I j I I ■■■«ns i i I l T I i* I ÏPFli i I,:KI N1' 2011 Woensdag 2 Mei 1883 39e jaar Oil bfad-vei'sbhijnt den Woensdag. onmjddelijk Inschrijvingsprijs! 5 fr. ’sjaa De Anhoncen t'liiir Ifeigic (-lei- uitzondering iter Vlaanderen Men scbrijii in fiij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonncnstraat, in 4 I 2 van 35 haar •li! na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mot do post G fr. Aundnccn 20 centiimm.pQr regel. De groote letters volgen- plaatsruimte. Hechter lijke ecrhnrslellingeii i fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke ïiiiminérs voor artikels, enz. *20 fr. het 100. - i tn 'l buitenland worden ontmannen door het Ofeice de PuBi.icnf:, Hlai/dalenasiraal, 46, te Brussel. 4, te Veurne, en in de l’ostkanlooreii. vernielende ontwerpen openlijk uit, en niets anders bedoelen zij, dun de ver- nifelitig van bestaande orde en de ge lijk tge dueling van geld en goed- Nu, wat geschiedt er? In plaats van tegen den gemeenen vijand vereenigd tu slaan, gelijk, het natuuurlijk zou moe ten wezen, en gelijk bel, ten huldi gen dage, wordt gepleegd bij alle vol keren die bun erfdeel van wijsheid en vaderlandsliefde hebben bewaard, in Bplgenland geraken de Dooeere standen dieper en dieper olie dageu verdeeld, door dien uitzinnigeu oorlog op alle wijzen legen den godsdienst aange voeldMen behoort het ie. weten du godsdienst die menscheii en samenle ving aan God verbindt, is du sterkste band, om ook de meuscheu onder el- kanderen te vereenigCu. Geheel de ver- ledene geschiedenis staat daar ten be wijze, dat men nooit den godsdienst van een land vervolgt e|i ond.;rmijnt, zonder dat de straf daarop volge. .Maar, zal iemand misschien zeggen Het is legen den godsdienst niet dal ik ben; bel is tegen zijne dienaars, le- gen de geestelijkheid, die aan de wet wederspaunig. is. Geestelijkheid en Glerikalen, daar is de vijand! Be schaamd had men moeten wezen, Z. L. B., van ooit in ons lieve Belgetlland, een land van wijsheid eiï deftigheidde vervelende schreeuwen na te roepen die worden aangeboren, bij een volk dat vreezen doet voor zijne nakende vernie ling. Doch, ingezien het op de geeste lijkheid is dal men hel gezien heelt, is hel niet zonneklaar dal men, de geeste lijkheid vervolgende, den godsdienst vervolgt, en de geestelijkheid verban nende, den godsdienst verbandt? Kan men wel, inderdaad, ooit vallen, dat godsdiensten Kerk zouden beslaan zon der geestelijkheid, zonder priesters? De geestelijkheid, zeide men, is weder- spannig tegen de wet. Tegen de wel? Dal men het zegge, en vooial dal men hel bewijze. Ja zeker, uwe herders hebbirn, door de wettige middelen die zij ler band hadden, de inrichting van vrije en godsdienstige scholen begun stigd; en zulks doende, hebben zij ge bruik gemaakt van de vrijheid van ouderwijs gewaarborgd door de eerste onzer wellen; zij hebben onderdanig geweest aan den godsdienst, aan de li. Kerk, aan hun geweten. Neen, de geestelijkheid van Belgie heelt legen bet Vaderland niets gedaan dat berispt- lijk is. Met zich te gedragen gelijk zij deed, kan zij zekere plannen gestoord, zekere inzichten tegengevrocht hebben, die ten allerminste onbezonnen waren. Eenc toekomst die niet verwijderd staat, zal bel klare bewijs geven dat de pries ters, met kinders en jonkheid te bevei ligen, eenen uitstekenden dienst aan Slaat en Vaderland bewezen hebben. Moge déze diepe overtuiging van ons hert zich overal uitbreiden en verster ken, gelijk zij moeten zoude? Moge alle vooioordeel, alle misverstaan verdwij nen! Moge alle onrechtige haat vernie tigd worden Ten dien einde vooral, en ook om de allerheiligste Maagd te danken over de bekomene weldaden, en bijzonderen ze gen over onzen kwijnenden landbouw te verwerven, noodigen Wij u om do maand van Mei met uitmuntende plech tigheid en godvruchtigheid te vieren. Dezen brief eindigende, wekt Z. lloogw. de geloovigen dringend aan, opdat zij de oefeningen die alle dagen der Meimaand in de kapellen en bid- mand geroofd mag worden, en hetwelk uuze voorvaderen ter plaatse Van eer in onze grondwet geschreven hébben. Nim mer nogtans hadden Wij deze wonder bare algemeenheid en driftigheid dur ven verwachten, en deze nog wonder- baardeie standvastigheid en mildheid, waarvan gij ten uwen koste zooveel be- wij/Cti hebt gegeven en nog altijd ge ven blijft. Deze eenparigheid, Wij be kennen het luid en klaar, deze