1 l I? ft 20f8 S3 Dit i>la<J Inschrijvingsprijs. 5 fr. '<ju nemeut dal ous bestuurt 1 waarvan J eenen en aangeprezén van tc kiezen voor pro vincie en gemeente: in de kiezingen vobr dc Kamers doen zij niet mede, om zelfs niet onrechtstreeks den nieuwen staat van zaken, dc ontrooving der pau- zclijkc staten, te herkennen. tic vcrledene kiezing bewijst dat dc katholieken eetie macht üitinaken. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk Dc Antioncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nunnenstr.wi, plaatsvervanger in het leger lubben en die in slaat zijn zelf hunne uitrusting te koo- ptn. Om aan dut nieuw leger werk te geven zalmen nieuwe forten bouwen, én alzbo weer wabniillioenen verkwisten of beter ge zegd in 't valer smijten, en 'dat juist op eenen oogenblik dat de tchoolo nlog de staatskas tot op den bodem geledigd heeft en dat nieuwe lasten gevraagd worden om de oude schulden te betalt n. Onze zonen en ons geld eischén; de beur zen ledigen en den aibeid vei lammen is de groote kunst van het. anli-nulioii'aal guuver- S*- - t - - - - - 'Beweging tegen de belastingen. Dc liberale gazetten die mordicus houden staan dat er in hunne partij geene ontevredenheid over de nieuwe lasten beslaat, worden met eenen neus gesteld die van dag tol dag langer wordt. Gelijk wij het reeds woensdag gezegd hebben, geheel hel land, zonder onder scheid van partijen, is in opstand en schreeuwt legen verpletterende be- lasiingen door hel gouvernement der zeven logiebroeders ons opgelegd. Ant werpen, Luik. Gent, Charleroi,en Ber gen hebben reeds geprotesteerd. Knlbo- POLITIEK. OVERZICHT. fr'rHitkrljk. Ten groot gedeelte der bonaparli- sche pat:ij begint langzamerhand tot de fiansche legitimisten te keeren. Dezer dagen boeit de gekende bonaparlisl M. Paul de Cassagnac, opeen diner bij een senaieur der rechterzij, aan den hertog van Aumalc de volgende woorden ge zegd, die veel besproken worden in de parlementaire kringen Ik ben bereid mij aan te sluiten bij den man, dien Frankrijk zal willen. Holland. In Nederland heelt de gedeeltelijke hernieuwing plaats gehad van de twee de Kamer der Slatcn-Generaal. Er wa- waren 44 aftredende leden 21 li beralen en 23 anti-liberalen. Voor zoo- voovecl tot nu toe bekend is, zijn slechts 17 libetalen gekozen. Te Arnhem en te Tie! zijn twee liberalen door twee kon- servatteven-protestanten vervangen. Di’ katholieken hebben twee zetels gewonnen. Te Delft moest eene ballo ten ing plaats hebben lusschen den ge wezen minister Modderman, liberaal en M. Van Berckcl, katholiek. Tot nu loe kan men niet juist zeggen welke ver andering die kiezingen in den staatkun digen toestand zal brengen. De liberale partij is verzwakt; hare meerderheid is nagenoeg op niet gedaald zij beeft nog zetels tegen tic bewarende partij 40. Daarbij moet gevoegd worden, dat in Holland meer onafhankelijkheid heersclil dan in Belgie; men ziet er min volksvertegenwoordigers stemmen te gen hunne eer er. hun geweten, om dc belangen der pat tij in geen gevaar te brengen. ll’elte haat In het verslag der zitting van den 7 Juni laatst van den ge meenteraad van Gent, lezen wij dat ze kere M. Cambier zijn best gedaan heelt om de Zusters uil het gasthuis te ver drijven en hen te vervangen door wereldlijke vrouwen. Hij stelde aan dc burgerlijke godshuizen voor, maatrege len te nemen om zoo spoedig moge lijk de kloostei lingen weg te jagen. Wij allen, zegde hij. voeden legen dc Zus ters en kloosteiLogen een diepen baal; wij wenschen niets liever dan hen uit geroeid te zien. Spreker kon hel maar niet verkroppen dat men in hel gast huis niet als een dier aan’t eten valt, maar eerst een klein gebed doel. Dit laatste is schandelijk, zegde hij. Op ver zoek van den burgemeester, M. Lippens, werd de wensch van M. Gambier, opdat hij spoedig zou verwezenlijkt worden, naar dc bevoegde kommissiën verzonden. Nog een slachtoffer van den geuzenhaat. Over twee maanden weid de beer Victor Loric, koster in de kerk tc Haute Croix, bij Enghien. aangehouden onder 1-l-.