1 ue I’ i I Nr 2023 Dit blad verschijnt den Woensdag, ojnniddelijk na de graanmarkt. Woensdag 25 Juli 1883 daar j ven. 39° jaar Ongeil over de verdere herziening van de Meiwetten niet terstond wil voortzet ten, doch eerst de werking der nieuwe kerkelijke-politicke wet wil afwachten. De duitsche Reichsanzeiger heelt de nieuwe kerkelijk-politieke wel afge- kondigd. Engeland was het gouvernement dat sedert lang bel minst vijandig aan de Kerk van Rome scheen. Maar sedert eenigen lijd zijn de betrekkingen meer vertrouwelijk geworden. De oude voor- is, er eene redevoering ging uitspro ken. Staat en Kerk. Eene daadzaak door menigvuldige gazetten aangebaald, door vele vijanden der Kerk reeds bestaligd, ’t is de won derbare invloed van Z. Heiligheid de Paus Leo XIII op den huidigen maat- schappelijken toestand. Paus Leo Xlll bekleedt eene ruime plaats in de ge schil denis onzer XLXd' eeuw. Aide Europeesche mogendheden zijn overtuigd dal de Kerk van Rome eene aanzienlijke zedclijkb macht bezit de aanzicnlijkste der wereld, zegt prins Bis marck en dat zij dezelve gebruikt tot staving van het gezag en lol algemeen welzijn der samenleving. Al de Staten, uitgezonderd Frankrijk en Belgie, strekken en streven naar do beviediging. naar de volle overeen komst tusschen Kerk en Staal en ver zuimen geene middelen die tol daar ge leiden kunnen. Italic, alhoewel het in een bijzonder moeilijken toestand nestelt ten gevolge IHsehrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G lï. Aunoncen 20 cenlimen per regel. De groots i< tiers volgens plaatsruimte. Rccblci lijke eerherstellingen 1 fr. Een Kr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonren voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen; en 'tbuitenland o orden ontvangen door lo t Orncr. de Pi imicrré, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonneustraat, 4, te Veurne, <m in de Poslkantooren. van hunne jaarwedden Ie heroöVpn; en men past dezelve reeds ma vooraleer I zijn; men vervolgt de geêring de'scht ilielijke onderbande- j geestelijke overheden, omdat zij slechte p eil verderfelijke boeken veroordeelen; men sluit het godsdienstig onderwijs buiten de scholen; men jaagt de aal- moeseniers uil de hospitalen om de zieken, kranken en ouderlingen van allen godsdienslelijken troost te be- rooven. En in Belgie?-Men doet gelijk al tijd, helaas men aapt de Franschen na. De betrekkingen met den Paus zijn reeds afgebroken; en van al de buiten sporigheden door de Republiek aan den dag geleid, moeten er bijna geene mcer naar Belgie overwaaien Nogtans de Paus volherdt in zijne goddelijke en maatschappelijke zending. En welke landen zullen er hel beste die zending verstaan en hare weldaden genieten Hel zullen voorzeker de tegenwoor- digen beheerschers van Frankrijk en Belgie niet zijn POLITIEK OVERZICHT. >'rnnkrijk. De fransche republikeinen hebben den 14 juli feest gevierd. De 14 Juli is de verjaardag der inne ming van de Bastille, te Parijs, bij het ■begin der eerste republiek. Toen werd die steikte welke cigenllijk een eenvou dig gevangenhuis was, verdedigd door een bandvol afgedankte soldaten zon der wapenen, door verscheidene dui zenden razende republikeinen aangeval len; deze namen de arme soldaten, die op twintig slagvelden hun bloed voor Frankrijk vergoten hadden, gevangen en vermoordden er een groot getal van onder de ijselijkste pijnigingen. De misdadigers die in de bastille op gesloten zaten, waaronder verscheidene moordenaars, werden in triomf rond de stad gedragen, terwijl de gevangenbe waarders verscheurd weiden en het volk stukken van hun vleesch aan hun knopsgat droeg en op de pieken hunner roode vaandels! Ziedaar het feest van 14 Juli dat door de Fransche republiekeinen en door de socialisten van overal als hun grootste feestdag gevierd werd 't Is binst dat feest, dalZaterdag 14 te Parijs de onthulling van het standbeeld der Republiek heelt plaats gehad; doch de ministers hebben geweigerd er deel aan ic nemen, daar zij vernomen had- •den, dat de stedclijke raad, die radikaal I der onlroovtng der pauzelijke Stalen, I Italië zoekt alle middelen uit om aan eenen modus vivendi of politieke over eenkomst te geraken, waardoor hel de vrede, ware het zelfs maar voorloopig, kan bekomen. De keizer van Rusland heeft gewillig