volher- ding, en de verbazende uitslag die uwe poghigen heelt gekroond, is geen werk dal gij Z. L. B., alleen hebt gekund; nog min is hij hel werk uwer geeste lijken, boe manhaftig zij ook wezen; bovenal is het de allerheiligste en ailer- bermhertigste Maagd Maria, die dit werk heeft verricht, eti van haren Goddelijken Zoon voor ons en voor, haar lieve Beigenland de kostbaarsin giatie heeft bekomen welke een volk ontvan gen kan, de bewaring van ons 11. Ge loot. Ja, God is het die zulks verricht heeft, en zijn werk is wonderbaar in onze uuyen. (I's. 117, 22). Dal Jan de maand van Maria, dezen jare, dal elke dag dezer schootje maand, eenc-maand, een dagwezé van dankzeg ging en van lof, rijzende uit alle mon den, en klimmende in zoelluidend ge schal tot den troon van onze verhevene beschermster en Koningin. Doch bij onze dankbewijzen, Z. L. B., moeten ook dagelijks onze nederige en vurige smeek ingun gevoegd gaan. Be laas! ons geliefde Vlaanderen, vooide zen zoo schoon en zoo vruchtbaar, en dat te rechtte de lusthof van Europa mocht heeien, ons Vlaandeien, sedert verscheidene jaren, is niet meer gelijk voorheen, met zijne rijke oogsten be kleed; en zoo misschien, bij macht van zorg en arbeid, altijd moedig herno men, onze velden hunne prachtige be loften voor een oogenblik schijnen te te doen, die beloken, helaas! worden geene waarheid! Het is tijd, Z. L H., meer dan tijd, dal wij het eerzame en godsdienstige volk van den builen ter bulpe komen. Het is tijd, bijzonderlijk dat wij den hemel een heilig geweld aandoen, en onze smeekende handen tot Maria verhellen, opdat zij medelijden hebbe met ons, en van haren Goddelij ken Zoon bekome, dat Hij onze velden zegeiie, hunne vorige vruchtbaarheid wedergeve, en alle onheil van onze oog- sl<»n afkeere. Bidden wij dan, Z. L. B., bidden wij met aanhouden en betrou wen, gedachtig wezende, dat water en wind gehoorzamen aan Heir, die ze ge schapen heeft en ze behoudt, en dat de Meester van hemel en aarde aan de sméekingen zijner Moeder niets weige ren kan. Iedereen kent het gedacht van den groftten H. Bernardus, die Maria de smeekende almachtigheid noemt Omni- potentia supplex Ja, de allerheiligste Maagd is almachtig bij God, en bij haren Goddelijken Zoon kan zij ons alles be komen. En daar is onze troost en onze aanmoediging in het midden der ang- sten en bitterheden der loopende da ge"- Wij moeten het bekennen, Z. L. B., nooit op geen tijdstip onzer vorige ge schiedenis, was er in Belgie meer dan nti, eendrachtigheid noodig. God alleen kent 'Ie gevaren die ons van buiten be dreigen; en van binnen zien wij de vijanden var. recht en samenleving woe len, en hunne werkingen meer en meer uitbreiden; in hunne bijeenkomsten en in hunne schriften, steken zij hunne sprekingen moeten i.o hoofde van den slechten toestand der fmanlien. Die bekentenis isbcteckenisvol. Deze wet ook door den senaat aange nomen, is reeds in het fransch Staats, blad afgekondigd. Diiltscliland. In den Duitschen Rijksdag hebben de katholieken eene aanzienlijk overwin ning behaald. Men besprak er liet voorstel van M. •Windthorst betrekkelijk het lezen der missen en het toedienen der sakramen- ten. De minister van eerediensten deed uilschijnen dat verzóeningsgeest bet gouvernemel bezielt. Op de nota verledene week door het Valikaan gezonden heeft de rijkskanse- lier met volle toestemming des gouver- nements een antwoord gereed gemaakt dat aan de goedkeuring des konings onderworpen ligt. Dit antwoordt bevat de beslissende voorstellen die tot eenc overeenkomst moeten lieden. Na eene levendige be spreking werd het voorste! van M. Windthorst verworpen met 221 stem men tegen 133; maat' een ander voor stel, uitgaande van de bewarende partij, werd aangenomen met 209 stemmen tegen 154. liet drukt den wensch ui| dat het gouvernement de meiwelten wijzige zoohaast de onderbandclingen met Rome het gepast doen voorkometi en dat men vooreerst de slrallen af- schafle omtrent het lezen der missen en het toedienen der sakramenten. Het Deutsche Tageblatt, eene gezal die met parlementaire kringen in betrek is, verzekert dat het den inhoud kent van hel antwoord der Duilscbe regeering aan den laatsten brief van den Paus. De regeering zou zich bereid verklaren ze kere strafbepalingen af te schaffen, in dien bet Valikaan zich geneigd toont I (ot het Hoen van toegevingen met be- trekking lol <Jc vooratgaaii'lelijKe kun-. 