I I i 39“ jaar Hr 2019 Dit blad verschijnt de» Woensdag. omiiiddelijk na de graanmarkt. voor den jury i i Bn <3e Biamer. Dinsdag der verledene week heelt de lezing plaats gehad va» hel voorstel tot kiezers die nu heden schreeuwen e» lieren omdat men oen den iaatslen duit afpeist, weer uit princiep voor de li beralen zullen stemmen die hen alles weigeren behalve scholen... scholen!... Zietdaar tot welke dommigheid de verblindheid den metisch leiden kan! achtig op dit voorstel aan deze laatste» zul bevallen en Fiankiijk zal misschien weer in Algerie nieuwe moeilijkheden ontmoeten. Woensdag 27 Juni !883 Belastingen. De miuislerieele drukpers vermijdt zorgvuldig nog over de nieuwe belas tingen te spreken. Hel ontwerp van kieshervorming van M. Fiére, waarin ouder anderen de ministers en staats ministers bekwaam worden verklaard om kiezers te zijn voor de gemeente, dat vinden zij anders belangrijk Verder hebben zij nog de doode hand, de tienden, de heerschappij der pastoors, de vermenigvuldiging der kloosters en meer andere spoken, welke op niemand den minsten indruk maker. Ook zijn er liberalen genoeg die de schouders opsleken voor al die ouder- wetsebe argumenten, en die overtuigd zijn dal cr niets noodlottiger is, zelfs voor de stoffelijke belangen van hel land, dan het tegenwoordig liberaal ministerie. Van dal getal is de Chronique, die de zer dagen letterlijk het volgende zegde De evenredigheid der bevolking in acht genomen, zal de liberale partij aan Belgie meer gekost hebben dan de Pruisen gekost hebben aan Frnnkrijk. Als het ministerie zulke kompliment- jes krijgt van de mannen zijner eigene partij, dan mogen wij ons vergenoegen met ze aan te stippen, zonder er iets bij te voegen. Een ander komplimeut aan het minis terie is de volgende zinsnede, door M. Koberi. liberalen volksvertegenwooidi- ger van Brussel, op cene meeting te Luik uitgesproken. Gij kent bel middel dat de genees- beeren en apothekers gebruiken om hunne pillen te doen slikken zij doen er wat gelatine rond. Hel ontwerp van kieshervorming van het ministerie is de gelatine welke moet dienen om de be lastingen te doen slikken. Doch ik meen dat, ondanks de gelatine, de pil niet zal binnengaan, ten eerste omdat ze wat zwam is eu ten tweede omdat er te weinig gelatine aan is. De Moniteur de Home deelt den ver korten inhoud mede van oenen brief door Z. H. Leo XIII aan den voorzitter der fransche republiek, en door den pauzelijken nuntius Mgr. di Kende woensdag aan M. Grévy overhandigd. De toon, welke in dit schrijven heerscht, is welwillend maar tevens krachtig. De Paus wijst op den moeilijken toe stand waarin de Kerk in Frankrijk ver keert, ten gevolge van de godsdienstige politiek der laatste jaien. Hij somt de vijandige wellen op, welke in voorbe reiding zijn, en hoopt dal de herhaalde lijk door de regeering afgelegde viede- lievcnde verzekeringen werkelijk de be- teekenis hebben, dat men een smartelijk konflikt wil vermijden, hetwelk even noodlottig zou zijn voor den Sta.il als voor de Kerk. De Paus eindigt met een verzoek aan M. Grévy, om zijnen veel vermogende» invloed in dien zin aan te wenden. Deze brief heelt eenen dippen indiuk in de regeeriiigskringcn gemaakt. Fortuguiil. Er is sedert eenigen lijd spraak, dat Portugaal Whydah aan Engeland zou willen afslaan. Volgens berichten ie Lissabon onvangen, beeft de koning van Dahomey nu aan den portugecscLen kommandant van Whydah bevolen, de vesting binnen twee maanden te ont ruimen, zoo niet dreigt hi} al de porlu- gecsche onderdanen in Dahomey te doen onthoofden. ma van 't liberaal ministerie Gecne vaarten, geëne ijzerenwegen, geene steenwegen, geene bergplaatsen, neen, nietsmaar scholen en altijd scholen, scholen overal die aan echte paleizen gelijken en tot niets anders dienen dan om er nietsdoeners op onze kosten te laten leven. Hier verlangt men dal hel gouverne ment de middelen van vet voer en ver- herziening der g‘oi:dwet, neergelegd door M. Janson tn ecuige andere voor uitstrevende mam.en, en welk voor duren? doel heelt den kiescijns af te schaffen. Dat zal de tijd ons loeren. 