naar de vertoogingen van den Paus ge luisterd; hij heeft de bisschoppen uit liekc bisschoppen in Polen en Rusland Inton tiAnnemen en vvplhnncl rrno» hii loonen. Indien zij ge- eene gansche reeks maatregelen afkon- op de liberale partij lerugvalt. Hij onderzocht de oorzaken van het ie kort, waarvan de bijzonderste het ofiic eed ouderwijs is, dat nu 10 milliocn meer kost dan ouder M. Malou. M. Le Hardy de Beaulieu (liberaal) heeft dan eene slaapverwekkende kon- ferentie gehouden over de hervorming van hel belastingstelsel. M. Sabatier (liberaal) deed eene rede voering om te bewijzen dat de nieuwe belastingen moeten geheven worden in het belang van den werkman, en hoe meer zij opbrengen, dus hoe mo.er de werk man betaalt, boe beter voorde werkende klas Na deze redevoering heeft minister Graux twee uren lang gesproken over de kwestie of het le kort bestaal, ja of neen, en of het zoo groot is als het gou vernement hel opgeefl. Zijne veiklariu- gen waren weinig geruststellend voor de beurs der lastenbetalers. Inderdaad, volgens hem moeten al de nieuwe lasten gestemd worden, zelfs vreesde hij dat ze niet voldoende zullen zijn om het te kort le dekken en dat het gouvernemen al spoedig met nieuwe lasten zal moeten voor den dag komen. Dus, blijft het liberaal ministerie aan ’t hoofd, alle jaren of daaromtrent nieuwe lasten. De minister heeft ook bekend dal het ie kort in 1880 aangevuld was. In 1881 is het terug verschenen en het heeft gegroeid en gebloeid, zoodanig dat hel, voor 1884, reeds 26 milliocn bedraagt. Dus, geheel en al EEN LIBERAAL TE KORT, waar de ka tholieken voor niets tusschen zijn. Ook heeft de minister zich wel ge wacht de praatjes der liberale prulga- zetjes te gebruiken, die de schuld van bet le kort op M. Malou leggen. De minister heeft dat potje gedekt gelaten en bij had overschot van gelijk; want de kamei heeren zijn juist zoo dom niet als de lezers van gemelde bladjcs, die alles slikken, en ten tweede, in de kamer zit M. Malou, en die zou kunnen antwoorden. M. Feion (liberaal) heeft in eene merkweerdige redevoering, eene hevig» kritiek gedaan van de finantielc maat regelen door het ministerie voorgcsteld. Hij heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te zeggen dat de kwestie van de herziening van art. 47 der grondwet eerlang weer op het lapijl zal komen. Na hem heeft M. Malou (katholiek) de finanliele politiek van het ministerie tot op Let hemd uitgekleed. Hij bewees klaar als den dag, dat het te kort in do staatskas geene andere oorzaak heeft dan de doorslechte politiek van het mi nisterie slechte politiek geeft slechte ft n atltien. Hij vindt dat hel te kort ver overdre ven is, en twijfeh niet of het ministerie wil etfit reservefonds vormen voor den schoolstrijd en voor nieuwe forten. Ten slotte zegdo hij dat de liberalen zelve kinine scholen betalen, gelijk de katholieken doen, en er zal geen spraak meer zijn van te le kort of be’astingen. Zoo met, wij stemmen uwe lasten niet'. Zaterdag werd tot de stemming over gegaan. Art 1 der belastingswet op de sterke dranken werd verworpen door 67 stemmen tegen 67 (liberalen). Al ue leden der Kamer. behalve vier liberalen MM Rogier, Janssens, Vattdamme e:i Cromhez, waren afwezig; acht liberalen l der Biusselsche deputatie; MM. Ar- Tcr gelegenheid dier julifeesten, heb ben er te Roubaix nog al erge wanor den plaats gehadde fransche konser- vatieve dagbladen toonen zich daarover te recht verontrust Er is hier, zegt een parijzer blad, geen kwestie var. eenige dronken kerels, maar van ver scheidene honderden personen, goed ballingschap geroepen, nieuwe katho- ingericht, die een plan hadden, aan een Meke bisschoppen in Polen en Rusland ordewoord gehoorzaamden en het stad- i lalen benoemen, en welhaast gaat hij huis wilden storm I lukt waren, wat zouden zij dan gedaan digen om de katholieken eenen toestand hebben Zouden zijde Commune heb- vanvrede en vrijheid te vergunnen, ben uitgeroepen Zou die beweging zich hebben uitgebreid, zooals de op roermakers hel schenen te hopen Niemand kan dit zeggen, doch wij zien in die feiten een onrustwekkend ken- j toeken. Na Montceau-Ies-Mines, de Es- oordeelen tegen Rome en de katholieke planade des Invalides, dan Lyon, daarna vnn>- d<> hnilTnm» Roubaix liet tijdperk der oproeren is