J I l i 1 4 ifl Woensdag 25 April 1883 N' 2010 39“ jaar A Inschrijvingsprijs., 5 fr. 'sjaars; met de post 6 Ir. Annoncen 20 centinien per regel. De groote letters Dit blad verschijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Van alles wat. Wij hebben reeds gesproken van het De Senaat heeft van zijnen kant dc kredieten door de kamer gestemd voor hei justitiepaleis, ook aangenomen, de kiezing van M. Boel, als senateur van Soignies, goedgekeurd, en dc leening van 56 millioen gestemd. Vervolgens is dè vergadering uiteengegaan lot na- deiebije.emoeping. ontwerp van Burgerlijk Wetboek, door den l'analieken piiestérhater Laurent, van Genl, opgesteld. De geestelijke veréenigingen of kloos- tors kunnen volgens het nieuwe Wet boek, geene eigenaars of Bezitters zijn. De goederen van zulke gemeenzaamheid zouden moeien verlièmd verklaard worden ten behoeve der familien, om elders de doode hand te beletten. En welke maatregel st'elt Laurent voor om tot dit doel te komen? Wil hij de kloostergoederen aan defnmilién der religieuzen terug geven, iftts wat heel natuurlijk zou wezen, als men toch zoo veel medelijden ervóór heeft? Neen; de familien krijgen niets; alles wordt aan den Staat, aan T gouvernement gegeven. Maar als de Staal dan de onrechlveer- dige bezitter der kloostergoederen zal wezen, zullen die goederen dan van geene doode hand zijn? liet doel der logiebazen is gemakke- millioen van het budget des landbouws afgeschrabt.... Waar heeft men die 30 millioenen voor verteerd? Zij zijn verslonden door den kolk die tegen woord ig alle de bestaanmiddelen des lands inslikl. verspeeld in den oor log tegen den Godsdienst, weggewor- peu in den schoot van schoolmannen die eene jeugd opkweeken. het toekom stige verderf van "t Vaderland. Liever 't land ten onder dan onze scholen verzuimd; liever gansch Bel gië verzopen onder het water, dan de hand van onze scholen getrokken! zoo schreef het geuzen-orgaan, dc Fldndre libérale! En in de handen van zulke mannen ligt de taak voor de stoffelijke welvaart van Belgenland te zorgen! Eilaas! volgens plaatsruimte. Rechtcilijke eerherstellingen 1 fï. Een N' lu cent. Afzonderlijke nummers voor artikels.' enz. 20 1'r. het Ï00. De Annoneeh voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen i en 'tbuitenland worden óntritngen door het tinier. nr. I’uucité, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukkei-mipever. Zwarte Aonneolraal, 4. te Veurne, pn in de Postkanlooren. Een woordeken over onzen landbouw. Dal- diFfandbouw dc levensader is van' ons..vaderland, vooral van ons vlaatnsch Belgie- is zónneklaar voor iedereen. Kwijnt de landbouw, dan kwijnt 't onzent alle>; en oen iTeffend bewijs levert ons de liedéndaag’clie toestand daai van Gemakkelijk is tiet voor de sledelin- lingen te glimlachen de boeten kla gen altijd, maat waren zij in den ne telachtigen staat waar vele onzer deftige buitenmenschen in verkeeren, bet stad- sche liekeri zou wel van toon verande ren. Dat onze landbouw lijdt, denkt eens na Wagenwijd staan onze grenzen open voor het invoeren van uitlaitdsche voortbrengselen; zij komen bier birmeti- gosiortnd vrij van allen tol; maar willen wij op onze beurt, bij onze nalmurnaliën te markt iets dragen, onze koopwaren betalen eerst eene zware belasting. Onze koophamlelsverdiagen met Frankrijk en Duilschland geven er de sprekendste bewijzen van,en dat die toe stand,ergeren zal in plaats van te ver beteren^ toont de houding der landbe- sturen bij'élke verdragvernieuwing. IIqc wilt gij -dat hel kleine Belgie daar tegen worstele, worstele tegen bet reiizenachtig-Amerika, dat letterlijk ■dreigt het oud-Europa op te slorpen Wal doet ónS bestuur intusschen, om dien toestand te verbeteren? Welke maatregelen neemt het om c Ull'ClIVlT V Wgtll iü uvuucii, stoffelijk welzijn van 't vaderland te ontwikkelen? Heeft men meerdere zorg besteed aan het onderhoud der wegen, aan het gemak van vervoering? aan het dijken onzer rivieren en waterloopen? De ijze renweg, ja, heeft sinds eenigen lijd een mild aandeel gehad in de uitgaven van 'l gouvernement; in vergelijking