1 M. Janson verklaarde zijn voorstel le Men vergele niet dat er heden toch zullen ontwikkelen binnen veertien zoch zooveel verblinde lieden zijn; lie- dagen, vóór of tijdens rtle bespreking den aan dewelke men beeft wijs ge- van van M. Fiére, welk een eerste stap is I Daar de herziening der Grondwet door MSccütterBijke Hronijk. '$7ert»chillig*v tijdingen. De volgende personen zijn door het lot aangewezen om deel te maken van den jtny bij hel hof' van assisen, welk den 16 Juli le Brugge zal geopend worden MM. Jacobus Koorvck. landbouwer le Hoogslaede; Gustaef De Breynê, eigenaar te Dixmude; Hendrik Vogels, gemeente raadsheer; le Corlemarcq; Joannes Vier- straele, schepen le Gortèmaicq; en Karei Leurid-.n, grondeigenaar, te. Merckem. Een koninklijk besluit van 16 Juni bein.chtigt de besturende commissie der burgerlijke godshuizen van Dixmude. aan den hoogste» prijs van den dag te ver- koop. n een kapitaal van 6400 fr., zijnde hel overschot van eene inschrijving vuu fr. Ministerieel programma. Alles voor de scholen en niets voor den landbouw. Alles voor de scholen en niels de nijverheid. Alies voor de scholen en niets voor den koophandel. Zietdaar, landgenoolcn, 't program- lusuhrijvingsprijs. 5 fr. 's jaars; mot de post G fr. Annonce» 20 centinien per regel. De groo.le letters POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Hel meeste waarover nu gesproken wordt en waarmede een groot deel der fransehc drukpers is bekommerd, is de gedurige oorlog tegen de katholieke geestelijkheid, die het radikaal gouver nement met eene buitengewone hard nekkigheid en woede voortzet. De pries ters, de bedienaren van onzen II. Gods dienst, zijn de bijzonderste slachtoffers der goddeloolc mannen, die hel ver maard fiansch ministerie uitmaken. En niet alleen worden de priesters ver volgd en verdrukt in de uitvoering van hunne heilige zending, maar zij worden levens in hunne lijdelijke belangen ge troffen door het afschaffen, geheel of gedeeltelijk, van hunne jaarwedde, die de Staal hun lot hiertoe toekende. Nog nooit hebben de gouvernementen, hoe godsdienslhatcnd zij ook waren, hunnen toevlucht genomen tot zulk eenen verachlelijkcn en vei stootelijkon dwangmaatregel. Ja, men beeft nu hel eerloos middel gevonden om de zooge zegde fanatieke geestelijkheid te beteugelen en te straffen voor hunne tegenkanting tegen de zedelooze school boeken, die men in Frankrijk in de la gere staatsscholen heeft ingevoerd, geschreven en opgesteld door mannen Ceenemaal vijandig aan al wal kathoden cn godsdienstig is; mannen die zich reeds door hunne hatelijke politiek tegen den godsdienst hebben laten ken merken. Onder de opstclleis van een dezer boeken, afgekeurd door den H. Stoel en de fransche Bisschoppen, be vindt zich de beruchte Paul Bert, een rmlikaal en vrijdenker der ergste soort, een man die noch geloof noch zéden bezit, en voor niets achteruit wijkt, hoe onrechlvcctdig, hoe roekeloos, hoe ver achtelijk het ook moge zijn, als er maar kwestie is van den godsdienst le ver volgen. Om zich een gedacht to geven der be slaande vervolging tegen de geestelijk heid. dat men eens den politieke» toe stand oveiloope, en men zal moeten bekennen met ons dat de toestand in derdaad onvei draaglijk geworden is. 't Is bijzonderlijk in de bisdommen van Langres, Albi, Toulouse, Angers, Mont pellier, Annecy, Valence, enz., dat de heeren pastors van hunne jaarwedde worden beroofd, en dal alleen, gelijk hierboven gezegd is, omdat zij de nieu we staaisschoolboekcn, naar het voor beeld van hunne Bisschoppen, niet wil- |itei. z0ll uitbiciden of verbeteren daar viaagt men dat hoogst noodzakeiijke vaarten zouden gegraven of de loop der rivieren verbeterd worden ten einde de scheepsvaart te vergemakkelijken en in een U11S van je juinerendc oveistwomiugcn te verlossen; ginter smeekt men om de vermeerdering van T getal wagon» der ijzeieuwegen, om de veigrooling der statiën... doch bidt en smeekt zooveel gij wilt, ge staat voor doovemaiis deur, want onze ministers hebben toch geene gelden over dan voor de scho len!.... Met een woord de ministers houden ons Belgie voor den aap; zij laten ons bidden en smeeken om ijzerenwegen, vaarten, wegen, statiën, wagons, enz., enz.... Scholen moeten er zijn, loepen zij ons toe,, en niets anders dan scho len... En om ons te tergen stelle» zij voor 22 MILL1OEN 300 DUIZEND Fr. nieuwe belastingen te heften, om het le kort door 't oprichlen van scholen ver oorzaakt te dempen en met het overige volg.