol voorgaande. Voor de knopen 2. 3t.n4 nok inlichtingen bij den Notaris REEHNAERT, le Alverin- glkwu. STUDIE van den inaandAK *8 April 1ms3, -om 2 ure n.i middag, ten huize van Jan Brplisle Denun ie (Iveringhcm, koopdag van M< libel* ‘ru Huiscalheilen, alsmcmj eene hoeveelheid"gezaagd en ander Hout. uitvallen en geeft nieuwe groeikracht aan de jonge en verzwakte haren. Het is geene verf stof; ook bevlekt hij geenszins hel linnen goed. PrijM i *J f<-. 30 c. Te bekomen bij julv. I. l.l'MT, ()o,i- straat, te Veurr.e. l'il «Ier imiid t<* piiclitrn, om niet 1 Mei aanslaande in g- bruik le komen Herberg en Winkel genaamd den Mei boom. met 8 ai en 99 venieigrond, ter zuidzijde van den steenweg leidende van de Adhikerkebi ug naar de j ‘aM ►talie van den ijzereuweg, door de plaatse I r i» K 11 i 11 V »r V <1 bakkert, te' rekenen van znHen verkovpen Bruin per 1 i s kilo, Lü halfwit. 62 eenlim. CAJf - H’WW JW-a«EM«MBMCafW «WU ’«.wtJA li I <iM ien den steenweg leiden' o van den i sconen duiker naar de statie; bekend bu p'-.m kadasirnl sectie nummer 437. Lest bewoond door sieur Pieter Schip- ai.; a.inslag met de gc|dtelling. M i lusseheukomsi van den Notaris VALCKE, le Dixmude. A3* Nïwx NöF X; i.ea iit de Chcminées en niarbre. Monuments, Cróix cl autres objets tunèbrcs; grand «ssortim.-nt de (.■.ouronnes mninoitelles? en'tudt genie, depuis t fr. T? jusqu’l jo fr.. vcn.uitslircctcment dg Paris». l’uvciilcnt en Basècles et en ciment «t tout ce mi coiK’cone la batisse. ---1--iTiri;-trrt-i i en hovenicrhuvrn langs de Uprikalsijde, oni mei 1 mei in gebruik le b-d gaan. Te bevragen bij den eigenaar M.' Gh.-L. Declerck, Doslslraal, tc Veurne. Tarwe, ld. nieuwe Rog^e Suerioen ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten 0,,/l welken het meerderen deel dcf morgen, het brood 3 c. maal, aan genadigen prijs, bij de weduwe Vencike. in de Zwaan, le Veurne, Zuidslraat, N° 73. .1 i nwci mar.ug, vj» iii„iiiv» ^..i.ii.iv op voorhand en levering in 24 uren. I __L i 1L 4!Al. t ieden wenr werk bij *t stuk. he voortreffelijk- ’Ü_^-LEENING VAN KAPITALEN i heid in algemeen 1 Ten alle tijde zijn te bekomen kapiht* gebruik geko- len van FOüO, 10,000, 20,000 fr. en men; hij is on- I daarboven, mils bezet op onroeixnd goed fualbaar o:u aan en aan gei ingen intrest. het grijzu haar i F --a- --a - 20 a 22 50 -a - - ■vJh Mrik en np(»c(li|’,t’ bediening/ 1 Pt nUIlrslw hetibende Vfr'-chflde- nu plaaltcn gelijkvloer* en afh.inglijkheden. gestaan le Veurne, hij.de IJperbrug. Te bevragen bij F. Debergh-Vanlmutle. i Bolerkleursel. ibernmmelricke Boterkirn- ISoiHlcruajc 4G April afPoolers, vergelijkende Rooinmet'is,Ther- om 3 lire na middag. Ier herberg de Kroon, momelers voor melkerijen en MagariiiaiilC- i le t ggewaerlscappellc, openbare verkoopmg ters o:u de vervalsching der natuurboter le j van1 Koop I. - Schoon iliiis van 2 stagion. tallingeii en houllogie, en 3 aren erf, te Eggewaeitscap|>elle, bij de kerk, gcbi nikt door den verkoopei Pieter Seherpcreel. lot 1 October 1883. Keep 2. Een driewoouslig II tl In en gi i ii tlijkhedim. niet 4 aren 6$) centiaren Vrrirkerdo en volkomen* genriin^ op drie maan- don lijd, bedelen doon 12,000 etThficaltn. De moei** lijkste breuken worden lerug^ehoiidrn met hel grootste pjemnk. Ziekte der vrouwen, dnoriakking der baarmoeder, ent gcnrirn ring (pessaire) Oumiddelijk verlirhiu* Kene gediplomeerde dame is nan hel gesticht ge hecht .1WAERSKGERS. hrrukbipdmakrr der hoApi- lal*n en van hot lejjrr. commandeur rn riddtr *in vorschctdeneordrii, voor verdiensten aan hclincnsch- dom b« w?ien. GapiKruATs. 