l M ii 'I Nr 2Gi5 Woensdag 30 r^ei 1883 38“ jaar Oil blad verschijnt tien Woensdag., oiimidchlijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars'; met de post 6 fr. Aimoiiccn.20 ceniiihe ten van hel ministerie heel wei kent. Alexander van is. ei ie van een itlliinttltim le zijn, is I de nota van éen ’zeer zuiver karakter. liet j Pruisisch gouvernement d >«*t gedoe he- i lijke koiieessies,' ui alles deel dun ook i De nieuws iaslen. Nóg in den loop dezer week waar- nieuwe belastingen Let liberaal ministerie ons dal een verbond tusschen Oostenrijk balie, in den tegenwoordige!) staat van zaken, veel moeilijkheden oplevert. dat eenige leden der linkerzij zich bij schijnlijk zullen wij weien welke ni 'I-.leut belastingen Let liberaal ministerie ons de neerlaag hebben en eene vei an- t uil den zak zal kloppen. De 1‘récuiseur, ministerie zou noodzake- 1 van Antwerpen, een blad dat de inzich ten van hel ministerie heel wel kent. De Eloile Helge heeft niet minder ontving dezer dagen vttu zijnen brussel- sc[;en (correspondent de volgende mcdc- en dealing Het wetsontwerp, waarbij de nieu we belastingen worden bepaald, is ge reed en zal eerlang op hel bureel der Kamer nedergelegd worden. De ver- hooging van lasten welke de minister van iinantien vraagt zal juist overeenko men met het te kort vastgesteld op het budget van het tegenwoordig dienst jaar, na aftrek van het krediet voor de aflossing der slaatsrenie. De belasting op den tabak is deze welke hel meest zal moeten opbrengen; volgens de. schattingen, zal de nieuwe belasting van niet min dan acht miliioeii zijn, en zal. indien onze inlichtingen juist zijn, bidoopen tot 78 frank per 100 kilos, hetgeen komt op i.’r/ii en zeventig eenlimen per. kilo. Ik sla echter geene borg voor de echtheid van dit cijfer. De redden op den ko/Ji zullen ins gelijks worden verhoogd, evenals die op de. sterke dranken. Er is ook spraak eene belading op de koepons dernklien, wel ke, iiapr men beweert, drie ten 100 zal bedragen. Kortom, binnen eenige dagen zal ipen van anders niet spreken dan van fmai. iele ontwerpen. Er zal daar slot in gevonden worden tot greote diskus- sien 1 'i tol niet niet weinig moeilijkhe den. liet uur der betalingen is ge-lagen en men weet dat dai uur netelachtig is. Deze nieuwe verhoogiug van lasten zal eene groote opschudding in het land te weeg brengen, en het zul nog verwedt, en te beven voor uc. tocKoinst van hel i «'"'in; voor oen uiensi van Let geuzen ministerie. onderwijs; ’i is ook waar dal Brussel De rechterzijde is geenszins voorne- cen paradijs is voor de ofliciele school mens het ministerie uil de verlegenheid i meesters; zij trekken er jaarwedden van le redden, door de uieuwo belastingen <060 lol 11,000 frank hank. de Liège, orgaan van M. Fiére, den j schrik op ’t lijf. Moest X gebeuren, zegt gemeld blad, de rechterzij aansloten, ’t gouvernement zou dering van lijk zijn. Thans moeten die uitgaven nicer dan veertig milliojeu bedragen. Dat maakt omtrent vecilig frank van hel schrik zij bidl en smeekt van nu at de liberale kamerleden toch de belasting! le stemmen welke T gouvernement zal voorstellen. Tevens smeekt zij den minister van financiën zich te vrede» te houden met $oo weinig mogelijk. liet venijnig blad heeft zelfs een mid del om de som der belastingen te ver minderen. Men zou alleenlijk openbare wei keu uitvocr.cn in