komen de steenwegen en bruggen voor 3 ten maar, doch voor de ijzerenwegen heelt de tarief, gelijk hij heden is toe gepast, enkel voordeel voor groote en verre vet zendingen op de 700,000 Bel gische landbouwers zijn er geene 5000 die 100 hektaren grond bebouwen en die er dus zouden kunnen van genieten. Dal wil men niet verstaan in den raad der ministers; de- Belgische land bouwers, ruim de helft van 't Bel gisch yolk de ontwikkelaars van den eenigen landsrijkdom. worden behan deld als uitschot; hunne stem wordt verdoofd; 't is hoop en al als zij 10 ten honderd tellen in het kiezerskorps. En toch nog huilen dan degeuzenbla- don, zelfs een. minister, een Bara! had de onbesebofdheid te durven schermen tegen de overrompeling der steden door,den boerenbuilen. Wju..zal nu de uitkomst zijn? Kan die landbpuwkwijning zonder ergere ge volgen blijven duren? Mag men voort gaan aldus, uit politieken partijdrift, de behingen des landbouwers te verwaar- loozen? Zeker is die landbouwkweslie eene moeinlijke zaak om volgens betamen ten volle op te lossen, doch zij die er voor inslaan, die hel bewind in handen houtjen. doen zij wal zij vermogen om den Jat dbouw op te beuren? Neen! Neen! En een bewijs? 't Geen liet voor gaande katholiek mihislerie toewijdde I aan den landbouw, aan de verbetering der buurtwegen, aan het vergemakke lijken der verzendingen, heeft ons geuzenbestuur met 50 ten veïmin- BJe Knmcr» In den loop der week heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het bud get van buitenlandsche zaken gestemd, en een nieuw krediet voor de bemeube- ling var. het nieuw justitiepaleis te Brus sel. De gevraagde som beliep tot 500,000 fr.. doch', dank aan eene wij ziging van M. Woeste, werd ze met 130 duizend frank verminderd. Het bestek van de meubels bevat voor niet min dan .dien alge- 05,000 fr. tapijten, 84 spiegels aait ‘Lt bibliotheken 'Mr '^Pngfóï- dijnen voor 9250 fr. voor tiet hof van cassatie alléén. M. Presteen, liberale vertegenwoor diger van Brugge, heeft gevraagd hoe het stond met het ontwerp Brugge-Zee- liaven. M. Rolin antwoordde dat het ontwerp van M. De Maere, onuitvoerbaar was, maar dal liet gouvernement toch zal voortgaan met de kwestie'tebe- studeeren. Dat wil zeggen dat Brugge- zeehaven voor het oogenblik burgerlijk begraven is. De kwestie van deh Congo schijnt waarlijk te zullen aanleiding geven tot een konflikl tusschen Frankrijk, Portu gal en misschien ook Engeland. Hel Portugeesch gouvernement heeft woens dag de völgrtlde depeche out vangen van dén gouverneur van Angola (28 Maait) verzonden uit Zanzibar op 16 April De FransclietJ hebben l’otiia- Negra (Loango) bezet. De inboorlingen alsook de bevelhebber van den kruiser Bengo hebben' geprÓtestéeid. Men vreest dat een konflikl zal uitbersten tusschen de Franscheir en den onl- dekkingsreiziger Stanley. Ik liebsche- pen en versterkingen i oodig. De volkomenste rust beerschl in de Spaansehe bezittingen. Eene depeche oil- Lissabon meldt dat eene pormgeesche kanonnen boot naar Loango vertrokken is. Eene korvet en een kanonneerboot zullen binnen kort naar dezelfde bestemming vertiekkcn. IDoIInnd. Na lang zoeken, is M. Heemskerk, de hoofdman der cotiservaticven in de kamer, er in gelukt een nieuw minis terie samen te stellen. M. Heemskerk had die taak aanveerd om dat geen en kel liberale staatsman in staat was een liberaal kabii'trl te vormen. De toestand van het nieuwe kabinet zal moeilijk wezen; dc meerderheid der kamer is immers liber; al; doch sedert naar iai<“n hepfi »ii l'u>u'»7r*n il.ii »ii leemmmni veideeld en onmuclilig is. Oostenrijk» In de kamer van volksvertegenwoor digers heeft de liberale minderheid een voorstel gedaan, strekkende om het wetsonlwerp lol at?chaHing' der onzij dige scholen te doen verwerpen. Dit voorstel is door 174 legen 158 stemmen verworpen. Daarna is het voorstel om lot de tweede lezing van het wetsontwerp over te gaan, door 17'r legen 164 stem men aangenomen geworden. SluslniKl. Eenige dagbladen melden thans dat dc kroning van den czaar den 10 juni en niet den 27 mei zal plaats hebben. Wij