35, Amwkrpkn. Dete pillen, wlom gekend, lijn de laclilde «*n ze i kerste pingier middel onder al de mmbtcijiicn; xij mei de prachtige, eerste klasse stoomschepen der Nederlaiii^ch, wrnl.ii. Zij tnnrkomen »l de lirktrn, omdat lij 1 ui» lirl licluim drijaen al «le «lechto vochle», oor- t.g.k van nlle Lwali-n. P.i if «lorli r«-j»lm«rij gebruik dvief pillen i, de «anrlmry eencr kloek».j*ciendbeid, lie jnvrlijktchn verkunp van tien duiivnd dooien ilrler pillen in de VUinderen,' bo»«n»l lungs den leekunt. wwr ilu nwittli louved loonorgi-r moet gebruiken um de geiondheid te bewaren, tubuï ge- uoegi-ium de populiiriteil ru de goede uitval vun deie remedie Vver«le«e uitleggiiieeii. raadpleeg den uinirnd- Liii-f bij elke doos gevoegd. Pnjs fr 1 50 du doos. Bij den figi-iiu^r jj# STANDAERT. SleeusIrukljTil, te Brygge. UF.POTS fe Veurne, bij G UU«"I,<>S. «Jropist te l Unuiude. bil HU. liUÏSSVEKT en VLKWAEKtlE. (lok te bekomen bij UicTOK T.UVSIEX. upotbeker Zuidstru-it. le Veuine. T C .1 vuil analo, dit alles geeft aan dé boter i'pip-n ^~g” slechten smaak en doel ze. bederven; •alléén- lijk met een vingerhoed van mijn Rtili'r- - kleursel bij 100 liters melk tc vorstin, voor I vil. te hggi waertsc.’ppelle, gebrufkl door (hitmen ze karnt, verkrijgt de boter niet zijn Maga ijn van heden voorzien >s van de allerleste nieuwigheden in de Laken en Modestoffrn vóór hel saisoén. 'i Hij durft verlmpen «looi <lc goede keus der stpfleu, do. genadigheid der prijzen, als mede de vnlmaaklheid van zijn werk, de genegenheid, van T publiek meer en meer aan te winn< n. Klecrinal.ing op maat met bepaalden prijs Klortmvkei vguuteii laogrti sirh t«u alten tijde a.n- VAAII AIXH.C. KOF.I.KAn, koop lieden te Veurne, laten weten, dat zij, even als de vorige jaren. in de groote poort van I het hotel de Noble Rose, n op de Markt, bewoond door M"* weduwe Galloo. den woensdag voormiddag, zullen te koop aan bieden alle slaeh van Vrn«»*«rnil(.H zooals Imogen, erwten, rogge, maïs, paard- haver en zaïihaver aan de voordeeligste prijzen mogelijk. D C D I TUT EVCIDAR- DLnl Un I ME. metser, heeft de eer het publiek bekend te maken dal hij zijne woonst heeft overgebracht naar hel huis lest bewoond door P. Torney. langs de Wandeldreef, aan den iioek der' Abdy- slua'l. alwaar hij tevens hel bedrijf van llerberairr zal uitoefenen. Hij rekommandeert zich. zijne natuurlijke bij den Deurwaarder CIuAI'AN, Noord- kleur terug tc straal, N" 4<>. tc Dixmude. geven. Dcor zijn 'Vm Rcbfoik ’vordt Ig-’het haar glans rijk cn zoo zacht als zijde. Zijne heilzame werking belet h u uitvallen en (reeft nieuwe nrneik-i-:ioht <lo I iXj X? ^9 .Mj <<'1 Zoo /Ii sukkelt ot' op bel ziekbed uiljjosirekt, zijl; verheug u wanl Hop-Bittor zal u genezen. l’.o.i gij u nvt wel gevoelt of wi-1 zoo gij u zwak en ontmoedigd gevoelt, zonder er de jullie oorzaak v..n le krnueii. zal Hop-Bitter u weder goed maken. Zoo gij geestelijke z.iii en owe deriijke plicliien u verhioeid hebben: ofwel zo» gijj' in- Iniitmuederzijl iiaiir ligc'iauih eu zielar.etntit; Hop-Bitter zat u herstellen. 7.on gij nra'i vati zaken ol’ werkman zij' uivet'obl door liet werk van den dag: af v cl s lt •rkuniUga door naehlelukcn arbeid afgemat; Hop-Bittor zal u uwe krachten wedergeven. gij lijdends zi l doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of «Innkvn, of te loshniioig gel ld hebl, zo-> gij jong zijl en le snel groeit, zooals I dikwijls voorkomt, zal Hop-Bitter u verlichten. Z,o<> gij I op de workplatil*. ép )i> l l.m 1 of m> het kantoor b -vindt en u afgemat V--VvXt of e n zuiver en e i v ib-rkfiud lUlildetdenkt noodig le hebben; dan moet, gij Hop-Bittor gebruik en Z.- o bcj-ianl zijl <’n irw ;l -irm i>-. uw.- teiiiiweh oti'landvaalig zijnen do Mta lilen u liegeo-ii. zal Ho Bitter u een nieuw leven en niVuwe krachten gcyep. Viikrijbaar bij allo Apothekers en Drogisten tot den prijs van 5 franc» do flacon. 1 s s C5 s 5 r s v - u -a -o 3 E .2 7-z. E - 3- uliaren Erf en H<>- I I ,J» II. II III I van de Aainkerkcbiug naar di; van Adinkerke. Te bevragen bij Vm» 'erlieydc- Ultruy, Appelmarkt, Veurne, RE nnnnn j .curantm der oogst, je- w I’D Ii"REij gen den hagel, vraagt le liuren. Men bevrage zien \njlm- I...» rt i.li.ri I «I «'.Ir- A ««rst.Bli.iv.il «if 4*-l dr ihivklii’j roe du Conscil. Ilrussrl. Kfwpnwn-kletrinaker tc Veurne, groot'' Opststruat, 41, Ktnn. SPILLIAERT heeft de eer aan zijne talrijke kalanten tc laten welen dat kranen. goeie kleur te geven, gebruiken worlels.ip. bezadigde agenten. Zich te adresseeren aan vciistraal, nr 43. sommige lijnolie, andere een aftreksel van dp direklie. 33, rue du Conscil. Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 4