de arrondissemen ten waar de liberalen gekozen worden en elders ^.ou men de belangen der be volking naar goedsmoeds verwaarloozen. Dal zou de katholieken leeren tegen de belastingen stemmen 1 Waarom niet rechtuit voorgesleld de belastingen op de katholieken te leg gen en de liberalen er van te ontslaan? Doch dal alles bewijst maar ééne zaak, namelijk dat ’t gouvernement, door zijne zulle verkwistingen, 't land naar der af grond leidt en levens bezig is zijn eigen grafie delven. Immers, landbouw, handel en nijver heid worden stelselmatig verwaarloosd, De Xorddeutsche Algenieené Zeitung is j terwijl al ’t geld door T geuzenonder- ,i„.. -■ wjjs wordt.verslonden. De ontevredenheidis groot, niet alleen onder de katholieken maar ook onder deuken, dat j de liberalen. Te Charleroi wordt T ministerie door tre den en le Antwerpen hebben katholieke en liberale handelaars zich vereenigd <>m. hij middel van een bijzonder dag blad, ’t ministerie en vooral den minister van I Polen en Turkije zijn voor liet sterker wordende Kijk weggezonken. la twee eeuwen wist Rusland zich lol oétie der aaozi'enlijkste Europeeschc mogendhe den ie verbeflen, en alhoewel in den laatst verloopen tijd zijne buitenlaiid- ,«cbe politiek eenige malen gelaaid heeft I en zijn binnenlandscbe (oestaiid alles I behalve benijdenswaurdig is, iieuinl Let -- Maar in de laatst verloopen j,‘treil is er eene soort van ommekeer in dé gemoe deren gekomen de hooge standen in Rusland, wel verre van zich op oenen gatmctieii voet van gelijkheid met Wes terse» Europa le willen stellen’, verheer lijken het tijdperk vóór Pieter den Groote en werken uit al hunne macht om er toe terug te koeren. Vooral sedert den geweldigen dood van Alexander II is zulks hei geval. Het schijnt uu dat Alexander 111 in beginsel tol dien terugkeer besloten beeft. Wel is de zetel van het keizerrijk nog niet overgebracht van St-Petersbuig naar Moskou, maar veel andere leekens van dien ommekeer zijn te bespeuren. Gedurende zijne pas tweejarige rc- £eering is de oud-Rttssische kleedef- riracht weder in zwang gekomen, aan het leger werden de Europeeschc veld- teekenen ontnomen, de regimen'en hebben voor hunne vaandels de heili gcnbeelden icruggckregen. Bij keizer lijk manifest is de handhaving der.zelf- b<er.-clmppij uildiukkelijk verkondigd, en in de scholen en univeisiteiieu wordt de oude krijgstucht weder inöcvoéixl; zeis is er sprake van liet geven van uniformekleeding aan dc studenten. Dc ijselijke voorvallen in Engeland, dc dynamicl-samenzweringeii ui ge heel Europa, ondanks v olksvei tegen- woordiging en ondanks liberalitnnus(!j hebben niet weinig er toe bijgedragen <>m den Czar den smaak voor Europee- -niio instellingen te benemen. Alexander 11, een t »oi.beeld vaii gezond versland, doordrongen van besef 'Ier noodza kelijkheid van 'eimc afbreuk met alle' vuo'e, wesieische legiippeu, en in xoletl ernst vcrwJclit men van uc l.'.iigzaam vooruiigaamle opwekking van het'nationaal bewn.-iziju genezing voor bet nihilism, vergoeding het ge leden nadeel. De godsdienst moet tot uuie gebreeft, volzsgebru i.ea muitt'ii Insc|n ijviugsprijs. 5 fr. ’s ja ars; met de post 6 fr. AnnohceniüO cenlimen per regel. Degroote tellers volgens plaalsi tiimtc. Reehlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lil ceiif. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het'100. fir .