1 iii.-gêxing van geestelrku benoemingen. Oostenrijk. De nieuwe schoolwel is zaterdag in den Oosleurijkschen Landdag aangeno men door 170 stemmen legen 167. Die wet beval eene bepaling dal in de scholen waar kinderen van verschillen de geloofsbelijdenissen zijn, de ouder wijzer den godsdienst der meerderheid moet belijden. De liberalen hebben met ongemeene hevigheid deze wei bestreden, welke hel land aan hut bederf der zeden eii de sociale dwangbegi ippen moei omruk ken. Brief van Z. Hoogw. den Bisschop van Brugge. Ter gelegenheid der Meimaand, heelt Z. Doorl. lloogw. Mgr. de Bissctioj» van Brugge, den volgdndeii brief uilge- zonden die op zondag 22 April 11. uil I den predikstoel in al de kerken en open- l*are bidplaatsen van ons bisdom is af gelegen geweest. Zeer l.ieve Broeders! Op geen tijdstip van Onze bisschop pelijke bediening, die reeds lang is, hebben Wij eten als nu, de noodzake lijkheid geioeld van iu uwe lullen de gevoelens uil te sh rlrn die ons huil bedroeven. Een allergrootste deel ne men Wij in uwe beproevingen, in de benauwdheden die velen odder Ül. uit staan, sedeit al te lang, helaas! ten op- POLITIEK OVEKZ1CIIT. fr'runkrljk. De groo’-e zaak der inwendige poli tiek van Frankrijk is eene geldkwestie. Hel land zit deerlijk in nesten de jaar- lijksciie begruoliug sluit met een aan zienlijk te kort. Het gouvernement heeft dus móeten zoeken dien put te vullen. Daarom beeft het de omzetting of con versie der staalsreuic van 5 in 4 1,2 aan de Kamer voorgesleld. Dit ontwerp ts nog al lang in dc Kamer van afge- veerdigden besproken geweest, toch eindelijk werd het ontwerp dobr 400 stemmen tegen 107 goedgekeurd. Vcr- 5clieide redenaars der oppositie zegden zonder omwegen dat het gouvernement en eenigê zijner vrienden etne specula tie gedaan hadden die buu <iu vele mil- fioeueu zal opbrengen. Ik den loop der discussie heeft een gedepuioerde een treurig tafereel voor gehangen van den toestand der open bare inkomsten. Hij berekende dal die in <883 wel 250 milltoen mmder zullen beloopeu dau vededen jaar. De omzeiling der rent 5 p*/„ i zal een jxarlijksch profijt zijii millioen, welk dc republiek in budget zal moeten rekenen. Maar voor du .u nie burgers die te goeder trouw hun spaargeld aau den Iranschen Staal geleend hadden, is dat eene verminde ring van 10 por 100 in hun inkomen. Dat is t't'm? %vel<innd dor Eransche republiek! Donderdag is hetzelfde wetsontwerp voor den Senaat gekomen. De minister i van linamieu heelt iu den loop der be- zifc|1(e Iiui(,|edieitbamste lijdelijk bc- bckennen.dat die bllgen Niels J4 Cr dal Wij nietJ maatregel genomen moest woiden uii zip, le w;i.eI1) Olll uw (e |eiljgeib H ie immers, onder u lijdt er, zonder dut I H'ij lijden niet hem! (2 Cor. XI, 21). Doch, volgens den plicht onzer heilige zending, veel meer zijn Wij angstig om de gevaren, alle dagen grooter, die onze eeuwige belangen bedieigen, het ge loof, de 11. Kerk, onze godsdienstige vrijheden, de zielen aan onze bezorgd heid vertrouwd. Door onze billijke bekommernissen aangedreven, komen Wij met een volle vertrouwen u uitnoodigen, om samen met Ons en met uwe ijverige herders, onze toevlucht te nemen tot Haar,- die immer dc Hulp der christenen is en blijft. Nooit was hel oogenblik beter gepast. 1 Dc schoone maand van Mei, overal aan i den «eredienst van Maria gewijd, is aanstaande; en wij komen u aanwekkén om die, dezen jare, te vieren met een betrouwen en in eene vlijtigheid, die even groot als onze bedrukking moeten wezen. Opdat wij zeker en spi/óii'g verhoord zouden worden, laat ons, Z. L. B.t be ginnen met de schuld van .dankbaarheid uil ganseher herten te kwijten, welke wij allen bij de Moeder van bermhar tigheid hebben. Ongetwijfeld, niemand is er onder ons, geen buis, geene ge meente, geene stad, iiie Haar geene weldaad te'danken heeft. Doch onder deze weldaden is er eene, om welke wij bij uitmuntendheid onze erkentenis aan Maria betuigen moeten. Uwe veikleefdheid aan bet geloof en aan de 11. Kerk kennende, durfden Wij voel van u verwachten, :ds het eiop aan zou komen om eene onzer geliefste vrij heden te beschermen en te verdedigen, de vrijheid van hel katholiek onderwijs, op welke natuurlijke en goddelijke wet ten ons tegelijk recht geven, een recht dal immer geldig blijft, en door niq- iiisgex ing -•■•_••?—■■ -z- M.r»r k

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1