-l 1 Afschaffing van lasten. Ut l russisch Staatsblad kondigt een besluit van den Staatsraad af, bevelende met I Januari 1884, al de lasten af te schaffen welke op de armste klassen der buitenlieden worden geheven. Voor de min behoef tige klassen van landlieden zal de be lasting verminderd worden op den helft. Voor al de overige klassen die lasten betalen, worden deze een tiende verminderd. Precies gelijk in.... Belgie Van diers wat. Ten allen tijde hebben de liberalen hunne parttjweiken met bet geld der belastingschuldigen uitgevoerd. Geen liberaal ministerie is ooit aangekomen of het is begonnen met nieuwe belastin gen te leggen; geen is ooit gevallen of het deficit in ’s lands kas was een der oorzaken. Ziehier ofjicieele onloochenbare cijfers vaslgesleld door dc Rekenkamer 1840 tol 1848 katholieken, overschot 36 millioen 18481855 liberalen, te Lort 22 mil lioen 18551857 katholieken, overschot 4,781,280 1857 I860 liberalen, te kort 9 mil lioen 829,451 1870 1878 katholieken, ovcsAot 2,204,58 l 18791883 liberalen, te kort ft millioen. Is dat het land besturen of liet land ten onder brengen Heken, liberalen en zelfs socialisten houden meeting op meeting, en dins dag 12 dezer had aan den ingang van de Kamer van volksvertegenwoordigers te Brussel eene betooging legen de las ten plaats. In de Kamer beraadslaagde men over het budget van openbare werken. Bij den aanvang der zitting waren inaar weinig leden icgcnwootdig. Een deel dei vertegenwoordigers waren op hun nen weg naar het natiepaleis tegenge houden door eene betooging van sto kers, likeurhandelaars, berbergieis en andere burgers, welke voor hel paleis plaats had, onder de kreten van weg met de belastingenIVeg met het ministe rie Ongeveer twee tot drie duizend per soenen, grootcndeels, zooniet allen li beralen, bevonden zich voor hel Natie- paleis, waarvan de ingang beschermd weid dom eenige afdeeittigeu. troepen. Daar de manilesteerders, met eene vlag aan hel hoofd, op zeker oogenblik zich nog al krachtige uitdrukkingen lieten ontvallen, gingen de deurwaar ders den leer Buis, bmgemesster van Brussel ontbieden. Deze kwam te voor schijn, doch had hel kenleeken zijner weerdigbeid vergeten, en vergenoegde zich met den stoet der manilesieerders, die overig» n< geene oproermakerij in T zin had. te zien voorbijtrekken. De afgeveerdigden der betooging hebben zich tot de hoeren Scailquin cn Féron gewend en hun verklaard dat zij gekomen waten om ie protestceren te gen do belastingen op de sterke dran ken, hen verzoekende de petitie tc ondersteunen, welke zij voornemens waren aan de Kamers te zenden tegen de ontwerpen van hel gouvernement. Voor den ingang van het Natiepaleis s ci vencuciic ween Mczmg stond een persoon met een vaandel in r de provincie en voor de de hand, die het volk aansprak als volgt «Eene belasting op den genever!’lis schandalig. Dat men de pianos belaste (toejuichin gen) en dc prachtrijtiiig-n van die heeren (de Kamer aanwijzende) en dal al dc Belgen gelijk zijn voor de wet. Men doel ons eenen hoop ledige scho- x len betalenZij embi'tecren ons met hun- ne scholen (langdurige toejuichingen). Wij willen van die verkwistingen niet meer weten. De school der vrijheid is i Rij zijne aankomst wordt M. Scail- Italie. Te Rome is er vcrledene week kiezing geweest voor gemeente. Van de te kiezen provincie raadsleden zijn er iwee katholieken ge kozen. Voor de gemeente moesten en 34 le den gekozen worde. Vijf-en-twinlig namen der katholieke lijst hebben dc overhand gehaald en op die 25 zijn er 11 zuivere katholieken. De veertien an dere stonden ook op dc lijst der gema tigde liberalen. Dat bewijst dat dc katholieke gedach- ten gedurig meer en meer aanwinnen ons voldoende (bravos). in de hoofdstad van Italië. jpj zijne aankomst wordt M. Scail- Aan de katholieken is het toegelaten quin toegejuicht, a's ok de andere Ic- ---1 |eden der Kamer die men aanziet als vijandig aan de nieuwe lasten. Eensklaps barsten er luidruchtige toejuichingen los. Een der manilesteer- ders wil kost wat kost den tempel der wetten binnengaan. Aan den dcur- waardei die hom tegenhoudt, loont bij... ernstige politieke zijnen coniributiebrief. liet is hier, zegt hij. dat men over ons geld be schikt. Dat is klaar, antwoordde een ander, ’t is bier dat men stemt, ’t is hier dat men moet betalen. Iniusschen kwamen dc afgeveerdig den terug, die ontvangen waren door MM. Scailquin, Robert en Arnould. Bij het heengaan kwam minister Bolin I voorbij, en zegde op zijnen gewonen 1 hóogmoedigen toon Let op dezen die daar voorbijgaat, den man met hel vaandel aanduidende. M. Bara, die in 1871 door de op roermakers toegejuicht werd, drong op zijne beurt door de menigte, en werd zelfs niet opgemerkt. Rond 2 1/2 ure groeide de toeloop j van l na de graanmarkt. inschrijvingsprijs. 