-n- plaatsruimte; Ib chleilijke eiherstellingen 1 fr. Een Nr lo wnt. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1Ó0. De Annoncen vuur Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen j en ’t buitenland uwden ontvangen door het (hm de Poiujcité, Jlagdalenastraal, 46, Ie Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-KYCKASEYS, drukkr.r-uitgevcr. Zwarte Noppunstraul, 4. le Veurne, en in de l’oslkanlooren. nog solrolen en...altijd scholen le bou wen... Hoe lang zal dit schandaal blijven kiezen. En laier komen die liberalen dan 1 welke, zij uit princiep kozen, hen den laatste» stuiver door verzwaring der belastingen afperser)T Waie opper best, indieri’t princiep dan hunne beur ze kon vullen.... .Maar, hola, kadé! En zeggen dat de overgroote meer derheid niet weel uil le leggen wal een princiep is!... Wij durven wedden dat bij de aan- z,,uve,‘l m mnuenm uqor aan slaande kiezinge» vele van dm verblinde I i(! 'eleltei1 zieh tot het priesterdom te beemden. Doch dezelfde vrijsielling welke aan de seminaristen wordt toege t-ian, wordt ook veiloeiid aap de officiële leerlingen onderwijzers. Die vrijstelling afschaffcn voor do eersten cn ze behouden voor de laalsieu ware zou schreeuwend dat hel ministerie zelve zulke daad niet kan verdedigen; daarom beeft M. Kolin verklaard af lo zie» va» hel voorrecht dat de norma listen ouder dat oogpunt genieten. MM. De Bléeckere, de llaerne en Vaiidenpeereboom hebben in krachtige woorden bel behoud der vrijstelling voorde seminaristen verdedigd. Zij be riepen op de belangen van den Gods dienst, doch de liberale Kamerheeren vonden daarin enkel stof tol lachen on riepen uilWij hebben daar geen zaken meè. Zie daar de mannen die, in tijd van kiezing, aan de kiezers wijsmaken dat zij vol eerbied voor de» Godsdienst zijn'. De Précurseur meldt dat in eenen mi nisterraad die vrijdag plaats heelt gehad, hel wetsontwerp op het verplichtend onderwijs voor goed vastgesleld is. In de zitting van gisteren moest hel in de Kamer neergelegd worden. het ontwerp van kiesbervuitnirig Fiére, welk een eersle stap is maakt dat het toch schoon is voor een princiep te stemmen, en welke dan zon der verder onderzoek voor de liberale» i de piugre.-sisien gevraagd. Vrijdag heelt de Kamer beiadslangd over een wetsvoorsiel van eenige papen- vielers, MM. Gubiei. Luctj en konsouitsn, waarbij de al.-.cbatling wordt gevraagd der vrijstelling van den krijgsdienst welke aan tic seminaristen woidl ver leend. Dit vooisiel heeft voor do 1 de aan werving der katholieke geestelijkheid zooveel inagelijk te hinderen, door aan len aannemer), als zijnde een gevaar i voor Kerk eu samenleving. Er zijn bis dommen alwaar er een veertigtal pastors hunne bezoldiging zijn ontnomen; in een ander een twintigtal, en i.. derde beloopt het getal met minder. En zoo zal het ministerie lol zijn eigentlijke doelwit geraken. Vele fransche dagbladen keuren al de gevaarlijke ondernemingen van het gou vernement op Madagascar en in lonkin af. In plaats van nieuwe koloniën te zoeken, zeggen zij, zou frankrijk beter doeo aan die te denken, welke het reeds bezit. Men kondigt aan dat M. Tirman, burgerlijk gouver-ietir-geiicraal van Algeria, aan de Kamers oO milltoen zal vragen voor de kolonisatie van dit land.* De domeinen bezitten geen gron den voor de kolonisatie, en men zou nu moeten overgaan tol de gedwongen ont eigening van gronden, loebebooiende aan dc Arabieren. Hel is echter twijfel- -- -- - r I I 1 ririiiwimWi.wmaiiwOTW Zijn door Je korreküonnelc rechtbank van Veur ne vcroorJeela Zitting van den 14 Juni. Kinoo Alexander, smokkelaar te keysets, tot 7 maanden gevang en 26 fr. boet, voor ontvreemding van een jong zwijn, cn tot 3 maanden gevang en 36 fr. boet, voor ont vreemding van konijnen. Mocyaert Frans, zager te Coxydc, tot eene maand gevang en 2(5 rr. boet, voor ontvreemding van eenen ;>oite-monnaic. Macs Zenobia, huisvrouw van Antoon Vilain, werkster te Coxydc, tot 1 fr. boet, voor slagen en wonden. Decap Pieter, visschcr te Woumcn, tot 16 fr. boet, voor gevischt te hebben in verboden tijd. -- - - - - WJIMUMTrnwnrmj»il!' t*- In Jc zitting van gister is de afschalling der vrijstelling voor de seminaristen en normalisten ge stemd door 6i stemmen (liberalen) tegen 5o (katho lieken). I’

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1