\ini"nrep h.i-r llelgie (Ier uitzunderinij der Vlaanderen i en 't buitenland worden ontvangen door het Office he Pl’bi.icitè, Magdalenantraat, 46, ie Drusnel. Men x'hrijttin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-mlgever. 'Zwarte Nonuenslraat, 4, te Veurne, en in dc Poslkanlooreu, I ^geëerbiedigd worden, en daarom woidt, in strijd met de spaarzaamheid welke dc czar gewooidijk in acht neemt, zoo on gelooflijk veel ten koste gelegd aan hel feest te Moskou. fi'i'aiikrijli. Ten slotte heeft de Fiansche Kepu- i bliek twee oorlogen op bare kap die van Madagascar en die van Tonkin. 1 Wat de tweede belief!., de laatste plicht- plegingen zijn volbracht gewordcji. I liet Senaat heeft hem gestemd mek'SfK) 1 stemmen legen 4. De rechterzijde had zich onthouden. Dc veldtocht legen de Hovas is levens ;door den minister der zeevaart aan zijne Pct^^ AlëxTwRscï^ I colleges bekend gemaakt. De opening der vijandelijkheden is in eet| telegram door den admiraal Pie.te veizoudeu, muigckondigd. geworden. De admiraal pierre die zich aan boord van liet oo.tlogsschip l'lore bevindt, meldt dal hij al de militaire posten verslagen beeft welke het llovtia>scU weerwil van Fratiktijks Verhopen dat binnen kort de laatste moeilijkheden tusschen Pruisen en het Vatikaiifi zullen bijgelegd worden. (Scstcstrajk. Men spreekt, sedert eenige dagen,, van eene schikking tusschen Oostenrijk en Italië en welke 7,ou voor Opel hebben de Komeittsdie kwestie op le .lossen. Eed hooggeplaatst personnagie zou voorgestel.d hebben, dal Oostenrijk den lialitmnsclum Tyrol aan Italië al$tond, terwijl Italië Home aan den Paus zou letug geven. Oostenrijk zou daarctiie-- gen de noodige vergoedingen in het (losten 'bekomen. Dooi die schikkin- ull’'a'| j1', gen zou ook de irredenta geen rede» van ls" 1 beslaan méér 1 gezegden gegtoud zijn, weten wij niet, j -l.i C|i ’sjaars voor iet|ei .huisgezin POLITIEK OVEIV/JCilT. VtuNlitnd. Czar Alexander III is zondag le Mos kou gekroond en gezalfd. Hij is de ze ventiende souveretn uit bel buis Ko- manoft dieop den troon zetelt. In 1613, toen .Micbael Feodorowitsch den stam Komanotl opende, was Kusland, hoe trolsch bet oók op zijn duizendjarig beslaan wéren mógej een bijna onbe kend land waarop al bitter weinig acht geslagen werd. Van de üosïzeekust werd het door Zweden verwijderd ge houden; Polen scheidde het van Mid- den-Europa; Turkije zondeidê hei af van de zuidelijke wateren. Eerst de vijfde Bomanofl, l poogde met reuzenkracht en bewottde- lenswaardigen wil zijne lialfbarhaatsclte Kussen êenigszins nabij de westersche i beschaving te brengen. Te beginnen met liet tijdvak van Peter den Groote, kan men zich dus met dc geschiedenis Kusland bekend maken. Zweden, i 1 bysluur, in rechten, op zijne bezittingen had gele gerd. Bovendien licefi hij de douanen van Maurrunga ingeiiomeu en den vijatid er uit verdreven. De admiraal Pierre heeft voor zen- i ding, niet alleen de rechten der Fran- syheij Republiek le doen eerbiedigen, Franschen te bekomen als die welke de inboorlingen van andere vreemde landen zooals Engeland, Duilschluiid en de Verceiiigde-Siadcn genieten. Berichten uit Tonkin melden dal de fransche bevelhebber llivièie gedoo'd is in eene poging om de haven Hanoi te verlaten, waar hij sedert maanden inge- sluten w;ts; hij heeft moeten strijden tegen krijgsmachten die veel sterker waren dan de