5 fr. sjuars; niet <!e post 6 fr. Annom-en 20 cenlinien per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzónderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. en 't buitenland worden ontvangen door het IJmu: de Plblicité, Magdalenastraai, 46, te Brussel. 4. te Veurne, en in de Poslkanloorcn. gedurig aan; tioglans was alles geëin- digd.. De.afgeveerdigden, gevolgd van talrijke groepen trokken at langs het Park naar de herberg de Zwaan, op de Markt, waar de vergadering der mani- lesteerders had plaats gehad. En men deuke niet dal deze betoo- ging de laatste is, want bet volk is te veel verbitterd. Zich onderwerpen of vallen!» Et is geen ander redmiddel meer. Voortaan, zegt liet ultra-liberaal blad le National, zijn de dagen van het mi nisterie geteld. Weldra zal hel kiezers korps, dat rijk van verkwisting en willekeur moede, hel hatelijk ministerie uit zijne zetels lichten, en dan eerst zal I men weer mogen zeggen dat Belgie wezenlijk vrij is. Onze mlllioenon en onze zonen. In het jaar van gratie <883 zal ons leger de aanzienlijke som van 44,727.300 fr. kosten, zegge vier en veer tig millioen ze ven honderd zeven en twintig duizend, drie honderd frank. Dat is,g lijk men ziét.oen nogal tamelijk schoon sommeken voor een kindeken van vijf millioen inwoners, wiens bestaan niet at hangt van het getal zijner bajonetten noch van dal zijner Aanons, maar alleenlijk van de wijze v\aarop de groote mogendheden van Europa de traktaten zullen eerbiedigen, welke zijne onafhankelijkheid waarborgen. Die vier en veerlig millioen 's jaars, dat maakt zoo wat 8 frank per inwoner, de in trest aan 4 ten 100 eencr som van 200 fr. Dal het nu daarmcö nog uit ware, maar de burger en werkman moet nog zijne zo nen naar de kazern zien optrekken, van waar zij veelal zedelijk bedorven en tot werken ongeschikt terugkeeren. 'l'ol over een paar jaren konden de eenigszins be middelde burgers die maar slecht hunne zonen konden missen, nog eenen plaatsver vanger knopen; maar nu. dat het gonver- n< ni< nt alleman wil soldaat maken, is Y‘,uc‘ do plaatsvervanging ónmogelijk g maakt. I ^)es‘3 ,UJ ,'an ceikozc aanslagen Daarenboven gaat het liberaal ininisti’fie 1 °P kleine meisjes, beneden de 1 s jaren, nog eene nationale reserve of nieuw leger gepleegd te hebben. van 30 duizend man inriehten. waarvan Onmiddelijk werd hij aangehouden éu bel volk vóór liet Natiepaleis nog zelfs dtze zulten deel maken die. eenen in bet gevang opgesloten. De soort vau M. Frère door M. Frère beoordeeld. Ir. 1864, M. Fiére, in de Kamer ver zekerende dat de aankomst der katho lieken aan het bewind een gevaar voor het land zou wezen, deed het volgende verwijt aan de rechterzij g Indien er in het land eene groote en invloedhebbende radikalc partij bestond, die zich met ons (de libera- len) verbroederd had, die zou dreigen het land ten ondersten boven te werpen, die in de organieke wetten de gewichtigste veranderingen zou willen brengen; indieq de partij zich met onze politiek, met al onze da- den vereenigde, wat zoudt gij zeggen van zulke ondersteuning? Zoudpgij niet zeggen Er is daarin een wezenlijk gevaar voor het land? Alioo sprak M. Frère, minister van finantien van bel kabinet, waarvan M. Rogier de voorzitter was. Welnu, dat zien wij nu en nog meer dan datwij zien M. Frère die, diep, heel diep zelf, bukkende voor de radika- len, en zich steunende op dc medehulp der radikalen, eene wet voorstelt, welke niet alleen onze organieke wetten ten ondersten boven werpt, maar, volgens dc Etoile zelve, in ’t kort de herziening der grondwet ien gevolge moet hebben. Is die toestand in 1883 nu geen ge vaar voor bet land en voor den koning, gelijk in <864 39J jaar Woensdag 20 Juni 1883 «iMjWKJ »r~, Pt,■rrf.wnir t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1