open. Wanneer begint het tijdperk der revolutie Sluitscliland. De pruiaische gezant bij den ff. Stoel, M. von Sehhezer, heeft dezer dagen een onderhoud gehad met kardinaal Jabobini. Men veronderstelt, dut dit een alocheidsgeboor was vóór zijn verlof, dat vermoedetijk thans begint en onge veer twee maanden zal duren. Is dal zoo, dan zullen dus de twee laatste nota’s van kardinaal Jacobini zonder officieel antwoord blijven wat alweer in strijd zou zijn met alle diplomatieke gebruiken. De liberale dagbladen beschouwen ■dit verlof, als eene afbreuk, van de otidcrhandeliugeu tusschen Pruisen en den H. Stoel. De Germania, het orgaan vuu hel Duitsche centrum, doel daar entegen le recht opmerken dat, liet verlof binnen de regelmatige orde Blijft, men daar aan ten opzichte van de betrekkingen lu.'-chcn Rome en Berlijn geen bijzondere bcictkenis moet heen- ten. Slechts een feit is. van gewicht, j en wel hel zwijgen van Pruisen op de' laatste nota’s van den H. Stoel. Hieruit shijm le volgen, dat de pruisische re- zij gestemd Kerk verdwijnen voor de heilzame ver- wczenlijkhcid de cngelsche Staatsman nen zien zonneklaar wal hei kerkdijk gezag bestand is te doen tot bevredi ging van het zoo duur geteisterd Ierland. In Duilschland gaal prins von Bis- maick zelf den Kukurkampf begraven en een einde stellen aan de vervolging legen bet katholicismus. Hij keert van zijne vorige dwalingen weder en vaagt die zwarte vlek uit die later in de ge schiedenis, als eene erge misgreep, op zijne politiek zal kleven. Hel radikale Zwitserland komt tot beier gevoelens en aanveerdt de heil zame werking van Mgr. Mennillod. Oostenrijk meer dan ooit snoert zich aan hel beschermen van 't godsdienstig onderwijs en ondersteunt overal de uiterlijke zending der Kei k. Helaas Frankrijk en Belgie alleen steken uit builen al de groole mogend- i heden. Terwijl al de Stalen naar Rome drij- ling v.ui bet justitiepaleis drijft de han-ulie Republiek van I Rome weg zij zoek', als 'l ware, om tul eene opentlijke verL.ekiug der trekkingen te ger«keu. Men bereidt wetten om bisschoppen en priesteis Ue Bclnstingcn. t Dinsdag 17 dezer is in de Kamer de beraadslaging begonnen over de nieuwe belastingen. Gelijk wij hel reeds woens dag gozegd hebben, heeft minister Giaux afgezien van de belasting op den kolli, omdat hel gouvernement over tuigd is dat er middel is om hel budget van 1884 met omtrent 3 milliocn te verminderen. Aan de belasting op den tabak zal het ministerie eenige ver zachtingen toebrengen ten voordeele der planters, liet ministerie heeft aldus de karot, welke het aan bel land wilde trekken, van22 milliocn op 19gebracht. Verscheidene redenaars hebben het woord gevoerd. M. Scailquin (liberaal) heeft eene scherpe kritiek legen deover- drevene verkwistingen van bet gouver nement gedaan en de wezenlijkheid van hel voorgewende te kort in twijfel ge il okken. M. Jacobs (katholiek) heelt de kwestie van bet te kort grondig onderzocht, bijzonderlijk in zake van spoorwegen. Hij heelt de besparingen aangeloond welke er kunnen gedaan zijn op het budget van onderwijs en op helgene de.r Kamer, dat meer dan verdubbeld is, ten behoeve der sehoolinkwisilic. liet ontdekken van hel te kort van 26 mil- lioeu is eene ware truk van wege het ministerie, zegde hij. En waartoe moet die truk dienen? Om den schooloorlog voort te zetten? Voor de nationale reserve eh voor hel bouwen van nieuwe forten op de Maas? M. Thonissen (katholiek) heeft de be lastingen op de s:e ke dranken bestre den en bewezen dat dii de ondergang zou zijn der land boe wstokerijen. M. Jotlrand, een der schoenpoetsers van fr/il ministerie, zegde dal de be lastingen moesten gestemd worden, ann- gezieu het gouvernement ze noodig heeft. Volgens hem is Belgie rijk ge noeg om de veikwislingeu van bel mi nisterie te betalen. Hel land zal hem zeker dankbaar zijn voor die vei klaring. Minister Bara heeft de verkwistingen 1 van i et gouvernement in de bemeube- j r i van Brussel j verdedigd. I Vervolgens heeft M. Woeste (kaïho- be- liek). itj eene zeer logieke redevoering, doen zien dal de veraniw lonieli.kheid van den slichten toestand d<; slamsi-.as ir»v f i.Mt •V u L ZddlllUUJl vil MV» I J dirrnn nm dn kathnlinkmi nnnnn tnnsi.-wid —irrti

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1