zijne. De bataljonsoverste de Villers is erg geword. Generaal Bor rel beeft bevel gekregen den bevelbeb- 1 er Kiv e te gaan vervangen. Verders is er eene afbreuk der diplo matieke betrekkingen tusschen Frankrijk en China aanstaande, De fiansche mi nister te Pekin zou eerstdaags zijne pas- por|en ontvangen, en de Chinesche mi nister te Pat ijs zou de zijne vragen. Huitsehlnnd* Wij bebben thans, uit eene mede- deeling der Norddeiitschè Algemeine Zei- lungnieuwe inlichtingen over den staat der onderhandelingen tusschen het Pruisisch gouvernement en hetVa ikaan. Het Pruisisch gouverimmenl is bereid, door eene wel, de bevoegdheid van liet oppergerechlshof in kerkelijke zaken, voor wal den Anzeigeji/licht Betreft, al (e scliaflen en zelfs geheel af te zien van die vérplichling voor de niet be zoldigde geestelijken; zoodal de geeste lijkheid zonder de medewerking van hel gouvernement zal kunnen vóórzien in het gebrek aan pastoors, en dat het colebreeren der mis en he'l toedienen der sakramenten’ door niet bezoldigde priesters zal kunnen gebeuren. I - - een der bladen, welke oilicieuse incê- deelingen van von Bistiiai k of ten minste mi zijne omgeving, ontvangen. W'ij Lubben dus reden om te helgcet) hetblad over de t.oia van Let Piuisisch gouvernement a.eèJechjuist zijne vroegere vrienden openlijk best: te Antwerpen Lebben katholieke bij middel van openbare werken le bestrij m-n. Al die feiden te fa.nën zijn niets' an ders dan de voóiti ekens van ceue nieuwe' al,.eiirene ontlasting. De regeernig .van 't ministerie der ze ven grafdelvers loopt op haar einde. V't-t’i'üüfj,’ suilBioen. Wilt gij weten .hoeveel er in Belgie, in een ja,ar, uitgegeven wordt voor de geuzenscbóléii, door de Kerk veroor deeld en door de bevolking versmaad? In 1811) bedroegen d<: gezameinijke 1.2 millioeq. in 1880, zeul de liberale Eloile, be- hebben. In hoever die J ,iePe“ ZÜ 3o millioeii.. doch zooals de Monileiu de Home doel opmerken, bevviizt n al die voorstellen I j land, armen eh rijken doorct u. Dv'.e veertig trunk, welke jaarlijks door ieder Belgisch huisgezin betaald worden voor hel geuz.ei omiei wijs, ma- Zs WOrdeil batig. ken ecu midduugeiai uit. In zekere gc- Ijél liberaal ministerie is in uitersten I mm iüeii Imlaalt men ve,e! min, doch in geldnood en gedwongen aan do Kamer, aadeic gemeemen beiaail me» daaren- i eeds voor dé tweede maal een opt werp vet;1 lji! Oorbeeld in de ge vat) nieuwe belastingen voor le stellen. me< uien waar de liberalen meester zijn. De ministeeiieele gazatleo, gewaar le’ Brussel, .ouder audeic, alwaar de wordendende dal dit vooruitzichi, zelfs gtofstc onvveieiidbeiil vet l gemc. uqr is onder de liberalen, veel oitlevredenhoiil i11 minste getmclit oei Aidenen. beginnen reeds le sefmdden 1 betaalt ieder huisgezin nicer dan 100 Jeven voor de. toekomst van het i voor den dienst, van het geuzen- I onderwijs; 't is ook waar dat Brussel nnn nnrnrln mens bet ministerie uit de verlegenheid iaarwet^en te redden, door (le iiieuwe belastingen goed te keuren en dat jaagt den Journal schrik op ’t lijf. t ZX I - 1 - - onder de p rooie mogendheden vi ce uit- JTMinr lovendezelfde rechten stekende plaats in. De getrouwe Kussen hebben dan ook eenige reden troi.-ch ie zijn op Peter I. op Katharina II, op Aie - xatider I en Alexander II. ’.I voor dc - -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1