lezen omtrent die nieuwe ver gadering in een parijzer dagblad ,dc datum vat: 27 mei is juist dc verjaardag van de moord van den czaar Dmiiri, de laatste afstammeling van Boerik, en die inde rüssische kerk als martelaar .ver eerd wordt. Dc Kroning mocht op dien dag géén plaats hebben. Het’ blad voegt erbij dat de hoven, van Europa reeds verwittigd* zijn van dezen nieuwen uitstel. Afrika. Uit Midden-Afrika komt nieuws. Naar het scbtjni is de eerste viucbt onzer beschaving, die de Europeanèn aan de wilden wenschen ie doen kennen, de vreeslijke uitwerking der oorlogstuigen Poitugaal, wiens rechten op den Congo niet erkend zijn, trekt troepen cn oorlogschepen te zamen om ze des noods bij machte te verdedigen. Ook Frankrijk zendt een oorlogschip met krijgsbemanning naar Zanzibar om de verrichtingen van den lieer de Brazza met geweld van wapenen te onder steunen. De wilden echter schijnen te betee- kenen, dat zij naar dergelijke bescha- j ving weinig lust.hebben; zij beginnen met te protesteeren, in afwachting van opene vijandelijkheden tegen de Portu- geezen en de Fransciien gestmentlijk. t derd.... Op vier jaar tijds- heeft hel 30 POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Domlcrdag heeft dc frausene Kamer bare werkzaamheden hernomen. Er is nog eens sprake van verandering in hel ministerie. De minister van ooi log, genei aal Thibaudin, zou zijn ontslag geven of krijgen ten gevolge van het geschil dat bestaat tusschen hem en den voorzitter van den raad cn van den minister van binnenlandschc zaken. Men meent te weten dat generaal Thibaudin een der eerste vergaderingen der kamer zou alwachjeri om daar zijn ontslag te geven en meteen de redens van zijn aftreden uit te leggen. liet fransch ministerie slacht van het land in het eene noch in het andere is er hoegenaamd noch zekerheid noch vasten grond te vinden; beide staan als T ware op ecrien zandheuvel en worden door alle winden nu links dan rechts voort gedreven. Een uoodzakelijk gevolg ’t is dat hei gezag verslijt en gansch het land aan het kwijnen is. Ondertusschon zet bet ministerie zijne werking van ontbinding voort tot in de hoogste geiechtshoven. Dc wet waarbij de onafzetbaarheid der rechters afge- schalt wierd, wordt in ’l groote en in zuiver republkcinschen zin toegepast. M. Cazot lid van den senaat, oud- numster, is tot eersten voorzmer van liet vrrbrckingstiot verheven. Dit is de hoogste bediening in het rechterlijk ordehet verbrekingshof is de waar borg, de .bewaarder van wetten cn recht. M. Cazot is de minister die dc be ruchte decreten van uitdrijving der kloosterlingen onderteekend, en de waarborgen der persoonlijke vrijheid alsook der onschendbaarheid van woon steden en eigendom verbeurd heeft. Eene algemcene verontweerdiging is door die benoeming opgewekt. De re publiek ontridderd alles, verlaag, alles, verknoeit alles en leidt hel land naar den poel der schande en des jammers. Hopen wij, zegt de Pays, dal als de republiek onder haren mesthoop zal begiaven zijn, dit mest den grond zal bevruchten tot een nieuw leven even als na eene overstiooming, wanneer de pestwalmen verdreven zijn, de na tuur jonger, schooner en krachtiger opslaat Nog eens zijn werkstakingen ontslaan in de groote handelstad Marseille. De 'werkstakers waren ontelbaar cn schenen door eene welingerichte regel tucht verbonden te zijn. Te Parijs juichten de dagbladen der iuli ansigeanten toe aan al de pogingen dier "werkstakers. Eene daadzaak die van dag lot dag klaarder uilschijnl en den schrik over Frankrijks toekomst inboezemen moet, 't is dat het even slecht gaat in al de groote nijverheidstedert waar er veel werkvolk om zoö te zeggen opeen getast leeft Da.ir spelen de anarchisten heer en meester, d;i;ir worden dagelijks de alvernieling, de dood van kapitaal en patroon en alle verwoestende leerstel sels aangepreekl. Van daar bruisschen het ongeweeilc en het stormgevaarte op, die, worden zij niet door eene felle macht tegen ge houden, gansch onze samenleving m den afgrond dompelen zullen. 4 FT IT w Hl I t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1